Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

V dalších osmi oblastech se soutěží o zajišťování dopravní obslužnosti od prosince 2024 dalších deset let. Předpokládaná hodnota zakázek je 4,8 miliardy korun. Jediným hodnotícím kritériem je cena.

Výběrová řízení na nové dopravce v největším kraji České republiky probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich bude soutěženo 8 až 10 oblastí, který Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Velikost oblastí byla podle Kraje zvolena tak, aby se do tendrů mohli přihlásit i menší dopravci. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v systému PID od 1. prosince 2024 na dobu deseti let. V pondělí 19. září byla spuštěna druhá vlna - oblast Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska. Předložené nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek, ve všech oblastech, která je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, jež je nedílnou součástí zadávacích podmínek. „ To, že jediným hodnotícím kritériem je pouze cena, je ten nejtransparentnější způsob. Pokud by byla stanovena další hodnotící kritéria – zejména vázaná na specifické kvalitativní nabídky, objednavateli by mohla vzniknout složitá situace s kontrolou plnění smlouvy a následnou penalizací, což by mohlo mít za následek různou úroveň nabízené kvality služeb pro cestující na území Středočeského kraje ,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar. Brutto objem druhé vlny neponížený o tržby a jiné příjmy činí cca 7,1 mld. Kč a 143 mil. linkkm. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro oblast B1 - Stochovsko činí cca 857 mil. Kč, B2 - Štěchovicko cca 350,8 mil. Kč, oblast B3 - Jílovsko cca 842,6 mil. Kč, oblast B4 - Voticko cca 526,6 mil. Kč, oblast B5 - Brandýsko cca 967,9 mil. Kč, oblast B6 - Sázavsko cca 408 mil. Kč, oblast B7 - Kutnohorsko cca 358 mil. Kč, oblast B8 - Poděbradsko cca 535,4 mil. Kč. Termín pro podání nabídek končí (prozatím) 21. listopadu 2022. První ze série soutěží na nové autobusové dopravce byla zveřejněna 18. července a stále je možné podávat nabídky. Soutěží se o kontrakt na zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Kladenska, Hostivicka, Rakovnicka, Mníšecka, Mnichovohradišťska, Líbeznicka, Velvarska a Hořovicka. Šest oblastí zadávají společně Středočeský kraj a hlavní město Praha. Dvě oblasti soutěží Středočeský kraj sám - Velvarsko a Hořovicko. Celková hodnota zakázky činí pro oba kraje 17 mld. Kč a 326 mil. linkových km. Tyto údaje však obsahují všechny vyhrazené změny, které ale nemusí být aktivovány. Podle současných jízdních řádů se jedná o 220 mil. linkových km a 11,5 mld. Kč. Tato částka se však pro objednatele sníží o vybrané jízdné. „ Našim cestujícím chceme nabízet neustále kvalitní služby a této myšlence podřizujeme i vozový park. Ten by měl být výrazně omlazen. Ve výbavě autobusů požadujeme například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky ,“ uvedl Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy. Novinkou budou sčítací rámy ve dveřích a k výbavě patří také zařízení pro sledování online polohy vozidel. Na linkách by měly jezdit i nízko a bezemisní autobusy, půjde však o optimální kombinaci s udržením rozumných finančních nákladů a zároveň dodržení legislativy EU týkající se snižování emisí. Na konci roku 2009 uzavřel Středočeský kraj s autobusovými dopravci desetileté smlouvy o závazku veřejné služby. V roce 2019 byly s většími dopravci z důvodu pořizování nových velkokapacitních autobusů tyto smlouvy prodlouženy o 5 let, s dopravci s malým rozsahem výkonů byly smlouvy prodlouženy formou přímého zadání a končí k 30. listopadu 2024.

person rebus  date_range 19.09.2022

Na podzimním jednání Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska 8. a 9. září členové rozhodnou o budoucnosti sdružení po více než 30 letech své existence.

Prezident ADSSF seznámí s výsledky z pravidelného setkávání s představiteli vlády a sociálních partnerů k energetické, ekonomické a sociální situaci v zemi, se zástupci MPSV a z jednání RHSD, bude informovat o vývoji politické, válečné, energetické a ekonomické situaci země a firem. S tím souvisí velmi aktuální otázka vývoje mezd, nedostatek řidičů i ostatních pracovníků, možnosti řešení inflace atd. Na programu je diskuze k možnostem a stavu čerpání evropských peněz z NPO, modernizačního fondu, fondu spravedlivé transformace a klasických strukturálních fondů. O aktuálním dění ve Svazu dopravy ČR po odchodu Jaroslava Hanáka z funkce prezidenta bude informovat také Ludomír Landa, nově zvolený viceprezident a předseda sekce silniční dopravy, a Jindřich Poláček, předseda dozorčí rady SD ČR. Členy ADSSF čeká 8. září zásadní diskuze o budoucnosti, formě organizačního uspořádání a volbách statutárních orgánů. Jaroslav Hanák, který je prezidentem od jejího založení v roce 1991, už nebude do vedení ADSSF kandidovat. Odborný program je tentokrát v režii SOR Libchavy. Pozvanka na valnou hromadu ADSSF (jen pro oprávněné uživatele). Z oslav 30 let od založení ADSSF v září 2021 Brně.

person rebus  date_range 31.08.2022

Maďarsko prochází nejvýznamnější transformací v hromadné dopravě za posledních třicet let. Nejen z hlediska obnovy vozidel za ekologické a šetrné k životnímu prostředí, od ledna bude odpovědná za veřejnou dopravu jedna celostátní instituce.

O národní organizaci pro veřejnou dopravu informoval státní tajemník pro dopravu Dávid Vitézy: " Cíl je jasný: autobusy, vlaky a další prostředky hromadné dopravy by měly fungovat v jednotném systému po celé zemi. Konečně by měla existovat jednotná aplikace a webové stránka, kde si budu moci plánovat cesty autobusem a vlakem dohromady a kupovat jízdenky buď v automatu, na pokladně nebo v aplikaci a vyměnit jízdenku za kombinované cesty autobusem a vlakem. Pokud má vlak zpoždění měl by počkat návazný autobus. Jednotné informace by měly fungovat celostátně. Úkolem nového organizátora dopravy, jako zadavatele jednajícího jménem státu, bude od ledna definování sítě a jízdních řádů, stanovení tarifního systému a strategických směrů týkajících se informování cestujících. " Vláda jej v tomto smyslu zmocní, podle státního tajemníka bude také požadovat v souladu se zájmy cestujících zvýšenou odpovědnost za dodržování kvalitativních a kvantitativních požadavků na poskytovatele veřejných služeb financovaných z veřejných peněz. V roce 2010 vznikl podobný úřad v Budapešti a později i v jiných městech, na regionální úrovni však zatím v Maďarsku neexistuje. Státní tajemník jako příklad uvádí ostatní evropské země - Rakousko, Německo, Polsko a Českou republiku, kde podobné systémy fungují. Národního organizátora nevytvoří Ministerstvo technologií a průmyslu "na zelené louce". Parlament v létě přijal návrh novel zákonů o osobní dopravě a o železnicích. Podle nového právního řádu dojde k restrukturalizaci státní organizace VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., která je v současné době odpovědná za přípravu železničního jízdního řádu. Národního organizátora dopravy pak ustanovuje Vyhláška ministerstva technologií a průmyslu, fungovat bude od roku 2023. Nová organizace vytvořená seskupením několika sektorových oblastí na jedno místo bude mít na starost mimo jiné veřejné zakázky na služby osobní dopravy a trati, koordinaci jízdních řádů a sjednocení tarifních systémů. Cílem je sjednocení městských a příměstských systémů v co nejvíce oblastech. Úkolem národního organizátora dopravy bude také spolupráce s místní samosprávou, urychlení obnovy vozidel jak v místní autobusové dopravě, tak na železnici. Pokračovat bude i v plnění současných kompetencí společnosti VPE. Podle zákona přebírá národní organizátor personál od ostatních státních podniků, a to i od dopravní společnosti Volánbus.

person rebus  date_range 26.08.2022

Uzavření krátkodobých smluv na zajištění krajské linkové dopravy je předmětem zveřejněného výběrového řízení. Svých nových 170 autobusů na CNG kraj pronajme až na základě dlouhodobé smlouvy.

Karlovarský kraj zveřejnil 10. srpna 2022 nabídkového řízení na zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou v sedmi oblastech v úhrnné hodnotě 1,188 miliardy korun. Jedná se o nabídkové řízení formou jednacího řízení, kdy objednatel předpokládá s jednotlivými uchazeči o nabídkách jednat. Smlouvy se současnými dopravci skončí na konci letošního roku. Zahájení dopravní oblužnosti podle nových krátkodobých smluv předpokládá kraj od 1. 1. 2023 na tři roky, pouze do doby uzavření dlouhodobé smlouvy, která bude plněna prostřednictvím autobusů s pohonem na CNG. Na pořízení nových autobusů probíhá vyhodnocenování výběrového řízení a podle krajského zastupitele pro oblast dopravy Jana Bureše má být do měsíce znám výsledek. Výroba autobusů má trvat 15 měsíců od podpisu smlouvy. Zakázka je rozdělena na sedm oblastí - 1 Chebsko, oblast 2 Sokolovsko, oblast 3 Nejdecko, oblast 4 Karlovarsko-Ostrovsko, oblast 5 Toužimsko-Tepelsko, oblast 6 Bochovsko a oblast 7 Žluticko. Dopravci budou vybíráni podle ekonomicky nejvýhodnější nabídky, hodnotícími kritérii je nabídková cena dopravního výkonu s váhou 70 % a nabídková cena variabilního dopravního výkonu (každé navýšení či snížení stanoveného dopravního výkonu podle návrhu smlouvy) s váhou 30 %. Ve stejný den oznámil Kraj prohloubení spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary (DPKV). Hejman Petr Kulhánek, primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová a Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva DPKV, podepsali memorandum o vzájemné spolupráci při budoucím zajištění dopravní obslužnosti. DPKV by mohl podlé jedné z variant stát hlavním dodavatelem těchto služeb. Jednotlivé varianty obsažené v memorandu popsal Lukáš Siřínek: „ První variantou je, že by kraj společně s městem prostřednictvím dopravního podniku zajišťovaly kompletní dopravní obslužnost na území regionu. V druhé variantě jde o zadání zakázky sdruženým zadavatelem, což by znamenalo mimo jiné vznik společného krajského a městského dopravního podniku. Třetí možností je podpora stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti, kterou nyní dopravní podnik v regionu zabezpečuje. " Jako nejlepší se přitom jeví první varianta, v rámci které by Dopravní podnik Karlovy Vary zajišťoval závazek veřejné služby pro celý region. „ Jsme stále na začátku. Memorandum má vyjádřit ochotu všech tří stran spolupracovat a hledat řešení. DPKV je kvalitní a hlavně moderní firma s moderním a pravidelně obměňovaným vozovým parkem a dalšími službami, které mohou být přínosem pro celý region. A doufejme, že se kraji podaří vysoutěžit i autobusy na stlačený plyn “ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová. Kraj získal na nákup 170 autobusů na CNG šestisetmilionovou dotaci. „ DPKV má dlouhodobý kontrakt na dodávku stlačeného plynu a dodavatel tyto dodávky potvrdil. Proto se nám nyní jeví jako nejekonomičtější varianta nákup autobusů na CNG s využitím zmíněné dotace ,“ vysvětlil Petr Kulhánek. „ Do měsíce už bychom měli znát výsledek zadávacího řízení. Autobusy se vyrábějí zhruba patnáct měsíců a my musíme stihnout dotaci vyčerpat do konce roku 2023. To znamená, že ale předtím musíme autobusy fyzicky převzít ,“ doplnil Jan Bureš. „ Z mého pohledu a z výše popsaných variant spolupráce se zdá nejméně pravděpodobný vznik společného dopravního podniku. Reálnější je pronajmout nové autobusy DPKV a nechat je zajišťovat dopravní obslužnost na území celého kraje s tím, že si na některé linky budou moci najmout menší dopravce. Dopravní podnik by se podle evropského práva nemohl přihlásit do výběrového řízení na dopravní obslužnost, díky memorandu bychom mu však dali šanci alespoň část regionu pokrýt .“ Zajištění dopravní obslužnosti na celém území Karlovarského kraje by DPKV podle Lukáše Siřínka zvládl. „ Musíme samozřejmě dostat nějaký časový prostor se na to připravit, ale myslím si, že bychom to zvládli. Znamenalo by to pro nás zajistit dalších zhruba dvě stě třicet zaměstnanců, nyní jich máme dvě stě čtyřicet. Navíc v této variantě počítáme i s využitím malých regionálních firem a dopravců .“

person rebus  date_range 16.08.2022

Dopravní společnost ČSAD Havířov uspěla ve veřejné zakázce na zajištění dopravní obslužnosti v Havířově a v jeho příměstských oblastech. A koupí nové autobusy.

Statutární město Havířov zveřejnilo veřejnou zakázku Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících městskou autobusovou dopravou od 1. 1. 2024 v únoru 2022. Ve čtvrtek byla mezi dopravcem, který patří od srpna 2019 pod Transdev Česká rpublika, a městem Havířov podepsána nová desetiletá smlouva. „ Věříme, že spolupráce s vybraným dopravcem zajistí a udrží v systému městské autobusové dopravy pro občany města a přilehlých obcí vysoký standard přepravy cestujících. Celá příprava výběrového řízení, až po výběr vítězného uchazeče, zabrala více než rok a půl práce. Tato služba dopravce je vysoutěžena na 10 let a její objem určitě přesáhne částku jedné miliardy korun ,“ řekl primátor města Josef Bělica. ČSAD Havířov bude provozovat městskou autobusovou dopravu na celkem 21 linkách s celkovým objemem výkonu cca 3 000 000 km/rok, z toho na území obcí Petřvald, Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice, Šenov, Těrlicko a Stonava 500 000 km/rok. Doprava bude zajištěna 48 nízkopodlažními vozidly. Autobusy jsou vybaveny vnitřním i vnějším elektronickým informačním systémem, zařízením pro snížení nástupní hrany při nástupu cestujícího s invalidním vozíkem nebo kočárkem. Jejich součástí je i výbava pro cestující se smyslovým postižením zraku, součástí nových vozů bude i funkční systém pro automatické počítání cestujících. Celý provoz bude koordinován prostřednictvím online dispečinku. „ Vizuální podoba autobusů vychází z městského design manuálu, takže budou snadno rozlišitelné od ostatních autobusů a nejpozději do dvou let budou městem projíždět vozidla městské autobusové dopravy pouze v charakteristickém provedení v modré barvě. Všechny vozy jsou nízkoemisní a cestujícím nabídnou kvalitní podmínky pro přepravu. Vozidla budou klimatizovaná, nízkopodlažní, vybavená WI-FI a bezbariérová ,“ řekl náměstek primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec. Místopředsedkyně představenstva ČSAD Havířov Pavla Struhalová doplnila: „ Pro naší dopravní skupinu je městská autobusová doprava v Havířově velmi důležitým přepravním systémem a vnímáme jej jako naší vlajkovou loď. Proto jsme skutečně velmi rádi, že se nám v tomto tendru podařilo v rámci velké konkurence uspět. Postupnou obnovu vozového parku započneme již v letošním roce, ať se mohou cestující a občané města postupně s novým vizuálem vozidel seznámit .“ Oznámení o zahájení zakázky na nové autobusy bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 25. července. ČSAD Havířov poptává nákup 15 ks městských nízkopodlažních (LF) autobusů s pohonem na CNG, velikostní kategorie 11,5-13m, se 3 dveřmi. Jeden vůz má být dodán do ý měsíců od podpisu smlouvy, 12 ks do 15.12.2023 a 2 ks do 30.6.2024. Na financování bude dopravce žádat o dotaci z IROP. Termín pro podání nabídek je 31. srpna. Předpokládaná hodnota zakázky je 94,5 milionů korun, cena je jediným hodnotícím kritériem. Financování se předpokládá prostřednictvím IROP. 22. srpna 2022 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení o zrušení zadávacího řízení. V pondělí 29. srpna bylo zveřejněno nové výběrové řízení , požadavek na pohon na CNG byl upraven na bioCNG, na který je možné získat dotaci z fondů EU. Upravena byla také předpokládaná hodnota zakázky na 97,5 milionů korun, lhůta pro doručení nabídek je 10 10. 2022.

person rebus  date_range 25.07.2022

AutoSAP má od 1. července možnost více ovlivnit nastavení správných podmínek pro rozvoj elektromobility v České republice. Zejména pokud jde o legislativu pro výstavbu infrastruktury nabíjení.

Představenstvo rozhodlo o zapojení Sdružení automobilového průmyslu do Elektromobilní platformy . Od 1. července se tak Sdružení stává součástí uskupení, které podporuje nastavení správných podmínek pro rozvoj elektromobility v České republice. Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě upozorňuje odbornou i laickou veřejnost na nevyhnutelnost přechodu směrem k čisté mobilitě. Již v roce 2017 s vládou v tomto kontextu podepsalo Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, jehož je elektromobilita nedílnou součástí. „ V oblasti rozvoje čisté mobility se nám ve spolupráci s vládou podařilo za uplynulých pět let dosáhnout řady opatření ve prospěch spotřebitelů. Ať už to je zavedení speciálních SPZ s označením EL pro nízko- a bezemisní vozy, na které se vážou některé další výhody, ale také např. vyjasnění domácího dobíjení služebních elektromobilů nebo nově snížení povinného odvodu za služební elektromobil, který zaměstnanec využívá k soukromým účelům ,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. K výraznějšímu rozvoji čisté mobility je především zapotřebí dostatečně robustní infrastruktura tak, aby spotřebitelé nebyli oproti dnešním standardům znevýhodňováni. Urychlení výstavby, ale i nastavení efektivního způsobu jejího využívání, vyžaduje intenzivní diskusi napříč průmyslovými sektory. „ Elektromobilita nově těsně propojuje odlišné sektory. Pro dostatečný rozvoj infrastruktury je úzká kooperace mezi autoprůmyslem, energetikou, vládou a samosprávami naprosto klíčová. Jsem proto velmi rád, že Sdružení automobilového průmyslu může i na této úrovni svými zkušenostmi přispět k tolik potřebné diskusi ,“ dodává Zdeněk Petzl. Zákládajícími členy Platformy jsou ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON a ČVUT. Platforma si vytyčila pět bodů, na které chce ve spolupráci s vládou, kraji a městy a dalšími partnery zaměřit: výstavba dobíjecí infrastruktury, dostupnost elektromobilů, věda a výzkum, ekosystém e-mobility a spolupráce. Mezi hlavní témata zájmu e-Platformy patří např. diskuse nad parametry nově připravovaného návrhu Nařízení EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (tzv. AFIR), jehož výsledná podoba významně ovlivní dostupnost dobíjecí infrastruktury v ČR i dalších zemích EU. Platforma je také zapojena do příprava normy a vyhlášky týkající se parkování a nabíjení elektromobilů a řady dalších aktivit směřujících k usnadnění a urychlení nástupu e-mobility v ČR.

person rebus  date_range 04.07.2022

Z 16 členů představenstva je v novém čtyřletém období sedm nových tváří. Dlouholetého prezidenta Jaroslava Hanáka nahradil Oldřich Sládek.

Členové Svazu dopravy ČR (SD ČR) ve čtvrtek 30. června 2022 na valné hromadě zvolili nové představenstvo a dozorčí radu na období let 2022 až 2025. Prezidentem Svazu dopravy se nově stal Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ. Hlavní řídicí orgán SD ČR dále tvoří čtyři viceprezidenti a 11 členů představenstva. V představenstvu usedne celkem sedm nových tváří. Nové představenstvo Svazu dopravy ČR vstupuje do funkčního období 2022 až 2025 celkem s 16 členy. Rozhodli o tom ve čtvrtek 30. června 2022 na volební valné hromadě zástupci členských firem svazu. Představenstvo si následně zvolilo za prezidenta Oldřicha Sládka, výkonného ředitele ŽESNAD.CZ. V představenstvu ho doplní 1. viceprezident Miloslav Černý (České přístavy) a 3 viceprezidenti – Jiří Svoboda (Správa železnic), Miroslav Němec (SÚS Pardubického kraje) a Ludomír Landa (ČSAD MHD Kladno). „ Velmi si vážím mandátu, který mi členové i kolegové v představenstvu dali. Nové funkční období nebude pro Svaz dopravy jednoduché. Oslabení po covidu je v dopravě stále zřejmé a s válkou na Ukrajině čelíme opět novým výzvám. Každé odvětví dopravy má své priority, jsem rád, že v představenstvu Svazu dopravy jsou zastoupeni odborníci ze všech oblastí ,“ říká Oldřich Sládek, prezident Svazu dopravy ČR. Nově se do statutárního orgánu Svazu kromě prezidenta Sládka dostali Michal Krapinec (České dráhy), Vladimír Homola (ČSAD Autobusy České Budějovice), Roman Čapek (PAS Zábřeh na Moravě), Martin Kučera (Letiště Praha), Tomáš Tóth (ČD Cargo) a Lukáš Hradský (Evropská vodní doprava – Sped), kteří doplní stávající členy. Všichni členové představenstva jsou zkušení a úspěšní manažeři a reprezentanti významných dopravních firem. Valná hromada také jmenovala nové čestné členy Svazu dopravy. Čestným prezidentem se stal bývalý prezident SD ČR Jaroslav Hanák, který po 19 letech svou funkci už neobhajoval, ale nadále zůstává prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Čestnými členy se pak stali dlouholetý výkonný ředitel Svazu dopravy Petr Kašík, bývalý předseda dozorčí rady Karel Havel a také Ivo Toman. „ Nesmírně si vážím toho, že mne valná hromada zvolila čestným prezidentem Svazu dopravy. Novému prezidentovi a viceprezidentům přeji pevné zdraví a hodně štěstí jak v osobním, tak v pracovním životě. Přeji novému vedení hodně sil a výdrže při prosazování priorit v rozvoji dopravy a v neúnavném boji za rovné podmínky pro dopravní firmy, “ říká Jaroslav Hanák, bývalý prezident Svazu dopravy ČR. Kromě představenstva vybrali delegáti valné hromady nové složení dozorčí rady. Tříčlennou dozorčí radu povede Jindřich Poláček, dále v ní zasednou Richard Latislav a Vladimír Filip.   Členové Svazu dopravy ČR volí nové představenstvo a dozorčí radu jednou za tři roky. Volí se členové představenstva, kteří mezi sebou volí prezidenta a viceprezidenty. Dozorčí rada se volí samostatně. Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů. Svaz dopravy ČR (dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě) vznikl po roce 1989, aby hájil zájmy svých členů v období transformace. Je to nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy. Organizačně se svaz dělí na řadu odborných sekcí, které se zaměřují na jednotlivé obory dopravy. Odborná stanoviska Svazu dopravy tvoří jeho členové. Celkově sdružuje Svaz dopravy České republiky 80 podnikatelských subjektů z oboru dopravy, které zaměstnávají více než 70 tisíc lidí. Svaz dopravy ČR je od roku 1994 významným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SVAZU DOPRAVY Představenstvo Prezident Sládek Oldřich, Ing. - výkonný ředitel, ŽESNAD.CZ Viceprezidenti Černý Miloslav, Ing. - 1. viceprezident SD ČR, předseda představenstva, České přístavy, a.s. Svoboda Jiří Bc. MBA - generální ředitel, Správa železnic, s.o. Němec Miroslav, Ing. - předseda sekce silničního hospodářství, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje Landa Ludomír, Bc. - předseda sekce silniční dopravy, ředitel, ČSAD MHD Kladno, a.s. Členové představenstva Krapinec Michal, Mgr. - předseda sekce železniční dopravy, předseda představenstva a generální ředitel, České dráhy, a.s. Čapek Roman, Ing. - předseda sekce autoopravárenství, ředitel, PAS Zábřeh na Moravě, a.s. Abraham Zdeněk - předseda sekce městské hromadné dopravy, ředitel, Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Fišer Vladimír, Ing. - předseda sekce kombinované dopravy, ředitel, BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Hradský Lukáš - předseda sekce vodní dopravy, jednatel, Evropská vodní doprava - Sped s.r.o. Kučera Martin, Ing. MBA - výkonný ředitel pro letecký provoz, Letiště Praha, a.s. Tóth Tomáš, Ing. - předseda představenstva, ČD Cargo, a.s. Homola Vladimír, Ing. - ředitel, ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. Ignačák Tomáš, Ing. MBA - předseda ACRI, člen dozorčí rady ŠKODA PARS a.s. Novotný Marek, Ing. - ředitel, Správa ŘSD ČR pro Hradec Králové Melzer Josef - jednatel, M+L Logistik, s.r.o. Dozorčí rada Poláček Jindřich, Ing. - předseda dozorčí rady, ředitel, ARRIVA autobusy, a.s. Latislav Richard Ing. - generální ředitel, ZDAR, a.s. Filip Vladimír, Ing. - ekonom, Správa železnic, s.o.

person rebus  date_range 01.07.2022

První české vodíkové údolí má podporovat zavádění bezemisní dopravy a vznik nového průmyslového odvětví. V Dolních Vítkovicích zároveň vznikla první veřejná vodíková plnící stanice pro osobní vozidla.

Moravskoslezský kraj, VŠB-TUO a společnost Cylinders Holding udělaly další krok ke vzniku českého „vodíkového údolí“, kde energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie. Založili Vodíkový Klastr. „ Jde nám o zavedení zcela bezemisní dopravy, což naftová, benzinová a ani auta na plyn neumí. To je pro náš kraj, který se nemůže se zrovna chlubit svěžím ovzduším, primární. Vodíková mobilita je budoucnost. Nejen proto, že vodíkový pohon je čistý – z výfuku kape pouze voda, ale i samotná výroba tohoto paliva může být naprosto čistá. Zároveň vytvoříme nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, kde najde práci spousta lidí a které pomůže kraji v budoucnu nahradit část neperspektivního uhelného průmyslu ,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák V moravskoslezském Hydrogen Valley budou soustředěny veškeré činnosti celého řetězce – od výroby vodíku, skladování, distribuci až po plnění a koncového spotřebitele. Strategickým cílem je v horizontu 10 let v regionu vytvořit fungující ekonomický systém výrobně-distribučního řetězce, ve kterém vodík nebude chápán jen jako palivo nebo prostředek, ale jako obchodní komodita. Zakladateli Vodíkového Klastru, z. s. jsou Moravskoslezský kraj, který zastupuje veřejnou sféru, za akademiky VŠB-TUO a Cylinders Holding a.s. reprezentující byznysovou sféru. Členy pak dalších čtyřiadvacet subjektů, které podepsaly memoradum o spolupráci – například společnosti ČEPRO, BorsodChem, Hyundai, Tatra, město Ostrava, DPO, České dráhy a další. „ Vodík je velkým tématem po celém světě, protože dokáže velmi účinně a bezemisně vyrábět elektrickou energii. Proto je ideální pro pohon automobilů nebo autobusů. Samotná výroba vodíku je však náročná, a hlavně, bez levné elektřiny, i velmi drahá. U nás však můžeme k výrobě využít i jiné suroviny, jako jsou typicky důlní a koksárenské plyny nebo uhelné kaly – tedy odpad, který se dnes většinou neefektivně spaluje a zatěžuje životní prostředí. K našemu kraji navíc těžký průmysl dlouhodobě patří a nejspíš ještě nějakou dobu patřit bude. Ale musíme udělat vše, aby zatěžoval životní prostředí co nejméně. Výroba vodíku se proto přímo nabízí ,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka, který zastupuje ve Vodíkovém Klastru Moravskoslezský kraj. „ Úkolem klastru je koordinovat jednotlivé vodíkové projekty tak, abychom vytvořili souvislou vodíkovou ekonomiku jako nový, vysoce sofistikovaný sektor hospodářství a transformovali náš průmysl do nové moderní podoby. Na rozjezd "vodíkového údolí" v Moravskoslezském kraji jsou vyčleněny také peníze – miliarda korun přímo z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a další pak v různých dalších operačních programech ,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka. Upřesnil také první úkoly, které před Vodíkovým Klastrem stojí: „ Především je nutné vytvořit a namodelovat celé síťové řešení, to znamená, kdo a kde bude vodík vyrábět, kdo, jak a čím ho přepraví a bude spotřebovávat. Vše tak, abychom pokryli všechny části našeho kraje. Zahájíme také první pilotní projekty na podporu vodíku – třeba roadshow vodíkových autobusů, které budou v provozu testovány ve čtyřech městech našeho kraje, či vývoj vodíkové lodě společně s Košickým krajem. To je jen začátek, postupně by se měla realizovat celá energetická vodíková koncepce kraje, tedy výroba čistého a ‚zeleného‘ vodíku z obnovitelných zdrojů a výstavba elektrolyzérů. Není to levná záležitost, chce to minimálně 8miliardovou investici, kterou, předpokládám, získáme z Evropské unie ." Důležitým hráčem při rozvoji vodíkového ekosystému je akademická sféra, která garantuje výzkum a vývoj v oblasti využití nízkouhlíkových technologií. „ Společně efektivně nastavíme procesy, které povedou ke kompletní modernizaci energetiky od energetiky založené na fosilních palivech na energetiku, která je založena na obnovitelných zdrojích s vysokou prioritou užití vodíkových technologií a v maximální míře využívá lokální zdroje. Tímto pomůžeme regionu na jeho cestě k energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti. Rádi bychom společné výstupy aplikovali na národní energetickou koncepci a pomohli s novelizací Státní energetické koncepce ČR. Pro vědecké úkoly bude při VŠB-TUO k dispozici unikátní testovací polygon CEETe (Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer) ,“ sdělil ředitel CEET Stanislav Mišák. 28. června byla uvedena do provozu ve Vítkovicích, na dohled od science centra v Dolních Vítkovicích, do provozu první veřejná vodíková plnic stanice. Plnička zabírá zhruba 90 m2, je určena jen pro osobní vozidla a stojí u vjezdu do výrobního areálu Cylinders Holding v Ostravě. Její vybudování stálo zhruba 15 milionů korun a trvalo od vydání stavebního povolení dva měsíce. „ Máme v Ostravě ukázku plnicí stanice, která je investičně i provozně velmi úsporná a ekologická. Každá větší firma i úřad si může koupit celou flotilu vodíkových aut a zároveň si postavit svoji vodíkovou stanici. Postupně budou vznikat také velké veřejné plnicí stanice na dálnicích, které zajistí rychlé natankování vodíku na dlouhých trasách. Takovým způsobem můžeme razantně zrychlit rozvoj vodíku v osobní dopravě v celé Evropě. Cylinders Holding má potřebné technologie přepravy a skladování vodíku zvládnuté. I pro energetické projekty ,“ uvedl generální ředitel Cylinders Holding Jan Světlík. Vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo podporovat využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě už před několika lety, kdy podepsalo s představiteli města Ostravy memorandum o spolupráci při rozvoji této čisté technologie. Je domluveno, že na zavádění vodíkové mobility v regionu se bude podílet také společnost Cylinders Holding. Kraj se dohodl i s OKK Koksovnami na pilotním projektu výroby vodíku z koksárenského plynu. Na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) vzniklo Centrum energetických a environmentálních technologií (CEETe), které bude mít ve „vodíkovém údolí“ obrovskou roli. V malém vyzkouší výrobu a čištění vodíku ze všech druhů plynů, které v Moravskoslezském kraji máme, včetně výroby „zeleného“ vodíku. Vše otestuje v praxi, včetně rentability. Vodíkovou technologií se zabývá také Ústecký kraj. Ten se jako první region v České republice zapojil v březnu 2021 do evropského partnerství „Hydrogen Valleys“ a od dubna 2022 má také schválenu Vodíkovou strategii . Jako první v Ústeckém kraji také zřejmě vyjedou do pravidelného provozu autobusy s palivovými články. Dopravní podnik již vysoutěžil dodavatele vozů a čeká na vyhlášení evropských programů na zajištění jejich spolufinancování.

person rebus  date_range 30.06.2022

Jak pojedou linky MHD po otevření tramvajové trati na Václavském náměstí, po otevření metra D nebo po zavedení vlaků na letiště. Kde pojedou trolejbusy, jak změní dopravu nová lanovka z Podbaby do Bohnic. "Kuchařku" PID schválila Rada města.

Rada hl. m. Prahy schválila v pondělí 20. 6. 2022 strategický dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“. Jedná se o třetí aktualizaci původního materiálu pro roky 2019-2029. Základním cílem dokumentu, do kterého byly zapracovány aktuální projekty a také připomínky městských částí, je poskytnout městské samosprávě i veřejnosti podrobnější představu o tom, jakou podobu hromadné dopravy mohou v následujících deseti letech v okolí svého bydliště či pracoviště očekávat po dokončení nových tras metra, tratí tramvají, trolejbusů, modernizací železnice a po dostavbě dalších obytných a administrativních celků. Dokument také slouží pro dlouhodobé plánování kapacit jednotlivých dopravců i jako podklad pro možné čerpání dotací z Evropské unie. Příprava tohoto rozsáhlého materiálu začala již v roce 2015, kdy organizace ROPID písemně oslovila zástupce všech 57 městských částí a následně shromáždila jejich podněty k výhledové podobě sítě hromadné dopravy na jejich území. Současně byly do dokumentu zapracovány všechny tehdy známé rozvojové projekty Hl. m. Prahy. První vydání vzniklo v roce 2017 a bylo určené k připomínkám dopravcům a dalších institucí. Několik stovek připomínek bylo následně vypořádáno a zapracováno do druhého vydání dokumentu sloužícího k představení projektu veřejnosti a městským částem. Po komunálních volbách na podzim roku 2018 byly s dokumentem seznámeny také nové politické reprezentace městských částí a maximum připomínek jednotlivých městských částí bylo do strategie podařilo zapracovat. Nová strategie je aktualizací po čtyřech letech a promítly se do ní nové projekty, jako je tramvajová trať na Václavské náměstí, lanovka z Podbaby do Bohnic a elektrifikace autobusových linek. Podle ROPID odsunula finalizaci dokumentu až do roku 2022 epidemie covid19. Dokument především popisuje, jaký objem hromadné dopravy bude na nové infrastruktuře provozován. Tyto informace jsou zásadní již pro zpracování dokumentace EIA o vlivu stavby na životní prostředí, případně slouží pro výpočet analýzy CBA (analýza nákladů a přínosů), tedy pro údaj důležitý k rozhodování o spolufinancování staveb z evropských fondů. Pomáhají také při posouzení hlukových dopadů nových investic na okolí, případně v rámci dokumentace pro územní řízení DUR zjednodušují s ohledem na očekávané počty cestujících proces umisťování a dimenzování zastávek, přechodů či jiného vybavení. Představa o výhledovém objemu provozu hromadné dopravy je zásadní i pro jednotlivé dopravce, zejména pro jejich strategie plánování rozvoje vozového parku i personálních zdrojů. Data z dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“ již např. přispěla ke zpřesnění strategie další obnovy vozového parku tramvají v Praze. Jsou také z hlediska výhledových výkonů zásadním podkladem v procesu přípravy nové smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. V předchozích dnech také posloužila při komunikaci s Evropskou investiční bankou v rámci řešení úvěrového rámce financování stavby linky metra D. Uvažované objemy hromadné dopravy na nových stavbách budou po schválení závazné pro všechny subjekty připravující provoz PID na daných úsecích, pokud Hl. m. Praha ve svých orgánech rozhodne o tom, že se dané stavby skutečně budou realizovat a bude zajištěno jejich financování. V dokumentu tedy nejde o soubor projektů, které je závazně nutné postavit, pouze o jakousi kuchařku, která v případě, že k realizaci daného projektu město přistoupí, nastiňuje vhodný postup z hlediska jeho obsluhování spoji PID. S ohledem na rozvoj města a pravděpodobný vznik nových a přehodnocení důležitosti některých stávajících projektů je současně zřejmé, že schválený dokument bude v horizontu několika let vždy pravidelně aktualizován tak, aby široká veřejnost měla vždy aktuální přehled o strategii rozvoje Pražské integrované dopravy. Celý dokument je dostupný široké veřejnosti na webových stránkách PID včetně interaktivní mapy , kde lze rozkliknout podrobnosti ke každému projektu. Městským částem bude distribuován v tištěné podobě tak, aby každý měl možnost nalézt v jednom z historicky nejrozsáhlejších strategických dokumentů Hl. m. Prahy to, co ho v oblasti rozvoje hromadné dopravy bude zajímat. ROPID

person rebus  date_range 20.06.2022

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR chybí v silniční dopravě desetitisíce dopravců. Největší problém je ve veřejné dopravě, kdy se lidé nedostanou do práce nebo do školy.

Nedostatek řidičů trápí všechny dopravce. Po řadě omezení spojených s pandemií se vrátili zpět k původním jízdním řádů a dostávají se do problémů. Podle statistik Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) chybí aktuálně dopravním podnikům v součtu na pět set řidičů. „S nedostatkem řidičů se dopravní podniky potýkají dlouhodobě. Jednou z hlavních příčin je jejich vysoký průměrný věk, který se pohybuje mezi 47 a 50 lety. Poměrně hodně řidičů nám tedy odchází do starobního důchodu nebo odejdou předčasně z důvodu zdravotní nezpůsobilosti ,“ řekl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán s tím, že aktuální „post-covidová“ situace je ještě složitější. „V době, kdy platila různá omezení, se naše dopravní výkony snížily a někteří šoféři odešli do jiných odvětví. V regionech, kde je například průmyslová výroba, se dopravci doslova „přetahují“ o zaměstnance s velkými výrobními závody.“ Část podniků se navíc potýká s vysokou nemocností řidičů. „ V rámci SDP ČR chybí dopravcům celkem zhruba 500 řidičů. Některé dopravní podniky se potýkají s podstavem, a navíc další řidiči jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti ,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner, který předsedá odborné personální skupině SDP ČR. Podle prezidenta Asociace středočeských dopravců Daniela Adamky potřebují dopravci ADSSS pro bezproblémové zajištění autobusových spojů v Pražské integrované dopravě kolem 200 nových řidičů. " Odhadujeme, že celkově za veřejnou dopravu se počet chybějících řidičů pohybuje v řádech tisíců. Za celou silniční dopravu včetně té nákladní pak chybí desetitisíce šoférů. Dopravci již jsou na hraně a někdy i za hranou svých kapacit, řidiči prostě nejsou, přitom všechny předpisy o bezpečnostních přestávkách, délkách směn apod. stále platí. Stačí pak jen vyšší nemocnost, kumulace odchodů do důchodu nebo nadměrné požadavky na spoje a dopravci nestíhají, musí některé spoje rušit a prodlužovat intervaly např. až na víkendový provoz, " uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD). " Situaci se snažíme dlouhodobě řešit ať už úpravou některých kritérií, které musí řidiči splňovat, nebo sháněním pracovníků v zahraničí. Chybějící řidiče často pokrývali i řidiči z Ukrajiny, kteří sem nyní nepřicházejí a naopak část z nich dokonce odešla zpět ." Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje, navýšení kvót z ostatních zemí. Bohužel ale vyvstává další problém, v EU a státech Dohody AETR, kam spadá i Ukrajina, požadují tzv. karty řidiče. Ostatní státy je přitom nemusí využívat. Bez karty řidiče ale není možné profesi vykonávat a pro její získání musí cizinec pobývat v ČR nejméně půl roku. Firmy ale těžko budou zaměstnávat a platit lidi, kteří nemohou reálně jezdit. Je tedy třeba, aby se prověřily všechny státy, které podmínku karty řidiče splňují, a z těchto zemí řidiče přednostně získávat. Dále by bylo potřeba začít diskutovat o případné změně podmínek délky pobytu u ostatních států. Dlouhodobě je také potřeba zvyšovat úhrady objednatelů za veřejnou dopravu. Problém s nedostatkem šoférů se ve velkém projevil v pondělí 13. června, kdy společnost BusLine na Pardubicku neodjela téměř 100 spojů a dnes téměř 200.

person rebus  date_range 14.06.2022
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací