Reklama
Reklama
Akce

Po třiceti letech nastal čas na změnu. O organizaci turnaje O pohár ministra dopravy se od letošního roku postará společnost NEXO HB spolu s dlouholetým spoluorganizátorem TJ Žďár nad Sázavou, zaměří se jen na sportovní část.

O zachování třídenní sportovní akce se v poslední době starala firma ZDAR. Ta letos štafetu předává dál. Akce, které se účastní týmy z České republiky, Slovenska i Německa složené z amatérských hráčů, poloprofesionálů i bývalých či současných reprezentantů, zůstane ve Žďáru nad Sázavou. Nový pořadatel - společnost NEXO HB bude z důvodu stále vyšších nákladů nově pořádat jen turnaj. Nebude tedy zajištěno ubytování ani sobotní večerní společenská část v Sokolovně. Turnaj začíná 7. září v 7:30 prezentací na kurtech Na Rybníčku, od 17 do 18 hodin proběhnou finálová utkání a poté do 22 hodin budou pro zábavu k dispozici volejbalové kurty. Podle počtu přihlášených týmů se předpokládají tři výkonnostní kategorie: Vrcholová skupina A Pohár ministra dopravy, skupina B Pohár NEXO HB a amatérská skupina C Pohár ZDAR. Družstva musí být smíšená, tj. minimálně 2 ženy. Program a informace naleznete zde . Přihlášky je potřeba poslat do 31. července. Výsledky turnaje 2023 .

person rebus  date_range 17.07.2024

I letos mohou milovníci Zubrnické museální železnice využít historickou autobusovou linku T3 Zubrnice - Lovečkovice - Úštěk. V Zubrnicích navazuje na všechny přípoje turistické linky T3.

.Provoz linky T32 zajišťuje společnost AKV bus svým historickým autobusem Škoda 706 RTO. Svézt se můžete o všech víkendech a svátcích celé prázdniny a zároveň se může podívat do minimuzea na nádraží v Lovečkovicích. Na lince platí tarif DÚK.

person rebus  date_range 28.06.2024

31. ročník konference Integrované dopravní systémy se uskutečnil na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 13. a 14. května 2024 . Celkem 19 prezentací si můžete zpětně prohlédnout.

Ve formě záštity podpořili konferenci vrchní ředitel Sekce dopravní Ministerstva dopravy Ing. Ladislav Němec, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a předsedkyně správná rady Institutu Jana Pernera, o.p.s. Mgr. Magdaléna Peterková. Účastníky přivítala ředitelka Institutu Jana Pernera o.p.s. a proděkanka Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice paní doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. Poděkovala společnosti Oltis Group, a.s. za finanční příspěvek na podporu pořádání konference. Za Statutární město Pardubice a za správní radu Institutu Jana Pernera o.p.s. přivítal účastníky poslanec Ing. Martin Kolovratník. Bohužel ze zdravotních důvodů musela zrušit účast hlavní organizátorka paní Ing. Milena Foglarová z Institutu Jana Pernera o.p.s., která se organizaci konferencí věnuje už řadu let. Program nabídl 19 prezentací ve dvou dnech: Moderování konference měl na starosti opět doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, technickou podporu zajistili pracovníci Institutu Jana Pernera a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Na začátku konference obvykle dostává prostor Ministerstvo dopravy. Ing. František Vichta z odboru veřejné dopravy přednesl tradičně strukturovaný příspěvek. V první části se zaměřil na novinky v právních předpisech, konkrétně na připravované zavedení poptávkové dopravy a současně na připravovanou síťovou jízdenku s pracovním názvem „Czech Ticket“. Dále se věnoval možnostem spolufinancování v oblasti veřejné dopravy, a to využití Modernizačního fondu a Klimaticko-sociálnímu fondu. Nakonec zaměřil pozornost na novinky v objednávce státu, konkrétně na zaváděnou novou linku Ex32, uzavřené nabídkové řízení na linku R9, běžící nabídková řízení na linky Ex 36 a Ex6+R16 a nakonec na připravované oblasti jako Balíček Jih, MS osa, MiniDEAL. Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA ze Správy železnic se ve svém vystoupení k moderní železnici pro udržitelnou mobilitu zaměřil na efektivní a bezpečnou dopravu šetrnou k životnímu prostředí, priority programového prohlášení vlády, koncepci rozvoje elektrické trakce v ČR, moderní rychlé propojení krajských měst a zahraničí, VRT, klíčové infrastrukturní projekty, ETCS apod. Se zájmem se setkalo také vystoupení paní Ing. Lenky Chroncové ze společnosti CENDIS, zaměřené na rozvoj Systému jednotného tarifu (OneTicket). Nejprve zhodnotila provoz podle prodaných jízdních dokladů, podíly dopravců na přepravě cestujících, prodeje podle typu prodejního místa, novinky v roce 2023, aktuální rozvoj v roce 2024 a další rozvoj v budoucnu. Ing. Karel Zvěřina z Českých drah se zaměřil na zkušenosti se zapojením Českých drah do IDS, seznámil s novinkami v odbavení ve vlacích ČD a rozvojem v IDS včetně spolupráce s organizátory a objednavateli na projektech v IDS (2024+). Před přestávkou zazněl příspěvek prvního zástupce Slovenské republiky, a to Ing. Miloše Kubalíka ze společnosti BID, zajišťujícího IDS pro Bratislavský samosprávný kraj. Ve svém vystoupení se věnoval historii BID, změnám v dopravní obslužnosti, technickým a provozním standardům, změnám v tarifní oblasti, mobilní aplikaci BID, aktuálním tématům jako e-Ticketing, tarifní reformě, optimalizaci atd. Po přestávce bylo ze Slovenské republiky i vystoupení Ing. Michala Lipky ze společnosti Integrovaná doprava Žilinského kraje se stejnojmenným příspěvkem. Po úvodním připomenutí chronologie postupu při zavádění a spouštění IDS byly zmíněny novinky o zapojených dopravcích, objednatelích, integraci v letech 2023 až 2025, zónově-časovém tarifu, optimalizaci apod. Jako první zástupce organizátora IDS z ČR prezentoval svůj příspěvek Ing. Jan Smítka z IDSK, a to se zaměřením na téma „Integrace dopravy vrací život regionům“ ve vztahu k PID a její přínos pro zvýšení počtu přepravených cestujících. Jako další přednáška bylo již tradiční vystoupení Ing. Jiřího Horského z KORDIS JMK zaměřené na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, na aktuální vývoj v počtu přepravených cestujících, na novinky za poslední rok a na vývoj elektronického jízdného v IDS JMK. Zaujaly i informace o jednotkách Moravia a o propojení regionálních autobusů s dalšími systémy. Jako předposlední přednáška prvního dne konference bylo vystoupení Ing. Otto Pospíšila, Ph.D. z KORID LK, který se věnoval novinkám a aktuálním tématům v IDOL v Libereckém kraj. Podařilo se dokončit modernizaci odbavovacích systémů a představil vize dalšího rozvoje. První den konference byl zakončen populárně-naučnou přednáškou paní Mgr. Šárky Rusnákové z Univerzity Pardubice s názvem „Po stopách Pernštejnů na východě Čech“ kromě historie doporučila účastníkům konference návštěvu mnoha památek na Pardubicku. Večer se zájemci mohli zúčastnit komentované prohlídky nově znenovovaných Automatických mlýnů. Druhý den konference zahájil se svou přednáškou Ing. Radek Šindel ze společnosti Siemens Mobility, který prezentoval možnosti nasazení 25 kV BEMU na české železnici. Přednáška byla zaměřena na vhodná vozidla pro regionální tratě, koncepční varianty pro regionální tratě – BEMU/HEMU, spotřebu energie u regionálních vozidel, náklady vozidel v rámci životního cyklu apod. Následně vystoupil Ing. Milan Podolák, Ph.D. ze společnosti CHAPS k tématu "Sledování náhradní autobusové dopravy Českých drah – požadavek objednatelů". Po představení CHAPS a nosných produktů společnosti se věnoval NAD. Motivací projektu byl požadavek krajů a objednatelů na on-line data náhradní autobusové dopravy (ČD BUS) za vlaky ČD. Základní částí projektu je ASW Jízdní řády a Monitorování provozu vozidel (MPV). Mobilní aplikace NADka je vhodná pro tablety a mobilní telefony. Z právního prostředí byla přednáška JUDr. Daniela Jadrníčka z advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři. Vystoupil k aktuálním problémům při uzavírání smluv na zajištění dopravní obslužnosti. Ve své prezentaci zmínil nabídkové řízení optikou aktuálních zkušeností a rozhodovací praxi (SDEU – indexace kompenzace – rozdělení rizik), tím vhodně rozšířil informace z první přednášky konference. Další přednášku tohoto bloku měl Ing. Viliam Lábsky z KOVED, který prezentoval rozvoj Integrované dopravy Zlínského kraje. Zmínil rezervační systém pro rychlé autobusy v provozu od ledna 2024, nové vlaky na regionálních linkách, plnou integraci MHD Uherské Hradiště a Vsetín, jízdenkové automaty ve vlacích, turistické linky, aplikaci FAIRTIQ a nové mezinárodní regionální vlaky. Po přestávce vystoupila paní Ing. Kateřina Suchánková, MBA ze společnosti Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Po informacích o aktualitách ve veřejné linkové dopravě a drážní dopravě zmínila problematiku elektrické trakce, centrální dispečink, infolinku, CESTUJOK, nabídku elektronických jízdenek IDSOK, aplikaci MobilOK new, nový cyklovozík apod. Následovali Ing. Martin Večeřa a Ing. Tomáš Hranický z KODIS s vystoupením k zastávkovým elektronickým informačním panelům v Moravskoslezském kraji. Podrobně se věnovali prvním impulzům, realizaci, problém při realizaci, vývoji v blízké budoucnosti, zajišťování svépomocí a výhledem po roce 2026, spojeným s projektem E-paper. Následovalo vystoupení Bc. Radka Kozlíka z Krajského úřadu Ústeckého kraje k Dopravě Ústeckého kraje. Věnoval se novým železničním dopravcům, novinkám na železnici v roce 2024, elektrické páteři od roku 2026, novým autobusům, mezikrajské spolupráci, mobilní aplikaci DÚKapka, změnám v tarifu DÚK a dalším plánovaným změnám. Jako poslední vystoupil pan Petr Moravec z OREDO, který charakterizoval IDS ve východních Čechách. Ve svém vystoupení se nejprve zmínil o kompetenci za zajištění veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji, o zajištění veřejné dopravy v Pardubickém kraji, roli společnosti OREDO, novém webu iredo.info, změnách tarifu v prosinci 2023, novinkách v centrálním dispečinku apod. Všechny přednášky si můžete stáhnout ve zprávě organizátorů na webu www.perner.cz. Vlastní konference se i při 31. ročníku nesla v přátelském duchu, u většiny příspěvků byla širší diskuse, což svědčí o zájmu účastníků o problematiku integrovaných dopravních systémů, respektive o možnost získat podněty a zkušenosti z ostatních krajů a nové informace, které mohou uplatnit ve své práci a při rozvoji "své" veřejné dopravy. Organizátoři zaznamenali podněty k ponechání většího prostoru na diskuze. Závěry: Do jednotlivých integrovaných dopravních systému je zapojováno stále více dopravců, ať už v železniční a autobusové dopravě, tak i v MHD ve městech. Realizované a připravované projekty jsou důkazem stále aktivního rozvoje na úrovni odbavení a technologií. V současné době jsou nejvíce problematickým místem tzv. překryvná území IDS, kde je zapotřebí začít sjednocovat, zjednodušovat tarifní podmínky a zejména eliminovat výjimky. Cílem je usnadnit cestujícím orientaci a využívání jednotlivých IDS. V rámci konference pokračovala diskuse na téma stále chybějícího a pro racionální rozvoj IDS prakticky nepostradatelného vytvoření jediného koordinačního celostátního prvku. Nový záměr je postupně vytvořit jednotný tarif s „jednou jízdenkou“. Jako problémy je možno uvést, že krajští organizátoři veřejné hromadné dopravy bojují s nedostatkem odborných pracovníků a dopravci mají problémy s omezováním dotací se současným snižováním využívání veřejné hromadné dopravy. Příští 32. ročník se uskuteční opět na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a to 12. - 13. května 2025 . Na letošní konferenci přijelo přibližně 70 účastníků, převážně z krajských úřadů a organizátorů. I když vstoupila už do čtvrté dekády, má program stále co nabídnout. Podmínky ve veřejné dopravě se mění a přizpůsobují moderním technologiím a jak je uvedeno výše, koordinační prvek v České republice stále neexistuje. Máme tak prakticky 14 různých systémů. Partnery konference je Ministerstvo dopravy, Oltis Group a Busportál. Zdroj: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

person rebus  date_range 24.06.2024

Kinobus Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) v letošní sedmnácté sezóně nabídne ve 12 lokalitách v Praze celkem 23 celovečerních filmů. Začíná v pondělí 24. června v Čakovicích a až do 5. září 2024 každý večer od pondělí do čtvrtka promítne pod širým nebem české i zahraniční filmy. Navíc 11 dokumentů o historii pražské podzemky k připomenutí 50. výročí od zahájení provozu.

„ S přicházejícím létem se nám opět blíží turné oblíbeného Kinobusu DPP. Letos se nám podařilo zařadit do programu 22 celovečerních filmů. Čtyři z toho jsou letošní novinky, jako domácí snímky Prázdniny s broučkem nebo Aristokratka ve varu, desítka filmů je z loňského roku. Nabídneme ale i několik starších kultovních snímků, jako například Samotáři Davida Ondříčka s excelentním Jiřím Macháčkem. Naprostá většina z letošní nabídky Kinobusu DPP jsou komedie nebo rodinné filmy, pouze dva snímky patří do kategorie akční nebo drama. Věříme, že si z nabídky vybere každý, skvělým tipem může být např. sedmi Oskary ověnčený Oppenheimer uznávaného režiséra Christophera Nolana nebo italský snímek Naprostí cizinci natočený na základě skutečné události, který je mimochodem zapsán v Guinnessově knize rekordů jako film s největším počtem lokálních remaků ,“ říká Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod DPP a dodává: „ Jako vždy je Kinobus DPP spojen s charitou, letos opět s neziskovou organizací SOS dětské vesničky. Návštěvníci mohou během promítání vložit libovolný příspěvek do speciální kasičky, jenž pomůže dětem ke zkvalitnění života. Poděkování patří také městským částem, které se zapojily a postaraly se o vhodné lokality pro zastávky Kinobusu DPP .“ Letošní turné Kinobusu DPP začne v pondělí 24. června 2024 v Čakovicích, na náměstí Jiřího Berana, u stejnojmenné autobusové zastávky, a to projekcí snímku Jedeme na teambuilding české a slovenské produkce. Staronovou lokalitou je letos Libuš, naopak do Prahy 3 letos Kinobus DPP nezavítá kvůli probíhající rekonstrukci v oblasti Vítkova. Kinobus DPP letos nabídne na 12 místech Prahy celkem 45 projekcí, diváci si mohou vybírat z 23 filmů. Z domácí, české, česko-slovenské či česko-slovinské produkce jich bude sedm. Diváci se můžou těšit například na snímky Aristokratka ve varu, Jedeme na teambuilding, Samotáři či Sladký život. Necelé dvě třetiny filmů budou ze zahraniční produkce, z toho devět evropské provenience a šest z kinematografických dílen USA. Letošní Kinobus nabídne například pět francouzských snímků, mezi jinými Pan učitel vrací úder nebo Pan Blake k vašim službám, ale také anglický film Hodně štěstí, pane Veliký v hlavní roli s Emmou Thompson. Kinematografii USA budou kromě zmiňovaného Oppenheimera reprezentovat snímky jako Mission: Impossible Odplata – První část s Tomem Cruisem, Miluj souseda svého v hlavní roli s Billem Murrayem, nebo černobílá groteska Stovky bobrů. Pro příznivce animovaných filmů všech věkových skupin má Kinobus DPP připraven koprodukční francouzsko-španělsko-belgický snímek Nerozlučná dvojka. Středy budou na letošním Kinobusu DPP patřit také dokumentům o historii pražského metra, které si letos připomíná 50 let od zahájení pravidelného provozu. P Na pátek 9. srpna 2024 Kinobus DPP nachystal speciální promítání u příležitosti 85. výročí posledního úspěšně zrealizovaného záchranného transportu židovských dětí do bezpečí Velké Británie, které organizoval Sir Nicholas Winton. Bude to současně jediná páteční projekce Kinobusu DPP. U této příležitosti Kinobus DPP promítne koprodukční film režiséra Mateje Mináče Nickyho rodina, který je posledním třetím snímkem volné trilogie o příběhu Sira Nicholase Wintona. Pozvání na promítání filmu přijal i režisér samotného filmu Matej Mináč. Speciální promítání proběhne před Průmyslovým palácem holešovického výstaviště. Přímo naproti bylo bohužel i největší shromaždiště židovských obyvatel k transportům z nádraží Praha–Bubny. Kinobus DPP loni dostal nové promítací plátno, předloni pak projekční techniku, díky tomu návštěvníky opět čeká kvalitní obraz a čistý zvuk. Letošní novinkou jsou zbrusu nové lavice na sezení. Kapacita projekcí Kinobusu DPP je přibližně 200 míst k sezení a vstupné je vždy zdarma. Projekce začne vždy po setmění mezi 20:30 a 21:45 podle aktuálních podmínek. DPP doporučuje návštěvníkům, aby si při chladnějších večerech vzali s sebou vlastní deky. K zapůjčení jich je letos připraveno 30. Půjčovat se budou za vratnou zálohu 100 Kč. DPP upozorňuje, že v případě nepříznivého počasí může dojít ke zrušení promítání. Partnerem Kinobusu DPP jsou i letos SOS dětské vesničky, jedna z nejstarších neziskových organizací v České republice. Diváci mohou přispět dobrovolným vstupným, resp. libovolnou částkou do kasičky, která bude na místě vždy během promítání. V loňském roce projekce Kinobusu DPP navštívilo přes 11 tisíc diváků, kteří pro SOS dětské vesničky věnovali celkem více než 34 tisíc korun. Už více jak půlstoletí tento spolek pomáhá dětem, aby mohly vyrůstat v rodině, ať už ve své vlastní, nebo pokud to není možné, v rodině náhradní, pěstounské. Poskytují terénní sociální služby ohroženým rodinám: snaží se předcházet tomu, aby byly děti odebírány rodičům, kteří se o ně chtějí starat, jen to třeba zatím neumějí. Poskytují také širokou škálu služeb pěstounským rodinám, které pečují o děti, o něž se jejich vlastní rodiče postarat nedokázali. Dětem, jež se ocitly v akutním ohrožení, nabízejí útočiště v podobě krizových center rodinného typu SOS Sluníčko. Celkově SOS dětské vesničky ročně pomohou více než 3 tisícům dětem. „ Velice nás těší, že nás Kinobus už několikátým rokem podporuje sbírkou při letních projekcích ,“ říká Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček a dodává: „ Moc si vážíme toho, že už čtvrtým rokem můžeme být charitativním partnerem Kinobusu. Výtěžek ze sbírkové kasičky, která poputuje spolu s Kinobusem na všechny letní projekce, použijeme na pomoc těm nejvíce ohroženým dětem, umístěným do našeho krizového centra SOS Sluníčko. Moc děkujeme! "

person rebus  date_range 21.06.2024

Sobotní Čáslavské slavnosti oživí retro autobusy Karosa B 732 a ŠL11. Dopoledne se můžete podívat do depa Arrivy.

V sobotu 22. června od 10. do 12. hodin otevře Arriva vrata depa na čáslavské adrese Pod Nádražím 1204. Můžete si tak prohlédnout nejen současné, ale i historické autobusy. Od 12 hodin a pak každou další celou hodinu vyrazí Karosa B 732 a ŠL11 z náměstí Jana Žižky z Trocnova na retro projížďky. Čáslavské slavnosti propojí den plný hudby s tradičním jarmarkem, farmářskými trhy i zábavou pro děti. Otevřena bude Otakarova bašta, Žižkova síň i vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla, která je 3. nejvyšší kostelní věží v Čechách. Dorazí také Jan Žižka se svými husity.

person rebus  date_range 20.06.2024

Vozovny Plzeňských městských dopravních podniků v sobotu 15. června navštívily tisíce lidí. Největší zájem byl o komentované prohlídky nové vozovny na Slovanech, která se v sobotu poprvé otevřela veřejnosti. Poprvé se také představil zrenovovaný autobus Karosa B 931 č. 442. V neděli 16. června oslavy vyvrcholily konvojem historických i moderních tramvají.

Výstava historických, provozních i technologických vozů, ukázky dynamického dispečinku, tramvajový simulátor, panelové výstavy, komentované prohlídky, zajímavé rozhovory, soutěže pro děti i dospělé a mnoho dalšího bylo k vidění v obou vozovnách Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP). Do vozovny na Slovanech dorazilo v průběhu dne 4 200 návštěvníků, na Karlov si pak našlo cestu přes 3 700 lidí. „ Tak velký zájem o historii i současnost veřejné dopravy v Plzni nás velmi těší. Návštěvníkům jsme nabídli opravdu nabitý program v obou vozovnách, ale i tak nás návštěvnost oslav mile překvapila, jelikož se v sobotu v Plzni konalo mnoho další akcí, " říká generální ředitel PMDP Jiří Ptáček. Obrovský zájem byl především o prohlídky nové vozovny na Slovanech, které byly rozděleny na 3 komentované okruhy – měnírna, provozně-administrativní budova a haly odstavu a údržby. PMDP se snažily prohlídky naplánovat v co nejkratším intervalu, aby se dostalo na co nejvíce zájemců, přesto byly prohlídky beznadějně obsazené. Celkem se do budov ve vozovně na Slovanech podívalo více než 1300 návštěvníků. Populární byly i jízdy historických vozů v čele se Škodou 706 RO, která při této příležitosi přijela z pražského dopravního podniku. Poprvé po provedené renovaci se také představil autobus Karosa B 931 č. 442 z roku 1996. Oslavy výročí 125 let městské hromadné dopravy v Plzni zakončila v neděli dopoledne jízda tramvajového konvoje. Z vozovny na Slovanech vyrazilo v 10 hodin celkem 15 historických i současných tramvají v čele s legendární tramvají Křižík & Brožík č. 18 z roku 1899. Na tuto speciální jízdu bylo prodáno téměř 250 vstupenek. S využitím TZ PMDP, Foto Zdeněk Kresa, Plzeňské trolejbusy

person zdkre  date_range 19.06.2024

V sobotu 8. a v neděli 9. června otevřela automobilka Tatra své brány veřejnosti. Konaly se oblíbené Kopřivnické dny techniky.

Kromě přehlídky různých osobních a nákladních vozidel Tatra bylo možné se svézt v nákladních automobilech s testovacími řidiči po speciálních vozovkách. K dispozici bylo přibližně 10 vozů. Navíc se mohli zájemci projet po oválu i v osobních autech Tatra 603 nebo 613 nebo vyzkoušet let nad areálem ve vrtulníku. Program pro děti nabízel jízdu v motokárách, vyrobit si obraz z písku, řídit rádiové modely stavebních strojů nebo automobilů, případně navštívit dětské dopravní hřiště. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet 3D simulátor přetížení, virtuální realitu nebo navštívit edukační kamion. O kulturní program se po oba dny postaraly kapely Echo a R.U.M. band. Každoročně je součástí dnů techniky Armáda ČR. Tento rok přivezla na ukázku také dva tanky. Prvním byl Leopard 2 a druhý T-72M4 CZ. Na akci se také objevil unikátní prototyp horského autobusu Tatra HB 500-138. Generálními parnetry Dnů techniky je město Kopřivnice a společnost Tatra Trucks. Exkluzivním parnetrem pak byla společnost Vitesco technologies Czech republic. Hlavní partneři akce: Tatra defence vehicles, Alliance Laundry Systems CE, ON Semiconductor Czech republic, Autoklever Nový Jičín, Auto-Drei, Hyrdoscand Service, Hyundai LXM motors, Slumeko, Autocentrum Lukáš. Mediálním partnerem akce bylo Hitrádio Orion. Partneři akce: Velitelství výcviku - Vojenská akademie, Pivovar Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, HZS Moravskoslezského kraje, DFH a Nemocnice Agel Nový Jičín. Do areálu Tatry jezdila kyvadlová doprava, kterou po oba dny akce zabezpečil DP Ostrava kloubovým autobusem Solaris. Autobusová doprava odjížděla od polikliniky (nedaleko parku), dále zastavila před branou do areálu a konečnou zastávkou byl areál Tatry (v těsném sousedství polygonu). Četnost jízd byla dle potřeby, nejméně 1x za 30 minut. Pro pěší a cyklisty byl přístup z ulice Husova a pro motoristy branou číslo 6. Návštěvníci Kopřivnických dnů techniky si mohli také prohlédnout montážní linku nákladních vozidel Tatra. Již brzy z ní budou sjíždět i nové vozy Tatra Phoenix. Nejstarší česká automobilka odhalila nejnovější generaci modelové řady Tatra Phoenix, která patří k pilířům výrobního portfolia automobilky, jen několik dní před víkendem, ve středu 5. června. Sériová výroba začne letos v létě a první kusy se dostanou k zákazníkům na podzim. Vozidla jsou určena především pro civilní trh, ale také pro záchranáře a hasiče nebo obranné složky.

person ertl  date_range 11.06.2024

V sobotu 8. června 2024 otevřela DSZO veřejnosti brány areálu vozovny Podvesná. Akce byla zaměřena na připomenutí 80. výročí provozu trolejbusové dopravy. Kromě běžného programu bylo možné si prohlédnout nový odbavovací systém, který umožní cestujícím platit jízdné bankovní kartou. Ve vozidlech začne fungovat koncem tohoto roku.

Návštěvníci si mohli uvnitř areálu zblízka prohlédnout vozy MHD, zařízení dílen, centrální dispečink, a také se projet mycí linkou vozidlem MHD. Této úlohy se zhostil kloubový Iveco Urbanway (ev. číslo 829). Kromě projížděk mycí linkou mohli zájemci využít i zvláštní linky z vozovny na točnu Sportovní hala (a zpět). Na ní po celý den byly nasazené autobusy z DSZO (RTO, ŠM) a trolejbusy z DSZO (9 Tr a 14 Tr). Linka jezdila v půlhodinových intervalech. V areálu vozového depa byl pro děti připravený zábavný program a občerstvení. Své místo v areálu dopravce mají každý rok i zlínští hasiči, kteří přivezli na ukázku dva své vozy - automobil Scania a automobilový žebřík na vozidle Mercedes-Benz Atego (pozn. minulý rok byl také automobilový žebřík, ovšem na vozidle Scania). Z dalších složek IZS přivezla policie vůz Škoda (dopravní hlídka), motocykl BMW, čtyřkolku Can-Am nebo kriminalistický vůz Volkswagen. Na ploše vozovny byly vystavené všechny typy vozidel MHD, která má DSZO ve svém současném vozovém parku. Z trolejbusů šlo o typy 24 Tr, 25 Tr, 26 Tr, 27 Tr, 30 Tr, 35 Tr, autobusovou flotilu reprezentoval Renault Citybus, Irisbus Citelis, Iveco Urbanway, Iveco Crossway, Iveco Rošero nebo elektrobus Škoda 34 BB. Největším magnetem bývají obvykle historická vozidla. Ve Zlíně se při této příležitosti objevila také zapůjčená historická vozidla MHD ze sbírek technického muzea v Brně - trolejbus 7 Tr z roku 1954, autobus Škoda 706 RO z roku 1947 nebo Karosa B 732.20. Na akci se objevila i Karosa ŠD 11. Letošnímu dni otevřených dveří Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice přálo teplé a slunečné počasí, do vozového depa se přišlo podívat přibližně 5 300 návštěvníků, o více než tisíc více než vloni. Akce se celkově velice povedla a těšíme se na přístě.

person ertl  date_range 10.06.2024

V sobotu 8. června od 13 hodin se uskuteční další akce PID, tentokrát v Kutné Hoře. Prohlédnout si můžete autobusy v nových barvách a připraven je doprovodný program i pro děti. Na speciální historické lince pojede oblíbené RTO, moderní flotilu zastoupí kloubový MAN Lion´s City.

Den dopravy se bude konat na kutnohorském dopravním hřišti u DDM na adrese Kremnická 32/8 od 13 do 17 hodin. Děti do 10 let, které přijdou v pruhovaném oblečení (pyžamu) se mohou těšit na malou odměnu. Jízdy zvláštními autobusy : linka PID1 (MAN Lion´s City 18C) pojede v trase Žižkov, Kremnická – Hlouška, Tylovo divadlo – Hlouška, Masarykova – Hlavní nádraží – Hlouška, Masarykova – Poličany – Žižkov, Kremnická linka PID2 (Škoda 706 RTO) pojede v trase Žižkov, Kremnická – Palackého náměstí – Karlov, Čáslavská – Poličany – Chrám sv. Barbory – Žižkov, Kremnická Doprovodný program: statická výstava autobusů v novém nátěru PID venkovní divadelní představení dopravní pohádky “Piráti ve městě” u Tylova divadla a v zahrádách DDM od 14:30 hodin Městské Tylovo divadlo - hudební projekt ANASTASIS – časy představení: 13:45, 14:45 a 15:45 dopravní hřiště vyhlášení výzvy 10.000 kroků - od 13:30 hodin v areálu DDM vyhlášení nejlepších chodců informační stánky občerstvení motorka a zásahové vozidlo PČR a vozidlo městské policie velká kuličkodráha (nutné si na místě zakoupit kuličku) RC modely vojenské a železniční techniky 1/16

person rebus  date_range 06.06.2024

V sobotu 8. června se otevře brána vozového depa Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice pro veřejnost. Letošní den otevřených dveří s připomínkou 80. výročí zahájení trolejbusové dopravy ve městě nabídne kromě tradičního programu také první ukázku nového odbavovacího systému, který bude umožňovat platby jízdného ve vozidle bankovními kartami. Terminály dodává Future technologies.

V areálu vozovny DSZO ve Zlíně v ulici Podvesná XVII si návštěvníci mohou prohlédnout vozidla MHD: trolejbusy 24 Tr, 25 Tr, 26 Tr, 27 Tr, 30 Tr, 35 Tr, autobusy Renault Citybus, IrisbusCitelis, Iveco Urbanway, Crossway, Iveco Rošero, elektrobus Škoda 34 BB. Největším magnetem bývají obvykle historická vozidla: trolejbus 9 Tr s vlečkou Jelcz PO-1E, trolejbus 14 Tr a autobusy ŠM 11 a Š 706 RTO s vlečkou Karosa B 40. Ve Zlíně se při této příležitosti objeví také zapůjčená historická vozidla MHD: trolejbus 7 Tr z roku 1954, autobus Škoda 706 RO z roku 1947 nebo Karosa B 732.20 a Karosa ŠD 11. Historická vozidla budou jezdit mezi vozovým depem a obratištěm Sportovní hala po celý den v půlhodinových intervalech. Otevřeny budou dílny, centrální dispečink a projet se můžete myčkou. DSZO bude provozovat ve 40minutovém intervalu rovněž bezplatnou autobusovou linku z vozovny k areálu čistírny odpadních vod ve Zlíně-Malenovicích, kde bude ve stejné době probíhat rovněž den otevřených dveří a exkurze, a to u příležitosti 90. výročí existence tohoto důležitého vodárenského zařízení. Na dva páry spojů této zvláštní linky bude nasazen i modrý historický autobus Š 706 RTO s vlečkou Karosa B 40. Originálním bodem programu bude představení nového elektronického odbavovacího systému. DSZO ukáže ve dvou vozech již nainstalované odbavovací terminály, prostřednictvím kterých se budou jízdenky nakupovat bankovní kartou. Elektronický odbavovací systém bude spuštěn letos. V srpnu začne fungovat internetový eshop pro nákup časových jízdenek, v prosinci se objeví elektronické odbavovací terminály u všech dveří ve všech trolejbusech a autobusech. „ Cestující dostanou moderní odbavovací systém, který jim umožní platit za jízdenky bezhotovostně, ale který od nich nebude vyžadovat žádnou zvláštní dopravní kartu. Jízdenky se budou platit běžnými bankovními kartami, hodinkami či mobilními aplikacemi, které už lidé používají, a tyto elektronické prostředky se současně stanou nosiči elektronických jízdenek. Pro konzervativnější cestující ale zachováme i možnost označování dosavadních papírových jízdenek a nákup papírových časových kuponů ,“ říká ředitel DSZO Josef Kocháň. Připravovaný zlínský elektronický odbavovací systém v MHD se bude nejvíce podobat již zavedeným systémům v MHD v Brně a v Ostravě. Dodavatelem systému pro DSZO je firma Future technologies spadající do korporace Ing. Ivo Herman, CSc. Cena bez DPH činí 14,905 milionu korun, z toho 12,670 milionu korun získá DSZO z evropských zdrojů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

person rebus  date_range 04.06.2024
Reklama
Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací