Reklama
Reklama
Reklama
Veřejnost a doprava

proběhla 6.3.2013 v Praze za přítomnosti zástupců Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva dopravy (MD).

Zástupci obou ministerstev se zabývali tématem "čisté mobility". Jaroslav Kepka z MŽP informoval o hlavních zátěžích pro ovzduší z motorů a topenišť. Nevyhovující kvalita ovzduší je zejména kvůli mikročásticím a mutagenním a karcinogenním polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Mapa imisních koncentrací mikročástic PM10 ukázala kritickou zátěž na severovýchodě Moravy a na severu Čech. K často diskutované miliardě z programu EU na podporu nákupu vozidel pro veřejnou dopravu s alternativními pohony Jaroslav Kepka uvedl, že probíhá aktivní komunikace a výsledky se dají očekávat v měsících. Mohlo by jít o podporu např. vozů na CNG a o programy elektromobility. Podpora bude vázána na imisní situaci. Zmínil se i nízkoemisních městských zónách. Do roku 2020 je záměrem zvýšení podílu čistých a energeticky účinných vozidel v sektoru dopravy obecně podporou obměny vozového parku spolu s odůvodněnými a kontrolovatelnými pobídkami. (4% vozidel vyrobených do roku 1995 vypouští 40% znečištění - tedy řešením je i normální, nikoli alternativní obnova). Jaroslav Kepka se zmínil i o nutnosti kooperace a rozdělení kompetencí v oblasti "čisté mobility" mezi MŽP, MD a MPO. Avizoval květnové Ekofórum, které se bude zabývat také tématikou Smart Cities. Robert Spáčil z MD se zmínil o nutnosti udržet v souladu požadavky Evropské Komise (EK) a konkurenceschopnost ve vztahu ekonomiky, životního prostředí a sociálních aspektů. Uvedl aspekty pro podporu "čisté mobility" včetně klimatu, závislosti na fosilních palivech, ovzduší, hluku a souvisejících technologií. Uvedl dva základní strategické dokumenty EU: Strategie Evropa a Bílá kniha o nové dopravní politice EU. Lukáš Kosina z pořádající společnosti B.I.D otevřel v souvislosti s pohony na zemní plyn otázku využití stovek bioplynových stanic s příslušnými technologickými úpravami pro dopravu. Ze strany MD byla zmiňována pouze tendence podpory pohonu CNG z klasického fosilního zdroje. U elektromobility je velmi zásadní otázka prosazení standardizace dobíjecích stanic s tím, že navrhovaný "evropský" rozsah dobíjecích stanic je chápán jako nadnesený a nerealistický (a dle BUSportálu teoreticky i nebezpečný pro síť). MD je také rozpačité z požadavků na vodíkové a LNG stanice. Podpora "čisté mobility" je možná z budoucích eurofondů v OP Dopravy a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Josef Hlavička z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners se zabýval právním rámcem při změnách dopravců po výběrových řízeních a následné povinnosti převzetím vozidel. Z informace mj. vyplynulo, že změna majitele vozidel může znamenat pro zadavatele i náklady navíc (změna klienta u leasingu). Martin Trpišovský z Dopravní fakulty UP vyhodnotil různou úroveň rozsahu a kvality zpracování plánů dopravní obslužnosti krajů ČR. Publikace Metodika zpracování plánů dopravní obslužnosti území vydaná společností Czech Consult byla pak pro zájemce volně k dispozici. Czech Consult pak přispěl i v rámci konference prezentacemi z oblasti pohledu veřejnosti na dopravu v konkrétních oblastech (Praha, Teplice). Z oblasti dopravních koordinátorů za KORID LK vystoupil Otto Pospíšil a Filip Drápal z ROPID, který vyhodnotil zkušenosti ze změn v PID z loňského září. Pohledem z praxe se prezentovali i dopravci. Jan Barchánek z DPP rozebral obecně využitelné aspekty využití malokapacitních autobusů v oblasti Prahy. Aleš Kratina z MÚ Třebíč seznámil s koncepcí veřejné dopravy v Třebíči a František Krtička z DPmML pak se situací po optimalizaci v Mostě a Litvínově. Správně připomněl, že "čistá mobilita" na bázi elektrické energie zatím musí také vznikat s příslušnými důsledky i v oblastech jako je právě Mostecko. Libor Sehnal z MÚ Teplice pak přiblížil velmi konzervativní systém veřejné dopravy v Teplicích v podmínkách provozování MHD soukromým subjektem Veolia Transport. Příspěvky týkající se konkrétních dopravních provozů byly tak zajímavé a obsáhlé, že nevylučujeme návrat k jednotlivým tématům v samostatných materiálech. Dagmar Braunová Sborník konference, kterou pořádala společnost B.I.D services, je pro oprávněné uživatele přístupný přes heslo v "pdf" na www.bids.cz . Pokud někdo, kdo na konferenci nebyl, projeví zájem o konkrétní prezentaci, je možno řešit přes redakci BUSportálu. Fotogalerie B.I.D

person dabra  date_range 12.03.2013

Aktualizováno: Odkaz na prezentace a závěrečnou zprávu pořadatele.

Ke stažení jsou k dispozici tyto prezentace: • Hammerbauer Jiří: Fakulta elektrotechnická jako vzdělávací a výzkumná instituce • Holoubek Jiří: Strategická role energetiky pro rozvoj města Plzně z pohledu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. • Kohout Jiří: Vize Plzně jako vzorového města elektromobility • Pašek Václav: Role Plzeňské energetiky pro bezpečnost dodávky elektrické energie • Plocková Irena: 11. ročník soutěže ČEEP, 10. ročník Studentské ceny ENVIROS • Sobotka Ladislav: Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení • Svítek Miroslav: Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy • Vostracký Zdeněk: Elektroenergetika jako strategický systém a vzdělávání Odkaz na prezentace Zaverecna_zprava_Smart_City_Plzen_25022013.pdf Seminář proběhl pod titulkem Inovace pro efektivní energetiku a dopravu statutárního města Plzně - Akce na podporu projektu Evropské hlavní město kultury, Plzeň 2015 Workshop proběhl v prostorách Fakulty elektrotechnické za špičkové účasti zástupců ZČU, partnerů a podporujících subjektů. Z oblasti politické reprezentace byla potěšitelná aktivní přítomnost senátora Jiřího Bise po celou dobu akce. Workshop s vizí města Plzně s nebývalou koncentrací kvalitních mozků a myšlenek byl prioritně určený plzeňským zastupitelům - účast Petra Runda se omezila na povinné zahájení a usměvavého pana primátora Baxu jsme si promítli. Také jako občanka Plzně to vidím jako selhání magistrátu - i když bude mít následně velmi zajímavé a fundované prezentace k dispozici. Rut Bízková, v současnosti ředitelka Technologické agentury České repoubliky (TA ČR), přiblížila spolupráci agentury se ZČU. Senátor Jiří Bis mj. zdůraznil problematické budování jakýchkoli nových kapacit v oblasti skladování elektřiny na principu přečerpávání při současné legislativě. Prorektor ZČU pro vědu a výzkum Miroslav Šimandl zdůraznil zaměření v oblasti vývoje kolejových vozidel, udržitelné energetiky a informačních a komunikačních technologií. Děkan FEL Jiří Hammerbauer podrobněji seznámil s historií a současností celé ZČU. Zdeněk Peroutka, proděkan pro vědu a strategii FEL ZČU v Plzni představil Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) a Centra kompetence ve vztahu k energetice. Emeritní rektor ZČU Zdeněk Vostracký celé odpoledne zajímavě vedl a glosoval. Myšlenka Smart City má několik složek, proto dopravě byla věnována jen část. Z "nedopravní" tématiky zaujala v době obecného strašení blackoutem konkrétní energetická pozice Plzně. Je jistě potěšitelné, že dva kooperující subjekty Plzeňská teplárenská a Plzeňská energetika mají takové prostředky a kapacity, že v případě zájmu města Plzně a dobudování příslušného systému je možno v oblasti Plzně v případě nouze přejít na ostrovní systém - tedy zabezpečit samostatné napájení Plzně elektrickou energií na dobu dostatečně dlouhou (dny). Unikátností je i existence zdroje pro tříminutový blackstart bez potřeby jakéhokoli napájení (start na stlačený vzduch). Oblast telematiky a dopravní problematiku aplikovanou v městě budoucnosti představil děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze Miroslav Svítek. Zejména v oblasti "smart" řešení pro individuální dopravu zazněla v diskusi velmi případná připomínka, že jakékoli "smart" řešení může mít problém s úrovní "smart" veřejnosti. Pravdou je, že technologie se vyvíjejí rozhodně rychleji než lidstvo samotné. Nikdo nepochybuje o tom, že při řízení velkých liniových dopravních staveb i v hustém velkoměstském provozu se bez telematických systémů, sledování pohybu vozidel, sběru dat, informační databáze a propojení dispečinků a automatizace výběru scénářů neobejdeme. Cílem tohoto úsilí by mělo být zmenšení dopravního zatížení, snížení dojezdových dob, omezení kolon a minimalizace zastavení a rozjezdů spolu s optimalizací spotřeby vozidel. Z oblasti dopravy, která byla pro BUSportál hlavním "tahákem", zaujala prezentace Ladislava Sobotky, ředitele pro strategie a technický rozvoj Škody Electric. Z oblasti nekolejových vozidel jsme zachytili informace k elektrobusu Škoda ( 2011: ŠEL připravuje sériový hybrid se Solaris a variabilní projekt elektrobusu ). Jde o vývojový úkol s podporou TA ČR. Dva typy vozidel budou osazeny High Energy (HE) bateriemi a High Power (HP) bateriemi. Vozidlo s HE bateriemi je s dojezdem 100 km v městském cyklu SORT1, SORT2. U vozidla s HP bateriemi bude me ší počet baterií, vysoká obsaditelnost, dojezd 25 km a nabíjení 7-10 minut. Součástí projektu je vývoj rychlonabíječů 300 kW. Zkušební provoz je předpokládán v Plzni. Jiří Kohout, projektový manažer dopravy PMDP pak představil vizi Plzně jako vzorového města elektromobility v kombinaci závislé a nezávislé trakce. Je milé, že sdílíme výraznou ideu úlohy městské dopravy včetně "drátů" jako (velko)městotvorného prvku. Není bez zajímavosti, že Plzeň je už v současnosti dopravně ekologické město - tramvají a trolejbusů je v součtu dvakrát tolik než autobusů, 2/3 dopravního výkonu tvoří elektrická trakce a ve vnitřním městě dokonce 84%. Na snímku z prezentace je hypotetická možnost, jak přeměnit postupně (!) celý dopravní systém na elektromobilní. Jedná se o dostavbu několika úseků pro závislou trakci, využití trolejbusů nikoli s dieselagregáty, ale s dostatečnými bateriemi na dojezdy do oblastí bez vedení a doplnění parku i elektrobusy jako takovými. Celý systém by byl vybaven čtyřmi dobíjecím stanicemi, počítá se i s možností rychlodobíjení ze sítě (elektrobusy s pantografy ve Vídni) a využití stávajících měníren. Bylo velmi povzbudivé po mnoha prezentacích na téma elektromobilita v minulosti slyšet něco tak konzistentního a rozumného. Dagmar Braunová K programu SMART CITY: Workshop je realizován za podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Workshop se koná v rámci RICE - projekt "Centra kompetence: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny - TE01020036." Přípravný výbor: Jiří Hammerbauer, děkan Fakulty elektrotechnické, ZČU v Plzni, Zdeněk Peroutka, proděkan pro vědu a strategii, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzn, Karel Noháč, vedoucí Katedry elektroenergetiky a ekologie FEL, ZČU v Plzni a Zdeněk Vostracký, Katedra elektroenergetiky a ekologie, ZČU v Plzni Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO CZ

person dabra  date_range 03.03.2013

ČR v projektu zastupuje Centrum dopravního výzkumu. Fotoreportáž z terminálu Moncloa v Madridu.

CITY-HUB, nový projekt v oblasti městské mobility, byl zahájen 1. září 2012. Projekt výzkumu je spolufinancován Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu. CITY-HUB má za cíl přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy. Projekt spojuje přední odborníky v oblasti urbanismu, dopravy a podnikání, místní a regionální samosprávu a organizace uživatelů dopravních služeb. Zaměří se na výzkum, jak by měly být tyto uzly navrženy tak, aby zajistily, že i "ohrožené" cílové skupiny (senioři, mládež a tělesně a mentálně postižení lidé), je mohli dostatečně využívat. První aktivitou projektu CITY-HUB byla zahajovací porada, která se konala v Madridu 27.-28.září 2012. Dvoudenní program setkání zahrnoval prezentace týkající se administrativních a finančních otázek projektu, jakož i prezentace národních případových studií. Porada byla zakončena technickou exkurzí do madridského dopravního uzlu Moncloa. Cíle projektu CITY-HUB: ověřit jednotlivé modely CITY-HUB pro zlepšení integrovaného řízení intermodality, návrh efektivních uzlů veřejné dopravy, zvyšujících bezpečnost a kvalitativní úroveň veřejné dopravy, dosažení širokého uplatnění politiky integrované mobility pro všechny, zlepšení plánování veřejné dopravy, návrh standardů pro intermodalitu, stanovení minimálních kvalitativních požadavků a výběr příkladů pro srovnání kvality veřejné dopravy v Evropě. Členy konsorcia jsou: UPM/TRANSyT (Technická univerzita v Madridu) - koordinátor KTI (Institut pro dopravní vědu Budapešť), TOI (Institute of Transport Economics Oslo), CERTH (Řecké centrum pro výzkum a technologie) Panteia / NEA (Nizozemsko), TRL (Transport Research Laboratory, GB), VTT (Technické a výzkumné centrum, Finsko) IFSTTAR (Francouzský institut vědy a techniky pro dopravu), CDV (Centrum dopravního výzkumu, ČR). Kompletní tisková zpráva: City_HUB_TZ_CZ.docx Koordinátor projektu: Andres Monzon UPM/TRANSyTMadrid, Spain Tel: +34913365373Email: andres.monzon@upm.es Jan Spousta , CDV Terminál MONCLOA je přestupním uzlem mezi metrem, regionálními a městskými autobusy. V pracovní dny jej využívá asi čtvrt milionu cestujících, tedy více než dvojnásobek než nejzatíženější stanice pražského metra či pražské Hlavní nádraží. Do dnešní podoby byl vybudován v několika etapách od roku 1997, kdy byly regionální linky přemístěny z klasického autobusového nádraží na povrchu do podzemního terminálu. Regionální autobusové linky do něj přijíždějí po dálnici A6, kde je pro ně a pro „vozidla s vyšší obsazeností“ (osobní auta s nejméně 3 uživateli) vyhrazen dělící pás v délce 20 km. Tento „BUS pruh“ je ráno a dopoledne určen pro vozidla jedoucí do Madridu, odpoledne a večer směrem z metropole. Internetová strana projektu: www.cityhub-project.eu

person jaspo  date_range 15.02.2013

22. a 23. ledna. Odkaz na příspěvky z konference ke stažení. Szegedské trolejbusy a jeden veterán.

Členové projektu se při ní setkali s dalšími zainteresovanými partnery, aby prodiskutovali možnosti využití trolejbusů v rámci městské mobility. Na konferenci byly zdůrazněny výsledky, kterých dosáhli jednotliví partneři a prezentovány nejlepší zkušenosti, ze kterých mohou čerpat ostatní zájemci. Byly představeny i plány na pokračování projektu TROLLEY formou pilotních studií a budoucích investic s využitím evropských fondů. Vyvrcholením akce byl „roll out“ prvního segedínského trolejbusu s pomocným akumulátorovým pohonem, který zkonstruovalo místní konsorcium, složené z dopravního podniku SzKT, univerzity a dodavatele elektrické energie. Tento trolejbus - elektrobus byl na místě nejen předveden, ale nabídl účastníkům konference i krátkou zkušební jízdu. Téměř stovka účastníků konference měla možnost navštívit také výstavu v městské knihovně a prohlédnout si nedávné investice do infrastruktury, které SzKT v rámci projektu TROLLEY realizoval. V neposlední řadě se devět dalších podniků veřejné dopravy, městské správy a průmyslu připojilo k Trolejbusové deklaraci. Tím rozšířili evropskou síť příznivců a podporovatelů trolejbusové mobility na více než šedesát signatářů. Všechny příspěvky z konference jsou k dispozici ke stažení na www.trolley-project.eu . Zde najdete i originál tiskové zprávy a fotografie z konference. K tématům se vrátíme. Jan Spousta Škoda Electric dodá trolejbusy za čtvrt miliardy korun pro maďarské město Szeged

person jaspo  date_range 30.01.2013

a odkaz na materiály z konference.

Archiv přednášek: www.telematika.cz

person dabra  date_range 05.12.2012

a fotoreportáž z konference 16.11.2012.

Konferenci pořádala Incheba Praha v rámci veletrhu Czechbus 2012. K dispozici ke stažení je většina prezentací z konference. Chybí např. prezentace Patrika Kotase, kde byly pouze obrazové podklady - samotná zajímavá a obsáhlá přednáška k nim proběhla pouze ústně. Pokud některý z přednášejících svoji prezentaci zde postrádá, budeme vděčni, pokud ji poskytne. Cista_mobilita_elektromobilita_Ludek_Sosna_MDCR.ppt Soucasny_vyvoj_trolejbusy_Jan_Spousta.ppt Projekt_TROLLEY.ppt Elektrobus_EBN_10_5_v_DP_Ostrava_DPO.ppt Solaris_Electric_mobility_in_public_transport.ppt SOR_elektrobusy.pdf VOLVO_7900_Hybrid_Radko_Manda.ppt Hybridni_pohony_Vodikove_technologie_UJV_REZ_Michal_Morte.ppt Prezentace z konference jsou umístěny také na stranách veletrhu Czechbus

person dabra  date_range 05.12.2012

Seminář BHLC a BRT systémy ve veřejné dopravě proběhl 15.11.2012 v rámci veletrhu Czechbus v Praze. Prezentace ze semináře ke stažení.

Veletrh Czechbus na pražském holešovickém výstavišti není jen o prezentaci vozového parku autobusů a dalších motorových vozidel, ale i místem, kde dochází k setkávání odborné veřejnosti k nejrůznějším debatám. Mezi vhodná místa patří i různé konference, které veletrh obohacují a rozšiřují povědomí o udržitelné dopravě. Na čtvrtek 15. listopadu, první den veletrhu, připravilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. od 11 do 13 hodin v konferenčním sále ve Střední hale Průmyslového paláce tematický blok přednášek na téma Autobusové dopravy s vysokou úrovní služeb. Jednotlivé příspěvky byly zaměřeny na představení systémů s vysokou kvalitou, historií jejich vzniku, jednotlivé druhy systémů a možnosti, které nabízí. Prezentována byla kromě koncepce systémů i vozidla, dopravní infrastruktura, kterou využívají a ukázkové vzory ze zahraničí. V další části byly představeny projekty výzkumu - nejprve projekt „European Bus System of the future“, řešený v rámci 7. rámcového programu pod záštitou UITP, následující prezentace byla věnována projektu Polite a možnostem využití informačních technologií v dopravě. Závěr konferenčního bloku patřil „městským zkušenostem“ z Českých Budějovic a Prahy. V prvním městě se postupně realizuje projekt „Koridor MHD v Českých Budějovicích“, který již má první reálné výsledky v podobě změny linkového vedení a vzniku tzv. páteřních linek a zrod nových buspruhů v Lidické ulici a na Senovážném náměstí. Závěr konference patřil pražským zkušenostem a prvním ohlasům na změny linkového vedení provedené k prvnímu září 2012. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. děkuje všem přednášejícím a přítomným za účast, stejně jako Busportálu za mediální prezentaci a technickou výpomoc. Jan Spousta Program přednáškového bloku - prezentace ke stažení: Představení systémů BHLS/BRT, infrastruktura, vozidla (CDV - Jan Spousta, Michal Váňa) Evropské provozy s autobusovou dopravou s vysokou úrovní (Petr Vychodil) European bus of the future (DPP – Jan Barchánek) Koridor MHD v Českých Budějovicích (DPMČB - Radek Filip) Informační systémy ve veřejné dopravě, projekt Polite (CDV – Eva Gelová) Metrobusy v Praze – koncepce systému a první zkušenosti (ROPID - Martin Jareš, )

person dabra  date_range 19.11.2012

Konference proběhla 31. května 2012 v Praze.

Po dohodě s CDV jako spolupořadatelem jsou prezentace umístěny na serveru ČSAD SVT Praha s.r.o. (provozovatel BUSportálu). Jako první je umístěn Sborník bez materiálu Jana Spousty k historii trolejbusové dopravy v ČR, který je přislíben jako samostatný v budoucnu: Sborník Petr Sýkora, Václav Lenoch: Celosvětové trendy ekologizace dopravy Luděk Sosna: Perspektivy e-mobility ve veřejné dopravě František Vichta: Trolejbusy jako součást městského dopravního systému Vladimír Bielko, Projekt TROLLEY Dalibor Šimka: Trolejbusy ve městě Brně Antonín Macháček: Trolejbusy v ČR Michal Sládek: Zkušenosti s multimodální mobilitou světových měst Jan Spousta: BUS DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB Jan Černý, Lukáš Pech: Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob, Elektrobusy – hromadné dopravní prostředky pro 21. století Zdeněk Žák: Elektromobilita Projekt Trolley je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konference proběhla v prostorách Ministerstva dopravy ČR 31.května 2012.

person dabra  date_range 11.06.2012

proběhl 4.10. v prostorách Ministerstva dopravy. **** Tisková zpráva CDV a PREZENTACE KE STAŽENÍ ***

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pořádalo v úterý 4. října 2011 ve velkém přednáškovém sále Ministerstva dopravy národní konferenci k evropskému projektu COST TU0603 „Buses with High Level of Service (Autobusová doprava s vysokou úrovní služeb)“ dále jen BHLS. Mediálním partnerem konference byl BUSportál. Smyslem semináře bylo přiblížit problematiku vysokokapacitní dopravy české veřejnosti a na konkrétních příkladech ukázat její možnosti. Úvodního slova se ujal František Vichta, vedoucí oddělení veřejné dopravy Ministerstva dopravy. Ve svém příspěvku zhodnotil současný stav veřejné dopravy a nastínil možný výhled do budoucna. Za CDV, v.v.i. vystoupil Miroslav Vančura, vedoucí oblasti koncepce rozvoje dopravního sektoru, který kriticky zhodnotil aktuální situaci na trhu veřejné dopravy. Účastníky semináře přivítal i Antonín Macháček, ředitel Sdružení dopravních podniků ČR. Následující blok byl věnován samotnému projektu COST TU0603. Jan Spousta a Michal Váňa (oba za CDV, v.v.i.) přednesli základní principy autobusová dopravy s vysokou úrovní služeb a požadavky na vybavení dopravní infrastruktury a vozidel, včetně legislativních podmínek pro jejich provoz. Jejich přednášky doplnil šéfkonstruktér společnosti SOR Jan Černý o možnosti využití elektrobusů včetně prvních zkušeností s jejich nasazením v provozu. Prezentace Jana Barchánka (DP Praha), byly věnovány již názorným konkrétním příkladům ze zahraničí a inteligentním řídícím a informačním systémům, které BHLS potřebují pro svůj provoz. Důraz byl kladen na informace pro cestující, odbavovací systémy a možnosti preference vozidel. Konkrétní aplikace páteřních koridorů v rámci pražské aglomerace přednesl Filip Drápal z organizace ROPID, která je regionálním koordinátorem veřejné dopravy v Pražském regionu. Preference veřejné dopravy byla dále rozvedena v prezentaci jeho kolegy Tomáše Prouska . Přípravu a zavádění BHLS koridorů v ČR dokumentoval Vladimír Faltus ze společnosti Mott MacDonald na příkladu města České Budějovice, kde došlo v průběhu letošního roku k zásadní reorganizaci trolejbusové dopravy s cílem minimalizovat intervaly a zjednodušit linkové vedení. Součástí prezentace byly i konkrétní zmínky o dalších krocích vedoucích k preferenci VHD. Z Jihočeského kraje byl i následující příspěvek Petra Pistulky (Comett plus, spol.s.r.o.) , dokumentující stav veřejné dopravy v Táboře jako zástupce středně velkých měst ČR. Přepravní výkony MHD v táborské aglomeraci však významně převyšují průměr obdobných měst s městskou hromadnou dopravou. Společnost Comett se pokusila jít trochu jinou cestou než běžní dopravci a vsadila na rozmanitost vozového parku z hlediska paliv. Poslední příklad z ČR přednesl František Brachtl z odboru dopravy Zlínského kraje. Z pohledu objednatele regionální dopravy přinesl pohled na problematiku BHLS také z druhé strany. Zlínský kraj trpí v současné době rapidním úbytkem cestujících ve veřejné dopravě, což se neblaze projevuje právě na četnosti spojů a kvalitě dopravní obsluhy obecně. Na závěr vystoupil InAntonín Macháček ze Sdružení dopravních podniků ČR, který shrnul potřeby a možnosti využití MHD v České republice a neopomenul zdůraznit standardy veřejné dopravy dle doporučení SDP ČR, které jsou již na takové úrovni, že MHD ve většině ukazatelů splňuje více či méně požadavky pro BHLS. Více informací o projektu COST TU0603 „Buses with High Level of Service naleznete na stránkách projektu http://www.bhls.eu . BUSportál po dohodě s CDV, v.v.i. umístil všechny prezentace na webu ke stažení: 01_Program_COST.pdf 02_System_BHLS-princip.pdf 03_BHLS-Vozidla.pdf 04_vozidla-legislativa.pdf 05_BHLS-infrastruktura.pdf 06_BHLS-ITS.pdf 07_BHLS-CZ_preferenceVD.pdf 08_BHLS-paterni_linky_Praha.pdf 09_Koridory_MHD_Ceske_Budejovice.pdf 10_MHD_Tabor.pdf 11_BHLS_MHD_shrnuti.pdf 12_IDS_Zlin.pdf 13_EU_project_EBSF.pdf

person dabra  date_range 26.10.2011
Reklama
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací