Reklama
Reklama
Koleje

V Brně zkušebně vyjely tramvaje na nové trati spojující zastávku Osová a bohunický univerzitní kampus. Stavba za 1,4 miliardy korun vstupuje do závěrečného ověřovacího režimu, zatím bez cestujících.

Stavba se připravovala několik let, i přes komplikace spojené s covidem a dodávkami materiálu se projekt podařilo zrealizovat za dva roky. Obrovký přínos přinese čtyřiceti tisícům lidí - studentům, zaměstnancům Masarykovy univerzity nebo Fakultní nemocnice Brno, kteří do této části Bohunic denně dojíždějí. Nová trať s nejdelším tramvajovým tunelem v Česku měří 912 metrů, samotný tunel 602 metry. Součástí stavby je i vybudování nové podzemní zastávky Západní brána. Ta bude v dohledné době sloužit obyvatelům stejnojmenné zástavby s více než tisícovkou nových bytů. Zcela nový je také terminál před Fakultní nemocnicí Brno, kde mají tramvaje konečnou stanici. U ústí tunelu se nachází i odstavné koleje a provozní budova, která poslouží jako zázemí pro řidiče a předprodej jízdních dokladů. „ V tuto chvíli přecházíme do ověřovacího provozu, což je finální část celého projektu. Během necelých tří měsíců musíme ověřit, zda trať splňuje všechny provozní, technické i bezpečnostní podmínky a vyzkoušet všechny možné scénáře, ke kterým může dojít. Těšíme se, že od 10. prosince zde zahájíme ostrý provoz s cestujícími. Jsem pyšný, že jsme společnými silami dovedli tak velký projekt do konce v termínu, který jsme obyvatelům města slíbili. Děkuji všem, kteří se na stavbě podíleli a podílejí ,“ sdělil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. „ Kromě samotného ověřovacího režimu zbývá do plného zprovoznění trati ještě několik úkonů. Například doplnění chybějících částí komunikací a chodníků před portálem tunelu, terénní úpravy, dokončení provozní budovy, oplocení odstavných kolejí a montáž vrat do tunelu. Čekají nás nyní především veškeré ověřovací zkoušky, revize a náročné legislativní kroky spojené se zahájením provozu, jako jsou podání žádosti o předčasné užívání stavby a zkušebního provozu ,“ vysvětlil za sdružení zhotovitelů generální ředitel firmy FIRESTA – FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s., Pavel Borek.

person rebus  date_range 15.09.2022

V horní částí Václavského náměstí vznikne 600 metrů dlouhá trať, bulvár pro pěší a vysázeno bude nové stromořadí. Připravuje se také stavba tramvajové tratě Muzeum s napojením do Vinohradské ulice.

Kromě zhotovitele stavby nové 600 metrů dlouhé dvoukolejné tramvajové tratě je předmětem veřejné zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) související úprava uličního prostranství v horní polovině Václavského náměstí od křížení Jindřišské a Vodičkovy ulice až do prostoru Národního muzea, v rozsahu mezi současnými uličními obrubami, tedy prostor dnešních vozovek a dnešního středového pásu náměstí. Okraje náměstí, tj. dnešní chodníky, již nejsou předmětem této investiční akce a řeší je samostatně Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Kromě samotného vybudování tramvajové tratě a úpravy okolních vozovek či ploch pro chodce bude nutné v místě přeložit inženýrské sítě, opravit stropní desku vestibulu stanice metra Muzeum, zřídit retenční nádrž pro zadržování dešťové vody, která bude sloužit pro zalévání okolní zeleně a v neposlední řadě vysázení nových stromořadí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,252 miliardy korun. DPP předpokládá zahájení výstavby v první polovině příštího roku, měla by trvat maximálně 48 měsíců, tj. 4 roky. Nová tramvajová trať na Václavském náměstí bude začínat od křížení Jindřišské a Vodičkovy ulice, kde se napojí na stávající tramvajovou trať vedoucí z Lazarské ulice na Senovážné náměstí. Na opačné straně bude končit u Národního muzea, na začátku Vinohradské ulice, kde se napojí na existující, zhruba 100 metrů dlouhý úsek kolejí zde vybudovaný v rámci rekonstrukce Národního muzea a výstavby tzv. Muzejní oázy v roce 2018. Z opačné strany DPP připravuje stavbu tramvajové tratě Muzeum, která bude navazovat na stávající trať vedoucí ze Škrétovy do Vinohradské ulice. Tramvajová trať v prostoru náměstí bude postavena s osovou vzdáleností 19,5 metru podle architektonické studie schválené Radou hl. m. Prahy (RHMP) v roce 2019. Uprostřed mezi oběma kolejemi tak vznikne v horní části Václavského náměstí obdoba bulváru pro pěší. „ Vybudováním nových tramvajových tratí Václavské náměstí a Muzeum opět vznikne dlouhodobě chybějící systémové propojení tramvajových tratí v centru Prahy. Jeho absence prodlužuje Pražanům jejich každodenní cesty již více než čtyřicet let. Vznikne tím další propojení tramvajových tratí v centru Prahy a nové dopravní vazby. Napravujeme tím nelogická rozhodnutí z dob socialismu, kdy tramvajové tratě byly postupně rušeny jako neperspektivní typ dopravy. Celá stavba proběhne podle vítězného návrhu z architektonické soutěže, jehož součástí je i vznik nového stromořadí i široké pěší promenády uprostřed Václavského náměstí ,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „ Výstavba tramvajových tratí Václavské náměstí a Muzeum jsou sice dvě oddělené investiční akce, připravujeme je ale ve vzájemné součinnosti a v koordinaci s dalšími činnostmi plánovanými jinými subjekty v dané lokalitě. Obě stavby plánujeme tak, aby jejich dokončení a zprovoznění proběhlo současně. Výstavbu tratě na Václavském náměstí bychom rádi zahájili příští rok co nejdříve to bude možné i vzhledem na průběh veřejné zakázky. Výstavba by měla trvat tři, maximálně čtyři roky. Zatímco výstavba tramvajové tratě Muzeum potrvá zhruba rok. Proto vyhlášení tendru na jejího zhotovitele plánujeme na příští rok a zahájení stavby nejdříve na přelomu let 2024 a 2025, “ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. „ V případě tramvajové tratě Václavské náměstí je potřebné si uvědomit, že představuje významný soubor rozsáhlých činností, z nichž samotná výstavba tramvajové tratě z hlediska nákladů představuje pouze menší část. Významnou část zabere oprava stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum, jejíž realizaci DPP beztak plánoval ve střednědobém horizontu. Proto ji budeme realizovat v rámci této investiční akce ještě před výstavbou samotné tramvajové tratě, která povede nad samotným vestibulem. Kromě toho vybudujeme i přípravu na kolejové rozvětvení pro napojení chystané tramvajové tratě Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova, která naváže na stavbu tratí Václavské náměstí a Muzeum .“ Tato investiční akce vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže na novou podobu Václavského náměstí, podle které již v současné době probíhá revitalizace spodní části náměstí. V horní části podoba náměstí vychází z architektonické studie společnosti Jakub Cigler Architekti , která byla zpracována v roce 2019 jako podrobné rozvinutí vítězného návrhu architektonické soutěže. Tato architektonická studie byla schválena RHMP jako podklad pro projekt tramvajové tratě Václavské náměstí. Trvalou supervizi nad architektonickým řešením má IPR Praha, a to vzhledem k významnosti daného prostranství v centru města.

person rebus  date_range 13.09.2022

Po takřka dvou letech se blíží svému konci modernizační program nízkopodlažních tramvají typu GT6M v Liberci, jejichž montáž zde dokončují pracovníci pražské společnosti Cegelec pro zákazníka z německého Cvikova.

Česká společnost Cegelec a. s. zahájila modernizaci celkem 12 nízkopodlažních tramvají pro dopravce SVZ (Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH) na základě vítězství ve výběrovém řízení již v roce 2018. První tři tramvaje byly kompletně zmodernizovány v Německu, u zbylých devíti byla část prací přenesena do České republiky. Poslední vůz dorazil do města pod Ještědem v noci z 2. na 3. 8. 2022, ráno třetího srpnového dne proběhla vykládka a zatažení do haly vozovny, kde se již rozeběhly práce na zapojení elektrické výzbroje vozidla. Tramvaje typu GT6M jsou 100% nízkopodlažní vozy, které byly pro Zwickau (Cvikov) vyrobeny v letech 1993 a 1994 výrobcem AEG. Zwickau tehdy bylo vůbec prvním městem bývalé Německé demokratické republiky, které zařadilo do provozu nízkopodlažní tramvaje. Po dlouhých letech služby se dopravce rozhodl, že nechá tramvaje zevrubně modernizovat tak, aby mohly veřejnosti sloužit ještě dalších minimálně 16 let. Součástí modernizace je i dodávka nové elektrické výzbroje, která je vyráběna právě společností Cegelec. Na projektu však participuje i celá řada dalších českých firem, které byly Cegelecem k modernizačnímu programu přizvány. Do Liberce dorazila první tramvaj dne 10. 12. 2020 a opustila jej o více než dva měsíce později. Práce na tomto vozidle byly svého času ztíženy skutečností, že byl na sever Čech přepraven vůz ev. č. 901, jenž byl prakticky prototypem s řadou odlišností v porovnání s dalšími 11 kusy. Poslední tramvaj – cvikovského ev. č. 902 – byla na nádvoří liberecké vozovny složena dne 3. 8. 2022 a předpokládá se, že k dokončení prací na vozidle a přepravě tramvaje zpět do Zwickau dojde v druhé polovině září. U finálního zákazníka v Německu, který se sám podílí na rekonstrukci vozidel vybranými úkony, dojde ještě k posledním dokončovacím pracím (zmínit můžeme například zavázání repasovaných podvozků, kompletaci interiéru atp.) a zkouškám, načež by mělo dojít k formálnímu převzetí tramvaje do provozu s cestujícími. „ Jsme rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou projekt pro Zwickau úspěšně završit. Modernizace tramvají představuje ekonomicky výhodné řešení obnovy vozového parku dopravních podniků, které je zároveň v souladu s politikou dlouhodobé udržitelnosti. Velice děkujeme libereckým kolegům za opravu skvělou kooperaci po dobu celých takřka dvou let ,“ uvedl Miroslav Opa, výkonný ředitel Cegelecu. V červnu 2021 uspořádala společnost Cegelec ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) akci pro zájmovou veřejnost, v jejímž rámci bylo možné si jednu z tramvají GT6M ve městě prohlédnout. S ohledem na úspěšnost akce se obě společnosti dohodly, že umožní fanouškům tramvají nafotit si i posledního „německého hosta“. Na sobotu dne 10. 9. 2022 plánuje DPMLJ jízdy s historickými tramvajemi a autobusy s možností prohlídky areálu autobusových garáží MHD v Liberci ve Vilové ulici. Prostory dílen tramvajové vozovny v tomto čase sice pro veřejnost otevřeny nebudou, ale vybrané historické tramvajové spoje budou do areálu zajíždět a zájemci dostanou možnost si prohlédnout několik vystavených tramvajových vozů včetně tramvaje GT6M. Bližší informace o programu budou zveřejněny na webu DPMLJ a jeho sociálních sítích. Další příležitost – již opravdu poslední – budou mít milovníci tramvají i v den odjezdu tramvaje GT6M z Liberce do Německa. Přeprava je prozatím naplánována na úterní dopoledne dne 20. 9. 2022 a bude předem prostřednictvím sociálních sítí a médií definitivně potvrzena. Fanoušci si budou moci nafotit celý proces nakládky posledního vozidla a jeho odjezd z areálu vozovny DPMLJ.

person rebus  date_range 05.08.2022

Projekt "Tramvaj pro Brno"počítá v letech 2019 – 2024 s nákupem až 41 klimatizovaných nízkopodlažních tramvají za 1,4 miliardy korun. Vozy kompletují zaměstnanci dopravního podniku v ústředních dílnách.

V září 2019 začali pracovníci ústředních dílen Dopravního podniku města Brna (DPMB) s kompletací prvních dvou vozů EVO 2. Nyní už „dávají dohromady“ vozy číslo 22, 23 a 24. „ Velmi si vážím umu a dovedností zaměstnanců DPMB a taky odvahy vedení podniku, že jako jediní v České republice začali s kompletací vozů vlastními silami. Po téměř dvou letech se ukazuje, že to byl krok správným směrem ,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Zatímco první vozy zaměstnanci DPMB skládali téměř devět měsíců, nyní jim stačí na jeden vůz o dvě třetiny času méně. „ Celý proces se výrazně zrychlil. U prvních vozů jsme museli například ladit zpětná zrcátka tak, aby vozy, když se míjí, do sebe nenarážely. Upravovaly se technické detaily, ladil software nebo třeba i drobnosti v podobě háčku na oblečení v kabině řidiče. Zaměstnanci dílem se navíc museli naučit pracovat s novými materiály a technologiemi ,“ popsal generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Už během srpna se mohou cestující těšit na další nový vůz. Do konce roku 2022 jich bude v ulicích Brna jezdit celkem pětadvacet. Podle DPMB jsou oblíbené jak u řidičů tak u cestujících. Vozy Drak cestující nejčastěji potkají na linkách 4 a 9. Celkem 18 jich nocuje ve vozovně v Medlánky, 3 pak v Pisárkách. Jedná se o průlomový projekt i vzhledem k tomu, že jde o první klimatizované tramvaje v Brně. Velkou předností je to, že vozy „vznikají“ pod rukama zaměstnanců podniku. Ti tak získají znalosti, které využijí při následných opravách. První Drak s evidenčním číslem 1822 vyjel na zkušení jízdy v šupinatém přestrojení po Brně v únoru 2020. Dračí převlečení následně vyměnil za červeno-bílý lak, který vybrala veřejnost. Dopravní podnik města Brna má s kompletací vozů zkušenosti již z minulých let, obdobný postup byl volen při rekonstrukcích tramvají typu T3 na VARIO LF a typu K2 na VARIO LF2.

person rebus  date_range 02.08.2022

Dopravní podnik Ostrava zvažuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na nákup a servis 25 ks velkokapacitních tramvají. Zahájil tržní konzultace.

Nové vozy mají modernizovat vozový park pro současnou dopravní situaci a potřebám v Ostravě. Tramvaje musí být nové a musí pro ně být vydán průkaz způsobilosti Drážním úřadem. Primárním účelem předběžné tržní konzultace je ověření vhodnosti zvažovaných technických parametrů a dalších zadávacích podmínek. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky a odkaz na první kolo konzultace formou videokonference dne 14. 7. získají zájemci po registraci . Předpoklad oznámení o zahájení zadávacího řízení je začátek září 2022. Dopravní podnik Ostrava (DPO) má ve flotile více než 240 tramvajových vozů typu T3, Vario, KT8, Astra a Trio. V únoru 2022 přijela první z flotily 35 nových tramvají Škoda ForCity Smart , na začátku července je v provozu 12 těchto 26,6 metrů dlouhých moderních tramvají pro 200 cestujících.

person rebus  date_range 04.07.2022

Bratislavský dopravní podnik letos podepsal se Škodovkou už druhý kontrakt na tramvaje, tentokrát na deset obousměrných Škoda ForCity Plus 30T.

Dopravní podnik Bratislava a Škoda Group podepsaly smlouvu na dodávku 10 nových obousměrných tramvají Škoda ForCity Plus 30T. Stejný typ ve městě jezdí již od roku 2015. Tramvaj bude mít metrový rozchod bratislavských kolejí a dodání tramvají je plánováno v roce 2024. Hodnota celé zakázky je téměř přes 650 milionů korun (26,5 milionů €). „ Velmi si vážíme důvěry, kterou v nás Dopravní podnik Bratislava vkládá a že tak budeme pokračovat v úspěšné spolupráci. Slovensko je pro naši skupinu hlavním exportní zemí a toto je již několikátá zakázka podepsaná v tomto roce. Věřím, že si naše produkty získaly, a i nadále budou získávat, popularitu nejen obyvatel hlavního města, ale i návštěvníkům na Dunaji. Kolejová doprava je totiž páteřním prvek městské hromadné dopravy, a navíc se jedná o nejekologičtější dopravu, která tak výrazně ulehčuje životnímu prostředí ,“ říká Tomáš Ignačák, Prezident regionu CZ/SK ve Škoda Group. " Nová éra modernizace veřejné dopravy pokračuje. Po nákupu nových autobusů, trolejbusů a jednosměrných tramvají, bude vozový park DPB posílen o 10 nových obousměrných tramvají. Nízkopodlažní tramvaje, které budou nejen pohodlnější než ty staré, ale jsou hlavně nezbytné pro další rekonstrukci tramvajových radiál ve městě ," řekl předseda představenstva DPB a.s. Martin Rybanský. Nové tramvaje výrazně zvýší kvalitu dopravy v hlavním městě Slovenska. Kromě mnoha bezpečnostních a komfortních prvků se mohou cestující těšit na Wi-Fi připojení a USB zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky. Tramvaje budou osazeny úsporným venkovním LED osvětlením a pro zajištění ještě vyšší bezpečnosti nebude chybět kamerový systém. Tramvaje jsou také uzpůsobeny pro pohodlný nástup i jízdu osob s hendikepem. V Bratislavě již tramvaje od Škoda Group jezdí několik let. Dopravní podnik si vozidla objednal v červenci roku 2013 a skupina je dodávala v letech 2015 a 2016. Celkem se jedná o 60 kusů vozidel z toho polovina je jednosměrných (29T) a polovina obousměrných (30T). Celkem už tyto tramvaje najezdily v ulicích slovenské metropole přes 22,5 milionu kilometrů (to je skoro polovina cesty ze Země na Mars!). Jen v loňském roce to pak bylo téměř 4,2 milionu kilometrů. K tomu navíc DPB v březnu letošního roku podepsal smlouvu na dalších až 30 jednosměrných tramvají Škoda ForCity Plus 29T . Celkově tak v Bratislavě může být až 100 tramvají značky Škoda. Technické informace k novým tramvajím Škoda ForCity Plus 30T • Obousměrná tram • Typ X54 (5 článků, 4 podvozky) • Rozchod: 1000 mm • Délka vozidla: 32,5 m • Šířka vozidla: 2,48 m • Celková kapacita vozidla: 242 • Míst k stání: 190 • Míst k sezení: 52 • Nízkopodlažní část: 92 % • Celkový počet podvozků: 4 • Životnost obručí kol: min. 400 000 km • Dveře: 10 dvoukřídlých dveří • Napětí: 600 V DC / 750 V DC • Maximální rychlost: 65 km/h • Nápravové zatížení: do 11 t Škoda Group vyrábí tramvaje již 25 let a výrazným způsobem proměnila a stále proměňuje podobu tohoto typu dopravy v Česku, Slovensku a také v Německu.

person rebus  date_range 31.05.2022

V Tampere to tento týden žije nejen hokejově. Kromě českých hokejistů má důvod k oslavě Škoda Transtech Oy, dopravní podnik Tampereen Raitiotie si objednal dalších 5 udržitelných tramvají Škoda ForCity Smart Artic.

Společnost Tampereen Raitiotie Oy si u Škody Transtech ze skupiny Škoda objednala dalších 5 moderních a udržitelných tramvají ForCity Smart Artic. Finský provozovatel tramvají využil opci ke smlouvě, kterou s výrobcem podepsal v roce 2017. Opce má hodnotu téměř 34 milionů eur. Nyní objednané vozy jsou totožné s 20 tramvajemi dodanými v letech 2020-2021 . " ForCity Smart Artic Tampere (Tampereen Ratikka) je co do velikosti největší tramvajový vůz vyráběný v severských zemích. Kromě jeho velikosti a inteligentních funkcí je výjimečný také tím, že byl navržen ve spolupráci s obyvateli města Tampere. Vozy se v provozu osvědčily jako spolehlivé a my jsme rádi, že můžeme pokračovat v dobré spolupráci se skupinou Škoda ," říká Pekka Sirviö, generální ředitel společnosti Tampereen Raitiotie Oy. Škoda ForCity Smart Tampere X34 je nízkopodlažní, prostorná, klimatizovaná, moderní tramvaj navržená speciálně pro náročné severské podmínky. Obousměrná tramvaj konstruovaná pro rozchod kolejí 1435 mm je dlouhá 37,3 m, má zcela rovnou podlahu a pojme až 264 cestujících. Tramvaj je lehce přístupná i pro vozíčkáře a kočárky. " Jsme velmi rádi, že jsme se se zákazníkem Tampereen Raitiotie Oy domluvili na dodávce pěti tramvají ForCity Smart Artic pro obyvatele Tampere. 24. května podepsaná smlouva je projevem důvěry v naši společnost a naše výrobky. Dosud se prodalo 230 vozů Artic a my věříme, že je to jen začátek úspěšného příběhu ," říká Juha Vierros, jednatel společnosti Škoda Transtech Oy a doplňuje: " Tampere získává moderní, technicky osvědčené řešení, které je ideální pro náročné podmínky. Naše tramvaje nabízejí cestujícím skutečný komfort díky prvkům, jako jsou vyhřívané podlahy, dvojitá skla a klimatizace ." Tampere si již dříve objednalo dvacet tramvají s desetiletou údržbou. Původní smlouva zahrnovala také tři dodatečné opce až na 46 nových vozů.

person rebus  date_range 27.05.2022

Plzeňské městské dopravní podniky pořídí dalších deset tramvají ForCity Smart od Škody Transportation. Všech 22 nových tramvajích bude vyrobeno v Plzni. Aktualizováno 4.7.2022.

První dva velkokapacitní vozy Škoda 40 T jezdí v Plzni od minulého roku a v provozu se osvědčily. Po dodání tramvají se PMDP opět přiblíží ke stoprocentní nízkopodlažnosti vozového parku. PMDP objednaly od Škody Transportation nejdříve 2 kusy tramvají tohoto typu a v roce 2021 využily opce na dalších 10 kusů ve stejném provedení. Osm tramvají dodá Škodovka během letošního roku a poslední dvě do 31. 8. 2023. Podle rámcové smlouvy měly PMDP možnost objednat dalších deset kusů. Jejich nákup schválilo představenstvo 25. května 2022. „ I přes současnou složitou ekonomickou situaci je obnova vozového parku nezbytná, především pak na tramvajové trakci, která tvoří páteř městské veřejné dopravy. Jsem si jist, že těmito tramvajemi přispějeme k dalšímu zvýšení komfortu našich cestujících, “ uvádí Roman Zarzycký, předseda představenstva PMDP a 1. náměstek primátora. Tramvaje Škoda 40 T jsou pro svoji obousměrnost důležité především při výlukách a provozních mimořádnostech. Tříčlánkové obousměrné tramvaje Škoda 40 T, označované také názvem ForCity Smart, jsou stoprocentně nízkopodlažní a klimatizované. " Vozy odpovídají nejnovějším evropským normám a umožní zachovat stávající rozsah provozu výměnou za vozy, které budou na konci své životnosti ,“ říká Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP. Nákup těchto deseti tramvají vyjde PMDP na necelých 680 mil. Kč. Podle informace zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 4. 7. 2022 se cena i termín dodávek mění: Z důvodů COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a požadavkem Prodávajícího na navýšení kupní ceny a prodloužení termínu dodání tramvají v důsledku objektivně nepředvídatelného a významného zvýšení tržních cen klíčových materiálů, surovin, energií a pohonných hmot, které mají zásadní dopad na kupní cenu a termín dodání zbývajících 10 kusů obousměrných velkokapacitních tramvají od Prodávajícího byl uzavřen dodatek s prodloužením termínu do 30. 6. 2025 a navýšení ceny pro 10 ks tramvají na 67 990 000,-/1 ks z původních 55 010 453,- Kč/1 ks.

person rebus  date_range 25.05.2022

18. května se po 44 letech vrátily tramvaje do Opletalovy ulice, vznikly nové zastávky Hlavní nádraží. Obnovená trať bude sloužit především pro náhradí dopravu během modernizace stanice metra Florenc C.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) obnovil tramvajovou trať, která v Opletalově ulici na Praze 1 u křižovatky s Bolzanovou ulicí zbyla z minulosti, vybudoval nové zastávky Hlavní nádraží a vše 18. května zprovoznil. Trať bude sloužit především pro náhradní tramvajovou dopravu během výměny stropní desky a modernizace vestibulu stanice Florenc C. První ze série víkendových výluk metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží proběhne o tomto víkendu. DPP během ní zavede náhradní tramvajovou dopravu XC Hlavní nádraží – Výstaviště a linku č. 36 Zvonařka – Sídliště Ďáblice. Metro na lince C bude opět jezdit bez omezení od pondělí 23. května 2022. O tomto víkendu bude zhotovitel stavby uvolňovat a odstraňovat prvních devět předepjatých nosníků, které tvoří stropní desku nad vestibulem stanice Florenc C. Práce budou probíhat v nejjižnější části stropní desky, v místě bývalého parkoviště autobusů, mezi železniční tratí a Wilsonovou ulicí. Vzhledem k hmotnosti každého z nosníků, která činí až 28 tun, bude během manipulace s nimi kvůli bezpečnosti přerušen provoz metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží. Metro na lince C bude proto tuto sobotu 21. a neděli 22. května v provozu pouze v úsecích Letňany – Vltavská a Háje – Hlavní nádraží. Od 6. června bude uzavřen podchod a celý vestibul stanice Florenc C. Metro na lince B bude v provozu v celém úseku, na Florenci ale nebude možné přestupovat na linku C, resp. z linky B se na Florenci cestující o tomto víkendu dostanou pouze výstupem/vstupem E1 ze Sokolovské ulice. Náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36 Po dobu víkendové výluky metra na lince C DPP zavede náhradní tramvajovou dopravu XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Kromě toho bude cestujícím k dispozici tramvajová linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice. Mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Ďáblice pojede každý druhý spoj linky č. 36, tj. interval v tomto úseku bude 15 minut. Přestupní vazby O tomto víkendu DPP doporučuje cestujícím v oblasti Florence využívat následující přestupy: Z linky B na C Směr Háje: Na lince B dojet do stanice Můstek, přestoupit na linku A a ve stanici Muzeum přestoupit na linku C Směr Letňany: Na lince B dojet do stanice Náměstí Republiky, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Vltavská přestoupit na linku C, případně linkou č. 36 dojet do oblasti Holešovic, Kobylis, Ládví či Ďáblic. Z linky C na B Směr od Hájů: Na lince C dojet do stanice Muzeum, přestoupit na linku A a ve stanici Můstek pokračovat v cestě linkou B Směr od Letňan: Na lince C dojet do stanice Vltavská, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Masarykovo nádraží přestoupit na linku B (stanice Náměstí Republiky) Změny tras tramvajových linek a zastávek Po dobu výluky metra je linka č. 23 ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti). DPP také zřizuje pro oba směry zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží v Opletalově ulici. Obnovená trať v Opletalově ulici je základem budoucí tratě přes Vrchlického sady kolem budovy Hlavního nádraží směrem k Národnímu muzeu a dále na Vinohrady. Společně se Správou železnic, IPR a DPP na tuto akci připravuje hlavní město soutěžní dialog, jehož výsledkem bude architektonický návrh revitalizace celé oblasti. Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr věří, že v poslední fázi modernizace vestibulu a stropní desky na Florenci bude možné v Opletalově ulici pokračovat se stavbou nové tramvajové trati a dojde i k renovaci celé oblasti. „ Je před námi první z výluk metra na lince C kvůli výměně stropní desky a modernizaci vestibulu stanice Florenc C, která poběží do podzimu 2026. Další nás čeká za tři týdny o víkendu 11. a 12. června 2022, kdy na uvolněné místo uložíme devět nových nosníků. Vše bude ale záležet na počasí. Letos plánujeme celkem šest takových víkendových výluk a během celé stavby 26, než se nám povede vyměnit a nahradit všech 131 nosníků a monolitickou desku pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici. Je to nepříjemné omezení provozu metra, snažíme se jej minimalizovat a využívat na tyto práce pouze víkendy a svátky. Nicméně Florenc je jedna z nejstarších a záplavami v roce 2002 nejvíce zasažených stanic. Musíme ji zmodernizovat, aby mohla dále naplno sloužit cestujícím ,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. „ Obnovená tramvajová trať v Opletalově ulici je svými zhruba 140 metry sice krátkým úsekem, ale má důležitý praktický dopad do provozu DPP i symbolický význam. Její obnovení nám umožní během výluk metra nasadit mnohem kapacitnější a lokálně bezemisní náhradní tramvajovou dopravu místo autobusů, u kterých bychom v některých etapách stavebních pracích měli problém s umístěním zastávek Florenc. Pevně věřím, že nezůstane jen u tohoto úseku, ale za nějakých 5 až 6 let se tramvají cestující dostanou až přímo k odbavovací hale Hlavního nádraží, k Národnímu muzeu, a hlavně nám to umožní v tomto místě propojit tratě na Žižkov a Vinohrady, a nabídnout tím nová a pohodlnější spojení ,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. Obnovená tramvajová trať v Opletalově ulici Práce na obnovení tramvajové tratě DPP zahájil v polovině listopadu 2021, všechny realizoval vlastními silami. Spočívaly v odstranění původního kolejového svršku a kolejnic, z nichž většina pocházela ještě z roku 1972, tj. letos by měla 50 let, pouze oblouky ve směru od Senovážného náměstí byly o generaci mladší, pocházely z roku 1991. Pod kolejnicemi je původní, stále funkční betonová deska, kterou DPP v maximální míře zachoval a využil. Kromě toho zde DPP nainstaloval dvě nové elektricky ovládané výhybky. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) k zastávkám vybudovala chodník od Vrchlického sadů, přechody a vyznačila pruh pro cyklisty ve směru od Hlavního nádraží. Zastávky, přístupový chodník i přechody jsou plně bezbariérové. Obnovená trať končí úvratí, DPP na ní vybudoval pár dočasných zastávek Hlavní nádraží. Trvalé budou až na budoucím pokračování tratě, přímo u odbavovací haly Hlavního nádraží. Tato nová trať bude navržena dle výsledků architektonického soutěžního dialogu „Nový Hlavák“, jehož uspořádání bylo schváleno Radou hl. m. Prahy dne 16. května 2022. Stručně z historie tramvajové tratě v Opletalově ulici - 19. listopadu 1903 – zprovozněn úsek nové tratě v tzv. malé Opletalově z Hybernské do Opletalovy ulice - 17. listopadu 1925 – trať v tzv. malé Opletalově odpojena od kolejí v Hybernské a následně snesena - 1947 – v tzv. malé Opletalově ulici postavena 149 metrů dlouhá manipulační trať (během spartakiád 1955, 1960 a 1965 se zde obracela speciální linka č. 30 vedoucí do smyčky Dlabačov) - 1956 – doplněny oblouky od Jindřišské do Opletalovy a z Opletalovy do Hybernské - březen 1967 – technická studie tramvajové tratě z Václavského náměstí Opletalovou ulicí v celé její délce do Hybernské. Nakonec realizována jako trať začínající na třídě Vítězného února (Wilsonova), pokračující přes park Washingtonovou ulicí do Opletalovy - 8. listopadu 1971 – zrušení tratě v tzv. malé Opletalově - 7. dubna 1972 – zahájení stavby nové tratě na křižovatce Hybernské a Opletalově ulice - 26. června 1972 – zprovoznění tratě v tzv. velké Opletalově ulici - 25. března 1978 – zrušení tratě v tzv. velké Opletalově kvůli výstavbě magistrály. Zůstal zachován pouze cca 140 metrů dlouhý úsek u Bolzanovy ulice k manipulačním účelům a úsek v tzv. malé Opletalově. - 4. července 1985 – zrušen úsek tratě v tzv. malé Opletalově v souvislosti s výstavbou metra - červen 1991 – rekonstrukce křižovatky Bolzanova – Opletalova, odstranění všech výhybek a kolejových křížení se zrušenou tratí v tzv. malé Opletalově, výměna výhybky a oblouků k odstavným kolejím v tzv. velké Opletalově - květen a červen 1992 – odstraněny koleje z tzv. malé Opletalovy - 5. srpna 2003 – odstavné koleje v tzv. Velké Opletalově odpojeny a sneseno trolejové vedení

person rebus  date_range 18.05.2022

Škoda Ekova navazuje na předchozí spolupráci se Švédskem, s provozovatelem Västtrafik podepsala smlouvu na opravy tramvají M3 za téměř 2 miliardy korun.

Škoda Group získala významnou zakázku na opravu 80 tramvají, které aktuálně slouží ve švédském Göteborgu. Švédský dopravce Västtrafik AB, který tramvaje provozuje, uzavřel se Škodou kontrakt na revizi a opravy tramvají typového označení M31. Práce se budou odehrávat v ostravském výrobním zázemí skupiny Škoda od letošního roku až do roku 2027. Celkový objem zakázky dosahuje 1,95 miliardy korun. „ Úspěch ve Švédsku potvrzuje naši schopnost uspět i na těch nejnáročnějších trzích, ke kterým Skandinávie jistě patří. Věřím, že obnovené tramvaje, které do Göteborgu dodáme, budou sloužit ke spokojenosti cestujících i provozovatele ,“ uvedl Miroslav Mareš předseda představenstva a CEO společnosti Škoda Ekova. „ Jako tradiční podnik zaměřený na opravy a modernizace pro dopravní podniky dokážeme zákazníkům nabídnout vysoký standard kvality. V posledních letech navíc rozšiřujeme své kompetence a vyrábíme i nové tramvaje a další produkty pro současné i budoucí zákazníky skupiny ,“ doplnil Miroslav Mareš. Aktuální kontrakt navazuje na dřívější zakázku, v rámci které pracoval ostravský podnik na stejném typu tramvají. V letech 2011 až 2017 tehdy realizoval ještě jako Ekova Electric pro provozovatele vozů v Göteborgu opravu 79 vozů typu M31, tehdy šlo především o revize článků tramvají a výměnu elektrovýzbroje. Mezi lety 2017 a 2021 pak opravoval podnik mechanické části u 65 kusů tramvají typu M32. V roce 2021 byla firma začleněna do Škoda Group a změnila jméno na Škoda Ekova. Současná zakázka tak navazuje na úspěšnou spolupráci. Opravy osmi desítek tramvají zahrne širokou škálu úprav, například nový dveřní systém, nájezdovou rampu u jednoho z článků, nový brzdový systém, nebo klimatizační jednotku pro kabinu řidiče. Dalšími úkoly bude lakování vozů, opravy laminátů, údržbu podvozků, renovace elektrického systému, výměny podlah, úpravy interiérů i kabin pro řidiče, doplnění nového osvětlení nebo revize topného systému.

person rebus  date_range 16.05.2022
Reklama
Reklama
Škoda
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací