Reklama
Reklama
Pro dopravce

Víte, jaké jsou průměrné výdaje každého občana ČR na dopravu? Zajímá Vás, kolik každý z nás vydá ročně za nákup dopravních prostředků, jejich provoz a kolik k tomu zaplatí za osobní a nákladní dopravu?

Takové informace pravidelně zveřejňuje v Ročence dopravy Ministrstvo dopravy ČR (obvykle vychází koncem srpna s údaji za minulý rok). Spolek IODA z těchto dat sestavil zajímavý graf.

person dabra  date_range 29.05.2015

Po necelých 2 měsících přinášíme novinky o projektu IODA. Nejvyšší mzdy vykazují strojvedoucí, z autobusových profesí pak řidiči MHD.

V předchozích týdnech spolek IODA zaměřil své úsilí na hledání údajů o mzdách v dopravě. Díky portálu ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) tak v databázi IODA můžete nalézt údaje o hrubé mzdě řidičů (řady id: 605 až 618) a třeba si jejich výši porovnat s průměrnými mzdami v dopravě jako celku (id: 459 + 449) či v kontextu průměrné mzdy v ČR (id: 460). Gestorem čtvrtletního šetření o průměrném výdělku je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), zpracovatelem ISPV je Trexima, spol. s r.o. Další oblastí našeho zájmu bylo pojištění. Kromě pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (id řady: 619 – v členění podle pojišťovny a id řady: 624 a 625 – v členění podle druhu dopravy) jsme do naší databáze vložili i údaje o havarijním pojištění (id řady: 620 – dle pojišťovny, 623 – dle druhu dopravy) a pojištění přepravovaného nákladu (id řady: 626). Všechny údaje z pojišťoven vyplývají z Výročních zpráv České asociace pojišťoven (ČAP) a dalších statistických Informací o pojistném trhu, které můžete nalézt buď na webu ČAP nebo v naší databázi VýRočenky.cz. Po roce jsme též aktualizovali informace o stavu mostních konstrukcí na pozemních komunikacích, které veřejnosti na svém webu pravidelně poskytuje v pdf formátu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR). Díky aplikaci IODA tak můžete rychle zjistit vývojové trendy nejen v rámci celé ČR, ale i v jednotlivých krajích a to i v rozlišení podle jednotlivých kategorií pozemních komunikací. I díky těmto nově zaznamenaným údajům tak databáze IODA nedávno překročila hranici 65 000 uložených údajů v téměř 500 datových řadách. Co nového v databázi právě přibylo a jaká zajímavá data tedy máte zdarma k dispozici, se můžete průběžně dovídat i na našem facebooku: https://www.facebook.com/ioda2013 TZ IODA BUSportál: U úvodního grafu jde o mzdy bez cestovních náhrad, které např. u profese řidič tahače v segmentu mezinárodní kamionové dopravy velmi ovlivňují celkový příjem.

person dabra  date_range 26.05.2015

v kontextu daňových výnosů.

Během března pokračovalo plnění veřejné databáze IODA zaměřené na informace z oblasti dopravy, kterou provozuje stejnojmenný spolek (http://www.ioda.cz). Tentokrát byla pozornost věnována pohonným hmotám. Cílem bylo zjistit, jak velký podíl spotřeby pohonných hmot v ČR připadá na dopravu (řada id 604) a dále jaké jsou podíly jednotlivých paliv na trhu (id 428). Bez zajímavosti určitě není ani řada vyjadřující spotřebu energie podle jednotlivých dopravních módů (id 427). Spotřebu pohonných hmot lze dát do souvislosti s daňovými výnosy, zejména s výnosy ze spotřební daně z minerálních olejů (obrázek výše resp. id 601 a 602), které jsou z dílčí části využívány na financování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (id 603). Výše uvedená srovnání bylo možné uskutečnit díky nově doplněným údajům Ministerstva financí (konkrétně ze Zpráv o činnosti Finanční a Celní správy ČR), z Výročních zpráv České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a již dříve evidovanými údaji o rozpočtu SFDI (v návaznosti na zákon č. 243/2000, §5). Spolu s vývojem průměrných cen pohonných hmot (id 50 pro Natural 95 a id 51 pro motorovou naftu, které je v aplikaci možno dále rozkreslit ve struktuře základní cena + spotřební daň + DPH) a sazbami spotřební daně (id 179 pro motorovou naftu a id 180 pro Natural 95) si člověk může díky aplikaci IODA udělat rychle celkem širokou představu o reálné situaci v oblasti spotřeby pohonných hmot. Kromě plnění databáze IODA novými údaji byla většina "Dosud nezařazených datových řad" přeřazena do kapitoly "EKONOMIKA A JINÉ VYBRANÉ UKAZATELE", jejíž podkapitoly jsou nově přeuspořádány a nazvány tak, aby bylo více zřejmé, co je jejich obsahem. Ostatní dosud nezařazené datové řady jsou nově zařazeny do podkapitoly "Dopravní a jízdní výkony", která je součástí podkapitoly "DOPRAVA A PŘEPRAVA". Součástí této kapitoly jsou tedy nové datové řady o dopravních výkonech na železnici (id 508 – 514, dle Výročních zpráv SŽDC), dopravních výkonech na pozemních komunikacích zpoplatněných mýtem (id 151 – 157 a id 126, dle údajů ŘSD) a dopravní a jízdní výkony v rámci regionální a dopravní obslužnosti (id 587 – 592 a 597, dle údajů MD). Zájemci o data z jiných oblasti si mohou zkoumat např. aktualizované údaje o vývoji poplatků za použití kolejí Správy železniční dopravní cesty (id 515 – 526 příp. maximální možná výše těchto poplatků do roku 2013 podle Ministerstva financí ČR v řadách id 533 – 544). Zdroj: IODA

person dabra  date_range 02.04.2015

s aktivními odkazy na populární Besipky a animace dopravních situací volně ke stažení.

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., vydává novou učebnici Autoškola 2015 – Moderní učebnice & testové otázky. Poprvé s aktivními odkazy na populární Besipky a ani­ma­ce dopravních situací – vše volně ke stažení na stránkách nakladatelství. Publikace Autoškola 2015 – Moderní učebnice & testové otázky autora Václava Mináře vznikla ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti, o.p.s., Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR a dopravním portálem Zákruta. Díky této spolupráci mohlo nakladatelství vůbec poprvé poskytnout zdarma ke stažení elektronické verze předpisů a vyhlášek s více než stovku názorných spotů a animací dopravních situací. Jak se informoval BUSportál, je knížka určena držitelům všech skupin řidičského oprávnění (tedy i C a D). Poučení v ní najde vlastně každý - motorizovaný i nemotorizovaný - účastník silničního provozu. Besipky poskytlo Samostatné oddělení BESIP MD ČR, animace portál Zákruta a na zpracování elektronické verze spolupracoval Tým silniční bezpečnosti. Soubory jsou zdarma ke stažení na webové stránce učebnice. Viz http://www.grada.cz/autoskola_8518/kniha/katalog/ .

person dabra  date_range 13.03.2015

kompenzace slev jízdného a další údaje o ekonomice autobusové dopravy. Kdo čerpal nevyšší kompenzaci slev jízdného?

Během února pokračoval spolek IODA v plnění dat do své databáze a díky tomu se můžete podívat na mnoho nových zajímavých údajů. Pozornost byla věnována informacím z oblasti veřejné dopravy, zejména pak výkazu MD (Dop) 10-01, který rozšiřuje pohled na dotace do pravidelné veřejné přepravy osob uvedený v Ročence dopravy MD ČR (ID řady: 469) tím, že zachycuje detailní údaje z jednotlivých krajů. Tento výkaz poskytuje nejen ekonomické údaje, tj. údaje o výši poskytnutých dotací (řady s ID 583 a 584) a smluvních cenách krajů (a obcí v krajích) s dopravci za 1 km dopravního výkonu (řady s ID 585 a 586), ale též údaje o dopravních (řady s ID 587 až 591) a přepravních výkonech (řada s ID 593 a 594). Nově tedy IODA umožňuje jednoduše sledovat v rámci ZDO a ODO vztah mezi vývojem dopravních a přepravních výkonů (řady s ID 587 vs. 594), dopravními výkony a dotacemi (587 vs. 583) nebo mezi dotacemi a smluvní cenou za 1 kilometr ujetý v rámci jízdního řádu (583 vs. 586). Bohužel některým krajům se nepodařilo některé údaje zajistit (nejčastěji o přepravních výkonech), což komplikuje hlubší zkoumání vývojových trendů. Samotné výkazy MD (Dop) 10-01 Ministerstva dopravy ČR, z nichž zmíněné datové řady vyplývají, jsou k dispozici mj. v databázi VýRočenky.cz ( http://www.vyrocenky.cz ). Velmi zajímavou novinkou, kterou uvítají jistě nejen dopravci, jsou údaje z výkazů MD (Dop) 2-04 Ministerstva dopravy ČR o struktuře a vývoji nákladů ve veřejné linkové dopravě (řada s ID 595 ve vztahu ke kilometrům vykonaným podle jízdního řádu a řada s ID 596 ve vztahu k celkovým ujetým kilometrům). Tyto jednotkové náklady jsou odvozeny z rozsahu dopravních výkonů uváděných ve výkazech MD (Dop) 3-04 (řady s ID 597). Nejen dopravci jistě ocení i nové datové řady týkající se cen autobusů, které zachycují jednak ceny vyhlašované Ministerstvem dopravy ČR za účelem výpočtu přiměřeného zisku (řada s ID 570 pro VLD a řada s ID 571 pro MHD) a také ceny autobusů uváděné v Cenových věstnících Ministerstva financí ČR pro stanovení maximální výše plného obyčejného jízdného ve veřejné linkové vnitrostátní dopravě. Datové řady samozřejmě obsahují detailní informace ve struktuře monitorované MD, tj. v rozlišení na autobusy na klasické či plynové palivo a podle délky vozidla. Vizuálně zajímavé informace poskytuje i graf vyplývající z datové řady ID 572 zachycující výši kompenzací poskytovaných Ministerstvem dopravy ČR dopravcům jako náhradu za povinně poskytované slevy z jízdného. Rozsáhlý výčet nových údajů vložených během února doplňují tradiční informace o dopravních výkonech a výši předepsaného mýtného, jehož rozmanitost se od 1.1.2015 rozšířila o novou sledovanou třídu vozidel s emisní normou „Euro 6, EEV“ (řada s ID 149 atd.) Pro úplnost zbývá dodat, že vyhledávat datové řady lze v aplikaci IODA nejen podle názvu datové řady a možností v tzv. dimenzích (volbách), ale i podle jejího ID. Zdroj: IODA ( http://www.ioda.cz )

person dabra  date_range 04.03.2015

V poslední době byly do databáze IODA doplněny zbývající údaje z Ročenky dopravy MD za rok 2013 a spuštěn facebookový účet.

Zejména se jedná o data z kapitol Doprava a přeprava, Nehodovost a Životní prostředí. Díky tomu se databáze nyní může pochlubit více než 60 000 údaji ve 440 datových řadách. Kromě naplňování daty pracuje tým IODA na různých úpravách samotné aplikace. Jednou z takových je např. barevné přizpůsobení dimenze datové řady podle požadavků poskytovatele dat. Tato funkce byla uplatněna u datové řady znázorňující nebezpečnost pozemních komunikací v ČR (podle metodiky EuroRAP) s daty od AF-CITYPLAN s.r.o. (viz obrázek) Tradičně byly průběžně aktualizovány datové řady zachycující vývoj průměrných měsíčních cen pohonných hmot (natural, nafta, LPG, CNG), výnosů z mýtného, s tím souvisejících dopravních výkonů atd. (viz obrázek) V tomto týdnu byl spuštěn facebookový účet www.facebook.com/ioda2013 , kde budou autoři projektu IODA uvádět novinky týkající se jejich databáze. Kromě upozornění na nová data uživatelé jistě ocení i upozorňování na nové funkce a další zajímavosti. Autoři projektu vítají jakoukoliv zpětnou vazbu a náměty na data či funkce, která byste v databázi rádi viděli. Zdroj: IODA

person dabra  date_range 04.02.2015

V rámci výuky ekonomických předmětů na Fakultě dopravní ČVUT byla za odborného přispění Sdružení autodopravců Čech a Moravy (SAČM) vytvořena metodika kalkulace nákladů silniční dopravy. Cílem metodiky je přiblížit studentům fakulty a zájemcům z odborné veřejnosti strukturu nákladů, obsah jednotlivých nákladových položek a rámcové postupy výpočtu nákladů dopravního výkonu silničních dopravců. Viz www.fd.cvut.cz

person dabra  date_range 24.11.2014

podle Ročenky MD ČR 2013. Aktuální informace BUSportálu k znovuobnovení dostupnosti prvoregistrací.

Na základě nových údajů, které byly do databáze IODA během října doplněny do kapitol Ekonomické ukazatele, Dopravní infrastruktura a Dopravní park, jsme shledali různé zajímavé skutečnosti. Podívali jsme se mj. i na stáří autobusového parku. Autobusy. Zatímco celkový počet autobusů registrovaných v ČR v posledních 10 letech stagnuje na úrovni 20 000 autobusů, podle údajů uvedených v Ročence MD pro rok 2013 klesl podíl autobusů starších „přes 10 let“ na 49,1%. Tento pozitivní trend byl hospodářskou krizí v posledních letech bohužel zastaven, nicméně hodnoty pro autobusy staré „do 2 let“ a „přes 10 let“ v roce 2013 naznačují, že dochází k jeho obnovení. Lze se domnívat, že je to způsobeno neustále se zvyšující konkurencí v dálkové dopravě, tlakem objednatelů na zvýšení kvality veřejné dopravy a vlivem rostoucího objemu dotací vyplácených obcemi a kraji dopravcům (z 4,6 mld. Kč v roce 2008 na 5,6 mld. Kč v roce 2013, tj. nárůst o 21%). Nezanedbatelný vliv má jistě i ekonomika provozu nových autobusů (spotřeba paliva, mýtné sazby apod.). Pro hlubší zkoumání tohoto trendu by se nám hodily pravidelné a přesné informace o prvoregistracích (nejen) autobusů. Doufáme, že se jich v brzké době dočkáme. BUSportál: S potěšením oznamujeme, že pánové Šípek a Tunkl na veletrhu Czechbus 19.11.2014 na dotaz na prvoregistrací redakci osobně odpověděli, že budou tyto informace volně dostupné z AUTOSAP už za období 1-11/2014, a to na začátku prosince 2014. Zároveň Iveco CR přislíbilo poskytnout statistiku domácích prodejů Iveco Bus za rok 2014 po skončení roku. Nákladní vozidla. Jen pro srovnání, podobně pozitivní vývoj v kategorii nákladních vozidel byl hospodářskou krizí zcela ochromen a počet nákladních vozidel v obou nejmladších věkových kategoriích dohromady velmi rychle klesl o 48% na 140 973 vozidel v roce 2012 (viz grafy níže). Autoři databáze IODA se omlouvají všem uživatelům za několikadenní nefunkčnost aplikace v minulém týdnu. V nejbližší době chtějí uživatele naopak potěšit novými daty v kapitole Doprava a přeprava. Zdroj: IODA

person dabra  date_range 21.11.2014

Trvalé uložení zdrojových dokumentů.

Spolek IODA, jehož hlavní činností je budování a rozšiřování stejnojmenné databázové aplikace, se v poslední době zaměřil zejména na zlepšení transparentnosti resp. dohledatelnosti uváděných dat, což přímo souvisí s jejich s důvěryhodností. Ačkoliv si může uživatel aplikace IODA ve většině případů ověřit vyhledaná data přímo na webových stránkách institucí, které mají konkrétní údaje k dispozici a které je pravidelně uvádějí ve svých výročních zprávách, ročenkách či jinak nazvaných dokumentech, z technických důvodů se spolek rozhodl tyto dokumenty sdružit na jednom místě nazvaném VYROCENKY.cz . Mimochodem název této nové aplikace vznikl částečnou syntézou slov VÝroční zprávy a ROČENKY, což jsou nejčastější názvy zde ukládaných dokumentů). Cílem je, obdobně jako v případě dat v IODA, umožnit rychlý přístup k požadovaným datům, tentokrát ovšem v jejich syrové podobě. Vyhledat v aplikaci požadovaný dokument není složité, navíc je možné zúžit výběr s pomocí filtrů nazvaných: Instituce (myšleno Název subjektu, který dokument vydal), Dokumenty (myšleno Název dokumentu), Rok (ke kterému se vztahuje, nikoliv ve kterém byl vydán) a jako určité zjednodušení může uživateli posloužit též filtr Kategorie dopravy zvýrazněný barevnými ikonami v záhlaví aplikace, byť tento parametr může být v některých případech zavádějící. Od této koncentrace dokumentů do webové databázové aplikace VYROCENKY.cz si zástupci IODA slibují, že budou odkazy z aplikace IODA na zdrojové dokumenty trvalé a nebudou podléhat různým technickým problémům souvisejících s odkazy na externí zdroje (smazání dokumentu, přemístění dokumentu, změna URL adresy, upgrade webu atd.). Databázi VYROCENKY.cz, ve které je nyní uloženo již cca 200 dokumentů (převážně v pdf formátu), lze samozřejmě využívat nejen ve spojitosti s aplikací IODA, ale též zcela samostatně. Zdroj: IODA

person dabra  date_range 23.10.2014

Specializovaný inzertní portál Buspark navazuje na dlouholetou tradici prodeje autobusů na Vysokomýtsku.

Buspark je online bazar s autobusy v Česku. Tento specializovaný inzertní portál představuje pokračování více jak 25leté tradice prodeje autobusů. Prodávající už nemusí své vozy nechávat dlouze stát v bazarech, svoje služby jim nabízí inzertní web Buspark. „Projekt vznikl na základě moderních potřeb autobusových dopravců. V současné době si už jen málokdo může dovolit nechat svůj autobus stát v některém z bazarů a čekat, až se prodá. Z toho důvodu jsem založil specializovaný inzertní portál Buspark. Prodejci tu mohou zdarma inzerovat a šetřit tak čas, který by promrhali spravováním inzerátů na mnoha serverech, “ vysvětluje majitel společnosti Michal Ferkl. Buspark navazuje na rodinnou tradici v prodeji autobusů. Otec Michala, Stanislav Ferkl začínal po roce 1989 přestavbami autobusů v bývalých kasárnách ve Vysokém Mýtě. Rozbíhající se byznys byl časem doplněn servisem pro použitá vozidla. Velmi rychle se pak v sídle firmy nedaleko Vysokého Mýta objevovaly desítky autobusů. „Ročně se prodávalo až 150 autobusu do celého světa, na "Ferklovy autobusy" dnes můžete narazit i v Saudské Arábii,“ dodává Stanislav Ferkl. Dnes byste zaparkované autobusy poblíž Vysokého Mýta hledali marně. „Obchod jsem zmodernizoval a založil Buspark, první specializovaný autobusový inzertní portál v zemi, který provozuji v několika jazykových mutacích,“ říká Michal Ferkl. V rodinné tradici tak hodlá pokračovat. Na www.buspark.cz může inzerovat jak dopravce, tak profesionální prodejce. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá přímo. Zdroj: Buspark

person dabra  date_range 01.10.2014
Reklama
C.I.E.B
Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací