Reklama
Reklama
Zprávy

Zejména v době povodní a při přechodu na krajské uspořádání České republiky se projevila potřeba formulovat tyto požadavky - jedná se pouze o první podnět. Tyto požadavky formulovali Ing.František

Zejména v době povodní a při přechodu na krajské uspořádání České republiky se projevila potřeba formulovat tyto požadavky - jedná se pouze o první podnět. Tyto požadavky formulovali Ing.František Neterda za ADSSS a Ing.Jaroslav Hanák za ADSSF. Vyřizování se ujal RNDr.Jan Kotík Připomínky jsou stručné - podrobnosti lze získat obratem. 1. Celostátní informační systém jízdních řádů (CIS JŘ) - Upravit pravidla aktualizace JŘ při mimořádných situacích -- v těchto podmínkách nelze čekat na změny JŘ až do schválení Okresními úřady ( popř. Krajskými úřady). Cestující jsou dezinformováni a dopravní firmy nejsou schopny samy zajistit nápravu. Krajní (nejhorší) řešení je CIS JŘ v této době vůbec neprezentovat ( Internet, telefonicky, infor. stojany, atd.). - Ukončit proces schvalování JŘ na Krajských úřadech (dříve Okresních úřadech) nejméně o 1 měsíc dříve oproti současnosti. -- tento čas vyžaduje např. technologie tisku JŘ. Cestující tak nyní dostávájí tištěné JŘ buď včas, ale ještě neschválené Okresními úřady, pouze garantované jednotlivými dopravci nebo o několik týdnů později oficiálně schválené Okresními úřady. - Programově upravit CIS JŘ v elektronické podobě tak, aby byl použitelný i pro slabozraké a nevidomé občany -- podle informací od představitelů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých by to neměly být náročné zásahy do programového vybavení (PV). - Doplnit CIS JŘ o programové moduly, které by umožňovaly tisky, např. vybraných stránek JŘ pro cestující v průběhu jeho platnosti. - Stanovit pevně význam značek časového omezení, kdy autobus nejede. -- ulehčí to cestujícím orientaci v JŘ vydaných různými organizacemi 2. Vyhodnocování dopravní obslužnosti - dotační politika - Stanovit jednotný formát výstupu z odbavovacích zařízení v autobusech zařazených do systému dopravní obslužnosti a zajistit PV pro jeho vyhodnocení včetně výpočtu dotací pro příslušné dopravce. -- toto opatření by nejen usnadnilo a zlevnilo výrobu odbavovacích zařízení, ale i sjednotilo a zjednodušilo práci na Krajských úřadech.

person dabra  date_range 04.12.2002

DOHODA o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy INTERBUS. Dne 8. října 2002 byly v Bruselu uloženy ratifikační listiny Dohody INTERBUS. Vzhledem ke skutečnosti, že do

DOHODA o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy INTERBUS. Dne 8. října 2002 byly v Bruselu uloženy ratifikační listiny Dohody INTERBUS. Vzhledem ke skutečnosti, že do této doby ratifikoval Dohodu potřebný počet států včetně Evropské unie, Dohoda vstoupí dnem 1.1. 2003 pro Českou republiku v platnost a zásadně změní podmínky pro české dopravce v oblasti příležitostné dopravy osob. Cílem Dohody je zjednodušit a sjednotit systém povolovacího řízení v mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autobusy. Dohoda INTERBUS v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zkvalitnění ochrany životního prostředí upravuje mimo jiné zvláštní předpisy o provozu vozidel týkající se technických parametrů autobusů. Kromě toho zavádí Dohoda jednotné kontrolní dokumenty (sešit jízdních listů s 25 listy), formulář žádosti o neliberalizované přepravní služby a formuláře povolení. Smluvními stranami Dohody jsou: EU, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko. Od 1.1. 2003 bude však Dohoda platit jen ve státech, které do 31.12. 2002 ukončí proces ratifikace, prozatím to jsou Litva, Maďarsko, Lotyšsko, Slovinsko, Rumunsko, Evropská unie a Česká republika. Dohoda je otevřená pro přístup budoucích členů Evropské konference ministrů dopravy a evropským státům. Právní předpisy a další legislativní podmínky, které Dohoda nařizuje již Česká republika plnila před vstupem Dohody v platnost (např. finanční, odbornou způsobilost). Dohoda v žádném případě neumožňuje vnitrostátní dopravu na území některého ze Smluvních států Dohody dopravcem, který má sídlo na území jiné Smluvní strany (tzv. kabotáž). Dohoda INTERBUS se netýká příležitostných přeprav prováděných na vlastní účet. Dohoda obsahuje zejména definice: autobusu, příležitostné dopravy, linkové dopravy, zvláštní linkové dopravy, kyvadlové dopravy. Kyvadlová doprava není v rámci dohody INTERBUS řešena a bude nadále provozována tak jak bylo dohodnuto dvoustrannými dohodami popřípadě upraveno Smíšenými komisemi. Zdroj: ČESMAD

person dabra  date_range 19.11.2002

Chtěli bychom vás informovat o základních poplatcích za vystavení německých povolení pro dopravu osob (platnost od 1.10.2001). Dle německého Zákona o poplatcích za úřední úkony pro osobní

Chtěli bychom vás informovat o základních poplatcích za vystavení německých povolení pro dopravu osob (platnost od 1.10.2001). Dle německého Zákona o poplatcích za úřední úkony pro osobní živnostenskou dopravu prováděnou motorovými vozidly se výše poplatků za udělení povolení pro nepravidelnou dopravu pohybuje v rozmezí 200 - 2930,- DM a za udělení povolení pro pravidelnou dopravu 200 - 4880,- DM. Výše poplatků za povolení pro jednotlivé druhy dopravy   roční pov. jednorázové pov. bilaterální / tranzitní prázdný vjezd autobusu 800,- EUR 110,- EUR ... za každé další povolení (kopie)   40,- EUR   bilaterální / tranzitní kyvadlové povolení (2x originál)   120,- DEM (60,- EUR) ... za každé další povolení (kopie)   15,- DEM Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 07.02.2002

Obdobně jako v roce 2001 budou v roce 2002 používány stejné zásady pro výdej rakouských povolení pro osobní dopravu. Zásady stanovené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v souladu s ustanovením

Obdobně jako v roce 2001 budou v roce 2002 používány stejné zásady pro výdej rakouských povolení pro osobní dopravu. Zásady stanovené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 478/2000 Sb. jsou následující (platné již od 21.2.2001): Výdej rakouských povolení pro dopravu osob je omezen pouze na autobusy splňující minimálně technické standardy EURO 0. Dopravce má povinnost doložit výdejnímu místu - regionálnímu pracovišti ČESMADu BOHEMIA splnění technických standardů EURO 0 v případě, že vozidlo nesplňuje standardy rokem výroby, tzn. nebylo vyrobeno v období 1991-1993. Technický standard EURO 0 je možné doložit potvrzením nebo Technickou zprávou pro autobusy, které vystavil výrobce nebo akreditovaný zástupce nebo doklady od vozidla, ze kterých je plnění standardů zřejmé. Na 1 evidovaný autobus splňující technické standardy EURO 0 mohou být dopravci vydána dvě povolení, s tím, že po vrácení využitých povolení může dopravce obdržet další povolení. V případě kritického nedostatku povolení se příděl krátí na 1 povolení na jeden autobus splňující technické standardy EURO 0. Výdejní místo je povinno na formuláři povolení před výdejem vyplnit údaje: dopravce, sídlo, datum vydání a SPZ autobusu. Dopravce je povinen před jízdou na povolení doplnit všechny zbývající údaje. Dopravce je povinen využitá povolení vrátit do 10 kalendářních dnů po uskutečnění poslední jízdy v rámci povolení (využitá povolení je možné vracet výdejnímu místu, což je příslušné regionální pracoviště ČESMADU BOHEMIA, také prostřednictvím České pošty). Tyto zásady platí do odvolání. Eva Štefkovičová odbor povolení

person dabra  date_range 07.02.2002

7. - 10. února 2002 se na Výstavišti, Praha 7 - Holešovice, koná

7. - 10. února 2002 se na Výstavišti, Praha 7 - Holešovice, koná HOLIDAY WORLD 2002  - středoevropský veletrh cestovního ruchu.

person dabra  date_range 06.02.2002

Vzhledem k častým dotazům dopravních společností jsme požádali příslušný finanční úřad příslušný České republice o sdělení jaký bude koeficient pro výpočet osobo-kilometrů v měně EUR. Výše poplatku

Vzhledem k častým dotazům dopravních společností jsme požádali příslušný finanční úřad příslušný České republice o sdělení jaký bude koeficient pro výpočet osobo-kilometrů v měně EUR. Výše poplatku zůstává stejná jedná se pouze o přepočet měny - za každý osobo-kilometr ujetý ve Spolkové republice Německo zaplatí čeští dopravci 0,007 EUR (1,4 feniku = 0,007 EUR). Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 25.01.2002

Ministerstvo dopravy a spojů pověřilo dnem 26.října 2001 vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech (podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů)

Ministerstvo dopravy a spojů pověřilo dnem 26.října 2001 vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech (podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) společnost CHAPS spol. s r.o., se sídlem v Brně, Bráfova 21, PSČ 616 00 (telefonické spojení 05/41240614, 05/41240613, 02/24226753). Postupy a činnosti dopravních úřadů a dopravců vztahující se ke způsobu zpracování, kontrole a schvalování jízdních řádů, stanovené platnou právní úpravou a Metodickým pokynem č. 2 k organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech, vydaným MDS-odborem veřejné dopravy dne 9.března 2001, se nemění. Schválené jízdní řády se v elektronické podobě nově zasílají na e-mailovou adresu: cis@chaps.cz Pro informování cestujících o spojení veřejnou hromadnou osobní dopravou zůstávají zachovány všechny stávající systémy. Zdroj : MDS ČR

person dabra  date_range 15.11.2001

V Rumunsku tak jako v mnoha jiných státech střední a východní Evropy dochází k harmonizaci legislativy s EU. Důkazem toho je například skutečnost, že od 1.1.2002 budou muset rumunští dopravci, kteří

V Rumunsku tak jako v mnoha jiných státech střední a východní Evropy dochází k harmonizaci legislativy s EU. Důkazem toho je například skutečnost, že od 1.1.2002 budou muset rumunští dopravci, kteří budou chtít nadále podnikat v mezinárodní dopravě prokázat finanční způsobilost. V současné době má Rumunsko harmonizovánu s EU legislativu související s technickými předpisy, čímž by měly vymizet pro dopravce nepříjemné problémy s váhou připadající na nápravu, kterou v předešlé době nebylo možno nepřekročit při provozu plně obsazeného autobusu. Také Rumunsko kromě mnoha evropských států podepsalo dohodu INTERBUS, která prochází ve smluvních státech Dohody procesem ratifikace. V měsíci říjnu se uskutečnilo jednání Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Rumunskem, která schválila, že od 1.1.2002 bude povolena změna ve složení skupiny cestujících při kyvadlových přepravách. Pro rok 2002 bude opětovně vyměněn kontingent povolení pro případy kdy dojde ke změně ve složení skupiny cestujících při zpáteční jízdě, která bude možno použít pro ostatní druhy dopravy, kdy dojde ke změně ve složení skupiny cestujících, popřípadě pro kyvadlové dopravy, při kterých změna přesáhne povolených 20%. V Rumunsku bude od 1.1.2002 zaveden nový systém zpoplatnění některých silnic a dálnic. Ke stížnostem českých dopravních firem uvedla rumunská strana, že rumunské celní orgány nemají žádné právo stanovit povinnou trasu pro nákladní vozidla, ale mohou pouze informovat řidiče o silnicích, které jsou placené a které placení nepodléhají a nejsou oprávněni vybírat žádné poplatky za tyto informace. Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 06.11.2001

Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10. 2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z

Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10. 2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z Ministerstva dopravy a spojů ČR. V úvodu jednání si delegace vzájemně vyměnily informace o obchodní výměně mezi Českou republikou a Ukrajinou. Na základě uvedených statistických údajů bylo konstatováno, že se snižuje počet přeprav. Ukrajinská delegace informovala o úpravě legislativy v oblasti poplatků a změně povolených technických parametrů vozidel. Jedním z důvodů poklesu výměny zboží a objemu cestovního ruchu je zavedení vízové povinnosti mezi Českou republikou a Ukrajinou. Jednání Smíšené komise se zúčastnili zástupci Velvyslanectví České republiky na Ukrajině, se kterými byla projednána problematika víz. Obě strany se zavázaly učinit všechny možné kroky ke zlepšení a zejména urychlení vyřizování víz. Česká delegace informovala o platné legislativě aplikované při schvalování nových linkových mezinárodních spojů (povolují se maximálně 2 linky pro jednu relaci, další je možno povolit pouze v případě nedostatečné kapacity již provozovaných spojů). Byly projednány provozované linky a nové žádosti o schválení linek. V současné době je v relaci Česká republika a Ukrajina provozováno přibližně 30 linek. Na návrh české delegace bylo potvrzeno, že linkové spoje mohou být ve výjimečných případech puštěny na území Ukrajiny bez propustky za podmínky, že ve vozidle musí být originály licencí pro linkovou dopravu. Ukrajinská strana informovala, že dle zákona z 18.1. 2001 není možné vypisovat na jízdenky linkové dopravy více cestujících. Na území Ukrajiny je možné prodávat pouze ukrajinské jízdenky. Bylo vzájemně vyhodnoceno opatření týkající se přeprav mikrobusy, které bylo dohodnuto na minulém jednání Smíšené komise. Obě strany se shodly, že pro zajištění účinnosti opatření je nutné zpřísnit kontroly mikrobusů na hraničních přechodech zda mají potřebné dokumenty (pro veškeré mikrobusy je v platnosti povinnost použití jízdních listů a v případě neliberalizovaných doprav také povinnost povolení). Vzhledem k tomu že v roce 2001 nebyl plně vyčerpán kontingent povolení pro mikrobusy, byl stanoven předběžný kontingent na rok 2002 ve výši 150 ks. Na dotaz české delegace o možnosti provozování přívěsů za autobusy, sdělila ukrajinská strana, že je možné provozovat přívěsy bez povolení pouze v letní sezóně, kterou Ministerstvo dopravy Ukrajiny každý rok vyhlašuje (bývá to období duben - září). Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 01.11.2001

Rakouské spolkové ministerstvo financí již poněkolikáté odložilo uplatňování daně z obratu při provozování dopravy osob (0,06 ATS/osoby/km). Daň se začne vybírat od 1.4.2002 (původní termín

Rakouské spolkové ministerstvo financí již poněkolikáté odložilo uplatňování daně z obratu při provozování dopravy osob (0,06 ATS/osoby/km). Daň se začne vybírat od 1.4.2002 (původní termín 1.7.2001 byl nejprve posunut na 1.11.2001 a nyní na 1.4.2002). Spolu s oznámením o novém odložení tohoto zdanění informovalo Rakouské spolkové ministerstvo financí také o nové variantě vybírání daně: daň nebude vybírána na hraničních přechodech, ale dopravce ji bude poukazovat finančnímu úřadu v Grazu. Praktické provádění nově navrhovaného opatření je prozatím nejasné. ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 26.10.2001
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací