Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Akce

Jubilejní ročník konference Integrované dopravní systémy proběhl na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 15. a 16. května 2023. Konference se uskutečnila i jako součást oslav 30 let od jejího založení.

Účastníky konference přivítali za Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice děkan fakulty pan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a za Institut Jana Pernera o.p.s. a Statutární město Pardubice pan Ing. Petr Kvaš, místopředseda správní rady Institut Jana Pernera o.p.s. a člen zastupitelstva Statutárního města Pardubice. Bohužel ze zdravotních důvodů musela na poslední chvíli zrušit účast na konferenci mnoholetá hlavní organizátorka paní Ing. Milena Foglarová z Institutu Jana Pernera o.p.s. Program konference nabídl účastníkům 19 prezentací ve dvou dnech z 20 navržených. Původně plánovaná přednáška pana Ing. Pavla Beneše, Ph.D. ze společnosti B&C Dopravní systémy na téma „Nástroje pro efektivní práci organizátora veřejné dopravy“ se neuskutečnila. Moderování konference měl na starosti opět doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, technickou podporu zajistili pracovníci Institutu Jana Pernera a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Před úvodní přednáškou moderující účastníky konference informoval o tom, že bohužel se nemůže uskutečnit vystoupení přednášejících z Maďarska, kteří chtěli informovat o stavu současných IDS pro aglomerace měst Budapešť, Miskolc a Debrecen, nebo o důvodech odkládání zavedení celostátního IDS pro celé Maďarsko (např. v Maďarsku není jednotný číselník zastávek a vyhledávač dopravního spojení (obdobu IDOS). Na začátek konference jako obvykle její účastníci s velkým zájmem vyslechli vystoupení pana JUDr. Ondřeje Michalčíka z Ministerstva dopravy, který přednesl tradičně strukturovaný příspěvek. V první části svého vystoupení se zaměřil na oblast legislativy, konkrétně na novely zákonů č. 266/1994 Sb., o dráhách, č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a novele nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o minimálních standardech kvality a bezpečnosti. Dále se věnoval problematice financování, a to jednak veřejným službám v dálkové železniční dopravě a jednak veřejným službám v regionální železniční dopravě. Nakonec zaměřil pozornost na koncepci veřejné dopravy, konkrétně na objednávku dálkové železniční dopravy po roce 2023, na objednávku dálkové autobusové dopravy, režim poptávkové linkové dopravy a na úpravu minimálních standardů kvality a bezpečnosti. Poté doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA ze Správy železnic ve svém vystoupení k moderní železniční infrastruktuře pro udržitelnou mobilitu připomenul priority programového prohlášení vlády, uvedl významné investice Správy železnic a její priority, modernizaci železniční sítě a výstavbu vysokorychlostních tratí, implementaci ETCS a konverzi trakčních soustav Jako první ze zahraničních účastníků vystoupil Prof. Borna Abramović, Ph.D. z University of Zagreb v Chorvatsku k tématu IDS v Chorvatsku. Po úvodní informaci o Chorvatsku se zaměřil na stav integrace veřejné dopravy v aglomeracích měst Osijek a Zagreb. Nakonec zmínil vypracovaný návrh chorvatského zákona o IDS a celkovou vizi. O rozvoji Systému jednotného tarifu (OneTicket) informoval Ing. Tomáš Tichý ze společnosti CENDIS. Nejprve zhodnotil provoz podle prodaných jízdních dokladů, zmínil slevovou variantu „Invalidita 3. stupně“, asistenci v přepravě osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace, a nakonec aktuální či další rozvoj. Další vystoupení měl Ing. Karel Zvěřina z Českých drah. Zaměřil se na zkušenosti se zapojením Českých drah do IDS. Přednášející seznámil účastníky konference mj. s novinkami a rozvojem v IDS, modernizací odbavení ve vlacích, problematikou BRUTTO a NETTO smluv, a nakonec detailně aktuální problematice překryvných území IDS. Aktivně se zúčastnili ze Slovenské republiky Ing. Róbert Berežný, PhD. a Ing. Lukáš Matta z IDS Východ, zajišťujícího IDS pro Košický a Prešovský samosprávný kraj. Ve svém vystoupení se věnovali připraveným projektům a realizovaným projektům, jako například zónovému tarifu, mobilní aplikaci, virtuální dopravní kartě, infolince apod. Ze Slovenské republiky bylo vystoupení i pana Ing. Richarda Staškovana z Integrovaná doprava Žilinského kraje se stejnojmenným příspěvkem. Po úvodním připomenutí chronologie postupu při zavádění a spouštění IDS v Žilinském samosprávném kraji byly zmíněny novinky o zapojených dopravcích, o jednotném jízdním dokladu, dopravních kartách a celkově o rozvojové strategii. Již tradičně vystoupil Ing. Jiří Horský z KORDIS JMK. Zaměřil se na aktuální informace o EOC, na tarifní odbavení, příklad tarifní integrace MHD ve Znojmě, aktuální informace o spojení a provozu, distribuci informací, přímou komunikaci s vozidly atd. První den konference byl zakončen přednáškou Ing. Otto Pospíšila, Ph.D. z KORID LK, který se věnoval novinkám v IDS IDOL pro Liberecký kraj. U novinek rok 2022 zmínil mezikrajské autobusové linky a přesahy IDS, obnovu vozového parku na železnici koncepci turistické dopravy atd. Pro rok 2023 to byla např. integrace nostalgických jízd na železnici, design autobusů plus Vize 2024+. V úterý 16. května zahájil konferenci přednáškou k dopravním datům, bezpečnosti a systém Shield+ Ing. Lubomír Šembera ze společnosti VDT Technology. Představil systém Shield+ Connect, srovnal Mobileye 6 Series versus Mobileye 8 Connect, řešení ADAS 8 Connect a Mobileye Connect Platformu. Poté vystoupil Ing. Radek Šindel ze společnosti Siemens Mobility, který prezentoval možnosti nasazení bateriových jednotek na české železnici. Přednáška byla zaměřena na lehká motorová vozidla, vozidla pro regionální tratě, koncepční varianty pro regionální tratě, kombinaci více pohonů, měrné náklady na energii, druhy baterií, různé způsoby napájení a volbu správné technologie. RNDr. Petr Šobora a Ing. Martin Jančura ze společnosti CHAPS k tématu SW optimalizace turnusů v autobusové dopravě. Po představení společnosti CHAPS a nosných produktů společnosti se primárně věnovala pozornost nástroji iTCourses, a to jeho hlavnímu cíli, inovacím od společnosti, workflow a aktuální nabídce ve verzích Základ, Modelování a Profesionál. Z právního prostředí byla přednáška JUDr. Daniela Jadrníčka z advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři. Vystoupil k uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici po roce 2023 a další aktuální problémy při zajišťování dopravní obslužnosti. Ve své prezentaci zmínil aktuality z právního prostředí ve vztahu k dopravě, tím vhodně rozšířil informace z první přednášky konference. Ing. Viliam Lábsky z KOVED prezentoval rozvoj Integrované dopravy Zlínského kraje. Nejprve zmínil novinky jako předplatné jízdné, označování zastávek, nové linkové jízdní řády, interní datové analýzy, mapy a schémata, webovou aplikaci IDZK.info. Dokončuje se integrace MHD Uherské Hradiště, rozvíjí cyklobusy, řeší tarifní překryvy apod. Jako další zástupce organizátora IDS prezentoval svůj příspěvek Ing. Martin Šubrt z ROPID, a to se zaměřením na problematiku tarifu a slev v integrovaných systémech s více objednateli a novinky v PID. Zaměřil se na objednatele, tarif PID, jízdenky a jejich ceny, dezintegrovaný systém slev, sdílené informace (opendata), nový vizuální styl, nový jednotný informační systém, Bikesharing atd. Po přestávce vystoupil Ing. Martin Večeřa z KODIS k Integrovanému dopravnímu systému Moravskoslezského kraje. Na začátku zhodnotil stav v roce 2022, pak se věnoval opatření k eliminaci zvýšených nákladů, současným aktualitám, přípravě podkladů pro soutěže na regionální autobusovou dopravu a navýšení spolupráce s jednotlivými městy při organizaci provozu MHD. Následovalo vystoupení Bc. Radka Kozlíka z Krajského úřadu Ústeckého kraje k Dopravě Ústeckého kraje. Věnoval se novým autobusovým dopravcům, pořízeným novým autobusům a železničním jednotkám, novinkám v železniční dopravě v Ústeckém kraji v roce 2023, podpoře turismu, nové autobusové lince 441, rozvoji aplikace DÚKapka a tarifu. Z Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje získali přítomní aktuální informace k veřejné linkové dopravě a drážní dopravě IDS Olomouckého kraje o problematice elektrické trakce, centrálního dispečinku, infolince, CESTUJOK apod. Přednášky zakončil pan Petr Moravec z OREDO, který charakterizoval IDS ve východních Čechách. Ve svém vystoupení se nejprve zmínil změnu sídla organizátora, poté stav integrace veřejné dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a chystané změny v IREDO jako např. tarifní přesahy do a ze sousedních krajů, e-shop, certifikaci odbavovací techniky atd. Organizátoři konference hodnotí průběh konference pozitivně: " Vlastní konference se i při jubilejním ročníku nesla v přátelském duchu a měla tvůrčí charakter. Potěšující bylo to, že u většiny příspěvků byla širší diskuse, což svědčí o velkém zájmu účastníků konference k projednávané problematice integrovaných dopravních systémů, respektive o velké aktuálnosti problematiky jejich fungování a rozvoje. Na podnět od některých účastníků se doporučilo pro další ročníky ponechat na koncích přednáškových bloků vyhrazený prostor na diskuzi. Průběh akce a její doplnění o další aktivity výrazně ovlivnila podpora ze strany partnera Oltis Group. Je potřeba poděkovat za jeho účast a ochotu se na tom podílet i finančně. České dráhy a další železniční dopravci, dopravci veřejné linkové dopravy a někteří dopravci MHD stále prohlubují své zapojení do jednotlivých IDS a aktivně spolupracují s organizátory nebo objednavateli veřejné dopravy. Realizované a připravované projekty v rámci IDS jsou důkazem stále aktivního rozvoje na úrovni odbavení a technologií. V současné době jsou nejvíce zanedbávaným místem tzv. překryvná území IDS, kde je zapotřebí začít sjednocovat, zjednodušovat tarifní podmínky a zejména eliminovat výjimky. Cílem je usnadnit cestujícím orientaci a využívání jednotlivých IDS v oblastech působení právě více IDS zároveň ," uvádí doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. V rámci konference pokračovala diskuse na téma stále chybějícího a pro racionální rozvoj IDS prakticky nepostradatelného vytvoření jediného koordinačního celostátního prvku nad těmito systémy. Původní záměr byl postupně vytvořit celostátní integrovaný dopravní systém veřejné dopravy pro potřeby obyvatel, za tímto účelem využít to nejlepší z dobře fungujících krajských IDS, a jehož součástí má být i jednotný tarif s „jednou jízdenkou“. Podmínky jeho realizace jsou ve standardech, optimálně stanovených Ministerstvem dopravy prostřednictvím zákonné právní normy, s důrazem na Celostátní informační systém jízdních řádů včetně aktualizace prováděcích právních norem. Ministerstvo dopravy by optimálně mělo zajistit provoz a rozvoj i s využitím pro poskytování dotací. V rámci přípravy další etapy Státního jednotného tarifu, která je zaměřena na integrované dopravní systémy a jejich integrace, je potřeba pokračovat v dobře nastavené komunikaci a hledat společné řešení, které zjednoduší cestování v rámci veřejné dopravy v ČR. V rámci společného řešení bude určitě nezbytné přistoupit ke kompromisům a dílčím úpravám. Vzhledem k tomu, že v této oblasti je vnímán společný cíl (tedy zvýšit atraktivitu a dostupnost veřejné dopravy), věří se v hladký průběh spolupráce. Jako problémy je možno uvést, že krajští organizátoři veřejné hromadné dopravy bojují s nedostatkem odborných pracovníků a dopravci mají problémy s omezováním dotací se současným snižováním využívání veřejné hromadné dopravy. Na úplný závěr konference zazněla informace, že 31. ročník konference Integrované dopravní systémy se uskuteční v Pardubicích 13. - 14. května 2024 opět na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Přednášky z konference jsou k dispozici Zde . Organizátory konferencí Integrované dopravní systémy jsou Institut Jana Pernera a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Partnery jsou Ministerstvo dopravy, Oltis Group a Busportál.

person rebus  date_range 29.05.2023

V sobotu 20. května proběhl v areálu ICOM transport v Jihlavě „Den s ICOM: Přijďte si zařídit Mercedes.“ Jedna z největších dopravních společností pořádá tento typ akce už několikátý rok, letos se přišel podívat rekordní počet lidí. Zájemci si vyzkoušeli řízení autobusu nebo kamionu.

Při příležitosti Dne s ICOM si zájemci mohli vyzkoušet řízení autobusu či kamionu, prohlédnout autorizovaný servis Mercedes-Benz a vystavená vozidla. Areál ICOM transport byl od 10 hodin otevřen zástupcům médií, měst a různých partnerských institucí, o hodinu později byl přístupný i široké veřejnosti. Někteří návštěvníci se však začali objevovat už o půl jedenácté. „ Pamatuji si na loňský rok, chtěl jsem si vyzkoušet řízení, ale byly šílené fronty. Tak jsme to letos zkusili dřív a vyplatilo se ,“ uvádí jeden z návštěvníků pan Libor. V areálu se tvořily fronty na řízení nového autobusu Setra a kamionu Actros L od Mercedes-Benz pod dohledem zkušených profesionálů z firmy. Vyzkoušet si pozici řidiče autobusu či kamionu mohl každý s řidičským oprávněním alespoň skupiny B. Jízda pak probíhala po vytyčené trase přímo v areálu společnosti a všichni návštěvníci ji zvládli úspěšně projet. Ten kdo se svezl, mohl si následně ještě prohlédnout ze všech stran vystavené nové autobusy a tahače. Horkou novinkou byl především nový e-Actros – plně elektrický tahač s mrazírenským boxem až do -20 °C. Otevřen veřejnosti byl i autorizovaný servis Mercedes-Benz, kde si návštěvníci mohli prohlédnout vozy Mercedes-Benz, například výjezdové vozidlo služby Service24h, plně elektrické eVito nebo nové náhradní vozidlo pro zákazníky servisu – GLC SUV. Před servisem byly vystaveny veteráni – oblíbený historický autobusu Praga Aero 150 a Škoda 706 RTS. Celé akce se zúčastnily i partnerské školy ICOM transport – Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Česká zemědělská akademie v Humpolci a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem. Den s ICOM podpořil svou návštěvou hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který si vyzkoušel novinku e-Actros s tichým motorem a předvedl i své řidičské schopnosti při couvání zpět mezi vystavená auta. Událost si nenechal ujít ani primátor města Jihlavy Petr Ryška, který si vyzkoušel jízdu kamionem i autobusem. „ Letošní rok jsme překonali návštěvnost z minulého roku a v našem areálu jsme přivítali kolem 400 zájemců. Jsme rádi, že si široká veřejnost může vyzkoušet, jaké to je být v pozici řidiče a podívat se na provoz jeho očima. Letos bylo mezi účastníky populárnější řízení kamionu, které si vyzkoušelo 54 % řidičů. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník ,“ vyjádřila se k celé akci Kateřina Kratochvílová. Společnost ICOM transport zajišťuje dopravní obslužnost jednotlivých krajů s nejmodernějším vozovým parkem značky Mercedes-Benz a Setra a zabývá se vnitrostátní a mezinárodní kamionovou dopravou. Provozuje 800 autobusů, 300 souprav nákladních vozidel a zaměstnává 1800 zaměstnanců. Disponuje autorizovaným servisem Mercedes-Benz, čerpacími stanicemi, službami měření emisí a myčkami vozidel.

person rebus  date_range 23.05.2023

Po třech letech pořádá Klub českých historických autobusů v areálu Vojenského technického muzea v Lešanech u Týnce nad Sázavou už 24. sraz svých členů. Autobusy i jiná užitková vozidla, která už běžně na silnicích nepotkáváme, si můžete prohlédnout od 9:30 do 15:00 hodin. Muzeum zároveň otevírá letošní sezónu, k vidění tak budou i historické vojenské dopravní prostředky.

person rebus  date_range 23.05.2023

Muzeum dopravy ŠKODA-BUS klubu už po čtrnácté otevírá návštěvnickou sezónu Víkendem otevřených vrat. 20. a 21. května se navíc můžete těšit na jízdy historických autobusů.

Muzeum dopravy na Rokycansku bude po oba dny zpřístupněno veřejnosti mezi 10. a 17. hodinou. V sobotu 20. května se navíc v Dobřívě uskuteční tradiční Hamernický den a historické autobusové linky propojí muzeum s Dobřívským vodním hamrem a Mirošovským nádražím, kam budou vedeny mimořádné vlaky Hamerník expresu s motorovým vozem M131 "Hurvínek". V neděli 21. května pojedou nostalgické spoje strašické obecní dopravy po již tradičních linkách 1,2 a 3 po celé obci v hodinovém taktu. V sobotu 10. června se uskuteční Strašická muzejní noc s jízdami strašické obecní dopravy a o víkendu 24. a 25. června se II. Víkend otevřených vrat zaměří na vozidla elektrické trakce. Muzejní vozy ze Strašic můžete vidět také 27. května na srazu českých historických autobusů ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech nebo ve stejný den na srazu vozidel ŠKODA a LIAZ v Mnichově Hradišti.

person rebus  date_range 18.05.2023

3. června je v Iveco CR den otevřených dveří, ve stejný den proběhne ve Vysokém Mýtě festival věnovaný značce Carrosserie Sodomka.

person rebus  date_range 17.05.2023

V sobotu 13. května 2023 proběhla na autobusovém terminále v pražských Letňanech oblíbená akce den PID. Šestý ročník byl zaměřený na autobusový, ale i trolejbusový provoz. Podívejte se na fotografie.

person ertl  date_range 13.05.2023

V sobotu 13. května se uskuteční v terminálu Letňany v Praze již 6. ročník unikátní přehlídky historických i moderních autobusů Pražské integrovavné dopravy, letos i s trolejbusy.

Na 7 speciálních linkách PID1 - PID7 budou z Letňan vyjíždět do okolí historické i netradiční autobusy Karosa, Ikarus, Škoda RTO nebo double decker MAN ND 313 Lion's City. Na trolejbusové lince 58 budou v provozu vozy Škoda 24Tr Citybus a Škoda 36Tr T'CITY. K vidění bude také statická výstava nejmodernějších autobusů jednotlivých dopravců PID, chybět nebudou ani další atrakce a zajímavosti v rámci doprovodného programu a k dispozici budou také komentované prohlídky koordinačního dispečinku PID. Program dne s PID v sobotu 13. května 2023 .

person rebus  date_range 11.05.2023

Na víkend 6. a 7. května připravují v bývalém železničním depu na zdickém nádraží oslavy květnových svátků v duchu let minulých. K vidění budou alegorické vozy.

Muzeum se nachází v části objektu bývalého depa Českých drah na nádraží ve Zdicích na trati Praha - Plzeň a Zdice - Protivín, návštěvu si užijí zejména příznivci železniční techniky, ve sbírce je ale také několik autobusů například ŠKODA RTO, midibus Robur, Karosa ŠM 11 nebo kloubový Ikarus 280 a další silniční vozidla. O víkendu 6. a 7. května můžete do muzea dorazit na oslavy Svátku práce a připomenout si průvody na 1. máje z dob minulých.

person rebus  date_range 05.05.2023

K příjemné atmosféře květnových státních svátků v pondělí 1. a 8. května přispěje Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, vypraví poprvé po zimě všechny své historické skvosty na běžné linky.

„ Cestující si budou moci v různých částech Zlína a Otrokovic vozidla vyfotografovat a také se jimi svézt, a to za běžných tarifních podmínek. Ve vozidlech budou platit jízdní doklady pro jednotlivou jízdu i časové kupony a také všechny slevy, pokud na ně mají cestující nárok, “ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. V historických vozidlech budou instalovány standardní označovače jízdenek. Ve vlečce cestujícím jízdenky označí nebo i prodá průvodčí. Které vozy a na kterých trasách veřejnost uvidí? Červený historický trolejbus Škoda 9 Tr s červeným vlekem Jelcz PO-1E bude jezdit 1. května v čase přibližně od 7:30 do 19:30 hodin na linkách č. 2 a 6 mezi železniční stanicí v Otrokovicích a Bartošovou čtvrtí nebo Kocandou ve Zlíně. Žlutý trolejbus typu Škoda 14 Tr bude zařazen shodně 1. i 8. května jako standardní spoj na lince 9 (Baťova nemocnice – Jižní Svahy-Středová), a to s odjezdem v 7:48 ze zastávky Baťova nemocnice a následně budou vedeny odjezdy ze Středové ve 20. minutě každé hodiny, od nemocnice ve 40. minutě. Modrý historický autobus Škoda 706 RTO s modrým vlekem Karosa B 40 vyjede na Prvního máje odpoledne do Otrokovic. Bude jezdit jako přidaný spoj podle zvláštního jízdního řádu na lince 55 (Otrokovice-železniční stanice – Štěrkoviště) v hodinovém intervalu. Během odpoledne bude vypraveno šest párů spojů, první spoj vyjede od železniční stanice v 13:19, poslední v 18:19. Zpět od Štěrkoviště poprvé v 13:34, naposledy v 18:34 hodin. V pondělí 8. května bude jezdit tento autobus (již bez vlečky) na lince č. 4 mezi konečnou Podhoří a zastávkou Lešná-ZOO. Červeno-krémový historický autobus ŠM 11 bude vypraven 1. května na linku č. 4 mezi konečnou Podhoří a zastávkou Lešná-ZOO. Jízdní řády historických jízd zveřejní DSZO na všech zastávkách, na kterých budou tyto vozy zastavovat. „V případě nenadálé poruchy historického vozidla by byly historické jízdy na lince č. 55 v Otrokovicích se speciálním jízdním řádem zrušeny bez náhrady, na ostatních linkách, na kterých budou veterány zařazeny jako standardní spoje, by místo vozu v poruše vyjela současná vozidla MHD ,“ upřesnil vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař. Historická vozidla nejsou bezbariérová. Provoz mimořádných historických linek připravují na neděli 7. května Plzeňské městské dopravní podniky . Po pěti letech bude příležitost svézt se tramvají Křižík . Dalším lákadlem bude jízda tramvají T1 , která bude projíždět novou vozovnou na Slovanech. V provozu budou také autobusy Škoda 706 RTO a Karosa ŠM 11 a trolejbusy Škoda 9 Tr a 15 Tr. Ve vozech platí speciální tarif, nelze je zakoupit prostřednictvím Plzeňské karty ani platit kartou.

person rebus  date_range 29.04.2023

V sobotu 22. a v neděli 23. dubna otevřelo Technické muzem v Brně-Řečkovicích své brány veřejnosti. Co si pro malé i velké návštěvníky připravilo? Ve fotogalerii naleznete přehled vystavených exponátů.

person ertl  date_range 22.04.2023
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací