Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Systém povolovacího řízení:

Systém povolovacího řízení: Ve dnech 3. - 4. října se ve Vídni uskutečnila Smíšená komise, která jednala o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Rakouskem. V oblasti dopravy osob požádala česká delegace o zvýšení kontingentu povolení pro rok 2001 o 400 ks univerzálních povolení, náhradou za celními orgány neoprávněně znehodnocená povolení. Tomuto požadavku rakouská strana vyhověla. Povolení se však vzhledem ke kritickému nedostatku budou ve 4.čtvrtletí 2001 vydávat do odvolání výhradně pro kyvadlové dopravy, a to ve výši 1 ks povolení na 1 vozidlo splňující technické standardy EURO 0. Další navýšení pro rok 2001 nelze očekávat. Vzhledem k vážným problémům při kontrolách povolení na hraničních přechodech a jednostrannému výkladu mezivládní dohody ze strany Rakouska, se delegace dohodly pro rok 2002 zavést nové formuláře povolení. Povolení budou zvlášť na kyvadlovou a zvlášť na příležitostnou dopravu. Součástí formuláře povolení na kyvadlovou dopravu bude rozpis jízd, který bude tvořit nedílnou součást povolení. Povolení se bude vztahovat na dopravcem stanovený počet jízd tak, jako je tomu u slovinských kyvadlových povolení. S ohledem na praxi, kdy často dochází k situaci, že jedna kyvadlová doprava je provozována více dopravci nebo dojde k přerušení kyvadlové dopravy z důvodu nedostatku cestujících, bylo dohodnuto, že vydávající orgán je oprávněn povolení převést na jiného provozovatele nebo zkrátit rozpis jízd úřední opravou, avšak maximálně jednou. V rámci kyvadlové dopravy byla povolena obměna ve složení skupiny cestujících do výše 20%. Zásady výdeje povolení pro vozidla nesplňující technické standardy EURO I nebo vyšší budou v roce 2002 shodné jako v roce letošním. To znamená, že na 1 vozidlo splňující standardy EURO 0 bude dopravce moci od 1.1.2002 mít v držení 2 ks rakouských povolení. V roce 2002 obdrží dopravci s formuláři rakouských povolení také přesné pokyny k jejich používání. Pokyny budou zveřejněny ihned po výměně nových formulářů povolení na rok 2002 v Transport magazínu a na internetových stránkách www.cesmad-bohemia.cz a www.busportal.cz . Nejdůležitější zásady používání a rozsahu platnosti povolení budou uvedeny v českém a německém jazyce na zadní straně povolení. Rakouská delegace informovala, že náhradní povolení jsou na hraničních přechodech na základě §11 rakouského zákona dopravcům vydávána pouze ve výjimečných případech, a to zejména mimo pracovní dobu a o sobotách a nedělích. Na dotaz české strany, jaké množství pohonných hmot se smí v autobusech bezcelně vyvážet na území Rakouska, uvedla rakouská delegace, že množství obsažené ve výrobcem standardně namontovaných nádržích pro daný typ vozidla. Zavedení DPH: Opětovně upozorňujeme, že od 1.11.2001 bude v Rakousku uplatňováno nové ustanovení o vybírání daně z obratu při provozování dopravy osob , což rakouská delegace potvrdila. Výše daně v ATS bude vypočítávána součinem počtu přepravovaných osob, ujetých km po rakouském území, průměrné tržby 0,6 ATS, a to vše je kráceno 10%. Zjednodušeně lze pro výpočet výše daně z obratu použít koeficient 0,06 ATS / osoby / km . Zástupci rakouského Ministerstva dopravy nás informovali, že dopravci jsou ve všech případech povinni platit daň ihned na výstupní celnici. Pokud dopravci používají jako výstupní celnici např. vnitřní hranici EU, musí daň zaplatit Finančnímu úřadu v Grazu, pokud tak neučiní, vystavuje se dopravce uložení vysoké pokuty. Bližší informace o vybírání daně naleznete v Transport magazínu č. 6 a 7 nebo na internetových stránkách www.cesmad-bohemia.cz a www.bmf.gv.at . Eva Štefkovičová ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 08.10.2001

Bulharské ministerstvo dopravy splnilo svůj příslib ze Smíšené komise konané v červnu 2001 v Praze a rozšířilo legislativní úpravu, která platí od 1.5.2001 pro členské státy EU také pro ČR. Na české

Bulharské ministerstvo dopravy splnilo svůj příslib ze Smíšené komise konané v červnu 2001 v Praze a rozšířilo legislativní úpravu, která platí od 1.5.2001 pro členské státy EU také pro ČR. Na české autobusy se od 11.7.2001 stejně jako na autobusy evidované v Evropské unii a Bulharsku vztahuje nařízení směrnice 96/53/EC. Doposud používaná metodika vážení autobusů s dvojitou nápravou na bulharských hraničních přechodech povolovala zatížení na nápravu 6,5 t bez rozdílu zda je náprava hnací. Tento požadavek často nesplnily ani prázdné autobusy a dopravci museli platit vysoké poplatky za překročení povoleného zatížení na nápravu. Od 11.7.2001 je povoleno následující maximální zatížení připadající na nápravu pro české autobusy na veškerých bulharských silnicích: Jednoduchá náprava 10 t Hnací náprava 11,5 t Dvojitá náprava se vzdáleností mezi nápravami 11,5 t Dvojitá náprava se vzdáleností mezi nápravami od 1 m (včetně) do 1,3 m 16 t Dvojitá náprava se vzdáleností mezi nápravami od 1,3 m (včetně) do 1,8 m 18 t Eva Štefkovičová ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 06.08.2001

Na jednání Smíšené komise, která se konala 17.-18. července 2001 v Kölnu bylo dohodnuto následující:

Na jednání Smíšené komise, která se konala 17.-18. července 2001 v Kölnu bylo dohodnuto následující: Nadále zůstává v platnosti úprava, dle které mohou čeští dopravci žádat o povolení prázdných vjezdů na území Německa výhradně za účelem odvozu skupin cestujících z letišť v Německu. Toto se týká také případů, kdy tito cestující následně absolvují okružní jízdu po území druhého státu (Německa) nebo třetí země. Skupina cestujících musí být v každém případě vysazena mimo území Německa. Německá strana poukázala na zájem Evropské unie zavádět přepočet jízdného v rámci linkové dopravy bez velkých průtahů a proto navrhla, aby provozovatelé ve vlastním zájmu stanovili jízdné v EURO a předložili nové tarify ke schválení příslušným orgánům. Německá strana informovala o nově připravované německé vyhlášce o nákladech za úřední úkony prováděné v souvislosti se zpoplatněnou nebo živnostenskou osobní dopravou. Účinnost této vyhlášky se promítne také do poplatků za kyvadlová povolení, povolení pro prázdné vstupy atp. Úroveň poplatků pro mezinárodní příležitostné dopravy by se měla v budoucnu pohybovat od 200,- do 2 930,- DM. Předpokládané datum vstupu vyhlášky v platnost je 1.9.2001. Podrobnější informace o výši poplatků zveřejníme ihned po obdržení informací. Eva Štefkovičová

person dabra  date_range 01.08.2001

Ve dnech 26. - 27. června 2001 se v Praze konalo pravidelné jednání česko - bulharské Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě.

Ve dnech 26. - 27. června 2001 se v Praze konalo pravidelné jednání česko - bulharské Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě. V úvodu jednání si delegace vyměnily statistické údaje a konstatovaly pozvolný nárůst vzájemného obchodu. Delegace potvrdily, že od posledního setkání Smíšené komise nedošlo k vážnějšímu porušení Dohody. Česká delegace upozornila na skutečnost, že od loňského jednání Smíšené komise nebyl vyřešen problém s povoleným zatížením na nápravu u autobusů se zdvojenou zadní nápravou a z toho plynoucích nepřiměřených poplatků za jízdy českých autobusů přes Bulharsko. V současné době je v Bulharsku stále platný Tarif č. 14, který stanoví maximální přípustné zatížení při dvojité nápravě, bez rozdílu hnací nápravy 6,5t což v mnohých případech nesplní ani prázdný autobus. Bulharsko má výjimku pro snížení tlaku na nápravu s ohledem na stav infrastruktury. Bulharská strana v této věci sdělila, že uzavřela dohodu s EU, která upravuje tuto legislativu tak, že dopravci EU a bulharští dopravci mohou od 1.5. 2001 na vybraných úsecích silnic výše uvedené kategorie autobusů používat bez omezení. Bulharská strana informovala, že připravuje změnu národní legislativy, která upraví přípustný tlak na dvojitou nápravu na 16t. Česká delegace požádala o zrušení ustanovení Tarifu č. 14 ve vztahu k ČR do doby než bude upravena bulharská legislativa, nebo aby bylo vůči českým autobusům uznáváno jako vyhovující u zadních dvou náprav s rozvorem do 1,3m přípustné celkové zatížení do 16t bez rozdělení na jednotlivé nápravy, toto však není bulharská strana schopna zajistit. Mezi ČR a Bulharskem je provozováno několik linek, které však nejsou provozovány podle schválených jízdních řádů. Pokud nebude zajištěn řádný provoz linek, budou dopravcům povolení odejmuta. V oblasti nepravidelné dopravy osob požádala česká delegace o stanovisko k návrhu, který byl vznesen na minulém jednání, týkající se tolerance 20% obměny skupiny cestujících. Po diskusi bylo dohodnuto, že při tranzitní kyvadlové dopravě bude tolerována změna do 20% ve složení skupiny cestujících, při bilaterální dopravě bude obměna možná pouze v případě, že se cílové místo neshoduje s cílem provozované pravidelné linky. Povolení bude označeno vydávajícím orgánem razítkem s textem v bulharském a českém jazyce: "Povolena změna ve složení skupiny cestujících ve výši do 20% při zpátečních jízdách". Obměna cestujících za splnění výše uvedených podmínek je možná od 20.7. 2001. Kontingent povolení pro nepravidelnou dopravu osob je prozatím dostatečný, v případě potřeby bude po vzájemné dohodě navýšen. Pro rok 2002 byl stanoven kontingent ve výši roku 2001. Obě delegace se informovaly, že od posledního setkání nedošlo ke změně poplatků ani na jedné straně. Příští jednání se uskuteční na základě pozvání bulharské delegace v Bulharsku. Eva Štefkovičová ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 20.07.2001

Ve dnech 7. - 8. června 2001 se v Praze uskutečnilo jednání Smíšené komise pro silniční dopravu prováděnou mezi Českou republikou a Slovinskem.

Ve dnech 7. - 8. června 2001 se v Praze uskutečnilo jednání Smíšené komise pro silniční dopravu prováděnou mezi Českou republikou a Slovinskem. Delegace shodně konstatovaly, že nedochází k vážnějšímu porušování mezivládní dohody. Dle statistických údajů obou stran je zřejmé, že vzájemná obchodní výměna má vzrůstající tendenci. Roste také počet turistických přeprav. V oblasti linkové dopravy nedochází k žádným zásadním problémům. Mezi ČR a Slovinskem není provozována žádná bilaterální linka, je schváleno a provozováno 8 tranzitních linek přes území Slovinska. Slovinská delegace informovala, že v rámci nepravidelné dopravy zaznamenala velký počet přestupků ze strany českých dopravců. Mezi častými přestupky bylo zaznamenáno provozování kyvadlové dopravy bez povolení, opravování údajů v povolení, použití jiného hraničního přechodu než je uvedeno v povolení. Slovinská delegace upozornila, že v povolení nejsou možné žádné opravy a to ani úřední - opravované povolení je celními orgány považováno za neplatné. Slovinská vláda v nedávné době schválila zákon o možnosti finančních postihů přestupků. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu tranzitních kyvadlových doprav přes Slovinsko směřujících do Chorvatska, byl po vzájemné dohodě zvýšen kontingent kyvadlových povolení na rok 2001 o 300 ks. Kontingent povolení pro rok 2002 bude vyměněn ve stejné výši jako pro rok 2001. V rámci dopravy osob byla navržena Dodatkem k Dohodě liberalizace tranzitní kyvadlové dopravy. Česká delegace navrhla schválení možnosti 20% obměny ve složení skupiny cestujících při kyvadlové dopravě, slovinská strana přislíbila projednání tohoto návrhu na národní úrovni. Slovinská delegace přislíbila, že zašle Ministerstvu dopravy a spojů ČR co nejdříve stanovisko k návrhu liberalizace tranzitní kyvadlové dopravy tak, aby bylo možné Dodatek k Dohodě realizovat již od 1.1. 2001. Jednání proběhlo v přátelské atmosféře. Příští jednání se uskuteční ve Slovinsku. Eva Štefkovičová ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 20.07.2001

Od počátku letošní turistické sezóny se čeští dopravci v Rakousku potýkají s problémy při používání rakouských universálních povolení, zejména se znehodnocováním kyvadlových povolení.

Od počátku letošní turistické sezóny se čeští dopravci v Rakousku potýkají s problémy při používání rakouských universálních povolení, zejména se znehodnocováním kyvadlových povolení. ČESMAD BOHEMIA společně s Ministerstvem dopravy a spojů ČR (dále jen MDS ČR) vyvíjí snahu průběžně problémy řešit. Z obou úřadů jsou odesílány stížnosti na postup rakouských celních orgánů na rakouské Ministerstvo dopravy, inovace a technologie, spolupráce byla v této oblasti navázána také se zastupitelským úřadem pro ČR ve Vídni. Rakouská strana na stížnosti odpověděla, ale navrhuje jako řešení problémů postup, který je pro českou stranu nepřijatelný, zejména z toho důvodu, že přesná pravidla pro vyplňování povolení a použití povolení a kontrolních dokladů nebyla stanovena předem. Rakouská strana požaduje zavedení nových postupů v polovině turistické sezóny, obdobně jako návrh na zavedení daně z obratu. Tato pravidla by měla být schválena oběma stranami předem, což přísluší Smíšené komisi ustanovené na základě Dohody mezi vládou ČR a Rakouskem o mezinárodní silniční dopravě osob uzavřené 30.5.2000. Od doby účinnosti nové mezivládní dohody (24.7.2000) se Smíšená komise nemohla konat ani jednou, neboť rakouská strana se k výzvám ČR jednání uskutečnit staví odmítavě. Doplňující požadavky rakouské strany: dopravce by měl pro navazující kyvadlové dopravy, kdy kyvadlová doprava obsahuje více než 10 jízd (1 povolení), vozit s sebou vždy všechna použitá kyvadlová povolení použitá pro danou přepravu, popřípadě kopii povolení potvrzenou ČESMADem BOHEMIA. rozlišování přeprav prováděných vozidly EURO I a vyšší standardy splňujícími vozidly, tedy přepravy prováděné bez povolení, by dopravce prokázal uvedením poznámky na jízdním listu "........jízda byla provedena autobusem EURO I popř. II, SPZ", obdobně by bylo uvedeno v případě jízdy vozidla EURO 0 ".........jízda byla provedena autobusem EURO 0, SPZ ... na povolení číslo ..." datum první jízdy tam a zpět u navazujících kyvadlových doprav (více než 10 jízd) navrhla rakouská strana, aby bylo vyplněno posloupně, tak aby na každém povolení bylo uvedeno datum, které se vztahuje na období 10 jízd (5 jízd tam a 5 jízd zpět): např.: povolení datum první jízdy tam 13. května datum poslední jízdy 13.června povolení datum první jízdy tam 14.června datum poslední jízdy 15.července povolení datum první jízdy tam 16.července datum poslední jízdy zpět 17.srpna Tyto požadavky česká strana odmítá z výše uvedených důvodů a navrhuje, aby rakouská strana uznávala postup při vyplnění následovně: V případě, kdy kyvadlová doprava bude obsahovat více než 10 jízd, dopravce na povolení vyplní jako první jízdu skutečně 1. jízdu z řady kyvadlových přeprav (tato jízda musí být vždy následována prázdnou jízdou, lze zkontrolovat předložením jízdních listů) a jako datum poslední jízdy skutečně poslední jízdu (např. 42), kterou předchází prázdná jízda. Následně by pak dopravce na takto vyplněné povolení mohl vykonat v daném období libovolné kyvadlové přepravy (na jedno povolení však pouze 10 jízd). Povinnosti dopravce v současné době: dopravce je povinen na požádání předložit ke kontrole všechny jízdní listy použité v rámci jedné kyvadlové dopravy dopravce je povinen povolení vyplnit ve všech kolonkách (aktuálně do doby vyřešení problémů doporučujeme dopravcům vyplnit na povolení datum první a poslední jízdy dle požadavku rakouské strany a to odpočítat 5 jízd a na regionálním pracovišti ČESMADu BOHEMIA si vyzvednout předcházející povolení) dopravce je povinen dodržet údaje uvedené na povolení, např. při uvedení trasy je nutné dodržet trasu včetně hraničních přechodů V současné době očekává česká strana stanovisko rakouského ministerstva dopravy. O dalším vývoji v této věci vás budeme informovat prostřednictvím Internetu a Transport magazínu. Eva Štefkovičová

person dabra  date_range 17.07.2001

Pro zájemce o složení zkoušky prokazující odbornou způsobilost provozovatelů silniční motorové dopravy byla vydána skripta

Pro zájemce o složení zkoušky prokazující odbornou způsobilost provozovatelů silniční motorové dopravy byla vydána skripta "Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy" , která obsahují texty i otázky jako přípravu pro zkoušku. Výklad vychází ze stavu příslušných obecně závazných právních předpisů k 1.2.2001. Publikace je k dispozici v prodejnách PONT, nebo na adrese: Institut Jana Pernera, o.p.s. Hybernská 5, 110 00 Praha 1 tel/fax: 02/24228798 Její cena je 850,- Kč

person dabra  date_range 12.07.2001

Rakouská strana nás dnes informovala, že zavedení daně z obratu v Rakousku, které mělo být uplatňováno již od 1.7.2001, bylo odloženo. Silniční doprava osob bude podléhat dani z obratu od 1.

Rakouská strana nás dnes informovala, že zavedení daně z obratu v Rakousku, které mělo být uplatňováno již od 1.7.2001, bylo odloženo. Silniční doprava osob bude podléhat dani z obratu od 1. listopadu 2001. Rakouské ministerstvo financí přistoupilo k odložení tohoto zdanění z důvodu četných protestů dotčených států, které protestovaly proti uplatňování daně zejména z důvodu zavedení daně uprostřed turistické sezóny a nedostatku přesných informací o vybíraní daně ve vztahu k různým druhům dopravy osob. Eva Štefkovičová

person dabra  date_range 02.07.2001

Vzhledem k přetrvávajícím problémům českých dopravních společností, ke kterým dochází na rakouských hraničních přechodech, bychom rádi na těchto stránkách otevřeli širší téma, zabývající se těmito

Vzhledem k přetrvávajícím problémům českých dopravních společností, ke kterým dochází na rakouských hraničních přechodech, bychom rádi na těchto stránkách otevřeli širší téma, zabývající se těmito jevy. Největší potíže a nejasnosti vycházejí z následujících zdrojů: Mezivládní dohoda a kontrolování dodržování dohody na hraničních přechodech jaké doklady musí dopravce předložit ke kontrole na hraničních přechodech kdy musí mít dopravce pro přepravu povolení znehodnocování kyvadlových povolení neuznávání několika SPZ na kyvadlových povoleních neoprávněně udělená pokuta Zavedení daně z obratu v nepravidelné přepravě osob od 1.7.2001 Kontroly obsahu pohonných hmot v nádržích autobusů Text " Dohoda s Rakouskem o mezinár. přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě " vám nabízíme v plném znění, jak byl zveřejněn v Mezinárodní sbírce zákonů ČR. Dohoda se zmiňuje o dokumentech, jejichž vzory uvádíme: Jízdní list - kyvadlová doprava Jízdní list - příležitostná doprava Povolení - 1.strana Povolení - 2.strana Technická zpráva V dalších příspěvcích bychom rádi vytvořili prostor pro diskusi mezi všemi zainteresovanými subjekty, a s její pomocí napomohli odstraňování vznikajících problémů. Eva Štefkovičová ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 18.06.2001

Obdobně jako v předchozích letech i v roce letošním zavádí ČESMAD BOHEMIA s platností od 18.5.2001 do 30.9.2001 o sobotách, nedělích a státních svátcích pohotovostní službu na regionálních

Obdobně jako v předchozích letech i v roce letošním zavádí ČESMAD BOHEMIA s platností od 18.5.2001 do 30.9.2001 o sobotách, nedělích a státních svátcích pohotovostní službu na regionálních pracovištích v Brně a Českých Budějovicích. Služba je určena výhradně pro řešení nouzových situací v oblasti mezinárodní nepravidelné dopravy osob. V případě poruchy nebo havárie autobusu v zahraničí, kdy dopravní společnost bude potřebovat vyslat pro cestující náhradní autobus, se může dopravce telefonicky spojit s pracovníkem ČESMADu BOHEMIA a vyžádat si vydání potřebného povolení pro vjezd prázdného autobusu. Sdružení má v omezeném množství k dispozici povolení pro prázdný vstup do států: Polsko, Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Španělsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Slovinsko, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Litva, Lotyšsko, Bělorusko, Nizozemí, Makedonie a Ruska. Před výdejem povolení je dopravce povinen předložit platnou koncesní listinu, protokol o technické prohlídce náhradního autobusu a dokladovat, kde k poruše či havárii autobusu došlo (pokud je to možné předložit doklad od policie, z opravny apod.). Telefonická spojení pohotovostní služby: Regionální pracoviště Brno: 0606/931916 Regionální pracoviště České Budějovice: 0606/750200

person dabra  date_range 15.05.2001
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací