Reklama
Reklama
Reklama
Předpisy

ČESMAD-BOHEMIA:

ČESMAD-BOHEMIA: Osvědčení o daňové evidenci autobusů provádějících přepravu osob na území SRN musí být pro každou jednotlivou SPZ již od 1.1.2005 V průběhu listopadu obdrží všechny v Německu daňově zaregistrované firmy, které se zabývají přepravou osob po území SRN několikastránkový dopis o dalších daňových povinnostech autobusových dopravců. Od 1.1.2005 je navíc třeba, aby každý jednotlivý autobus měl s sebou při jízdách přes SRN "Osvědčení o daňové evidenci autobusu v Německu". Tato osvědčení vystaví finanční úřad na základě žádosti podnikatele, který je v SRN daňově zaregistrován. Při nepředložení osvědčení, na kterém je přímo uvedena SPZ autobusu, mohou německé celní nebo kontrolní orgány požadovat po 1.1.2005 peněžitou záruku. Kromě toho může být uložena pokuta do výše 5.000 EUR. Toto přísné opatření je dále německým finančním úřadem doplněno závažnou informací o změně výpočtu daně z obratu podle příjemce výkonu s platností od 1.11.2004 (nejpozději od 1.1.2005) a podávání daňového hlášení po 1.1.2005 pouze elektronickou cestou přes Internet. Naprostou novinkou je i skutečnost, že např. cestovní kanceláře, které si u autobusových dopravců objednávají dopravu osob prováděnou na německém území, mají rovněž za povinnost se v SRN daňově zaregistrovat a následně plnit všechny povinnosti německého daňového poplatníka. Sdružení ČESMAD BOHEMIA opětovně obratem reaguje na vzniklou situaci a ve snaze svým členům i ostatním zájemcům vše spojené s touto další povinností ulehčit a zjednodušit, zavádí s platností od 1.11.2004 v pořadí již druhou zprostředkovatelskou službu zaměřenou tentokráte na získání osvědčení pro SPZ jednotlivých českých autobusů, které budou v příštím roce provádět přepravu osob po území Německa. Zájemci o tuto službu se mohou okamžitě obrátit na příslušné regionální pracoviště našeho Sdružení a získat zde informace, co vše je k podání žádosti potřeba. Služba nespočívá pouze ve vyplnění a odeslání příslušného německého formuláře včetně přílohy, ale zahrnuje i následné urgence a případné reklamace, poskytnutí 6ti stránkového českého překladu celého materiálu odesílaného z finančního úřadu v Chemnitzu a odborný výklad k novému způsobu výpočtu daně z obratu v SRN dle příjemce výkonu. Jaroslava Černá, vedoucí odboru nákladní a osobní dopravy, 18.11.2004 Související materiál ČESMAD-BOHEMIA Důležité informace pro české autobusové dopravce provádějící přepravu osob po Německu Osvědčení pro autobusy provádějící přepravu osob na území SRN musí být pro každou jednotlivou SPZ již od 1.1.2005 V období před vstupem ČR do EU platili čeští dopravci daň z obratu za přepravy osob prováděnou na německém území formou tzv. osobokilometrů a německé celní orgány tuto průměrnou platbu (počet osob x počet km ujetých po SRN x koeficient 0,007 EUR) vybíraly přímo na hraničních přechodech. V okamžiku, kdy se ČR stala členským státem EU, se toto vybírání daně z obratu za přepravu osob pro české dopravce na hraničních přechodech okamžitě zrušilo, neboť česko-německé hranice se staly vnitřní hranicí EU. Výběr průměrné platby daně z obratu u přepravy osob, tzv. osobokilometry ujeté po SRN zůstal v platnosti pouze při překračování vnějších hranic EU, což jsou v současnosti pouze švýcarsko-německé hraniční přechody. Od 1.května 2004 proto musí být dle platného německého zákona o dani z obratu čeští dopravci jako dopravci členského státu EU, kteří provádějí přepravu osob do/přes SRN, daňově zaregistrováni u finančního úřadu příslušného pro Českou republiku (Finanční úřad v Chemnitz-Süd, Paul-Bertz-Strasse 1). Každý autobusový dopravce je povinen provést svou registraci plátce daně u tohoto finančního úřadu ještě před zahájením první přepravy osob uskutečněné po 1.5.2004 na území Německa. Sdružení ČESMAD BOHEMIA, jakmile zjistilo tuto povinnost autobusových dopravců, nabídlo zájemcům zprostředkovací a překladatelskou službu zaměřenou na zajištění daňové registrace českých autobusových firem v SRN. Tuto službu, která je samozřejmě cenově zvýhodněna pro členy Sdružení, využilo v období od 1.4.2004 do 31.10.2004 celkem 614 autobusových dopravců. Pro všechny takto v SRN daňově zaregistrované firmy vznikly automaticky další povinnosti, tj. zasílat za určené období daňové hlášení a platit za toto období vypočtenou daň z obratu přímo na účet příslušného německého finančního úřadu. Je zřejmé, že se problematika zdaňování přepravy osob v SRN vstupem ČR do EU pro české autobusové dopravce značně zkomplikovala. Bohužel není vyřizování potřebných dokladů a dalších povinných kroků v této oblasti konec. V nejbližších dnech obdrží všechny daňově zaregistrované firmy zabývající se přepravou osob po území SRN několikastránkový dopis o dalších povinnostech autobusových dopravců. Od 1.1.2005 je navíc třeba, aby každý jednotlivý autobus měl s sebou při jízdách přes SRN "Osvědčení o daňové evidenci autobusu v Německu". Tato osvědčení vystaví finanční úřad na základě žádosti podnikatele, který je v SRN daňově zaregistrován. Při nepředložení osvědčení, na kterém je přímo uvedena SPZ autobusu, mohou německé celní nebo kontrolní orgány požadovat po 1.1.2005 peněžitou záruku. Kromě toho může být uložena pokuta do výše 5.000 EUR. Toto přísné opatření je dále finančním úřadem doplněno závažnou informací o změně výpočtu daně z obratu podle příjemce výkonu s platností od 1.11.2004 a podávání daňového hlášení po 1.1.2005 pouze elektronickou cestou přes Internet. Naprostou novinkou je i skutečnost, že např. cestovní kanceláře, které si u autobusových dopravců objednávají dopravu osob prováděnou na německém území, mají za povinnost se v SRN daňově zaregistrovat a následně plnit všechny povinnosti německého daňového poplatníka. Sdružení ČESMAD BOHEMIA opětovně obratem reaguje na vzniklou situaci a ve snaze svým členům i ostatním zájemcům vše spojené s touto další povinností ulehčit a zjednodušit, zavádí s platností od 1.11.2004 v pořadí již druhou zprostředkovatelskou službu zaměřenou tentokráte na získání osvědčení pro SPZ jednotlivých českých autobusů, které budou v příštím roce provádět přepravu osob po území Německa. Zájemci o tuto službu se mohou okamžitě obrátit na příslušné regionální pracoviště našeho Sdružení a získat zde informace, co vše je k podání žádosti potřeba. Služba nespočívá pouze ve vyplnění a odeslání příslušného německého formuláře včetně přílohy, ale zahrnuje i následné urgence a případné reklamace, poskytnutí 6ti stránkového českého překladu celého materiálu odesílaného z finančního úřadu v Chemnitzu a odborný výklad k novému způsobu výpočtu daně z obratu v SRN dle příjemce výkonu. Další možností, jak získat potřebné znalosti v oblasti zdaňování přepravy osob v evropských státech, je přihlásit se na odborný seminář, na kterém budou účastníkům podány dostupné informace o způsobu zdaňování přepravy osob v jednotlivých státech, podrobně rozebrána tato oblast ve vztahu k SRN a aktuálně zahrnuty i informace o nových pravidlech ke zdaňování přepravy osob v SRN platných od 1.11.2004. Seminář je určen především pro pracovníky firem provádějících mezinárodní autobusovou dopravu, kteří mají na starosti zajišťování přeprav osob do zahraničí a daňové záležitosti firmy. Semináře, které se uskuteční pod názvem "Zdaňování přepravy osob v evropských státech" proběhnou na jednotlivých regionálních pracovištích v následujících termínech: 4.11.2004 Praha, 9.11.2004 Plzeň, 12.11.2004 České Budějovice, 25.11.2004 Hradec Králové, 29.11.2004 Brno, 30.11.2004 Ostrava, 14.12. 2004 Ústí nad Labem a 16.12.2004 Praha. Jaroslava Černá, vedoucí odboru nákladní a osobní dopravy, 02.11.2004

person dabra  date_range 23.11.2004

Pro dopravce i cestující vyhledal a připravil spolupracovník BUSportálu, dlouholetý zaměstnanec ministerstva dopravy Jiří Dupák, v současnosti odborný poradce v ČSAD SVT Praha, s.r.o.

Přehled právních předpisů, které se vztahují k veřejné linkové přepravě včetně mnoha odkazů na jejich znění. Pro dopravce i cestující vyhledal a připravil spolupracovník BUSportálu, dlouholetý zaměstnanec ministerstva dopravy Jiří Dupák, v současnosti odborný poradce v ČSAD SVT Praha, s.r.o. Tento materiál bude umístěn v rubrice Předpisy a v pravé části titulní strany. Pokud byste měli nápad, co v přehledu vylepšit či doplnit, napište do redakce , podnět bude předán. 1. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Poslední novelizace zákonem 103/2001 Sb. V Parlamentu je další návrh dílčí novely, která přichází v úvahu se zákonem o rozpočtovém určení daní Vyhláška č. 478/2000 Sb. , kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. Vyhláška č. 388/2000 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy Vyhláška č. 50/1998 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové dopravě, ve znění vyhlášky č. 142/2003 Sb. V současné době je další novelizace předložena do Legislativní rady vlády s předpokládanou účinností 1.9.2004 Vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní přepravu Vyhláška č. 36/2001 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní dopravě a o vymezení souběžné osobní dopravy ve znění vyhlášky č. 141/2003 Sb. 2.Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách Vyhláška č. 580/1990 Sb. , kterou se provádí zákon o cenách ve znění vyhlášek 580/1992 a 231/1997 Sb. Výměr MF č. 01/příslušný rok , kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pro veřejnou linkovou dopravu jde o věcně usměrňovanou cenu 3. Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani 4. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách 5. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 6. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 7. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 8. Nařízení rady EHS č. 1191/69 ve znění 1893/91 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách Jiří Dupák, 10.8.2004

person dabra  date_range 15.09.2004

Změna slev pro ZTP. Odkaz na metodický pokyn k žákovskému jízdnému.Čerpání dotací od 15.6. Změna pravidel pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro splátkový prodej.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo Ministerstvu dopravy, že s účinností od 1.7.2004 bude platit novela vyhlášky 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. Konkrétně se jedná o sjednocení slevy pro cestující ZTP. Od 1.7. mají mít při jízdě v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy nárok na 75% slevu (tedy jízdné ve výši 25% plného). Tisková zpráva MD Ministerstvo dopravy zveřejnilo v Přepravním a tarifním věstníku metodický pokyn k zavedení žákovského jízdného od září tohoto roku. Zároveň je metodický umístěn ZDE (webová strana MD) , kam v nejbližší době MD doplní návod k použití žákovského jízdného a seznam míst, kde bude možné nechat si průkaz vystavit. Přidělené dotace je možné od 15. června na MD čerpat. Dodatek č. 1: Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu podpora obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy na rok 2004 se mění: V článku 4 bod g se na konci první věty za slova "dán za předmět zástavy" vkládá text: "s výjimkou realizace nákupu vozidla formou splátkového prodeje, kdy však zajišťovací instrumenty musí respektovat ostatní podmínky programu." Tento dodatek pravidel platí ode dne podpisu. V Praze dne 8. června 2004,Ing. Milan Šimonovský,ministr dopravy Zdůvodnění: Dopravci, kteří obdrží dotaci na obnovu vozového parku vozidel veřejné linkové dopravy nebo městské hromadné dopravy, jsou povinni podílet se na financování nákupu. V praxi tento vlastní podíl tvoří vlastní zdroje, úvěr nebo je též využíván splátkový prodej. Právě při financování z cizích zdrojů je však požadováno zajištění po dobu splácení dlužné částky. K zajištění úvěru je ze strany bank vyžadována nemovitost dopravce, a proto ve vztahu k nakupovanému vozidlu nevzniká žádný závazek. V případě splátkového prodeje poskytovaného ze strany leasingových společností je však požadováno zajištění pořizovaným vozidlem. Forma zajištění se u jednotlivých leasingových společností liší, pořizované vozidlo však v případě realizace zajištění slouží k uspokojení pohledávky věřitele. V důsledku toho dopravce nemůže dále daným vozidlem zajišťovat základní dopravní obslužnost a je porušena účelovost poskytnuté podpory. Vzhledem k nedostatku vlastních zdrojů dopravců a současně potřebě obnovy vozového parku veřejné linkové dopravy navrhujeme Dodatkem č. 1 Pravidel umožnit zachování formy splátkového prodeje, ale zároveň vymezujeme povinnost příjemce dotace při jednání o zajišťovacích instrumentech respektovat ostatní podmínky programu a zajistit vrácení státních prostředků v případě realizace zástavy. Související materiály: Dotační pravidla na rok 2004 ve formátu "doc" Rozdělení podpory na obnovu autobusů veřejné linkové autobusové dopravy Pro BUS Portál MD ČR

person dabra  date_range 24.06.2004

Uveřejňujeme materiály, které BUS Portálu poskytl Svaz dopravy ČR

K zavádění digitálních tachografů uveřejňujeme: Z dopisu ředitele odboru silniční dopravy Miroslava Zeleného viceprezidentovi Svazu dopravy ČR Jaroslavu Hanákovi. Dopis místopředsedkyně Evropské Komise Loyoly de Palacio ministerstvu dopravy. Z dopisu ředitele odboru silniční dopravy Miroslava Zeleného viceprezidentovi Svazu dopravy ČR Jaroslavu Hanákovi ... základní informace o aktuálním vývoji v oblasti zavádění digitálních tachografů, zvláště s ohledem na dvanáctiměsiční moratorium poskytnuté Evropskou komisí. Ministerstvo dopravy se v průběhu posledních měsíců důsledně připravuje na zavádění digitálních tachografů v oblasti silniční dopravy a přijímá nutná opatření k zajištění evropských právních předpisů tak, aby byl ve lhůtách stanovených Evropskou komisí připraven základní systém výdeje a distribuce čipových karet do digitálních tachografů. Vzhledem k existenci objektivních překážek, na které poukazuje i Evropská komise, však nemůže dodržet plánované datum zavedení systému digitálních tachografů, kterým měl být 5. srpen 2004. Evropská komise si byla vědoma vzniklého zpoždění a již po delší dobu pracovala na přijeti adekvátních opatření. Výsledkem je dvanáctiměsíční moratorium pro členské státy spočivající v prodloužení prováděcích lhůt na zavedení systěmu digitálních tachografů. Dopis místopředsedkyně Evropské Komise Loyoly de Palacio poskytující oficiální informace o stanovení moratoria byl doručen Ministerstvu dopravy dne 28.4.2004. Na základě záznamu z porady ministra dopravy konané dne 14. května 2004 si Vás dovoluji informovat, že Česká republika přistupuje k moratoriu v oblasti zavádění digitálních tachografů. Ministr dopravy souhlasí s přijetím navrhovaných přechodných opatření, aby bylo zajištěno a usnadněno řádné fungování vnitřního trhu. Ve smyslu bodu 4 přechodných opatření pak Česká republika nebude provádět registrace vozidel s digitálním tachografem do doby, než bude schopna vydávat čipové karty do digitálních tachografů. Dopis místopředsedkyně Evropské Komise Loyoly de Palacio ministerstvu dopravy. V návaznosti na jednání, která proběhla 9. března 2004 na zasedání Rady ve složení pro dopravu bych Vás chtěla informovat o navrženém prodloužení prováděcích lhůt souvisejících se zaváděním digitálního tachografu. Jak jistě víte, rychlé zavedení digitálního tachografu výrazně přispěje k bezpečnosti dopravy, protože zajistí dodržováni dob řízení a odpočinku ze strany profesionálních řidičů. Zpožděni výměny tachografů při předkládání svých zařízení ke schválení typu však bohužel způsobilo, že je nutné odložit navrhované datum zavedení digitálního tachografu, kterým měl být srpen tohoto roku. Na zasedání Rady ve složení pro dopravu, které se konalo 9. března, však bylo uvedeno, že v posledních několika měsících jeden výrobce tachografů a několik výrobců čipových karet učinili významný pokrok při předkládání svého zařízení ke schválení typu. Očekává se proto, že zařízení bude schváleno jako typ do května tohoto roku a bude možné ho začít instalovat do vozidel. Ostatní výrobci tachografů by měli tohoto příkladu následovat později během roku. Některé členské státy chtějí vydávat tachografové karty a registrovat nová vozidla s digitálními tachografy, jakmile to bude možné, jiné členské státy postupují pomaleji. Takovým členským státům je třeba více času na přípravu prodloužením lhůt na zavedení digitálního tachografu. V této složité situaci je naprosto nutné poskytnout členským státům, průmyslu a dopravcům jasný výhled. Předložení návrhu na prodloužení prováděcích lhůt pomocí změny právních předpisů však nepřinese požadovanou jistotu. Výsledek jakéhokoli legislativního návrhu na prodloužení prováděcí lhůty není jasný a není možné předpovědět, kdy bude takový návrh přijat. Proto Vás, stejně jako ostatní členské státy a přistupující země, informuji, že Komise místo předložení návrhu na prodloužení lhůt změnou nařízení Rady (ES) č. 2135/98 poskytne dvanáctiměsíční moratorium, které začne plynout 5. srpna 2004 (tedy v den současné lhůty pro instalaci digitálního tachografu do všech nových autobusů a nákladních vozidel). Moratorium poskytne každému členskému státu jasný časový rozvrh, který mu umožní přijmout příslušná opatření pro zajištění rychlého zavedení digitálního tachografu. Kromě prodloužení lhůty a s tím, že zavádění digitálních tachografů bude uvnitř Evropské unie probíhat různým tempem {což se předpokládalo již v nařízení), budou muset členské státy během moratoria zavést přechodná opatření. Tato opatření by měla sloužit jako pokyny pro vnitrostátní orgány odpovědné za registraci nových vozidel se záznamovým zařízením a za vynucování dob řízení a odpočinku, aby bylo zajištěno a usnadněno řádné fungování vnitřního trhu. Kromě- toho by tato opatření měla umožnit dostatečnou flexibilitu těm členským státům, které chtějí zavést digitální tachograf před koncem prodloužené lhůty. Přechodná opatření musejí obsahovat tyto hlavní prvky: Členské státy musejí zajistit, že během prodloužené lhůty budou všechna vozidla, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č.3820/85, vybavena digitálním nebo analogovým záznamovým zařízením; orgány členského státu povolí výrobcům vozidel instalovat současné analogové tachografy do nových vozidel od 5. srpna 2004 nejpozději do 5. srpna 2005, což je poslední den moratoria; orgány členského státu budou registrovat nová vozidla vybavená současným analogovým tachografem nebo digitálním tachografem od 5. srpna 2004 nejpozději do 5. srpna 2005, což je poslední den moratoria; orgány členského státu nebudou provádět registraci vozidel s digitálním tachografem, pokud členský stát nebude schopen vydávat tachografové karty; pokud jde o vynucování, bude používání analogového tachografu povoleno a respektováno u všech vozidel, která byla registrována v Evropské unii před dnem uplynutí prodloužené lhůty. Závěrem lze říci, že s ohledem na nejistotu výsledků legislativního návrhu na prodloužení lhůty spolu s legitimním očekáváním průmyslu, dopravců a členských států, které jsou připraveny zavést digitální tachograf dříve a vynaložily za tímto účelem podstatné investice, bude dvanáctiměsíční moratorium nejvhodnějším prostředkem pro realistické a rychlé zavedeni digitálních tachografů v celé Evropské unii. Komise bude dále přezkoumávat situaci s Vašimi odborníky, průmyslem a jinými zainteresovanými stranami prostřednictvím příslušných orgánů, například na setkání odborníků v rámci projektu zavádění digitálního tachografu. Zdroj: Svaz dopravy ČR

person dabra  date_range 28.05.2004

Ve stínu mediálního zájmu o danění krmiv, plenek, kávy, restaurací a kadeřnictví se nám mění sazba DPH v osobní autobusové dopravě. Znění příslušné části schváleného zákona je toto:

Ve stínu mediálního zájmu o danění krmiv, plenek, kávy, restaurací a kadeřnictví se nám mění sazba DPH v osobní autobusové dopravě. Znění příslušné části schváleného zákona je toto: Příloha č.2 - seznam služeb podléhající snížené sazbě Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících, jejich zavazadel a dopravních prostředků zařazená v SKP 60 , která zahrnuje osobní železniční a silniční dopravu, ostatní pozemní osobní dopravu a dopravu lanovými dráhami včetně dopravy visutými lanovkami. Standardní klasifikace produkce (SKP) na webu ČSÚ: SKP 60 POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA zahrnuje i pojem nepravidelná osobní doprava (60.23 Ostatní nepravidelná osobní doprava) donynějška daněná sníženou sazbou. Termín v zákoně říká hromadná pravidelná doprava (SKP 60.21 Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava). Je jasné, že všude tam, kde je veřejný jízdní řád a cestující hradí jízdné, zůstává snížená sazba daně. Ovšem nepravidelná osobní doprava (SKP 60.23) (zájezdy, školní výlety, pohřby ap.) se přesouvá do základní sazby a ve snížené sazbě zůstávají pouze položky SKP 60.21.32, 60.21.42 a 60.21.52. Sem se dají podle BUS Portálu zahrnout nepříklad smluvní přepravy zaměstnanců, školní autobusy, přepravy do hypermarketů ap. (dabra)

person dabra  date_range 26.04.2004

Od 1.9.2004 se do systému veřejné hromadné dopravy vrací tzv. "žákovské jízdné". Co opětovné zavedení zlevněného žákovského jízdného

Princip prodeje průkazek a výše slevy řeší Přepravní a tarifní věstník č.23-24. Cenu za ověření stanoví dopravce a zveřejní příslušným způsobem. Dá se očekávat z praktických důvodů, že se autobusoví přepravci přizpůsobí ceně stanovené na začátku srpna Českými drahami, a to 1 Kč při vydání tiskopisu pro potvrzení ve škole a následně 40 Kč při vyhotovení. Stejná cena u všech dopravců je rozumná a je s podivem, že nebyla stanovena legislativně "shora". Z materiálu ČD jsme vybrali (BUS Portal děkuje oddělení osobní přepravy PLZEŇ za poskytnuté informace): Z ceníku 9b (ceník smluvních poplatků) Položka č.8: Průkaz na žákovské jízdné 1,- čl. 80 TR 10 Položka č.16 Poplatek za ověření průkazů na zvláštní jízdné 40,- čl. 74, 80 a 81 TR 10 Zvláštní jízdné pro žáky Nárok na zvláštní jízdné mají žáci a studenti všech škol (dále jen "žáci") do 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává k dojíždění ze stanice místně nebo časově nejbližší místu bydliště do stanice místně nebo časově nejbližší sídlu školy (přes stanici, kterou žák určí při zakupování jízdenky) k účasti na školním vyučování nebo místu konání praktického vyučování, praktické přípravy či praktické výuky a praxe (dále jen "praktického vyučování"). Pro žáky do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě, uvedené v ceníku 4C, pro žáky a studenty ve věku 15 - 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin) platí zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě, uvedené v ceníku 4D. Zvláštní jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje od 1.9.2004 v období školního (akademického) roku vyznačeného školou na průkazu, s výjimkou měsíců červenec a srpen, při denním dojíždění pak pouze v pracovních dnech. 80. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje "Průkazem na žákovské jízdné" , které ověřují ČD i ostatní železniční a autobusoví dopravci. Průkaz musí obsahovat: vyplní žák: jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště (z) místo školy (do) a na určené místo přilepí fotografii; vyplní škola na lícové straně: vyškrtne křížem symbol "pracovní dny" pokud žák nedojíždí denně na školní nebo praktické vyučování, na rubové straně: název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování, údaj o trvání školního roku (včetně případného vyznačení dnů v týdnu kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá denně), razítko školy a podpis; doplní dopravce (při současném ověření jména, příjmení a data narození) na lícové straně: platnost průkazu, speciální hologram určený na tyto průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek. K ověření průkazu je nutno předložit fotografii průkazového provedení o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu žáka, je na lesklém fotografickém papíru a není vystřižena z jiné fotografie. Při ověření průkazu pro žáky mladší 15 let je nutno předložit rodný list, cestovní pas nebo jiný průkaz ověřený ČD; při ověření průkazu pro žáky starší 15 let se předkládá osobní doklad vydaný orgánem státní správy. Cena "Průkazu na žákovské jízdné" je uvedena v ceníku 9B. Za ověření "Průkazu na žákovské jízdné" účtují ČD poplatek uvedený v ceníku 9B. Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než je sídlo školy, ověří dopravce další průkaz, ve kterém škola vyznačí a potvrdí období, kdy ho lze použít. Průkaz pro žáky do 15 let lze vystavit maximálně na čtyři po sobě jdoucí školní roky, nejpozději však do dne, který předchází dni 15. narozenin žáka. Po 1.9. lze slevu uplatnit až po potvrzení nového školního roku školou na rubové straně průkazu. Průkaz pro žáky ve věku 15 - 26 let lze vystavit maximálně do 30.6. na jeden školní (akademický) rok, nejpozději však do dne, který předchází dni 26. narozenin.

person dabra  date_range 01.04.2004

Od 1.9.2004 se do systému veřejné hromadné dopravy vrací tzv. "žákovské jízdné". Co opětovné zavedení zlevněného žákovského jízdného

Od 1.9.2004 se do systému veřejné hromadné dopravy vrací tzv. "žákovské jízdné". Co opětovné zavedení zlevněného žákovského jízdného přinese především z pohledu dopravců, informuje ředitel odboru financí a ekonomiky Ministerstva dopravy České republiky Jiří Navrátil: Usnesením vlády č. 624 ze dne 23. 6. 2003 bylo rozhodnuto o kompenzaci zrušené sociální dávky "příspěvek na dopravu" opětovným zavedením zlevněného žákovského jízdného (25 %) s účinností od 1. září 2004. Usnesení vlády dále uložilo ministru dopravy v této souvislosti zpracovat podklady cenového výměru upravujícího zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol s tím, že finanční objem celkové částky, poskytované dopravcům jako náhrada prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby ve formě zvýhodněného jízdného, bude činit maximálně 50 % objemu vypláceného příspěvku na dopravu. Rozpočtované prostředky státního rozpočtu vázané na úhradu prokazatelné ztráty v sobě nezahrnují nově koncipovanou žákovskou slevu, a proto je nutné z důvodu jejího plošného rozsahu a nezanedbatelné výše tuto slevu řešit samostatně. Výměrem MF č. Ol/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (vydává Ministerstvo financí ČR podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách) jsou vymezeny mimo jiné určené podmínky pro stanovení jízdného i státem nařízených slev. V části II. výměru MF v seznamu zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny - položka č. 6.60.10., 60.21.10 pojednává o železniční vnitrostátní dopravě osob (bližší podmínky obsahuje příloha č. 5 k výměru MF). Část II, položka č. 7.60.21.2, 60.21.3 pojednává o regulaci cen ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě (dále jen "linkové dopravě") mimo městskou hromadnou dopravu a dopravu příměstskou provozovanou v rámci MHD (bližší podrobnosti obsahuje příloha č. 6 k výměru MF). Obě dopravy patří do oblasti věcně usměrňovaných cen, základním jízdným je obyčejné (plné) jízdné. Z jeho výše jsou odvozeny ceny za přepravu cestujících, jejichž slevy jsou nařízeny státem. Zavedení nové kategorie slev jízdného do výměru MF - "zlevněného/zvláštního žákovského jízdného" bude předepsáno především určitými podmínkami, zveřejněnými dodatkem k Výměru MF č. 01/2004 ve znění pozdějších výměrů -s účinnosti od 1. září 2004. Výňatek z dodatku k Výměru MF č. 01/2004 - návrh (účinný od 1. 9. 2004) Příloha č. 5 k výměru MF č. 0112004 - Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě. Část II. Druhy jízdného se doplní o bod 5 a 6: 5. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 37,5% obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků škol do věku 15 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.2. 6. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 75% obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků a studentů ve věku od 15 let do 26 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.2. Příloha č. 6 k výměru MF č. Ol/2004 - Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě. V části II.Základní podmínky, čl. 1 Základní druhy jízdného se doplní body 2.3. a 2.4. : 2.3. Za zlevněné jízdné, maximálně za 37,5 % plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci škol do věku IS let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11.-13. 2.4. Za zlevněné jízdné, maximálně za 75% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11.-13. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky škol se prokazuje "žákovským průkazem" (v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele průkazek označených hologramem), který bude obsahovat obvyklé údaje (aktuální fotografii žáka, jméno a příjmení, datum narození, název a místo školy, místo bydliště žáka atd.) a bude u žáků do 15 let platit maximálně čtyři školní roky (mimo měsíců červenec, srpen), u žáků starších 15 let škola každoročně potvrdí prodloužení platnosti pro příslušný školní rok záznamem na rubové straně průkazu. Zaměstnanec školy, který platnost žákovského průkazu potvrzuje, jej opatří razítkem školy a svým podpisem. Tiskopisy žákovských průkazů prodávají dopravci. Pověřená osoba dopravce ověří správnost vyplněných osobních údajů v žákovském průkazu porovnáním s údaji uvedenými v osobním dokladu žáka (občanský průtkaz, cestovní pas), vyznačí dobu platnosti žákovského průkazu a opatří jej razítkem dopravce a svým podpisem. Po kontrole správnosti všech údajů žákovský průkaz přelepí průhlednou fólií na lícové straně. Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají. Držitel žákovského průkazu je povinen předkládat průkaz jak při zakupování jízdenky za žákovské jízdné, tak i při přezkoušení této jízdenky pověřenou osobou dopravce. České dráhy, a.s, zabezpečí výrobu, distribuci a prodej průkazů pro vlastní potřebu i pro potřeby ostatních dopravců. Odbavení žáků v pravidelné osobní dopravě Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě vydá jízdenku se žákovskou slevou pro jednotlivou jízdu nebo časovou jízdenku (pro denní dojíždění) pro cestovní úsek, vyznačený v žákovském průkazu. Dopravce vyznačí na vydané jízdence druh žákovské slevy např.textem "Sleva: Žák" nebo "Student". Z důvodu následného prokazování a vyúčtování úhrady za vydané jízdenky se žákovskou slevou budou jednotliví dopravci v silniční dopravě vydávat jízdenky pouze elektronickým způsobem (vyjímečně lze povolit jiný způsob odbavování a vykazování u časových jízdenek). V železniční dopravě podle technického vybavení dopravců. Nemůže-li cestující prokázat nárok na žákovské jízdné při zakupování jízdenky platným žákovským průkazem, nárok se neuzná. Pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo jízdenkou za žákovské jízdné bez předložení průkazu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. Pak zaplatí v závislosti na věku obyčejné/plné jízdné nebo zvláštní/zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z z nástupní do cílové stanice, přičemž cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečte. Kromě toho zaplatí přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách. Náhrada prokazatelných ztrát dopravcům Kraje v rámci závazku veřejné služby dle par.39 zákona č.266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů uzavírají s jednotlivými dopravci smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného. Tyto smlouvy se týkají i prováděných přeprav v rámci zabezpečení dopravních potřeb státu. Dopravce má nárok na úhradu prokazatelné ztráty z důvodu poskytnutí žákovského jízdného v případě, že uzavře s dopravním úřadem příslušného kraje smluvní vztah. Příslušným dopravním úřadem je pro dopravce ve veřejné vnitrostátní silniční linkové autobusové dopravě dopravní úřad, který vydal licenci k lince, ve veřejné železniční vnitrostátní pravidelné osobní dopravě dopravní úřad, na jehož území se nachází výdejna jízdenek. Úhrada prokazatelné ztráty ve veřejné vnitrostátní silniční linkové autobusové dopravce je možná pouze u výdeje jízdenek z elektronických odbavovacích strojků. Prokazatelná ztráta na lince (dopravce ve veřejné vnitrostátní silniční linkové autobusové dopravě) se vypočítá jako součet ztrát jízdenek za žákovské jízdné vydanvch na všech spojích linky za období kalendářního měsíce. Prokazatelná ztráta ve výdejně (dopravce ve veřejné železniční vnitrostátní pravidelné osobní dopravě) se vypočítá jako součet ztrát jízdenek za žákovské jízdné vydaných ve výdejně za období kalendářního měsíce. Dopravce předkládá žádost o úhradu prokazatelné ztráty za kalendářní měsíc příslušnému dopravnímu úřadu elektronicky ve stanoveném formátu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Žádost obsahuje záznamy o každé vydané jízdence. Dopravce ve veřejné železniční vnitrostátní pravidelné osobní dopravě, pokud mu nedovolí technické vybavení pro výdej jízdenek dodržení předepsaného formátu, předkládá v žádosti sumární údaje. Uzavírání smluv o závazku veřejné služby přepravit žáky a studenty škol za žákovské jízdné podléhá režimu zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Smlouvy musí být vyhotoveny vždy písemně. Vyčíslení potřebných finančních prostředků Pro poskytování žákovského jízdného je nutné vyčlenit finanční prostředky na úhradu ztráty vzniklé dopravcům přiznáním této slevy. Příspěvek na dopravu byl přiznáván na základě příjmu rodiny (resp. násobku životního minima), a to bez ohledu na vzdálenost dojíždění žáka. Žákovské jízdné však budou mít možnost využít všichni žáci dojíždějící do školy jinak než MHD (na tu se příspěvek nevztahoval) O počtu dojíždějících žáků a jejich struktuře nejsou k dispozici přesné informace (v této souvislosti byly dotázány KÚ i ministerstva). ČSÚ při při sčítání lidu provedeném v roce 2001 zjistil údaj o celkovém počtu žáků dojíždějících do školy mimo obec. Výsledky šetření ČSÚ ukazuje následující tabulka. Počet žáků dojíždějících do škol mimo obec Dojíždějících Podíl na ČR Kraj žáků (osob) (%) Hl. město Praha 3 189 0,69 Středočeský 75 552 16,46 Jihočeský 32 147 7,00 Plzeňský 26 301 5,73 Karlovarský 12 656 2,74 Ústecký 34 157 7,44 Liberecký 17 546 3,82 Královéhradecký 27 144 5,91 Pardubický 27 755 6,05 Vvsočina 29 382 6,40 Jihomoravský 55 109 12,01 Olomoucký 33 399 7,13 Zlínský 32 724 7,13 Moravskoslezský 51 948 11,32 Česká republika 458 918 Tato statistika však nevypovídá o struktuře žáků (ZŠ/SŠ/VŠ), ani o průměrné přepravní vzdálenosti, od které se následně odvíjí cena jízdného. Proto je nutno použít poslední známá data z doby, kdy bylo naposledy žákovské jízdné používáno. (Tabulku naleznete v Dopraváku 5/2004) Rizika výpočtu plynou z faktu, že se vychází ze statistických údajů předchozích let, které sice lze považovat za objektivní, dá se ale předpokládatjejich jistý pohyb v čase. Zároveň do výpočtu vstupují další faktory,jako například: někteří studenti mohou použít žákovské jízdné v jednom dni dvakrát - na dopolední a odpolední vyučování z technických důvodů (odbavování cestujících) nelze zcela vyloučit možnost zneužití slevy k cestám za jiným účelem než je školní vyučování v průběhu roku 2004 lze předpokládat nárůst cen jízdného v silniční dopravě jako reakci na zvyšování cen vstupů (růst cen pohonných hmot, mezd zaměsmanců dopravců) se zkvalitňováním osobní dopravy především v rámci systémů integrované dopravy lze očekávat nárůst zájmu o veřejnou osobní dopravu atd. Částku, která vlastně představuje úbytek tržeb dopravců, je nutné kompenzovat formou dotací. Zatímco dotace na zabezpečení dopravní obslužnosti v regionech jsou hrazeny dopravcům prostřednictvím krajských úřadů, ztráta v dálkových spojích železniční dopravy (provozovaných v zájmu státu) je hrazena z rozpočtu ministerstva dopravy. Pro rozdělení dopravy na regionální (kraje) a dálkovou (MD) použijeme výši prostředků na úhradu prokazatelné ztráty za dopravní obslužnost,která na rok 2004 činí cca 4,7 mld. Kč na regionální proti cca 2,3 mld. Kč na dálkovou dopravu. Proto je nezbytné před rozdělením finančních prostředků mezi jednotlivé kraje z celkových vyčíslených nákladů oddělit část do rozpočtu ministerstva dopravy. Pro rozdělení mezi kraje je nutné určit odpovídající ukazatel, který by odrážel předpokládanou potřebu krajů při respektování různorodosti jejich podmínek. Kopírovat systém rozdělení příspěvků na dopravu není možné, protože je založen na příjmech domácností, nikoliv na skutečné potřebě dojíždění. Za spravedlivý ukazatel je možnost považovat tabulku "Počet žáků dojíždějících do škol mimo obec", vycházející z údajů ČSÚ ze sčítání lídu v roce 2001. ZÁVĚR Bližší podmínky při uplatňování žákovského jízdného určí MD ČR v "Metodickém pokynu pro zavedení žákovského jízdného", který bude zveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku do konce května 2004. Ze strany MD bude zajištěn zvýšený náklad příslušného čísla tohoto věstníku tak, aby mohl být distribuován všem dopravcům a krajským úřadům. S ohledem na skutečnost, že rozpočet MD pro rok 2004 neobsahuje specielně vyčleněné prostředky pro vyrovnání úhrady ztráty vzniklé dopravcům poskytováním žákovských slev, se v současné době připravuje materiál do vlády ČR s požadavkem na uvolnění potřebné výše finančních prostředků na úhradu této slevy. Lze tedy očekávat, že do konce června ministerstvo financí zveřejní dodatek k Výměru MF č. Ol/2004, ve kterém bude odkaz na publikaci Metodického pokynu pro zavádění žákovského jízdného v rozšířeném vydání Přepravního a tarifního věstníku. DOPRAVÁK 5/2004 (Dopravák a BUS Portál - MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ) BUS Portál postoupil v anketě VHD o nejlepší dopravní web mezi vybraných TOP 5, kterých je ovšem 10 :-) a hlasování začíná zase od nuly. Docela chápeme, že hlasovat znovu není až tak zábavné, ale i tak děkujeme.     (dabra)

person dabra  date_range 30.03.2004

Od 1.4.2004 nabývá platnost Metodický pokyn pro provádění změn jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy při mimořádných událostech.

Od 1.4.2004 nabývá platnost Metodický pokyn pro provádění změn jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy při mimořádných událostech. 1. Úvod Ministerstvo dopravy tímto metodickým pokynem stanoví postup pro zpracování a schvalování změn jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy prováděných z důvodu mimořádné události, pro kterou nemůže dopravce provozovat dopravu podle dříve schváleného jízdního řádu a za účelem včasného informování cestujících o změnách a jejich uveřejňování a postupování do celostátního informačního systému o jízdních řádech (dále jen "CIS JŘ"). Problematika projednávání a schvalování jízdních řádů je upravena zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě"), vyhláškou č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy (dále jen "vyhláška") a zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Rozhodnout o změně jízdního řádu k jinému termínu než jsou vyhlášené termíny změn jízdních řádů umožňuje příslušnému dopravnímu úřadu (dále jen "dopravní úřad") ustanovení § 17 , odst. 4 zákona o silniční dopravě. Schválené jízdní řády se postupují do CIS JŘ v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace CISnet. Uzavírky a objížďky jsou upraveny zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a prováděcími předpisy (vyhláška č. 104/1997 Sb., v platném znění). Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen "krizový zákon"), ve znění pozdějších předpisů, stanoví právní úpravu příprav na mimořádné nebo krizové situace a k organizování okamžitých činností ke zmírnění jejich následků. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, stanoví mimo jiné některé pravomoci hejtmanů při vyhlá?ení stavu nebezpečí. Postupy uvedené v tomto metodickém pokynu mají zajistit co nejrychlejší informovanost cestujících o změnách provozu veřejné linkové osobní dopravy prostřednictvím CIS JŘ se současnou zárukou verifikace poskytovaných informací. 2. Změny jízdních řádů při uzavírkách pozemních komunikací Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. V důsledku těchto mimořádných událostí dochází k uzavírkám pozemních komunikací, objížďkám nebo v případě vzniku povodní, sněhových kalamit a jiných živelních pohrom k případům, kdy nelze po dobu trvání těchto překážek dodržovat schválený jízdní řád. V zájmu zachování základní dopravní obslužnosti a informovanosti veřejnosti o změnách v provozu veřejné linkové osobní dopravy, je třeba projednávat předem s dopravci způsoby a postupy při zpracování a schvalování operativních změn jízdních řádů a jejich zveřejňování, při dodržování zásady hospodárnosti a rychlosti správního řízení. Požadavek hospodárnosti znamená, že dopravní úřad použije takové prostředky, které jsou v konkrétní situaci jednoduché a účinné, aniž by přitom zbytečně zatěžovaly účastníky řízení. Změny jízdních řádů provádějí dopravci na základě rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky a nařízení objížďky (dále jen "rozhodnutí SSÚ"). Pro zpracování změn jízdních řádů a jejich schvalování se využívá internetová aplikace CISnet, na kterou se může dopravce a dopravní úřad připojit pod svým jménem a heslem z jakéhokoliv místa a počítače připojeného k internetu. Při správním řízení o schválení jízdního řádu použije dopravní úřad přiměřeně postup uvedený v čl. 4 tohoto metodického pokynu. Aby mohl být uplatněn následující postup, je nutné dodržovat ustanovení § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích, tj. neprodleně oznámit rozhodnutí SSÚ dopravcům, kteří provozují na dotčené pozemní komunikaci veřejnou linkovou osobní dopravu. Pro zajištění informovanosti o dopravcích a vedení linek veřejné linkové osobní dopravy je nutná průběžná spolupráce dopravních úřadů a silničních správních úřadů. Doporučujeme dopravním úřadům při vydávání souhlasu s dočasným přemístěním zastávek veřejné linkové osobní dopravy (je součástí žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky) informovat příslu?ný silniční správní úřad o dopravcích, kterých se změny budou týkat a kterým je nutné oznámit rozhodnutí SSÚ. Dopravce na základě údajů o uzavírce a objížďce uvedených v rozhodnutí SSÚ (doba trvání, trasa objížďky) zpracuje změnu jízdního řádu formou "objížďkového jízdního řádu" . Začátek a konec platnosti objížďkového jízdního řádu se řídí dobou trvání uzavírky uvedenou v rozhodnutí SSÚ. Pokud vznikly nové (náhradní) zastávky (jejich umístění je obsahem rozhodnutí SSÚ) musí dopravní úřad jejich názvy ještě před zpracováním objížďkového jízdního řádu v elektronické podobě, zařadit do databáze celostátního registru zastávek. Objížďkový jízdní řád zpracovává dopravce v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat stanovenými metodickým pokynem k organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech. V souboru Linky se v poli Rezerva uvede označení "O". Na vývěskovém jízdním řádu se pod termínem začátku a konce platnosti vytiskne text "Objížďkový jízdní řád". Dopravce předloží zpracovanou změnu jízdního řádu, resp. objížďkový jízdní řád, v elektronické (případně další) podobě ke schválení dopravnímu úřadu. Dopravní úřad objížďkový jízdní řád schválí, pokud změny v něm navrhované vychází z důsledků uzavírky. Takto schválený jízdní řád se považuje za zpracovaný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky, neboť se jedná o skutečnosti, které dopravce nemůže odvrátit a jinak by nemohl naplňovat podmínky provozování veřejné linkové osobní dopravy podle udělené licence. Schválení jízdního řádu se provede na dobu určitou. Schválený objížďkový jízdní řád v elektronické podobě dopravní úřad neprodleně postoupí do CIS JŘ. Dopravce uveřejní jeho písemnou podobu tak, jak mu ukládá vyhláška. Po skončení platnosti schváleného objížďkového jízdního řádu se obnovuje platnost původně schváleného jízdního řádu, zpracovaného pro pravidelný provoz na lince. V CIS JŘ se jeho platnost obnovuje automaticky, na vývěskové podobě se jako začátek platnosti může uvést datum jeho obnovení. Ke schválení předkládá dopravce jízdní řád pouze v případě, kdy navrhuje změny oproti původně schválenému jízdnímu řádu. 3. Změna jízdního řádu v případě vzniku krizové situace Krizovou situací je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení (dále jen "krizové stavy"). Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehod nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značeného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo jeho část, a to na dobu nejvýše 30 dnů (tato doba může být podle krizového zákona prodloužena). Stav nebezpečí pro území kraje vyhlašuje hejtman (v Praze primátor hlavního města Prahy). Za stavu nebezpečí může přijmout regulační opatření, kterým se mění způsob řízení a organizace dopravy. Nouzový stav může vyhlásit vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Nouzový stav vláda může vyhlásit na dobu 30 dnů (také tato doba může být prodloužena). Stav ohrožení státu může vyhlásit na návrh vlády Parlament. V době vyhlášení a trvání krizového stavu může dopravní úřad podle § 12 odst. 2 krizového zákona v případě nebezpečí z prodlení ulo?it povinnost k zabezpečování dopravních potřeb. Na rozhodování a ukládání povinností podle krizového zákona se nevztahuje správní řád (§ 38 krizového zákona). Povinnost může být uložena "krizovým rozhodnutím", v němž se stanoví povinný dopravce, předmět a rozsah veřejného závazku, způsob jeho plnění, doba platnosti a poučení o následcích jeho neplnění. (Ke krizovému řešení formou "krizového rozhodnutí" se přikročuje, aniž předchází správní řízení. V krizové situaci musí krizový orgán jednat ihned a nemůže provádět předchozí formální řízení, ani jednat na základě vykonatelného správního rozhodnutí. Cílem těchto rozhodnutí není represe, jejich účelem je provádět opatření za existence nebezpečí z prodlení, jestliže není možné situaci řešit jinak, např. běžným způsobem). V době vyhlášení krizového stavu je nutné rychle reagovat na vzniklou situaci a průběžně zpracovávat a zveřejňovat změny jízdních řádů. Projednávání a schvalování změn jízdních řádů v tomto případě podle ustanovení § 12 odst. 2 krizového zákona nepodléhá správnímu řádu. V praxi nejčastěji půjde o mimořádné situace s vyhlašováním stavu nebezpečí. Za řešení krizové situace v takovém případě odpovídá kraj a obec. U veřejné linkové osobní dopravy je nutné také řešit změny jízdních řádů v závislosti na místních poměrech a vzniklé situaci. Změnu jízdního řádu v takovém případě může dopravní úřad provést na základě ustanovení § 12 odst. 2 krizového zákona jako součást svého krizového rozhodnutí. V rámci tohoto krizového rozhodnutí pak může dopravní úřad dopravci schválit nebo vydat "krizový jízdní řád", včetně změn zastávek. Ve veškeré korespodenci musí být uvedeno, že se jedná o "krizové rozhodnutí" tj. rozhodnutí v době krizového stavu a z úřední moci, zpravidla vydané pro zajištění krizové dopravní obslužnosti. Konkrétní postup a spolupráci s dopravci v zájmu urychlení projednávání a schvalování těchto změn pak určí příslušný dopravní úřad s využitím krizové dokumentace kraje a obcí. Vždy musí být změny jízdních řádů zpracovány v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat stanovenými metodickým pokynem k organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech a postoupeny do CIS JŘ prostřednictvím internetové aplikace CISnet. Změny jízdních řádů se zpracovávají formou objížďkového jízdního řádu (viz čl. 2). Na internetovou aplikaci CISnet se může jak dopravce, tak dopravní úřad přihlásit pod svým jménem a heslem z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu a zpracovat, zkontrolovat a postoupit jízdní řád do CIS JŘ Pro dopravní úřad je použití internetové aplikace CISnet nutné pro evidenci a následnou kontrolu provedených změn jízdních řádů. Doporučuje se, aby dopravní úřad takto schválené jízdní řády označil otiskem úředního razítka na písemné podobě jízdního řádu. Po zprovoznění původních tras linek se jízdní řády zpracované pro pravidelný provoz na linkách obnovují stejně jako v čl. 2. . Schvalování změn jízdních řádů za účasti dopravce V naléhavých případech ve veřejném zájmu může dopravní úřad rozhodnout o schválení jízdního řádu bezodkladně a k jinému termínu, než jsou vyhlášené termíny pro změny jízdních řádů. Rozhodnutí o schválení jízdního řádu může být oznámeno ústním vyhlášením dle ustanovení § 51 odst. 2 správního řádu. Tento postup se uplatní jen za předpokladu, že předkládaný jízdní řád obsahuje všechny stanovené náležitosti (příp. další podmínky) a dopravce nebo jeho pověřený zástupce (účastník řízení) je osobně přítomen. Ústní vyhlášení rozhodnutí obsahuje výrok o schválení jízdního řádu určité linky na určité období a poučení o odvolání; odůvodnění není v případě schválení zapotřebí. O ústním jednání sepíše dopravní úřad protokol, ze kterého musí být patrno, kdo, kde a kdy řízení prováděl, předmět řízení, účastník řízení a musí obsahovat podpisy zúčastněných osob. Aby rozhodnutí nabylo bezprostředně plné moci, musí být splněny následující podmínky: Účastník řízení se vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí a toto prohlášení zapíše dopravní úřad do protokolu. Den ústního vyhlášení rozhodnutí se stává dnem jeho oznámení. Písemné rozhodnutí se v tomto případě nevydává. Účastník řízení se vzdá práva na odvolání a toto prohlášení zapíše dopravní úřad do protokolu. Rozhodnutí nabývá právní moci a schválený jízdní řád postoupí dopravní úřad neprodleně do CIS JŘ. Z důvodu naléhavého obecného zájmu má dopravní úřad možnost místo výše uvedeného bodu 2. využít ustanovení § 55 odst. 2 správního řádu a vyloučit odkladný účinek případnému odvolání. Tato skutečnost musí být uvedena i s řádným odůvodněním (konkrétní skutečnosti) ve vyhlášeném rozhodnutí o schválení jízdního řádu. 5. Platnost Metodický pokyn nabývá platnosti dnem 1. dubna 2004 Ing. Milada Šmejkalová, ředitelka odboru veřejné a kombinované dopravy Ministerstva dopravy Ministerstvo dopravy 5/2004-140-CIS/1 V Praze dne 22. března 2004

person dabra  date_range 29.03.2004

Dotační pravidla na nákup dopravních prostředků na tento rok byla schválena tento týden na Ministerstvu dopravy. Plné znění pravidel ve formátu "doc" naleznete

Dotační pravidla na nákup dopravních prostředků na tento rok byla schválena tento týden na Ministerstvu dopravy. Plné znění pravidel ve formátu "doc" naleznete ZDE Zájemcům také může BUS Portál pravidla ve formátu "doc" zaslat e-mailem . (dabra) .

person dabra  date_range 25.02.2004

Krajský úřad Libereckého kraje poskytl BUS Portálu podrobnější informace.

Krajský úřad Libereckého kraje poskytl BUS Portálu podrobnější informace. Eurolicence budou moci začít vydávat Krajské úřady pravděpodobně od začátku března, pokud proběhnou konečné formality kolem zákona v předpokládaných termínech. Cena provopisu eurolicence, který bude uložen ve firmě, je stanovena na 200,- Kč a cena opisu, který musí být v každém vozidle, na 50,- Kč. Povinnost pro všechny dopravce vlastnit eurolicenci pro cesty do EU je sice až 1.5.2004, ale dřívější získání přinese dopravci výhodu: do SRN je možno pro vozidla splňující EURO III použít eurolicenci již od března 2004. Vozidlo pak nepotřebuje již zahraniční vstupnípovolení vydávané ČESMAD Bohemia. Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje , kde naleznete další informace.Dále doporučujeme webové strany Ministerstva dopravy , odkud vyjímáme část materiálu o eurolicencích, vztahující se k autobusové dopravě: Mezinárodní silniční osobní doprava: Licence pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy prováděnou pro cizí potřeby, tzv. eurolicence (+ všeobecná ustanovení) Systém dokladů podle práva Evropských společenství se vztahuje i na mezinárodní osobní dopravu provozovanou autokary a autobusy. S účinností od 1. května 2004 bude muset být držitelem eurolicence i každý dopravce, který provozuje po území členských států Evropských společenství mezinárodní autobusovou přepravu prováděnou pro cizí potřeby. Každý dopravce obdrží nejen originál eurolicence, ale i tolik opisů (+ všeobecná ustanovení), kolik provozuje vozidel, ať vlastních nebo na základě smluv o pronájmu či leasingu. Tyto opisy budou muset být pro případnou kontrolu ve vozidle k dispozici. Právní úprava v této oblasti vychází z nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992, o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy, ve znění nařízení Rady (ES) č. 11/98. Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy mezi členskými státy (+ všeobecná ustanovení) Dopravce, který provozuje mezi členskými státy Evropských společenství mezinárodní autobusovou dopravu prováděnou pro vlastní potřebu, pak bude muset být držitelem osvědčení ve smyslu nařízení (EHS) č. 684/92. Příslušným orgánem pro vydávání eurolicencí a osvědčení budou ve smyslu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, krajské úřady.

person dabra  date_range 25.02.2004
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací