Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

ČSAD SVT Praha s.r.o. představila tradiční i nové produkty v oblasti dopravy.

ČSAD SVT Praha s.r.o. představila tradiční i nové produkty v oblasti dopravy na výstavě Holiday World Společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. a ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) ve spolupráci s Mikroelektronikou a APEXEM se už tradičně představili na veletrhu cestovního ruchu Holiday World ve dnech 17. – 20.2.2005 na výstavišti v Praze Holešovicích. O novou či pokračující spolupráci projevily přímo na veletrhu zájem např. Katev Travel, Student Agency, Connex Východní Čechy, ČSAD Tišnov, GTS International, Nobless Line, DP města H.Králové, DP města Pardubic, Connex CR, Volvo BUS ČR, zástupci KÚ, Ministerstva dopravy, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a další. V expozici se zastavil i ministr Pavel Němec. Z novinek se představily zejména služby a nástroje IDS jako součást programu CONNECT v rámci EU : Clearingový systém CARDS EXCHANGE - systém pro vypořádání závazků dopravců vzájemně akceptujících platby čipovými kartami Systém pro analýzu dopravní obslužnosti ve spolupráci s CHAPS spol. s r.o. Automatizovaný systém pro odbavování cestujících v hromadné osobní dopravě ve spolupráci s Mikroelektronikou a.s. Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících ve spolupráci s APEX spol. s r.o. „ČSAD SVT Praha s.r.o. předvedlo také nejnovější modul tradičního předprodejního a rezervačního systému AMSBUS - úspěšně provozně ověřenou internetovou aplikaci e-AMSBUS s možností rezervace jízdenky přes internet a jejího nákupu při nástupu do autobusu. Systém AMSBUS je otevřený pro další dopravce i prodejce - v poslední době vložila společnost Connex CR do systému desítky dalších spojů a přibyly desítky prodejců mj. prodejní kanceláře společnosti Satur na Slovensku. Počet kanceláří se tak pohybuje kolem 200 v České republice a na Slovensku. AMSBUS zajišťuje předprodej vnitrostátních i mezinárodních autobusových jízdenek 232 dopravců do celé Evropy", vysvětluje ředitel ČSAD SVT Praha s.r.o. Jiří Zdobnický. Zejména dopravci se zajímali o možnosti clearingového systému CARDS EXCHANGE, jeho implementaci ve Středočeském kraji a možnosti implementace i pro jiné regiony. V souvislosti s tím neušlo zájmu ani odbavovací zařízení USV-C od Mikroelektroniky s.r.o. Vysoké Mýto a perspektivy využití čipových karet pro odbavování cestujících. V novém designu a s novou systémovou podporou se představil už zavedený internetový magazín o autobusové dopravě BUSportál s nabídkou diverzifikovaného a cíleného reklamního prostoru. V rámci CIS JŘ a nadstavbových modulů jako součást programu CONNECT v rámci EU se představil internetový server pro vyhledávání optimálního spojení různých druhů doprav s využitím pro samoobslužné informační stojany s možností ovládání pro nevidomé a slabozraké.

person dabra  date_range 17.03.2005

Další společný postup prací zejména s ohledem na přechodné období.

Zástupci ČD a silničních dopravců jednali 26. 11. 2004 o postupu přípravy Národní dopravní karty (NDK). Závěry z tohoto jednání uveřejnil BUSportál v materiálu Z jednání dopravců o národní dopravní kartě Úplné znění dokumentu: Postup prací od 26. 11. 2004 J. Kotík z ČSAD SVT Praha pověřený zastupováním autobusových dopravců sdružených v ADSSF a ADSSS a J. Růžička z Českých drah společně kontaktovali MD, které se rozhodlo problematiku NDK zahrnout do připravovaného zákona o veřejné dopravě a/nebo navazujících vyhlášek (Závěry, bod 1 a 4). V oblasti hodnocení ekonomického dopadu (Závěry, bod 3) přechodu ze stávajícího stavu na standard NDK je zatím jasné, že nezbytná změna firmwaru a doplnění hardware o možnost použití SAM modulů v stávajících zařízení Mikroelektorniky bude stát do 3.000,- Kč/zařízení. Tím bude dosaženo plné kompatibility se standardem Mifare DESFire. Návrh dalšího postupu Vzhledem k rozsáhlosti stávajících dopravních aplikací provozovaných v současné době různými dopravci, kdy tyto zabírají podstatnou část paměťového prostoru karet Mifare standard 1K, není řešení přechod na MAD strukturu. U těchto karet je zřejmé, že vzhledem k již zmíněné malé kapacitě paměti by stejně nebylo možné na tyto karty umístit další aplikace např. aplikace ČD. Bylo by možné použít karty Mifare standard 4K, které mají kapacitu paměti větší, ale nedosahují dostatečné úrovně zabezpečení. Proto ČD navrhují karty Mifare DESFire, přičemž mezi kartami standard 4K a DESFire není podstatný cenový rozdíl. S přihlédnutím k výše uvedenému, cílovému stavu řešení NDK a časovému horizontu, kdy se předpokládá emise karet, navrhujeme nerealizovat přechodná řešení (Přechod na strukturu MAD u karet standardu Mifare 1K by vyvolal rozsáhlé změny, které by měly pouze přechodné využití ), ale soustředit se na přechod na standard Mifare DESFire a tento upgrade realizovat v průběhu 3. čtvrtletí roku 2005. V současné době provozované čipové karty Mifare standard 1K budou déle použitelné se stávajícími aplikacemi na zařízeních upravených pro použití Mifare DESFire a předpokládá se jejich postupné nahrazování kartami Mifare DESFire. V současné době provozovaný dopravní clearing ČSAD SVT bude dále použitelný i po přechodu na standard Mifare DESFire. Závěry ČD, Mikroelektronika a ČSAD SVT zajistí technické řešení vyplývající z návrhu, který je uveden v bodě 3, včetně specifikace procesů souvisejících s umisťováním aplikací na cizí karty. Příslušný harmonogram připraví do jednoho měsíce od podpisu tohoto dokumentu. Bylo dohodnuto, že všichni účastníci systému umožní na svých čipových kartách Mifare DESFire umístění aplikace „dopravní elektronická peněženka“ dále jen DEP. Tato DEP spolu s dopravním clearingem bude tvořit sjednocující platformu pro možnost provádění plateb jednou kartou a také „nabíjení“ této karty u všech dopravců a vzájemného zúčtování těchto plateb mezi dopravci. Je nutné v co nejkratší době vytvořit standard DEP pro standard Mifare DESFire. ČD budou v přechodném období akceptovat dopravní aplikace na stávajících kartách standardu Mifare 1K ve svých zřízeních. ČD souhlasí s umístěním své aplikace na karty autobusových dopravců ve Středočeském kraji po přechodu na standard Mifare DESFire. ČD souhlasí s umístěním aplikace autobusových dopravců na kartu ČD. P. Kotík zajistí souhlas dotčených autobusových dopravců s umístěním aplikace autobusových dopravců na kartu ČD. P. Kotík zajistí souhlas dotčených autobusových dopravců s umístěním aplikace ČD na jejich karty Mifare DESFire. V Praze dne 27. ledna 2005 Za ČD ing. Jiří Růžička v.r. Za Mikroelektroniku ing. Jindřich Nádvorník v.r. Za ČSAD SVT RNDr. Jan Kotík v.r.

person dabra  date_range 01.02.2005

Autobusy určené pro provoz na linkách PID a MHD jsou vybaveny informačním systémem ve standardu MHD hl.m. Prahy.

Autobusy, určené pro provoz na linkách Pražské integrované dopravy (PID) a Městské hromadné dopravy (MHD), Connex Praha, s.r.o. jsou vybaveny informačním systémem ve standardu MHD hl.m. Prahy. Informačním systémem obsahuje vnější a vnitřní digitální informační panely, zařízení pro akustickou informaci o zastávkách (hlásič zastávek), povelový přijímač pro nevidomé (PPN 24A), zařízení pro automatické seřizování času ve vozidle a zařízení pro sledování vozidel pomocí globálního polohovacího systému (GPS). Connex Praha, s.r.o. se snaží, jako držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001, o poskytování co nejkvalitnějších služeb pro své klienty – cestující. Proto je zavádění nových informačních a odbavovacích technologií věnována velká pozornost. Ve spolupráci s firmou APEX spol. s r.o. byly autobusy společnosti vybaveny povelovým přijímačem pro nevidomé a hlásičem zastávek pro usnadnění pohybu v autobusech a na zastávkách. Nevidomý je vybaven buď ovladačem nebo má zařízení integrované ve slepecké holi. Po zmáčknutí tlačítka na ovladači je vyslán signál, který zařízení PPN 24A vyhodnotí a podle kódu buď upozorní akusticky řidiče na nástup nevidomého nebo směrem ven z autobusu k nevidomému vyhlásí číslo linky a směr (cílovou zastávku). Řidič je informován o nástupu cestujícího a to mu umožňuje přizpůsobit průběh odbavení. Nevidomý má akustickou informaci o čísle linky a směru, kterou dosud mohl získat pouze od ostatních cestujících, protože použití slepeckého písma na vyvěšených jízdních řádech nevyhovovalo a bylo cílem vandalismu. Dalším systémem, kterým se snažíme zvýšit kvalitu a komfort cestování, je systém pro sledování vozidel pomocí GPS, který provozujeme od roku 2000. Vozidlo je vybaveno přijímačem GPS a pomocí technologie GPRS podává pravidelně informaci o poloze a případné časové odchylce proti jízdnímu řádu. Data jsou zpracována a přehledně zobrazena v dispečinku a je možné reagovat na provozní problémy. Sekundární využití je v oblasti zpětné kontroly, vyhodnocení provozu z hlediska jízdních dob (pravidelné opožďování spojů) a například pro účely dopravních úřadů, výzkumných center, statistiky, aj. Nyní jsou v provozu dva informační panely. Jeden je umístěn v Jesenici u Prahy, uzlovém bodě, kde se dělí trasy linek PID a je potřeba podat cestujícím informaci o případném porušení intervalu odjezdů a příjezdů jednotlivých linek a umožnit využít alternativní spojení. Druhý panel je umístěn ve Strančicích, kde jsou provázány linky PID s vlaky ČD. Díky velmi dobré spolupráci s pracovníky ČD, výrobcem a ROPIDem umožňuje informační panel zobrazení odjezdů a případných odchylek od jízdního řádu autobusů a vlaků na velmi frekventované trati. Usnadňuje orientaci cestujícím, výpravčím i řidičům, zda je přestupová vazba vlaku a autobusové linky podle jízdního řádu nebo je nutné dodržet stanovené čekací časy. Popisovaný systém umožňuje podání definované informace. Možné využití je například pro informaci o dopravních problémech v oblasti, změnách jízdních řádů a výlukách dotčených linek autobusů a vlaků, je možné poskytnout prostor pro informaci úřadů místní a krajské samosprávy, reklamní sdělení atd. Oba informační panely jsou vybaveny již zmiňovanou technologií pro usnadnění pohybu nevidomých. Její využití v informačních panelech v uzlových a přestupových zastávkách přispívá výrazně ke zjednodušení orientace nevidomých cestujících v provozu. Díky vývoji technologií a vstřícnosti společnosti T-Mobile, která celý systém sledování vozidel od jeho počátků podporuje, je ve zkušebním provozu projekt přenosu dat z odbavovacích strojků, usnadňující vyčtení statistických dat o tržbách. Zároveň se pracuje na zavedení bezobslužného provozu celého informačního systému, aby se vyřadil lidský faktor. Připravován je i provoz zařízení na seřizování přesného času zařízení ve vozidlech v PID ve významných přestupových zastávkách, kterým se snažíme zajistit bezchybný chod odbavovacího systému. Jan Hroník, Connex Praha, s.r.o. pro Dopravák 1/2005

person dabra  date_range 26.01.2005

Legislativní podpora pro dopravce, kteří chtějí vydávat čipové karty, akceptované i jinými dopravci.

Společné využívání čipových karet – elektronických peněženek – se řídí zákonem č. 124/2002 Sb o platebním styku. Ten stanoví, že elektronický peněžní prostředek, "který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami, než jeho vydavatelem" , smějí jakékoliv organizace mimo bank vydávat jen po předchozím souhlasu ČNB - České národní banky. Souhlas uděluje ČNB na základě žádosti ve správním řízení. Náležitosti žádosti stanovila ČNB vyhláškou 547/2002 Sb. ČNB dále vydala ve svém věstníku č. 18/2002 "Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků" , podle kterých musí každý vydavatel zpracovat svoje Obchodní podmínky . Při výdeji čipové karty musí být mezi vydavatelem a držitelem karty uzavřena smlouva . Peníze za prodej a nabíjení čipových karet musí jít na účet vydavatele karet, i když operaci nabíjení provádí jiný subjekt. Zákon rovněž omezuje maximální hodnotu elektronických peněz na jedné kartě na 4 500 Kč , při tom celková suma nevyčerpaných elektronických peněz na všech vydaných kartách v jakémkoliv okamžiku nesmí překročit 150 mil. Kč . Zákon č. 124/2002 Sb tedy značně komplikuje zavádění a provoz významné součásti Integrovaného dopravního systému Středočeského kraje – clearingového systému pro vzájemné používání elektronických peněženek pro úhradu jízdného. Zákon v zásadě připouští prakticky dva hlavní systémy vydávání elektronických peněženek pro placení jízdného, které může přijímat více dopravců: Čipové karty bude vydávat a dobíjet pouze jeden centrální vydavatel pro všechny dopravce v systému. Tento systém je však pro dopravce nevýhodný zejména z pohledu marketingu, ale i z některých ekonomických hledisek. Čipové karty budou vydávat všichni dopravci , každý potom musí získat předchozí souhlas ČNB a musí uzavřít smlouvy se všemi ostatními dopravci, kteří budou jeho karty akceptovat pro platbu jízdného, další smlouvy se všemi subjekty, které budou jeho karty dobíjet a navíc i s Clearingovým centrem, které zajistí vyrovnání vzájemných závazků všech účastníků clearingového systému mezi sebou. Ve Středočeském kraji si vydavatelé karet zvolili tento systém . ČSAD SVT Praha, s.r.o. poskytuje legislativní podporu pro dopravce, kteří chtějí vydávat čipové karty, které budou akceptovat pro úhradu jízdného i jiní dopravci. Po konzultacích s ČNB připravila vzorové dokumenty pro žádosti o předchozí souhlas ČNB, účastnila se správního řízení při jejích projednávání a zpracovala i výše zmíněné vzorové smlouvy mezi dopravci navzájem i mezi dopravci a provozovatelem clearingového centra, kterým je sama ČSAD SVT Praha, s.r.o. První dva účastníci clearingového systému ve Středočeském kraji, PROBO TRANS Beroun s.r.o. a ČSAD KLADNO a.s. , již předchozí souhlas od ČNB získali. Otevřený clearingový systém CARDS EXCHANGE provozuje a rozvíjí ČSAD SVT Praha, s.r.o. i pro další společnosti mimo region Středočeského kraje. Dlouhodobá perspektiva elektronických peněženek pro úhradu jízdného je v tzv. "Národní kartě", kterou by bylo možno nabíjet a používat kdekoliv v České republice.

person dabra  date_range 14.01.2005

V roce 2003 vyhrála společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. výběrové řízení vypsané Krajským úřadem Středočeského kraje na řešení projektu „Optimalizace dopravní obslužnosti s výhledem jednotného integrovaného systému ve veřejné hromadné dopravě osob ve Středočeském kraji“.

V prosinci r. 2004 Evropská komise přijala doporučeník financování programu CONNECT z rozpočtu pro Transevropské dopravní sítě, jehož součástí je i jeden z modulů výše uvedeného projektu, a to "Odbavovací clearingový systém na bázi čipových bezkontaktních karet" . Od 1. 8. 2004 byly do jeho rutinního provozu postupně začleněny dopravní společnosti ČSAD KLADNO a.s. , PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. , ČSAD ANEXIA, spol.s r.o. a připravují se další organizace - Connex Praha, s.r.o. a ČSAD Benešov a.s. Tyto společnosti jsou vybaveny odbavovacími zařízeními typu USV 24C firmy Mikroelektronika spol. s r.o. a používají čipové bezkontaktní karty MIFARE STANDARD 1K. Probíhají jednání o možnosti začlenění dopravních firem vybavení i odbavovacími zařízeními společnost EM TEST ČR spol. s r.o. Mezi zástupci Českých drah, a.s. (ČD) a autobusových doprav došlo k dohodě, která směřuje k přípravě pilotního projektu ve Středočeském kraji na vzájemnou akceptaci čipových karet u ČD jde o tzv. Modrou kartu MIFARE DES FIRE. Jediným spojovacím bodem všech aplikací je aplikace elektronické peněženky, která by měla být jednotná nejlépe v celé ČR. Pokud bude více aplikací elektronických peněženek, může se stát, že cestující, který je na rozhraní několika integrovaných dopravních systémů, bude mít na kartě např. tři peněženky, každou pro jiný systém. Samozřejmě by bylo ideální mít i ostatní aplikace (časový kupon, systém check-in checkout) pro celou ČR. Takový požadavek vede k vytvoření systému NÁRODNĺ DOPRAVNĺ KARTY, který by mělo zastřešit Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená autorita. Program CONNECT zahrnuje i další moduly, které jsou již v ČR prakticky využívány nebo jsou těsně před dokončením. Jde o moduly použitelné v upravené verzi i pro nevidomé a slabozraké občany: Internetový server CIS JŘ (vyvinutý firmou CHAPS spol. s r.o. ), dále tato služba realizovaná v podobě samoobslužných informačních stojanů (vyvinutý firmou ČSAD SVT Praha s.r.o. ) a systém TYFLOSET pro informování cestujících se sníženou schopností orientace a pohybu (vyvinutý firmou APEX spol. s r. o. ). Nesmíme zapomenout na nově připravený nástroj pro budování IDS, kterým je "Systém pro analýzu dopravní obslužnosti SPADO", vyvinutý firmou CHAPS spol. s r.o. Automatizovaně využívá data z CIS JŘ a usnadňuje práci s datovými soubory (např. z odbavovacích zařízení), podkladovými mapami apod. Další informace na vyžádání Bohumír Bartušek .

person dabra  date_range 06.01.2005

... cestujících PID byl uveden do zkušebního provozu v Českém Brodu 13.12.2004

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), město Český Brod, České dráhy, a. s. a APEX spol. s r.o. uvedli do zkušebního provozu Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících Pražské integrované dopravy v pondělí 13.12. 2004 v 10:00 hod. na nádraží ČD v Českém Brodu. Po seznámení se s provozem na železniční stanici proběhla v prostorách Městského úřadu v Český Brodě diskuse o zkušebním provozu informačního systému a jeho dalším rozvoji a o zapojení autobusových dopravců (ČSAD Polkost spol. s r.o. a OAD Kolín, s.r.o.) do Informačního systému Pražské integrované dopravy. Uvedení do provozu se zúčastnili mj. zástupci APEX Jesenice, ROPID, ČSAD SVT Praha, ČD, Ministerstva dopravy a zastupitelé města Český Brod. Tisková zpráva APEX Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících na nádraží a autobusové zastávce v Českém Brodu. Český Brod je významným přestupním místem Pražské integrované dopravy. Přepravu cestujících v regionu zajišťují České dráhy na železnici Praha Masarykovo n.- Kolín a zpět a dopravci ČSAD POLKOST spol. s r.o., OAD Kolín s.r.o. autobusovými linkami, č. 409, 410, 411, 412, 422, 423, 442. ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, ve spolupráci s Českými drahami a.s., a společností APEX s r.o. navrhl pro tuto dopravní křižovatku informační a monitorovací systém sledování vozidel integrované dopravy. Informační systém sdružuje dva zcela odlišné typy dopravy, železniční a autobusovou. Záměrem tohoto projektu je koordinovat a optimalizovat dopravu podle aktuální situace , získat zkušenosti pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj a informovat cestující o skutečném jízdním řádu jednak na zastávce autobusů a peronu železniční stanice a v blízké budoucnosti i na internetu s možností komunikace přes mobilní telefon. Systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX s r.o., která využila zkušenosti z již fungujícího informačního systému Pražské integrované dopravy ve Strančicích. Aktuální údaje o jízdním řádu včetně zpoždění, informace o nástupišti a koleji jsou cestujícím k dispozici na dvou velkoplošných dvoubarevných zobrazovačích s hodinovým předstihem na devíti řádcích. Desátý pohyblivý textový řádek je určen pro informování o změnách v dopravě. Lze jej využít mimo jiné i pro informování obyvatel při katastrofických a krizových událostech. Červeně jsou zobrazeny jízdní řády Českých drah a žlutě autobusů společností ČSAD POLKOST spol. s r.o. a OAD Kolín s.r.o. Vizuální údaje o lince, čísle vlaku , směru jízdy, odjezdu a zpoždění jsou hlášeny na krátkou vzdálenost i v akustické formě pro nevidomé a slabozraké spoluobčany. Hlášení je aktivováno pomocí kapesního rádiového vysílače orientačního systému TYFLOSET, který nevidomí a slabozrací vlastní jako kompenzační pomůcku. Informační a monitorovací systém je navržen pomocí moderních technologií z oboru telematiky, zejména: INTERNET, INTRANET Českých drah a.s. GSM/GPRS , veřejnou rádiovou síť s rychlým paketovým přenosem dat GPS, satelitní systém sledování polohy a pohybu vozidel Informační a monitorovací systém obsahuje následující podsystémy: aplikační počítač Českých drah s obrazovkou a přístrojovou skříň APEX , které jsou umístěny v Českém Brodu v místnosti výpravčího IDOS, informační dopravní systém Českých drah a.s., Telematika CEDIS, Centrální dopravní středisko umístěné v APEX, v Jesenici vozidlová výbava ,informační systém MYPOL, USVC s radiokomunikačním adapterem APEX RCA/GPRS, zatím není instalováno v potřebném rozsahu. Informační systém Pražské integrované dopravy umožňuje získávat aktuální dopravní informace. Využívá porovnávání plánovaného jízdního řádu se skutečnou dopravní situací monitorovanou sledováním polohy vozidel pomocí satelitního navigačního systému GPS. Data o poloze autobusů jsou přenášeny pomocí systému GSM/GPRS do prozatimního Centrálního dopravního informačního střediska,CEDIS, které je umístěno v APEX v Jesenici. Tyto informace slouží pro ROPID a zúčastněné dopravní podniky k dalšímu zpracování. Centrální dopravní informační středisko CEDIS předává vybrané informace o skutečném jízdním řádu autobusů (předjetí, zpoždění, jízda na čas) prostřednictvím INTRANETU na aplikační počítač PC Českých drah v Českém Brodu. Informace o reálném jízdním řádu autobusů doplněné jízdním řádem vlaků z informačního systému IDOS Českých drah s manuálním vložením skutečného jízdního řádu mimořádných vlaků výpravčím jsou automaticky zobrazovány na informačních panelech pro cestující a pro výpravčího na obrazovce jeho aplikačního počítače. Očekávané přínosy: ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy komplexní a objektivní přehled o regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy ověřování funkčnosti dílčích projektů pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci s CHAPS s.r.o.a APEX s.r.o. a ČSAD SVT s.r.o. předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech České dráhy a.s. přehled o navazující autobusové dopravě v toleranci možnosti jízdního řádu zajistit plynulý přestup cestujících zlepšení kultury cestování , aktuální informování cestujících o dopravní situaci předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech Regionální dopravci ,ČSAD POLKOST spol. s r.o., OAD Kolín s.r.o. komplexní a objektivní přehled o poloze a pohybu vozového parku v regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy APEX spol. s r.o. ověření nových technologií z oblasti telematiky , aplikace Internetu , GSM/GPRS a GPS v regionální dopravě ověřování funkce CEDIS, Centrálního dopravního informačního střediska regionu rozvíjení informačních dopravních systémů v podnikatelské sféře českých výrobců, zajištění technické způsobilosti a srovnatelné úrovně s vyspělými evropskými státy umožnění spolupráce na standardizaci v technické komisi EU TC278, pracovní skupina WG 3, veřejná doprava, začlenění do evropských informačních systémů Cestující zlepšení kultury cestování , aktuální informování cestujících o dopravní situaci možnost volby náhradních spojení textové informace o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech

person dabra  date_range 03.01.2005

Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s.ve spolupráci s EMtest ČR s.r.o. zavádí v těchto dnech odbavovací elektronické systémy třetí generace na svých linkách veřejné osobní linkové dopravy . Jízdní doklady mají stejnou podobu s dnešními, splňují požadavek daňového dokladu a vyhovují ustanovení přepravního řádu pro drážní a silniční osobní dopravu. Nový odbavovací systém se mění včetně softwarového vybavení, které zefektivní práci dispečerů a umožňuje i výraznější kontrolu řidičů při odbavení. S přídavným zařízením je možno kontrolovat, kde na trase linky se momentálně nachází autobus, ve které zastávce odbavuje apod. Tento systém již plně komunikuje i s Plzeňskou kartou . Řidiče čeká těžký úkol, kdy za plného provozu budou při bezpečné přepravě a dodržování jízdních řádů odbavovat již na nových strojcích, které se odlišně ovládají. Celý přechod na nový odbavovací systém u těchto 3 provozů, linky Plzeňska, Rokycanska a Kralovicka, včetně linek zařazených do IDP, by měl být ukončen nejpozději do 17. prosince 2004. V prvních dnech a týdnech roku 2005 přejdou na nový systém odbavování cestujících - tzv. WinADO - i zbývající provozy společnosti se stávajícími pokladnami typu EM 116TPOR. Zdroj: ČSAD autobusy Plzeň, a.s.

person dabra  date_range 22.12.2004

České firmy dodají odbavovací a informační systém pro dopravní systém Ecovia v ekvádorském hlavním městě.

České firmy Mikroelektronika a ČSAD SVT Praha jednají o dodávce odbavovacího a informačního systému pro dopravní systém Ecovia v ekvádorském hlavním městě Quitu. Více než rok trvající jednání v současnosti finalizují včetně řešení financování. Dodávka bude realizována tak, aby systém byl funkční v první polovině roku 2005.

person dabra  date_range 27.11.2004

ČSAD SVT Praha s.r.o. ve spolupráci s Mikroelektronikou, dopravci a KÚ rutinně provozuje kartový clearing

ČSAD SVT Praha s.r.o. ve spolupráci s Mikroelektronikou, dopravci a KÚ Středočeského kraje rutinně provozuje kartový clearing - od září pro ČSAD Kladno a PROBO TRANS Beroun, od prosince se přidá ČSAD ANEXIA (Rakovník). Od letošního jara je to ČSAD Slaný a ČSAD Benešov. Perspektivně se počítá se s účastí CONNEX Praha. Od 1.prosince 2004 mohou tedy cestující s kartou vydanou ČSAD KLADNO a.s., PROBO TRANS BEROUN spol. s r.o a ČSAD ANEXIA, spol s.r.o. Rakovník platit jízdné u kterékoliv z těchto firem z elektronické peněženky vydané jednou z těchto firem. S jednou čipovou kartou je tak nyní možno platit v celé oblasti obsluhované těmito dopravci, tj. zejména na Rakovnicku, Kladensku, Slánsku, Berounsku, Hořovicku a Praze západ. Platba je možná také v městských autobusech v Rakovníku, Kladně, Berouně a Hořovicích. V Kladně je vydáno přes 30 tisíc karet, v Berouně 7 tisíc karet a v Rakovníku 3 tisíce karet. Karty vydané ČSAD KLADNO před 1.8.2004 je potřeba aktivovat v předprodejní kanceláři ČSAD KLADNO. Karty vydané ČSAD ANEXIA před 25.10.2004 je potřeba aktivovat v předprodejní kanceláři v Rakovníku. Aktuální seznam dopravců zapojených do clearingu v SČ kraji je k dispozici na http://cards.svt.cz/systems.do Souhrnný materiál o uznávání čipových karet v rámci ČR naleznete ZDE

person dabra  date_range 20.11.2004

5.6.2004 byl na železniční stanici a autobusovém nádraží ve Strančicích uveden do zkušebního provozu Elektronický a akustický informační systém Pražské integrované dopravy

Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících na nádraží a na autobusové zastávce ve Strančicích. Strančice jsou významným přestupním místem Pražské integrované dopravy. Přepravu cestujících v regionu zajišťují České dráhy na železnici Praha hl. n.-Benešov a zpět a CONNEX Praha s.r.o. čtyřmi autobusovými linkami, č. 461, 469, 490, 494. ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, ve spolupráci s Českými drahami a.s., CONNEXEM Praha s.r.o.a společností APEX s r.o. navrhl pro tuto dopravní křižovatku informační a monitorovací systém sledování vozidel integrované dopravy. Informační systém poprvé sdružuje dva zcela odlišné typy dopravy, železniční a autobusovou. Záměrem tohoto pilotního projektu je koordinovat a optimalizovat dopravu podle aktuální situace, získat zkušenosti pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj a informovat cestující o skutečném jízdním řádu jednak na zastávce autobusů a nástupišti železniční stanice a v blízké budoucnosti i na internetu s možností komunikace přes mobilní telefon. Systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX s r.o., která využila zkušenosti z již dva roky fungujícího informačního systému Pražské integrované dopravy v Jesenici. Aktuální údaje o jízdním řádu pro nejbližších osm spojů včetně zpoždění, informace o nástupišti a koleji jsou cestujícím k dispozici na dvou velkoplošných dvoubarevných zobrazovačích na osmi řádcích. Devátý pohyblivý textový řádek je určen pro informování o změnách v dopravě. Lze jej využít mimo jiné i pro informování obyvatel při katastrofických a krizových událostech. Červeně jsou zobrazeny jízdní řády Českých drah a žlutě autobusů společnosti CONNEX Praha. Vizuální údaje o lince, čísle vlaku, směru jízdy, odjezdu, nástupišti a zpoždění jsou hlášeny i v akustické formě pro nevidomé a slabozraké spoluobčany prostřednictvím elektronického orientačního a informačního systému TYFLOSET. Hlášení si nevidomí aktivují pomocí osobního rádiového vysílače VPN 01 nebo vysílače VPN 03 zabudovaného ve slepecké holi. Informační a monitorovací systém je navržen pomocí moderních technologií z oboru telematiky, zejména: GSM/GPRS, veřejnou rádiovou síť s rychlým paketovým přenosem dat GPS, satelitní systém využitý pro sledování polohy a pohybu vozidel INTERNET, INTRANET Českých drah a.s. Informační a monitorovací systém obsahuje následující podsystémy: aplikační počítač Českých drah s obrazovkou a přístrojovou skříň APEX, které jsou umístěny ve Strančicích v místnosti výpravčího IDOS, informační dopravní systém Českých drah CEDIS, Centrální dopravní středisko umístěné v APEX, v Jesenici vozidlová výbava ,informační systém s radiokomunikačním adapterem APEX RCA/GPRS Informační systém Pražské integrované dopravy umožňuje získávat aktuální dopravní informace. Využívá porovnávání plánovaného jízdního řádu se skutečnou dopravní situací monitorovanou sledováním polohy vozidel pomocí satelitního navigačního systému GPS. Data o poloze autobusů jsou přenášeny pomocí systému GSM/GPRS do prozatímního Centrálního dopravního informačního střediska, CEDIS, které je umístěno v APEX v Jesenici. Tyto informace slouží pro ROPID a zúčastněné dopravce k dalšímu zpracování. Centrální dopravní informační středisko CEDIS předává informace o zpoždění autobusů společnosti CONNEX Praha prostřednictvím INTERNETU na aplikační počítač Českých drah ve Strančicích. Informace o reálném jízdním řádu autobusů doplněné jízdním řádem vlaků z informačního systému IDOS Českých drah s manuálním vložením skutečného jízdního řádu mimořádných vlaků výpravčím jsou automaticky zobrazovány na informačních panelech pro cestující a pro výpravčího na obrazovce jeho aplikačního počítače. Očekávané přínosy: ROPID komplexní a objektivní přehled o regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy ověřování funkčnosti dílčích projektů pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech České dráhy a.s. přehled o navazující autobusové dopravě v toleranci možnosti jízdního řádu zajistit plynulý přestup cestujících zlepšení kultury cestování, aktuální informování cestujících o dopravní situaci předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech CONNEX Praha s.r.o. komplexní a objektivní přehled o poloze a pohybu vozového parku v regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy APEX spol. s r.o. ověření nových technologií z oblasti telematiky, aplikace Internetu, GSM/GPRS a GPS v regionální dopravě ověřování funkce CEDIS, Centrálního dopravního informačního střediska regionu rozvíjení informačních dopravních systémů v podnikatelské sféře českých výrobců, zajištění technické způsobilosti a srovnatelné úrovně s vyspělými evropskými státy umožnění spolupráce na standardizaci v technické komisy EU TC278, pracovní skupina WG 3, veřejná doprava, začlenění do evropských informačních systémů Cestující zlepšení kultury cestování, aktuální informování cestujících o dopravní situaci možnost volby náhradních spojení textové informace o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech Zdroj: APEX spol. s r.o.

person dabra  date_range 06.06.2004
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací