15.4.2004 bylo Technické fakultě ČZU předáno vzorové vybavení odbavovacího a informačního systému v prostředcích veřejné dopravy. Předání bylo zorganizováno rektorem ČZU Janem Hronem a zúčastnili se
Reklama
15.4.2004 bylo Technické fakultě ČZU předáno vzorové vybavení odbavovacího a informačního systému v prostředcích veřejné dopravy. Předání bylo zorganizováno rektorem ČZU Janem Hronem a zúčastnili se
15.4.2004 bylo Technické fakultě ČZU předáno vzorové vybavení odbavovacího a informačního systému v prostředcích veřejné dopravy. Předání bylo zorganizováno rektorem ČZU Janem Hronem a zúčastnili se ho kromě pracovníků ČZU i představitelé Ministerstva dopravy ČR, krajského úřadu Středočeského kraje, reprezentanti dopravních fakult ostatních vysokých škol mj. děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Karel Šotek, zástupci dopravců - Franišek Neterda z ADSSS, Antonín Kusák z ADSSF, Jiří Kafka z Českých drah a zástupci tisku. Předání uváděl Jan Kotík, ředitel ČSAD SVT Praha, s.r.o. O rozvoji ČZU a jeho měnícím se zaměření promluvil rektor ČZU Jan Hron a o úloze Technické fakulty její děkan Jiří Klíma.

Představitel ROPID Jan Šimůnek vysvětlil, jak předávané zařízení slouží v systému pražské integrované dopravy. Následně představitelé skupiny MYPOL (za APEX s.r.o. Pavel Roček, za Mikroelektroniku s.r.o. Jindřich Nádvorník a za JKZ s.r.o. František Kadrmas) představili svoje firmy, zejména s ohledem na produkty, které byly Technické fakultě k výuce předány. Během prezentace firmy APEX vystoupil i viceprezident Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých ČR Viktor Dudr, který předvedl využití předávané techniky nevidomými a slabozrakými spoluobčany a ocenil spolupráci s firmou APEX na vývoji tohoto zařízení.

Jan Kotík pak představil krátce předprodejní systém AMSBUS, vytěžovací systém GOBUS a webový magazín BUS PORTÁL a nabídl jejich využití vysokým školám. ČZU kladně reagovala na nabídku využití systému AMSBUS.

Josef Štěpán, vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy informoval přítomné o dlouhodobé spolupráci mezi MFF UK a ČSAD SVT Praha a zejména o nové iniciativně na založení výzkumného centra, jehož hlavním cílem bude vytvoření Matematicko-statistického modelu optimalizace dopravní obslužnosti. Zdůraznil, že předmětem činnosti výzkumného centra není pouze prohloubení teoretických poznatků a postupů, ale že připravený model bude sloužit k optimalizaci jízdních řádů jak z hlediska požadavků cestujících, tak i řešení při omezení dopravních cest (např. havarijní jízdní řády), k optimalizaci organizace dopravního systému, rozmístění dopravních prostředků, skladby a vybavení dopravních prostředků, rozvoje a obnovy investic apod. Nabídl ostatním dopravním fakultám spolupráci, což bylo v následné diskusi přivítáno.

Význam předaného zařízení pro výuku na katedře automobilů a traktorů ocenil její vedoucí Boleslav Kadleček.

Neformální část programu uvedla ukázka z filmu "Pánská jízda" režiséra Martina Kotíka, přítomní si pak v neformální diskusi vyměnili názory nejen na předané zařízení.
Zdroj: Bohumír Bartušek, ČSAD SVT Praha s.r.o.
Fotografie: Monika Urbanová, ČZU

Předání vzorového vybavení odbavovacího a informačního systému
Bohumír Bartušek a Jan Kotík (ČSAD SVT Praha); Jan Hron, Jiří Klíma, Václav Slavík a Boleslav Kadleček (ČZU)
Předání vzorového vybavení odbavovacího a informačního systému
Viktor Dudr - Sjednoc.organizace nevidomých a slabozrakých
Předání vzorového vybavení odbavovacího a informačního systému
Jindřich Nádvorník a Miroslav Slavík (Mikroelektronika)
Předání vzorového vybavení odbavovacího a informačního systému
František Kadrmas (JKZ)
Předání vzorového vybavení odbavovacího a informačního systému
Prezentace Matematicko-statistického modelu optimalizace
Předání vzorového vybavení odbavovacího a informačního systému
Josef Štěpán (MFF UK)