Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

Jak pojedou linky MHD po otevření tramvajové trati na Václavském náměstí, po otevření metra D nebo po zavedení vlaků na letiště. Kde pojedou trolejbusy, jak změní dopravu nová lanovka z Podbaby do Bohnic. "Kuchařku" PID schválila Rada města.

Rada hl. m. Prahy schválila v pondělí 20. 6. 2022 strategický dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“. Jedná se o třetí aktualizaci původního materiálu pro roky 2019-2029. Základním cílem dokumentu, do kterého byly zapracovány aktuální projekty a také připomínky městských částí, je poskytnout městské samosprávě i veřejnosti podrobnější představu o tom, jakou podobu hromadné dopravy mohou v následujících deseti letech v okolí svého bydliště či pracoviště očekávat po dokončení nových tras metra, tratí tramvají, trolejbusů, modernizací železnice a po dostavbě dalších obytných a administrativních celků. Dokument také slouží pro dlouhodobé plánování kapacit jednotlivých dopravců i jako podklad pro možné čerpání dotací z Evropské unie. Příprava tohoto rozsáhlého materiálu začala již v roce 2015, kdy organizace ROPID písemně oslovila zástupce všech 57 městských částí a následně shromáždila jejich podněty k výhledové podobě sítě hromadné dopravy na jejich území. Současně byly do dokumentu zapracovány všechny tehdy známé rozvojové projekty Hl. m. Prahy. První vydání vzniklo v roce 2017 a bylo určené k připomínkám dopravcům a dalších institucí. Několik stovek připomínek bylo následně vypořádáno a zapracováno do druhého vydání dokumentu sloužícího k představení projektu veřejnosti a městským částem. Po komunálních volbách na podzim roku 2018 byly s dokumentem seznámeny také nové politické reprezentace městských částí a maximum připomínek jednotlivých městských částí bylo do strategie podařilo zapracovat. Nová strategie je aktualizací po čtyřech letech a promítly se do ní nové projekty, jako je tramvajová trať na Václavské náměstí, lanovka z Podbaby do Bohnic a elektrifikace autobusových linek. Podle ROPID odsunula finalizaci dokumentu až do roku 2022 epidemie covid19. Dokument především popisuje, jaký objem hromadné dopravy bude na nové infrastruktuře provozován. Tyto informace jsou zásadní již pro zpracování dokumentace EIA o vlivu stavby na životní prostředí, případně slouží pro výpočet analýzy CBA (analýza nákladů a přínosů), tedy pro údaj důležitý k rozhodování o spolufinancování staveb z evropských fondů. Pomáhají také při posouzení hlukových dopadů nových investic na okolí, případně v rámci dokumentace pro územní řízení DUR zjednodušují s ohledem na očekávané počty cestujících proces umisťování a dimenzování zastávek, přechodů či jiného vybavení. Představa o výhledovém objemu provozu hromadné dopravy je zásadní i pro jednotlivé dopravce, zejména pro jejich strategie plánování rozvoje vozového parku i personálních zdrojů. Data z dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“ již např. přispěla ke zpřesnění strategie další obnovy vozového parku tramvají v Praze. Jsou také z hlediska výhledových výkonů zásadním podkladem v procesu přípravy nové smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. V předchozích dnech také posloužila při komunikaci s Evropskou investiční bankou v rámci řešení úvěrového rámce financování stavby linky metra D. Uvažované objemy hromadné dopravy na nových stavbách budou po schválení závazné pro všechny subjekty připravující provoz PID na daných úsecích, pokud Hl. m. Praha ve svých orgánech rozhodne o tom, že se dané stavby skutečně budou realizovat a bude zajištěno jejich financování. V dokumentu tedy nejde o soubor projektů, které je závazně nutné postavit, pouze o jakousi kuchařku, která v případě, že k realizaci daného projektu město přistoupí, nastiňuje vhodný postup z hlediska jeho obsluhování spoji PID. S ohledem na rozvoj města a pravděpodobný vznik nových a přehodnocení důležitosti některých stávajících projektů je současně zřejmé, že schválený dokument bude v horizontu několika let vždy pravidelně aktualizován tak, aby široká veřejnost měla vždy aktuální přehled o strategii rozvoje Pražské integrované dopravy. Celý dokument je dostupný široké veřejnosti na webových stránkách PID včetně interaktivní mapy , kde lze rozkliknout podrobnosti ke každému projektu. Městským částem bude distribuován v tištěné podobě tak, aby každý měl možnost nalézt v jednom z historicky nejrozsáhlejších strategických dokumentů Hl. m. Prahy to, co ho v oblasti rozvoje hromadné dopravy bude zajímat. ROPID

person rebus  date_range 20.06.2022

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR chybí v silniční dopravě desetitisíce dopravců. Největší problém je ve veřejné dopravě, kdy se lidé nedostanou do práce nebo do školy.

Nedostatek řidičů trápí všechny dopravce. Po řadě omezení spojených s pandemií se vrátili zpět k původním jízdním řádů a dostávají se do problémů. Podle statistik Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) chybí aktuálně dopravním podnikům v součtu na pět set řidičů. „S nedostatkem řidičů se dopravní podniky potýkají dlouhodobě. Jednou z hlavních příčin je jejich vysoký průměrný věk, který se pohybuje mezi 47 a 50 lety. Poměrně hodně řidičů nám tedy odchází do starobního důchodu nebo odejdou předčasně z důvodu zdravotní nezpůsobilosti ,“ řekl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán s tím, že aktuální „post-covidová“ situace je ještě složitější. „V době, kdy platila různá omezení, se naše dopravní výkony snížily a někteří šoféři odešli do jiných odvětví. V regionech, kde je například průmyslová výroba, se dopravci doslova „přetahují“ o zaměstnance s velkými výrobními závody.“ Část podniků se navíc potýká s vysokou nemocností řidičů. „ V rámci SDP ČR chybí dopravcům celkem zhruba 500 řidičů. Některé dopravní podniky se potýkají s podstavem, a navíc další řidiči jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti ,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner, který předsedá odborné personální skupině SDP ČR. Podle prezidenta Asociace středočeských dopravců Daniela Adamky potřebují dopravci ADSSS pro bezproblémové zajištění autobusových spojů v Pražské integrované dopravě kolem 200 nových řidičů. " Odhadujeme, že celkově za veřejnou dopravu se počet chybějících řidičů pohybuje v řádech tisíců. Za celou silniční dopravu včetně té nákladní pak chybí desetitisíce šoférů. Dopravci již jsou na hraně a někdy i za hranou svých kapacit, řidiči prostě nejsou, přitom všechny předpisy o bezpečnostních přestávkách, délkách směn apod. stále platí. Stačí pak jen vyšší nemocnost, kumulace odchodů do důchodu nebo nadměrné požadavky na spoje a dopravci nestíhají, musí některé spoje rušit a prodlužovat intervaly např. až na víkendový provoz, " uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD). " Situaci se snažíme dlouhodobě řešit ať už úpravou některých kritérií, které musí řidiči splňovat, nebo sháněním pracovníků v zahraničí. Chybějící řidiče často pokrývali i řidiči z Ukrajiny, kteří sem nyní nepřicházejí a naopak část z nich dokonce odešla zpět ." Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje, navýšení kvót z ostatních zemí. Bohužel ale vyvstává další problém, v EU a státech Dohody AETR, kam spadá i Ukrajina, požadují tzv. karty řidiče. Ostatní státy je přitom nemusí využívat. Bez karty řidiče ale není možné profesi vykonávat a pro její získání musí cizinec pobývat v ČR nejméně půl roku. Firmy ale těžko budou zaměstnávat a platit lidi, kteří nemohou reálně jezdit. Je tedy třeba, aby se prověřily všechny státy, které podmínku karty řidiče splňují, a z těchto zemí řidiče přednostně získávat. Dále by bylo potřeba začít diskutovat o případné změně podmínek délky pobytu u ostatních států. Dlouhodobě je také potřeba zvyšovat úhrady objednatelů za veřejnou dopravu. Problém s nedostatkem šoférů se ve velkém projevil v pondělí 13. června, kdy společnost BusLine na Pardubicku neodjela téměř 100 spojů a dnes téměř 200.

person rebus  date_range 14.06.2022

Ve čtvrtek 19. května si členové Asociace Středočeských dopravců se svými hosty připomněli významné výročí. Zájmové sdružení dopravců ve Středních Čechách vzniklo v březnu 1992.

Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS) během třiceti let: Po roce 1989 se velké národní podniky ČSAD KNV rozpadají na menší podniky, které se následně postupně privatizují. Změny dopadají i na oblast Středních Čech, kde po roce 1990 končí svoji činnost národní podnik ČSAD – KNV Praha, který zabezpečoval dopravu osobní, nákladní, spediční a další služby s dopravou spojené. Z podniku, který měl před rokem 1989 téměř 15 000 zaměstnanců, vzniká řada menších státních podniků a postupně dochází k jejich privatizaci. Vlastníci a manažeři, se ocitli v zcela novém prostředí a brzy zjistí, že je potřeba vzájemně spolupracovat, předávat si zkušenosti, řešit společné problémy a hájit své zájmy při jednáních se státní správou. Na neformálních setkáních postupně vzniká myšlenka založit zájmové sdružení dopravců. 11. března 1992 šestnáct ředitelů státních podniků na svém jednání v Praze zakládá asociaci dopravců, která se následně mění na Asociaci dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS). Členy představenstva byli zvoleni pánové Antonín Chrástecký – ČSAD Rakovník, František Neterda – ČSAD Benešov, Radomír Ryml – ČSAD Mladá Boleslav a Bohuslav Březina – ČSAD Kutná Hora. V revizní komisi zasedli pánové Milan Patka – ČSAD Ingsped Praha, Zdeněk Kolář – ČSAD Technické a zásobovací služby Praha a Ivan Ďurmek – ČSAD Slaný. ADSSS je od svého začátku aktivně zastoupena ve Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Svazu dopravy ČR. Navazuje spolupráci s "moravskou" asociací ADSSF (Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska), jejímž vyústěním byla Společná deklarace o spolupráci podepsána 5. ledna 1999 v Buchlovicích. Vzájemné úzké vazby mezi oběma asociacemi existují dodnes. ADSSS postupně získává prestiž a autoritu i v jiných dopravních sdruženích, u státních orgánů a dalších institucí. Od roku 2000 probíhají pravidelná jednání s odbory dopravy okresních úřadů. Od vzniku Krajů je nastavena intenzivní spolupráce s odborem dopravy Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, resp. jeho příspěvkovou organizací ROPID. Při přípravách nových legislativních předpisů v oblasti nákladní a osobní dopravy ADSSS spolupracuje i s Ministerstvem dopravy. Podílela se i na vzniku „Programu na obnovu vozového parku autobusů“, který významně přispěl ke zlepšení technického stavu autobusů. Díky svým aktivitám si ADSSS získává prestiž i u jiných nově vzniklých dopravních společností, z nichž se některé stávají jejími členy. V roce 1994 má již 20 členů a postupně se rozrůstá na 23 členů (s celkem 4 200 zaměstnanci). Mezi členy představenstva, kteří dlouhodobě, po několik volebních období, hájili zájmy ADSSS patří zejména viceprezidenti Jan Kotík, Vladimír Hráský, Jan Čermák, Bohumil Krauz a František Neterda, který působí v představenstvu od vzniku ADSSS dosud. Kromě funkce viceprezidenta byl 16 let jejím prezidentem. V revizní komisi dlouhodobě pracují Radislav Rožánek a Ludomír Landa. V posledních letech, tak jak do vedení členských firem přicházejí nové tváře, dochází i ke změnám v představenstvu ADSSS. Ve volbách v roce 2012 je novým prezidentem zvolen za tehdejší Veolii Transport Praha Daniel Adamka. Viceprezidenty za ČSAD Střední Čechy Štěpán Ševčík, za KD SERVIS Vladimír Hráský a za PROBO BUS František Neterda, dosavadní dlouholetý prezident. V ADSSS následně dochází k postupnému předávání znalostí a pravomocí nové generaci zástupců členských společností. Posledních pět let představenstvo ADSSS pracuje ve složení Daniel Adamka jako její prezident, František Neterda a Štěpán Ševčík jako viceprezidenti. Na chod ADSSS dohlíží Revizní komise (Kontrolní komise), Ludomír Landa - předseda a její členové Radislav Rožánek a Pavel Kopřiva (do roku 2021). ADSSS od svého začátku hájí zájmy a práva svých členů. V minulosti zejména vůči okresním úřadům, nyní Středočeskému kraji, Hlavnímu městu Praha, organizátorům dopravy ROPID a nově vzniklému IDSK. Oboustranná spolupráce a komunikace je ku prospěchu všech stran. Asociace je také důležitým odborným členem při jednání o nových zákonech, vyhláškách, o cenovém výměru Ministerstva financí. Účastní se vyjednávání, mezi zaměstnavateli (Svazem dopravy ČR) a odbory při uzavírání Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Zástupce ADSSS je členem Tripartity Středočeského kraje za odvětví doprava. Při ohlédnutí za uplynulými 30 lety je zřejmé, že ADSSS ve prospěch svých členů odvedla mnoho práce. Vždyť nejen doprava, ale i celé národní hospodářství se od roku 1989 postupně zcela změnilo a na to bylo třeba pružně reagovat. ADSSS za 30 let díky svým členům a všem partnerům, s nimiž věcně a bez emocí společně řešila problematiku řádného fungování dopravy, získala respekt a vážnost nejen v místě svého působení . Všem, kteří se na tom podíleli, patří za to velké poděkování. Věříme, že i v dalších letech bude ADSSS úspěšně hájit zájmy svých členů a odvětví dopravy. František Neterda, viceprezident ADSSS

person rebus  date_range 20.05.2022

Sektor dopravy po překonání covidové krize negativně ovlivňují důsledky válečného konfliktu na Ukrajině. Dopravní společnosti musí řešit problémy s vysokými cenami pohonných hmot a vzrůstajícími náklady na provoz jak v autobusové, tak nákladní dopravě, stále také trvá nedostatek řidičů.

Prezident ADSSS pan Jaroslav Hanák a zároveň prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na první Valné hromadě zhodnotil dopad covidové pandemie, politický vývoj a spolupráci s novými ministry a premiérem Petrem Fialou. Jak s postupem projednávání Programového prohlášení, tak dalších agend, je spokojen. Dále shrnul výsledky jednání z Klubu SP ČR, a s vládou k návrhu státního rozpočtu, který se s 100 miliardami úspor jeví jako nereálný. Vláda schválila souhrn komplexnějších opatření tzv. Lex Ukrajina. Válka na Ukrajině přispěla k dramatickému zvyšování inflace, ceny pohonných hmot a energií i nedostatku surovin a komponentů. Inflace se zřejmě přiblíží hranici 13 až 14 %. Co nejdříve je třeba vyřešit alternativní dodávky paliv a surovin z jiných zemí. Německo například už podepsalo smlouvu na dodávky LNG s Katarem. Dopravci pomáhají Ukrajincům formou odvozu pomoci do země a odvozu osob autobusy do ČR, ubytováním i vyřizováním dokladů k pobytu. Všichni účastníci se vyjádřili k aktuální situaci v dopravní obslužnosti. Pokud se týká nárůstu cen nafty, vzhledem k uzavřeným smlouvám a výběrovým řízením kraje většinou dopady na dopravce neřeší. Cena za rok 2022 se promítne až v indexaci na rok 2023, některé kraje se však snaží vyplatit zálohy, stejně jako u autobusů na plyn, kterého se nárůst cen také týká. Stále je také poměrně vysoká nemocnost řidičů z důvodu covidu. Většina dopravců pořád řeší jejich nedostatek. Další informace z jednání: Aktivity Sdružení ČESMAD BOHEMIA - jednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy ke snížení spotřební daně, odsunutí splátek úvěrů, program Covid Bus III, informace k zaměstnávání řidičů z Ukrajiny , podmínky Green Deal dál platí, EU navrhuje platnost řidičského průkazu skupiny C již od 18 let, Německo dokonce od 17 let. 29. ročník tradiční květnové konference o problémech ve veřejné osobní dopravy „Integrované dopravní systémy“ se letos uskuteční ve dnech 16. - 17. května v Domě techniky v Pardubicích. Jedním z důležitých projednávaných bodů budou i přednášky velkých dopravních společností na téma „Co jim z jejich pohledu komplikuje /zdražuje/ zajišťování provozu v různých krajských a městských integrovaných dopravních systémech“. Znovu bude pokračovat diskuse o vytvoření koordinačního celostátního centrálního prvku nad jednotlivými IDS. Výsledky prvního průzkumu dopravního chování za 13,7 milionů korun, které zadalo MD ČR v roce 2017 CDV jsou uvedeny na www.ceskovpohybu.cz . Žádné závěry z tohoto průzkumu vedoucí k návrhu na další vylepšení veřejné osobní dopravy v ČR zatím nebyly zveřejněny. Ve dnech 9.- 11. září se bude konat už 30. ročník mezinárodního volejbalového turnaje „O pohár ministra dopravy ČR“ ve Žďáru n/S. Dne 22. listopadu v rámci veletrhu CZECHBUS na výstavišti v Letňanech proběhne tradiční konference VD-ON-LINE pořádaná SDT. Podrobnosti o výše uvedených akcích budou uveřejňovány na www.busportal.cz . Během jednání představila své novinky společnost IVECO CR. Výrobce se potýká s rozdílnými požadavky krajů (standardy) na vybavení autobusů i odbavovacích systémů a apeluje na jejich sjednocení. V Luhačovicích prezentovali zástupci vysokomýtského výrobce autobus Crossway LE LINE 12 ve specifikaci pro Jihomoravský kraj. Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska má v současné době 23 členských firem . Další jednání členů proběhne v září 2022. Zápis je k dispozici pro oprávněné uživatele .

person rebus  date_range 14.04.2022

Řádná valná hromada členů Asociace dopravních, spedičích a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se ukuteční 22. a 23. března 2022. Odborný program zajistí IVECO BUS.

Témat k projednání je na letošním prvním jednání Asociace ještě více než obvykle. Po postupném poklesu dopadu covidové krize se dopravci aktivně zapojují do řešení situace s uprchlickou vlnou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Neprodleně je potřeba také řešit dramatické zvyšování cen pohonných hmot a energií. Program valné hromady ADSSF : Vývoj a postupný pokles dopadu covidové krize Hodnocení bývalé a nové vlády, aktivity Svazu průmyslu a dopravy, informace z jednání s klíčovými ministry, programové prohlášení vlády, státní rozpočet na rok 2022 Vládní a podnikatelské mise v roce 2022 Reakce na zvyšování inflace, cen pohonných hmot a energií, nedostatku surovin a komponentů po rozpadání dodavatelsko-odběratelských vztahů zvláště po situaci na Ukrajině Pomoc dopravců při řešení uprchlické krize po agesi na Ukrajině Opatření Evropské komise a Evropského parlamentu, připravovaná legislativa Aktuální problémy při zajišťování dopravní obslužnosti Problematika nákladní dopravy Odborný program zajišťuje IVECO BUS Czech Republic. Program valné hromady 22. a 23. března (jen pro oprávněné uživatele) ADSSF oslavila vloni na podzim 30 let od svého vzniku . Tři desítky let už spolupracují také autobusoví dopravci ve Středočeském kraji v rámci ADSSS. Sdružení středočeských dopravců se zaměřuje zejména na dopravní obslužnost ve Středočeském kraji a jedná jménem svých členů s objednateli a organizátory veřejné dopravy, ministerstvem dopravy i dalšími institucemi.

person rebus  date_range 11.03.2022

Na obor zaměřený na drážní techniku na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích se mohou hlásit studenti se zájmem o tramvaje, trolejbusy i další vozidla.

Mechanik elektrotechnik, to je název nového oboru pro studenty, kteří chtějí v budoucnu pracovat v Dopravním podniku Ostrava (DPO). Nové zaměření vzniklo na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích. Zájemci se ke studiu oboru mohou hlásit letos poprvé, a to už teď, v rámci probíhajícího podávání přihlášek na střední školy. Obor je zaměřený na drážní techniku. Jeho absolventi budou umět o drážní vozidla MHD nejen pečovat, ale seznámí se i se zásadami jejich konstrukce včetně ovládání a řízení. DPO bude během studia nabízet konzultace prostřednictvím svých zaměstnanců, ale také prostory pro praktickou výuku. Výukovým prostorem pro středoškolské studenty se stane například pracoviště údržby v areálu tramvají Moravská Ostrava i pracoviště údržby na dalších střediscích. Nový obor bude otevřen pro celkem 30 studentů v ročníku. Studium oboru je čtyřleté, zakončené maturitou, navíc ovšem s možností získat po absolvování třetího ročníku i výuční list. „ Studijní obor přímo na míru Dopravnímu podniku Ostrava je pro nás velkým úspěchem, za kterým stojí měsíce vyjednávání, konzultací a příprav. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo, a od září budeme moci být u vzdělávání i inspirování žáků se zájmem o dopravu v Ostravě napřímo. Naše motivace vycházela z toho, že zaškolování případných zájemců, kteří nemají o drážní technice povědomí, přináší časovou a ekonomickou zátěž. Výchovou v rámci studia ve spojení s průběžným kontaktem v podobě odborné praxe, nebo prezentací podniku přímo ve škole, chceme ve studentech vytvořit pozitivní vztah k firmě s dlouhodobou perspektivou. Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout ,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO. Stanislav Zapletal, ředitel Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, doplňuje: „ Ve spolupráci s nejvýznamnějšími sociálními partnery školy jsme se již delší dobu snažili najít cestu k zalepení jakési díry v nabídce, která zůstala po zániku kdysi lukrativního oboru Elektrická trakce v dopravě a podobných. Drážní technika (tramvaje, trolejbusy, železniční vozidla) vyžaduje vysoké odborné znalosti pro oblast výroby, provozu, servisu i obsluhy. Tím spíše vyžaduje cílenou specializaci, která tady citelně chyběla. Obor se podařilo po konečném souhlasu MŠMT dostat do nabídky po nezbytných jednáních i díky pochopení zřizovatele školy, kterým je Moravskoslezský kraj. Ostravský dopravní podnik je jedním z našich tří nejvýznamnějších partnerů (společně se společnostmi ŠKODA a ČD) a to, že se na nás před dvěma lety s požadavkem řešení této problematiky zástupci vedení obrátili, mělo svou logiku v dlouholeté těsné spolupráci, jejíž základ byl položen již před čtvrtstoletím sloučením tehdejší ISŠ dopravní s učilištěm Dopravního podniku v rámci optimalizace sítě škol. “ Spolupráce firmy se střední odbornou školou je oboustranně výhodná jak pro žáky, tak pro jejich budoucí zaměstnavatele. Absolventi škol pak často nacházejí uplatnění bezprostředně po ukončení studia a firmy si své budoucí zaměstnance vychovávají a zaučují ještě před jejich nástupem do ostrého provozu.

person rebus  date_range 04.02.2022

18. září 2021 proběhla v Brně také oslava 30 let od založení sdružení dopravců ADSSF. Zpočátku se soustředilo na moravské regiony, brzy se rozrostlo i do Čech.

Důležitou zprávou z jednání valné hromady ADSSF 18. září je jednoznačný souhlas členů s pokračováním činnosti Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se stávajícími statutárními zástupci do konce příštího roku. Další informace z programu valné hromady: Covid-19 - zaměstnavatelé se postavili k řešení zodpovědně a situaci na rozdíl od vlády zvládli dobře, své zaměstnance i přes velké finanční náklady ochránili. Předpokládaný vývoj ekonomiky do konce roku 2021 + start do roku 2022. Jednání expertního týmu v Lánech. Podpora exportu (Vietnam) + podnikatelské mise (Polsko, Dubaj). Opatření Evropské komise a Evropského parlamentu / GREEN DEAL, FIT FOR 55 - na období 2021 - 2023 získá ČR z Evropské unie přes bilion korun (42 % finančních prostředků na Green Deal a 20 % na digitalizaci). Informace z oblasti sociální legislativy - minimální mzda, další týden dovolené, zkrácení pracovní doby, nemoci z povolání, bankovní a jiné sektorové daně, platy státních zaměstnanců. Problematika dopravní obslužnosti - aktuální informace všech členů ke strategii, rozsahu a financování veřejné dopravy v jednotlivých krajích po covidu - priority, peníze, obnova vozového parku a výběrová řízení. Problematika nákladní dopravy - aktuální informace z výsledků a aktivit Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Připravovaná legislativa. Podrobnosti jsou uvedeny v zápise z valné hromady dostupném pro oprávněné uživatele. Ve stejný den uspořádali členové u příležitosti svého významného výročí v Kongresovém sále Hotelu Voroněž v Brně slavnostní akci. Uplynulých 30 let činnosti zhodnotil prezident ADSSF Jaroslav Hanák. Hosty pozdravil mimo jiné ministr dopravy Karel Havlíček a zástupci sponzorů, kterými byly MAN Truck & Bus, IVECO Czech Republic, SOR Libchavy, HESTI Praha, Zliner Zlín, SATUM CZECH Ostrava a JIHA TRADE. Večer moderoval Vlastimil Korec a vystoupili Cimbálová muzika Ladislava Pavluše, Monika Absolonová, orchestr Night and Day Band a skupina QUEENIE. O vzniku ADSSF: Zástupci dvaceti jedna podniků a dvou učilišť podepsali 22. ledna 1991 na ustavující valné hromadě v ÚAN Zvonařka v Brně smlouvu o založení nezávislého, nepolitického a dobrovolného sdružení. Ta byla základem pro vznik Asociace s.p. ČSAD Jihomoravského kraje, která se o rok později přejmenovala na Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) a umožnila členství subjektům i z dalších moravských a českých regionů. Členská základna ADSSF se tak během následujících let postupně rozrůstala. V čele ADSSF je od jejího vzniku Jaroslav Hanák. Busportál je partnerem ADSSF už od roku 2004.

person rebus  date_range 22.10.2021

Tradiční konference proběhla 4. a 5. října poprvé v Pardubicích a po dvou letech v prezenční formě. Hlavním závěrem je potřeba jednotných pravidel a propojení IDS.

Pod záštitou náměstka ministra dopravy Ladislava Němce se uskutečnil další ročník konference o integrovaných dopravních systémech v Pardubicích. Účastníky přivítal náměstek primátora statutárního města Pardubic Petr Kvaš, za České Dráhy Roman Tesař, ředitelka Institutu Jana Pernera Marie Sejkorová a přítomni byli i zástupci dalších partnerů Oltis Group a Domu techniky Pardubice, a také již tradičně náš portál. Všichni přivítali po měsících přísných opatření osobní setkání v pěkném prostředí Domu techniky. Program konference nabídl účastníkům 18 prezentací ve dvou dnech. Bohužel z důvodů náhlého onemocnění, nebo naléhavých pracovních povinností, nemohly zaznít vystoupení organizátorů IDS z Olomouckého a Libereckého kraje, zástupců akademické půdy z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ti ale poskytli své prezentace k uveřejnění na webu www.perner.cz , kde budou k dispozici všechny prezentace. Moderování konference měl na starosti Pavel Drdla z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Jako obvykle s velkým zájmem bylo přijato vystoupení ředitele odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy Ondřeje Michalčíka, který přednesl svůj tradičně strukturovaný příspěvek z oblasti legislativy. Shrnul právní normy schválené v roce 2020 a dále se zaměřil na připravované novely zákonů č. 266/1994 Sb. a 111/1994 Sb. V oblasti financování se soustředil jednak na dálkové veřejné služby a jednak na regionální veřejné služby, vždy s komentářem k dopadu epidemie COVID-19. Předmětem pozornosti byly rovněž problémy spojené a objednávkou dálkové železniční dopravy po roce 2021 a koncepce veřejné dopravy. Roman Štěrba ze Správy železnic ve svém vystoupení k moderní železnici jako páteřní infrastruktuře IDS představil strategické cíle, přípravu výstavby vysokorychlostních tratí, celkovou modernizaci a rozvoji železnice včetně implementace ETCS. Zaujal také příspěvek Romana Tesaře z odboru osobní dopravy Českých drah k IDS v kontextu procesu komplexního zajištění veřejné osobní železniční dopravy, kde shrnul výhody a nevýhody IDS z pohledu dopravce, zkušenosti s tarify IDS, zmínil i proces výběru dopravce či tzv. brutto a netto smlouvy. Diskuze proběhla k očekávanému vystoupení Tomáše Tichého, ze společnosti CENDIS, Prezentoval problematiku systému jednotného tarifu, kde shrnul hlavní funkce systému a výhody i budoucnost OneTicket, i dosavadní výsledky pilotního i rutinního provozu. Pro seznámení všech účastníků s novým místem konání konference a jako přípravu na podvečerní prohlídku pardubického zámku, iniciativně připravila paní Šárka Rusnáková z Institutu Jana Pernera, střediska Pardubice, krátké seznámení s historií Pardubic a zajímavými místy v jeho okolí. Její vystoupení bylo oživením náročného programu. Zajímavé a aktuální informace k bezemisní dopravě přednesl Radek Šindel ze společnosti Siemens Mobility. Na úvod shrnul současný stav problematiky, uvedl možnosti nasazení vhodných vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti v regionech a mj. i problematiku emisí dopravy. První vystoupení zástupce organizátorů IDS měl Jiří Horský, ředitel společnosti KORDIS JMK, zaměřené na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Věnoval se elektronickému odbavování cestujících, dopravnímu zúčtovacímu centru, odbavovacímu zařízení pro autobusy, nasazování nových vozidel v železniční i veřejné linkové dopravě a stavbám na železnici v kraji. Jako další zástupce organizátora IDS prezentoval svůj příspěvek Martin Šubrt ze společnosti ROPID, a to se zaměřením na Pražskou integrovanou dopravu. Ve svém příspěvku kladl hlavní důraz na tržby, náklady a výši jízdného na území hlavního města Prahy v rámci Pražské integrované dopravy. Největší zájem soustředil na vývoj kompenzací hromadné veřejné dopravy a dopadům epidemie COVID-19 na její ekonomiku. První den konference zakončila prezentace organizátora IDS z východního Slovenska, kdy za společnost IDS Východ vystoupili Róbert Berežný a Lukáš Matta. Účastníky konference seznámili s postupným rozvojem, činnostmi a záměry, dále pak detailně informovali o novém zónovém tarifu IDS Východ. Závěrem prvního dne měli všichni účastníci možnost mimořádně, mimo návštěvnickou dobu, navštívit rekonstruovaný pardubický zámkek a jeho okolí. Průvodkyně ve svém výkladu a určení trasy prohlídky nelenila a naplnila všechny její účastníky obdivem k náročnosti i rozsáhlosti provedených prací na obnově pardubické chlouby a připravila všem skutečně silný zážitek i fyzicky náročnou procházku. Druhý den konference zahájil svou přednáškou Maxim Mihaylov ze společnosti ČSAD SVT Praha. Svým obsahem zaměřeným na ekologické zátěže ve veřejné dopravě navázal na prezentaci Radka Šindela na obdobné téma s tím, že větší důraz kladl na problematiku emisí ve veřejné dopravě a tzv. ekologickou volbu uživatelů (cestující veřejnosti) v dopravě. Cílem bylo zamyslet se nad tím, jak lépe marketingově prezentovat environmentální výhodu veřejné dopravy oproti užití osobního automobilu a tím získat pro veřejnou doprav více cestujících, kteří sice zelenou myšlenku podporují, ale zatím se pro ekologickou veřejnou dopravu nerozhodli. Poté již opět začaly prezentace organizátorů IDS. Jako první vystoupil Radek Kozlík z Krajského úřadu Ústeckého kraje s informacemi o Dopravě Ústeckého kraje. Ve svém vystoupení kromě dopadů COVID-19 představil DÚKmobil, mobilní aplikaci DÚKapka, centrální dispečink, a představil dalšího plán dopravní obslužnosti a další. Jednatel organizátora OREDO Petr Moravec charakterizoval IDS ve východních Čechách. Ve svém vystoupení se věnoval hlavně centrálnímu dispečinku, aplikaci IDS, problematice bezkontaktních čipových karet a aktuálním problémům v rámci IDS IREDO. Druhý blok druhého dne konference zahájil Miroslav Řihák ze společnosti KOVED, který hovořil o Integrované dopravě Zlínského kraje. Věnoval se výběrovým řízením v železniční a veřejné linko-vé dopravě, rozvoji ID ZK, kartám ZETKA a jejich propojení s kartami ODIS a propagaci veřejné dopravy. Poslední přednáška organizátora byla k Integrovanému dopravnímu systému Moravskoslezského kraje, kde vystoupil Martin Večeřa ze společnosti KODIS. Posluchače seznámil s novinkami v rámci IDS ODIS, zejména pak k soutěžení nových dopravců, zprovoznění validátorů na železnici, zavedení autocappingu v příměstské dopravě, rozšíření funkcí ODISapky atd. Závěrečná přednáška Tomáše Javoříka z FD ČVUT byla k využití alternativních pohonů v regionální železniční dopravě. Ve svém vystoupení se velmi podrobně věnoval moderním pohonům vozidel, a to závislé, polozávislé a nezávislé trakce. Závěrem moderátor obou dnů Pavel Drdla shrnul všechny prezentované příspěvky a hlavní body, které tvořily osu obsahů. Zdůraznil i problémy, kterým je třeba se do budoucna věnovat při přípravě 29. konference. Kladně zhodnotil, že kontaktní forma konference je pro všechny účastníky příjemnější, než předchozí on-line způsob, o čemž svědčil větší počet dotazů a možnost individuálních rozhovorů ve srovnání s 27. ročníkem konference. Na druhou stranu uvedl, že s ohledem na trvající epidemiologickou situací v České republice kvůli COVID-19 se vše projevilo v menší účasti ve srovnání s předchozími roky, včetně menšího počtu účastníků ze Slovenské republiky. Ve všech příspěvcích zazněla potřeba pokračování integračních kroků v rámci jednotlivých IDS, ve větší míře ve srovnání s předchozími ročníky konference se věnovala pozornost tarifní i dopravní provázanosti sousedních IDS, což je stále aktuálnější otázka v souvislosti s rozvíjením integrace. V rámci příspěvků se opakovala problematika minimalizace vlivu veřejné dopravy na životní prostředí, v poslední době také související s "Green Deal“. Dále to byla i problematika jednotného tarifu. Příspěvky navázaly i na závěry z minulého ročníku konference, pořádaného on-line v prostředí MS Teams. V loňském i letošním ročníku konference, se více zdůraznila problematika budování IDS ve všech krajích České republiky s tím, že chybí však jejich vzájemné propojení tak, aby existovala jednotná pravidla a standardy ve všech oblastech jako předpoklad vytvoření dosud chybějícího centrálního prvku. Současně bylo konstatováno, že jako velký přínos konference byly zmíněny některé podrobné informace ve vztahu k trendům vývoje v oblasti IDS, a to především v prvním bloku. Výsledkem byla diskuze a následné rozhovory. Podle očekávání v některých příspěvcích zazněly i zkušenosti s epidemiologickou situací v České republice kvůli COVID-19 a jejím vlivem na fungování IDS. I výměna těchto zkušeností byla přínosem pro všechny účastníky. Průběh akce a její doplnění o další aktivity výrazně ovlivnila podpora ze strany partnerů. Je potřeba poděkovat za jejich účast a ochotu se na tom podílet i finančně. Organizátoři tento přístup považují za velké uznání a děkují všem, kteří takto vyjádřili souhlas s obsahem i zvolenou formou. Další 29. ročník konference Integrované dopravní systémy je plánován na 16. - 17.5 2022 pokud možno opět klasickou formou v pardubickém Domě techniky. Partneři konference : České dráhy, a.s., Oltis Group, a.s., Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Dům techniky Pardubice a Busportál

person rebus  date_range 18.10.2021

V sobotu 18. září proběhne v Brně řádná Valná hromada Asociace dopravců a slavnostní kulturní akce.

Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska oslavila 22. ledna 2021 významné výročí - 30 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádá pro své členy a své hosty - příznivce silniční a veřejné dopravy - slavnostní akci. Ta bude následovat po řádné Valné hromadě v sobotu 18. září v Brně. Kromě svých vnitřních záležitostí jsou na programu Valné hromady informace prezidenta ADSSF Jaroslava Hanáka o zvládnutí covid-19 ze strany vlády a podnikatelů, o předvolební situaci, vývoji ekonomiky, o připravovaných opatřeních Evropské komise a Parlamentu (GREEN DEAL, FIT FOR55) a o připravovaných legislativních změnách. Diskuze bude probíhat k dopravní obslužnosti, jejím financování, obnově vozového parku a nákladní dopravě. Program Valné hromady pro členy ADSSF v interní sekci ZDE . Doporučujeme připomenutí oslav 20. výročí od vzniku ADSSF na našem webu . Jsme rádi, že jsme už řadu let partnerem jak ADSSF , tak Středočeské asociace dopravců ADSSS .

person rebus  date_range 10.09.2021

Zatím není jisté, zda BusLine, Umbrella Coach & Buses, ZDAR, Arriva Východní Čechy a Car-Tour vyjedou ve vysoutěžených oblastech letos v prosinci nebo až příští rok v červnu.

Nové desetileté smlouvy o zajištění autobusové dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji jsou podepsány. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž zamítl námitky jedné z neúspěšných společností, ČSAD Slaný. Dopravci by měli v kraji jezdit od 12. prosince. Konkrétní termín je však v jednání. " Zamítnutí námitek ze strany úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nás bylo samozřejmě dobrou zprávou, protože tak končí anabáze, která nám neumožnila podepsat smlouvy s vítěznými dopravci dříve. Nutno dodat, že podobný postup řešili dopravci také v jiných krajích. Už nyní tak jezdíme v takzvaném provizoriu, které v tuto chvíli končí v prosinci," uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. " Naplánovaný prosincový termín je z důvodu neustálého prodlužování a odvolávání firem ohrožen, a proto budeme intenzivně jednat s novými dopravci o tom, kdy je z jejich pohledu reálný termín zahájení provozu, “ řekl Kortyš. Podle hejtmana Martina Netolického dává rozhodnutí antimonopolního úřadu kraji za pravdu, že kritéria byla nastavena dobře. " Jsme přesvědčeni, že se na naší straně chyba nestala a jsem rád, že nakonec ÚOHS rozhodl v náš prospěch. Pevně věřím, že se v rámci nové desetileté smlouvy zlepší komfort pro cestující, protože se zvýší konkurenční prostředí mezi dopravci. Důležité je, že všechny společnosti budou zařazeny do našeho integrovaného dopravního systému IREDO ," řekl hejtman Martin Netolický. " Celková hodnota desetileté zakázky pro všechny oblasti a dopravce činí 6,745 miliard korun ," doplnil hejtman, který je v krajské radě zodpovědný za rozpočet a finance. Výběrové řízení bylo rozděleno na osm jednotlivých oblastí. Na Jevíčsku, Litomyšlsku, Lanškrounsku a Orlickoústecku zvítězilo sdružení firem BusLine LK a BL14. Přeloučsko bude zajišťovat společnost Umbrella Coach & Buses, Poličsko pak společnost ZDAR. Na Chrudimsku bude i nadále jezdit Arriva Východní Čechy a Holicko firma Car-Tour. Portfolio dopravců je tak pestřejší, než tomu bylo doposud. BusLine plánuje ve čtyřech oblastech nasadit 131 autobusů, z toho 57 dvanáctimetrových, 63 busů o délce 10,5 m a 11 malých vozů převážně české výroby, především značky SOR. Jakub Vyskočil, majitel skupiny BusLine, řekl „ Předpokládáme 100% bezbariérové, nízkopodlažní vozy (provedení LE s nízkou podlahou od předních k zadním dveřím). Počítáme s celovozovou klimatizací, bezplatnou WIFI a u vybraných sedadel s nabíjecími USB porty. Pro rychlejší i příjemnější odbavení pracujeme s novými odbavovacími zařízeními RTMbus, která umožní dle požadavku zadavatele v IDS IREDO platby čipovými kartami IREDO i bankovními platebními kartami. Budeme pořizovat nová vozidla v nejnovějším standardu EURO 6 STEP D nebo E, které jsou velmi přísným posledním krůčkem před chystaným standardem EURO 7. Budeme-li zařazovat i ojetá vozidla, pak samozřejmě ve standardu EURO 5 a vyšším .“ Společnost ZDAR bude na Poličsku provozovat 28 vozidel. " Všechny autobusy budou v nízkopodlažním provedení, s klimatizací a dalším vybavením dle požadavků objednatele. Bude se jednat o vozidla české výroby značek IVECO a SOR, která se vyrábí právě v Pardubickém kraji. Splňovat budou minimálně emisní normu EURO 5 ," uvedl Richard Latislav, generální ředitel ZDAR. Umbrella Coach & Buses plánuje pro oblast Přeloučska pořídit nové autobusy s klimatizací a další moderní výbavou. Arriva pro cestování na Chrudimsku nabídne 45 nových autobusů převážně značky SOR. Deset ve standardní délce, 33 kusů v délce 10,5 metru a dva vozy v menší kategorii. Všechny autobusy budou nízkopodlažní a s klimatizovaným prostorem, cestujícím nabídnou WIFI připojení nebo USB nabíječky pro dobití drobné elektroniky během jízdy.

person rebus  date_range 30.07.2021
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací