Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Dohody o prodeji jsou uzavřeny na podniky Arrivy v Dánsku, Srbsku a autobusové divize v Polsku. Transakce má být dokončena na konci roku.

Součástí kupní smlouvy je prodej celého dánského byznysu, který zahrnuje kromě autobusové dopravy také služby železniční a vodní dopravy a franšízu společnosti pro sdílení aut SHARE NOW v Kodani a celostátní vzdělávací centrum UCplus. Celý srbský podnik, který je druhým největším soukromým provozovatelem autobusů v Srbsku. A polská autobusová společnost, která provozuje městskou dopravu ve Varšavě a regionální dopravní obslužnost v oblastech Kujawsko-Pomorskie a Pomorskie. Polská železniční obchodní jednotka není součástí transakce a zůstane součástí portfolia skupiny Arriva. Celkově společnost generuje tržby kolem 400 milionů EUR s přibližně 3 400 zaměstnanci ve třech zemích. Kromě zvýšení provozní efektivity prostřednictvím profesionálů, plánuje společnost Mutares využít své silné odborné znalosti při výběrových řízeních a ucházení se o veřejné zakázky, a posílit vedoucí pozici Arrivy na trzích. „ Touto akvizicí podtrhujeme naše zkušenosti v oblasti logistiky a dopravy. Jsme velmi rádi, že můžeme v naší společnosti přivítat podniky Arriva a posílit tak naše portfolio. Obchodní model společnosti Arriva je velmi slibný, protože vidíme rostoucí poptávku po konceptech městské mobility, vedenou pokračujícím trendem k urbanizaci a udržitelnějšímu způsobu dopravy ,“ uvedl Johannes Laumann, CIO společnosti Mutares. Mike Cooper, generální ředitel skupiny Arriva, k dohodě o prodeji uvedl: „ Dohoda o akvizici podniků v Dánsku a Srbsku a autobusového podnikání v Polsku společností Mutares je dobrou zprávou pro naše kolegy, zákazníky a zúčastněné strany, protože poskytuje jasnost a kontinuitu. Mutares má ambice udržovat a rozvíjet provoz a posilovat tržní pozice těchto podniků. Se zaměřením na Evropu a odbornými znalostmi společnosti v tomto odvětví se domnívám, že společnost Mutares má dobré předpoklady k tomu, aby podpořila jejich další rozvo j." Rozhodnutí o novém zaměření portfolia Arriva Group bylo přijato v letech 2020/21 na základě strategické analýzy podnikání provedené se svým akcionářem, společností Deutsche Bahn, a je součástí strategie společnosti zaměřené na budoucnost s cílem udržet silné a konkurenceschopné dlouhodobé podnikání. Transakce následuje po prodeji železniční a autobusové divize společnosti Arriva ve Švédsku železniční společnosti VR Group, který byl dokončen v červenci 2022, a prodeje autobusové činnosti Arrivy v portugalském Lisabonu společnosti Dan Group , jejíž dokončení se očekává koncem tohoto roku. Arriva je předním poskytovatelem veřejné osobní dopravy po celé Evropě, zaměstnává přibližně 40 000 lidí a zajišťuje přibližně 1,2 miliardy cest cestujících ve 13 evropských zemích. Je součástí Deutsche Bahn (DB). Aktivity společnosti Arriva jsou rozděleny do čtyř linií podnikání: UK Bus, UK Trains, Nizozemsko a pevninská Evropa. Arriva působí v České republice, Chorvatsku, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Spojeném království. Mutares SE & Co. KGaA z Mnichova se zaměřuje na převzetí velkých společnosti a části skupin z Evropy, které jsou na prodej a vykazují vysoký potenciál stabilního a ziskového růstu. Aktivně podporuje a rozvíjí své portfoliové společnosti pomocí vlastních investičních a poradenských týmů a také prostřednictvím akvizic dalších strategických doplňkových firem. Zajímá se o společnosti s tržbami 100 až 750 milionů EUR z automobilového průmyslu a mobility, technologií a inženýrství i z dalších oblastí.

person rebus  date_range 30.09.2022

V pondělí 3. října by mělo Ministerstvo pro místní rozvoj otevřít 27. a 28. výzvu pro podporu projektů nákupu nízkoemisních a bezemistních vozidel pro veřejnou dopravu. Důležité je podat úplnou žádost se všemi náležitostmi.

O dotační programy IROP je podle očekávání veliký zájem. Podané žádosti se hodnotí průběžně a je důležité datum podání. Někteří žadatelé v již spuštěných výzvách podali duplicitní nebo záměrně neúplné žádosti (někteří podali prázdnou žádost nebo ji dokonce vyplnili absurdně s jedním písmenem v každém poli), aby předběhli ostatní žadatele za účelem získání co nejvčastnějšího data podání, které je kritériem, podle kterého jsou žádosti řazeny v případě úspěšného hodnocení. Z tohoto důvodu byla také rychle překročena kapacita výzvy. Řídící orgán IROP proto vydal závazné stanovisko a upravil Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Například lze podat pouze jednu žádost pro jeden záměr nebo se upřesňují lhůty pro doplnění žádosti. Za nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu se pro naplnění specifického cíle výzvy 27. a 28. považují silniční vozidla využívající alternativní energie elektřiny nebo vodíku a biometan, a bezemisní drážní vozidla v městské hromadné dopravě (tramvaje nebo trolejbusy). Vzhledem k náročnosti přípravy je vyhlášení výzev z původního předpokládáného termínu v září přesunuto na 3. října ve 14 hodin. Žadateli o dotaci mohou být kraje, obce a dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Ve výzvě 27., do které spadají kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský je celková alokovaná částka 2,514 miliardy korun. Pro výzvu 28., do které patří žadatelé z krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Kraje Vysočina a Jihomoravského, je připraveno 2,053 miliardy korun. Po vyčerpání prostředků z IROP bude, podle Řídícího výboru, čistá mobilita v segmentu veřejné dopravy financována z prostředků Modernizačního fondu. Projekty musí splňovat věcné požadavky výzvy: Projekt musí být realizován v městské oblasti nebo zajišťovat obsluhu a dostupnost do jejího zázemí udržitelnými druhy dopravy, musí zajišťovat přístupnost pro všechny skupiny cestujících, pořizovaná vozidla budou součástí IDS nebo zajistí přestup na železnici, technické řešení dobíjení zajistí jejich interoperabilitu, v případě nízkoemisních vozidel se musí biometan podílet na celkovém objemu paliva minimálně 20 %. K projektu realizovanému v obci s více než 40 tis. obyvateli žadatel dokládá soulad s Plánem udržitelné městské mobility, k projektu realizovanému v obci se 40 tis. a méně obyvateli žadatel dokládá soulad s Plánem udržitelné městské mobility nebo Plánem dopravní obslužnosti města či kraje nebo jinou strategií příslušného dopravního módu schvalovanou samosprávou. Nákup silničních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu nebo drážních vozidel pro MHD je součástí Specifického cíle 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Cílem této oblasti je zavést inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy, zatraktivněním veřejné osobní dopravy a zlepšením podmínek pro aktivní mobilitu. A dále motivovat veřejnost k přesunu z individuální automobilové dopravy na dopravu veřejnou, cyklistickou a pěší, a tím přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, zejména ve městech. Celková částka na projekty je 20,4 mld. Kč. Do aktivit podporovaných v rámci tohoto cíle je také výstavba plnících a dobíjecích stanic, telematika pro veřejnou dopravu, přestupní terminály, projekty pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nebo cyklostezky. Tyto výzvy budou vyhlášeny v příštích měsících.

person rebus  date_range 29.09.2022

Za oba prázdninové měsíce výrobci registrovali oproti roku 2021 téměř o 1 400 autobusů méně. Kromě těžkých nákladních vozidel klesá i celkový trh s užitkovými vozy.

Celkově registrace užitkových vozidel v Evropské unii v červenci a srpnu 2022 opět klesly, už čtrnáctý měsíc za sebou. Přispívá k tomu prudký pokles registrací dodávek jak v červenci (-20,6 %), tak v srpnu (-12,1 %). V letních měsíc zaznamenaly ztráty všechny klíčovové evropské trhy, kromě Španělska, kterému se v srpnu podařilo vykázat růst (+11,5 %). Po osmi měsících roku 2022 se objem prodeje užitkových vozidel snížil o 18,8 % na 1 milion kusů registrovaných v celé EU. Čtyři největší trhy regionu následovaly tento negativní trend, přičemž Španělsko (-25,2 %), Francie (-21,5 %), Německo (-17,1 %) a Itálie (-11,1 %) zaznamenaly letos zatím dvouciferný pokles. Registrace užitkových vozidel v České republice se meziročně snížily o 5,6 % na 17 878 vozidel. Vzestupná dynamika v segmentu těžkých nákladních vozidel nad 16 tun pokračovala, solidní zisky byly zaznamenány v červenci (+2,8 %) a zejména v srpnu (+24,4 %). Červencový výsledek byl z velké části tažen středoevropskými zeměmi, Česká republika však zaznamenala pokles o 15,8 %. Srpen byl ještě pozitivnějším měsícem, přičemž téměř všechny trhy EU zaznamenaly výrazné zisky, Česká republika + 33,9 %. Během prvních osmi měsíců roku 2022 zůstal trh EU s těžkými užitkovými vozidly v kladných hodnotách, a to díky výsledkům za poslední čtyři měsíce. Registrace meziročně vzrostly o 2,7 % na 165 908 kusů. Klíčové trhy regionu vykázaly smíšené výsledky. Německo zaznamenalo mírný pokles (-1,8 %), zatímco Španělsko a Francie vykázaly během tohoto osmiměsíčního období růst (+9,9 %, resp. +1,9 %). Česká republika se zařadila k zemím s vyšším počtem registrací, 5 041 vozidel znamená nárůst o 5,6 %. Registrace nových nákladních vozidel nad 3,5 tuny v EU se v srpnu vrátily k růstu (+18,1 %) poté, co v červenci stagnovaly (-0,5 %). K tomuto pozitivnímu výsledku do značné míry přispělo Polsko – jeden z největších trhů pro nákladní vozidla v regionu, který zaznamenal 35,4% nárůst. Solidní zisky zaznamenaly i další klíčové trhy EU: Španělsko (+27,4 %), Itálie (+17,6 %), Francie (+8,0 %) a Německo (+4,4 %). V roce 2022 se registrace zatím snížily o 0,6 %, a to i přes růst v srpnu. S výjimkou Španělska (+8,8 %) si všechny hlavní západoevropské trhy vedly hůře než v roce 2021: Německo (-6,1 %), Francie (-1,8 %) a Itálie (-1,6 %). Segmentu autobusů a autokarů v EU se v průběhu léta nedařilo, trh poklesl o 23,1 % v červenci a o 21,5 % v srpnu. Z klíčových trhů EU zaznamenaly v obou měsících poklesy Německo a Francie. Španělsko však v srpnu vykázalo s 99 autobusy výrazný nárůst (+182,9 %). Jak jsme již informovali, srpen nepřinesl velký počet registrací ani v České republice , meziročně se sice zvýšily o 10,3 %, znamená to však jen 32 autobusů. Počet registrací narostl v srpnu v Portugalsku, s 220 autobusy o 1 275 %. Výrazný pokles Česká republika eviduje i v červenc i, oproti červenci 2021 o 74,3 % na 29 ks. I červenec byl dobrým měsícem pro portugalský autobusový trh, který se zvýšil o 381 %. Za osm měsíců roku 2022 se registrace nových autobusů snížily o 5,4 % s 18 084 prodanými kusy v celé EU, do záporných čísel stáhly trhy poslední měsíce. Nejstrmější pokles zaznamenalo Německo (-24,4 %, 2 804 ks), následované Itálií (-16,1 %, 1 884 ks) a Francií (-14,3 %, 3 900 ks). Silný růst naopak zaznamenalo Španělsko (+40,9 %, 1 315 ks). Česká republika si s celkem 947 registrovanými autobusy udržela růst, o 27,1 %. Po Portugalsku s 1 244 autobusy (+258,5 %), patří Česká republika k zemím s velkým počtem prodaných autobusů. Až po naší zemi následují Švédsko, Polsko, Rakousko a další. Ve Velké Británii letos zatím výrobci registrovali 2 992 autobusů, což znamená meziroční nárůst o 21 %.

person rebus  date_range 27.09.2022

Výrobci vozidel dohání ztráty z první poloviny roku, drahé energie ale ohrožují celý sektor. Produkce osobních automobilů v letních měsících byla dokonce vyšší než v roce 2019. Autobusů bylo vyrobeno o 377 meziročně více.

Výroba automobilů v ČR se po letních měsících konečně dostala do černých čísel. Od začátku roku bylo vyrobeno celkem 801 774 nových osobních vozidel, o 3,4 % meziročně více. V červenci tak bylo vyrobeno o 17 361 automobilů více (tj. o 25,4 % více), v srpnu pak dokonce o 65 023 vozidel více (tj. + 147,4 %). Produkce v letních měsících byla dokonce o 114 ks vyšší než v předkrizovém roce 2019. Statistiky zveřejňuje pravidelně Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Za růstem stojí zlepšení situace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, ale také nízká srovnávací základna loňského roku. Od května loňského roku totiž začalo docházet k postupnému poklesu produkce v důsledku nedostatku polovodičových čipů. Ani mírné zlepšení situace ve finální výrobě ale firmy automotive a zejména dodavatele, neuchrání před devastujícími dopady vysokých cen energií, které extrémně zvyšují produkční náklady i nejistotu plánování na příští rok a nadále tak ohrožují jejich existenci. „ Po více než roce můžeme konečně konstatovat zlepšení situace ve výrobě automobilů. Jak produkce, tak i první registrace nových automobilů v Evropě se v srpnu konečně zvýšily. Extrémní růst cen energií ale zásadně ohrožuje konkurenceschopnost i udržení výroby v ČR a u nemalé části dodavatelského sektoru také jejich samotnou existenci. V tak komplexním výrobním řetězci, jakým je autoprůmysl, přitom platí, že výpadek jednoho či dvou klíčových dodavatelů může zastavit celé odvětví, “ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. „ Proto jsme přesvědčení, že česká vláda v boji s drahými energiemi musí doplnit již přijaté opatření tak, aby jednak podpořilo všechny výrobní firmy a současně aby dopad takového opatření nebyl pouze kosmetický. Téměř polovina firem z autoprůmyslu totiž už dnes očekává, že v letošním roce skončí ve ztrátě, přičemž výhled do příštího roku je ještě pesimističtější. Apelujeme proto na vládu, aby jednak rozšířila pomoc tvrdě zasaženému průmyslu a zároveň aby pracovala na systémových změnách v energetice tak, aby zajistila stabilitu podnikatelského prostředí v České republice .“ Od začátku roku se daří výrobcům autobusů. Těch bylo od ledna do srpna v tuzemských závodech vyrobeno 3 361 ks, proti roku 2021 s 2 984 kusy meziročně o 12,6 % více. Tradičně největším výrobcem je vysokomýtské IVECO CR, které vyrobilo 2 996 autobusů (2 738 ks v roce 2021, + 9,4 %). SOR Libchavy vyrobila v dosavadním průběhu roku celkově 338 autobusů (233 ks v roce 2021, + 45,1 %), z nichž bylo 21 autobusů s plně elektrickým pohonem (tj. 6,2 %). Plzeňská Škoda Electric v tomto roce vyrobila 14 autobusů, společnost KHMC Opava pak 13 autobusů, tedy stejně jako vloni. Daří se dál také motocyklům, společnost JAWA Moto celkově vyrobila už 1 339 strojů, tj. o 603 ks více než v minulém roce (+ 81,9 %).

person rebus  date_range 20.09.2022

Poslanecká sněmovna v pátek 16. září ve zrychleném režimu poslala do 3. čtení vládní návrh na zachování snížení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč z litru i po 30. září. Nižší sazba daně, tj. 8,45 Kč/l má platit do konce roku 2023.

Návrh získal podporu i od opozice. Sdružení ČESMAD BOHEMIA toto opatření vlády vítá, protože významně podporuje konkurenceschopnost českých dopravců, a to zejména vůči kolegům a zároveň konkurentům ze zemí jako je Polsko, Maďarsko, Bulharsko nebo třeba Rumunsko, kde je sazba této daně na minimu stanoveném EU. Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer k tomu dodává: „ Podpora českých autodopravců v mezinárodní konkurenci znamená podporu exportu českých služeb. V tendrech rozhoduje každý halíř u nabízené ceny. Mezinárodní doprava operuje po celé Evropě, inkasuje platby od zahraničních odběratelů a všechny daně a odvody platí v České republice, což státnímu rozpočtu přináší ročně 800 tisíc korun z jednoho kamionu. Pokud je jeden náš kamion nahrazen zahraničním, dostává stát jen desetkrát méně za mýto. Státním financím pomáhá to, že české kamiony tankují naftu doma a s nimi i řada tranzitujících vozidel a řidičů z příhraničí .“ Nižší cena nafty uleví i rozpočtům krajů, měst a obcí, které zajišťují dopravní obslužnost a platí miliardy korun za autobusovou dopravu a také všem motoristům, kteří aktuálně platí za naftu o 5 korun více, než stojí benzín. Ke snížení spotřební daně o 1,50 Kč přistoupila vláda od 1. června 2022 , pouze však na 4 měsíce. Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

person rebus  date_range 16.09.2022

Prognózy dopravních podniků pro příští rok podle očekávání nevypadají vůbec optimisticky. Odhadované náklady na energie budou minimálně o 5 miliard vyšší než v roce 2021.

Kromě obrovských nárůstů plateb za energie se také některým dopravním podnikům, ale i městům a obcím, nedaří pro příští rok najít dodavatele elektřiny nebo plynu. Situace tak pro ně může být bezvýchodná a hrozí i kolaps některých provozů. „ Od vlády jsme se zatím bohužel nedozvěděli, jaké kroky podnikne, aby pomohla městům a obcím, což jsou zřizovatelé dopravních podniků, s vyřešením energetické krize. Z našich statistik vyplývá, že pro normální provoz budou v příštím roce dopravní podniky potřebovat minimálně o 5 miliard korun navíc oproti roku 2021. Za těchto podmínek nebudou moci některá města poskytnout veřejnou dopravu ve stávajícím rozsahu ,“ upozorňuje předseda SDP ČR Tomáš Pelikán. Ceny elektřiny a plynu jsou aktuálně až na desetinásobku oproti cenám, za které dopravní podniky energie odebíraly dosud. Pokud musí dopravní podnik uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, je to pro jeho rozpočet tak extrémní položka, kterou není možné bez zásadních úsporných opatření vykrýt. Marně čeká na informace od vlády také Svaz měst a obcí. „ Mnohá města v minulosti vynaložila velké finanční prostředky na modernizaci vozového parku či pořídila nové inovativní a k přírodě a životnímu prostředí šetrné dopravní prostředky,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje, „nyní nevíme, zda nám v našich rozpočtech zbude dostatek prostředků na jejich provozování a údržbu. “ Zatímco v roce 2021 činily náklady dopravních podniků na energie 2,816 miliardy korun, v letošním roce půjde o více než 5 miliard a předpoklad roku 2023 je 7,820 miliard korun. Platby za energie se tak budou podílet na celkovém rozpočtu dopravních podniků 20 %, oproti 9 % v roce 2021. SDP sdružuje 22 dopravních podniků. Jejich vozidla ujedou ročně okolo 310 milionů vozových kilometrů a přepraví přes 1,5 miliardy cestujících. 13 dopravních podniků provozuje autobusy na CNG, 7 dopravních podniků provozuje tramvajovou dopravu a 13 podniků provozuje trolejbusovou dopravu. Zdroj: Sdružení dopravních podniků ČR (SDP)

person rebus  date_range 09.09.2022

Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) vydala aktualizovaného průvodce o automobilovém průmyslu v Evropě.

Průvodce poskytuje komplexní přehled o stavu jednoho z nejstrategičtějších a nejinovativnějších odvětví v Evropě. S roční investicí ve výši 59 miliard Eur zůstává autoprůmysl hlavním investorem EU v oblasti výzkumu a vývoje. Kapesní průvodce ACEA pro období 2022–2023, čítající 106 stran, obsahuje nejnovější údaje o zaměstnanosti, výrobě a prodeji vozidel, obchodních tocích, vozovém parku, bezpečnosti silničního provozu, životním prostředí, inovacích a daních. Ze statistik například zjistíte, že na celém světě bylo v roce 2021 prodáno 84 milionů vozidel. V Evropě byly registrovány téměř 3 miliony užitkových vozidel, na celém světě téměř 17,8 milionu. Evropský podíl tvoří přes 16%, zatímco Asie (zahrnující největší trhy Čínu a Indii) má největší, 48% podíl. Autobusů bylo registrováno v EU téměř 30 tisíc, přičemž Česká republika s 1 006 ks rozhodně není na konci tabulky. Kapesní průvodce ACEA je k dispozici ZDE.

person rebus  date_range 07.09.2022

Ve druhém prázdninovém měsíci výrobci registrovali 32 autobusů, nejvíce značka Setra. Za celý rok zatím 947 autobusů, o 200 více než v roce 2021.

Registrace autobusů meziročně vzrostly o 10,34%. Tentokrát je s 19 registrovanými vozy první značka Setra, následuje Iveco Bus se 7 autobusy, Irizar a Isuzu po 1 vozidle. Kromě dvou autobusů Iveco na CNG jsou všechny s naftovým pohonem. Většina vozů vyjede ve Středočeském kraji. Celkově od začátku roku registrace autobusů meziročně vzrostly o 27,11% (ze 745 ks na 947 ks, tj. o 202 ks): První je značka Iveco Bus s 345 registrovanými autobusy (36,43%), následují SOR – 244 ks (25,77%), Setra – 180 ks (19,01%), Mercedes-Benz – 43 ks (4,54%), MAN – 27 ks (2,85%), Iveco – 23 ks (2,43%), Solaris – 21 ks (2,22%), Isuzu – 16 ks (1,69%), Škoda – 14 ks (1,48%), Ford – 10 ks, Rošero-P - 9 ks, Volvo - 6 ks, Irizar - 5 ks, BMC - 2 ks, Higer a VDL - po 1 ks. Nejvíce nových autobusů byla určena pro Jihočeský kraj (163 ks), dále pro Vysočinu (150 ks) a pro Liberecký a Pardubický kraj (122ks, 116 ks). Iveco Bus od ledna do srpna registrovalo 309 ks linkových a 34 ks městských autobusů, SOR 225 ks linkových a 19 ks městských, Setra 165 ks linkových a 15 ks dálkových autobusů. Mercedes-Benz 22 ks dálkových a 4 ks městských, MAN registroval 16 ks městských, 8 ks linkových a 1 dálkový autobus. Registrace osobních automobilů byly v srpnu srovnatelné s předchozím rokem, za prvních osm měsíců však s 128 945 vozidly klesly o 12,67%. Dodávky nových vozidel na český trh nadále zcela neuspokojují poptávku. V letošním roce bylo registrováno 114 798 dovezených ojetých OA. Jejich průměrné stáří je 10,7 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 51,83%, z toho starších 15 let je 23,06%. Nákladní automobily v srpnu vzrostly oproti roku 2021 o 28,80%, nejvíce se prodává značka Volvo, následovaná Mercedes-Benz. Nárůst je opět u motocyklů o 23,94%, nejvíce je zájem o značku Honda. Pokles zaznamenaly opět lehké užitkové vozy, téměř o 30%, nejvíce registrací provedla značka Renault. Zdroj dat: SDA

person rebus  date_range 06.09.2022

V květnu dopravci fakturovali ministerstvu dopravy za poskytování slev žákům, studentům a seniorům přiibližně 384 milionů korun.

Celkově bylo za květen 2022 fakturováno 384 092 896,04 Kč, o přibližně 22 % více než v roce 2021, o 128 % více než v roce 2020, ale stále to znamená jen cca 73 % roku 2019 (předcovidového). Podle ministerstva dopravy pravděpodobně ještě dobíhá předprodej před dubnovým snížením slev. Předběžná data za červen jsou už blíže přepočtenému zamýšlenému snížení kompenzací o jednu třetinu (způsobenému snížením výše slevy pro děti, žáky, studenty a seniory ze 75 % na 50 % od 1. 4. 2022 ). Dopravci za kompenzace slev v květnu fakturovali: Autobusy ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 13 557 353,67 ARRIVA autobusy 13 000 550,56 STUDENT AGENCY 9 603 029,00 Z-Group bus 6 778 346,00 Dopravní společnost Ústeckého kraje 5 889 179,83 ČSAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ 5 492 104,92 ČSAD BUS Uherské Hradiště 5 122 523,46 AUTOBUSY KARLOVY VARY 4 974 571,77 Transdev Morava 4 918 403,71 BusLine LK 4 849 051,20 Vlaky České dráhy 167 806 809,58 RegioJet 31 323 608,14 ARRIVA Vlaky 7 116 893,30 LEO Express 5 629 922,25 GW Train Regio 1 606 912,53 Zdroj MD

person rebus  date_range 02.09.2022

Hlavní město německé spolkové země Hesenska omezuje od pondělí 5. září výrazně jízdní řády. Po letních prázdninách bude společnost ESWE Verkehr ve Wiesbadenu jezdit i v pracovní dny podle sobotních jízdních řádů, chybí jí 50 řidičů.

Hlavním důvodem omezení veřejné dopravy je celostátní nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sektoru veřejné dopravy. Ve Wiesbadenu docházelo v posledních týdnech k rušení spojů, které způsobilo rozhořčení cestujících. V současnosti chybí ESWE Verkehr každý den kolem 50 řidičů autobusů. Dopravce se proto rozhodl snížit nabídku spojů a nabídnout cestujícím omezené, ale spolehlivé spojení. Od pondělí 5. září platí na všech linkách ESWE Verkehr sobotní jízdní řád, výjimkou jsou školní spoje a frekventované linky, které budou naopak posíleny. Na všechny linky nasadí dopravce dostupné kloubové autobusy. „ Stiskneme resetovací tlačítko a pomalu systém znovu spustíme ,“ vysvětluje jednatel ESWE-Verkehr Jan Görnemann. " Jsme si vědomi toho, že omezení pro naše cestující jsou dosti výrazná, zejména na začátku školní docházky, ale už teď musíme zatáhnout za brzdu. Hlavním cílem je obnovit spolehlivost jízdního řádu. Všichni cestující by měli s jistotou vědět, že autobus, na který spoléhají, opravdu přijede. Důležité je, aby fungovala a byla plně garantována školní doprava ve Wiesbadenu. " Řidiči v současnosti chybí v Německu celostátně. Ať už v Berlíně, v Kolíně nad Rýnem nebo v oblasti Rýn-Mohan, rušení z důvodu nedostatku personálu jsou v současnosti na denním pořádku všude.„ Nyní děláme čestný krok a říkáme: Nechceme další výpadky, chceme opět spolehlivost v jízdním řádu pro naše zákazníky. Zároveň však musíme také ulevit našim zaměstnancům za volantem. Kolegové už měsíce pracují nad limit! “ říká Görnemann. Od začátku roku z firmy na vlastní žádost odešlo 58 řidičů a dalších dvanáct odešlo do důchodu. Naopak nastoupilo 42 zaměstnanců. ESWE Verkehr má v současnosti 750 řidičů autobusů, to ale na pokrytí celého jízdního řádu nestačí. Podle ESWE Verkehr zatím nelze předvídat, jak dlouho bude muset být jízdní řád omezen. Dopravce podle svého vyjádření intenzivně pracuje na náboru nových řidičů. Mnohá opatření pro zlepšení atraktivity povolání však znamenají více výdajů. Je to proto problém celé společnosti. Flotila autobusů dopravního podniku ve Wiesbadenu patří s více než 100 eCitaro k nejvíce elektrifikované v Německu .

person rebus  date_range 02.09.2022
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací