Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

Středočeský kraj zveřejnil zadávací dokumentace čtvrté - poslední vlny soutěží o smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti v oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska od 1. prosince 2024 na deset let.

Soutěže na nové dopravce, kteří budou přepravovat cestující ve Středočeském kraji a v hl. městě Praze v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) od 1. prosince 2024, probíhají ve čtyřech vlnách , v každé z nich je soutěženo několik oblastí, které objednávají Středočeský kraj a hlavní město Praha nebo jen Středočeský kraj. Ve čtvrté vlně se konkrétně bude soutěžit o smlouvy v oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska. Všechny stávající kontrakty s autobusovými dopravci budou končit 30. listopadu 2024. Nové soutěže byly vyhlášeny v dostatečném předstihu tak, aby budoucí dopravci měli dostatek času na přípravu k zahájení provozu. Středočeský kraj a hlavní město Praha, jako objednatelé veřejné linkové dopravy, musí zajistit kontinuitu dopravní obslužnosti na svém území a zajistit nové dlouhodobé smlouvy. Předložené nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených oblastech. Kvalita je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek. Hodnota zakázek na veřejné služby v přepravě cestujících ve čtvrté vlně neponížená o tržby a jiné příjmy činí cca 17,6 mld. Kč a 343 mil. linkových km. Lhůta na podání nabídek je stanovena do 14. února 2023. V případě nutných úprav podmínek soutěže, zejména v důsledku vysvětlení zadávací dokumentace nebo potřeby reagovat na souběh lhůt pro podání nabídek s další vyhlášenou vlnou, mohou zadavatelé rozhodnout o prodloužení lhůty.

person rebus  date_range 28.11.2022

Členové Asociace se sejdou 6. až 7. prosince 2022 a rozhodnou o novém představenstvu. Volba nového prezidenta, který nahradí po 31 letech Jaroslava Hanáka, bude pro budoucí směrování a podporu autobusové dopravy důležitá.

Na programu posledního letošního setkání členů Asociace je diskuze k vývoji politické, válečné, energetické a ekonomické situace země a firem, ke strategii, rozsahu a financování veřejné dopravy v jednotlivých krajích po covidu a válečné agresi na Ukrajině a dalších aktuálních tématech k autobusové dopravě. Prezident ADSSF Jaroslav Hanák bude informovat o výsledcích z jednání s představiteli vlády a sociálních partnerů, o aktuálním stavu legislativy, o možnostech čerpání a stavu čerpání evropských peněz z NPO, modernizačního fondu, fondu spravedlivé transformace a klasických strukturálních fondů. Pro další činnost Asociace dopravních spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) budou důležité volby nového představenstva, prezidenta, viceprezidenta a revizní komise. Současný prezident Jaroslav Hanák nebude již do vedení Asociace kandidovat a na minulém jednání členové rozhodli o dalším pokračování činnosti s novým vedením, o kterém na prosincové valné hromadě rozhodnou. " Veřejná doprava je základem spokojenosti společnosti, autobusová doprava je základem systému. Vážím si výrobců autobusů, je vynikající, že se ve velké míře vyrábí v České republice, naši dopravci je využívají, a věřím, že jejich kvalita roste. Autobus je pohodlný, flexibilní a je to budoucnost, " řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a ADSSF, na zahájení letošního veletrhu autobusové dopravy CZECHBUS 2022. Program VH_ADSSF prosinec_2022

person rebus  date_range 25.11.2022

Výběrová řízení na nové dopravce pro Středočeský kraj a hlavním město probíhají ve čtyřech vlnách. První část je již vysoutěžena a nabídky se vyhodnocují, druhá vlna výběrových řízení stále probíhá a třetí by měl Kraj a hlavní město Praha zveřejnit 14. listopadu.

V každé vlně výběrových řízení je soutěženo několik oblastí, které Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Ve čtvrté vlně se bude jednat o oblast Horoměřicka, Slánska, Berounska, Čáslavska, Mladoboleslavska, Kostelecka, Rožmitálska, Neveklovska, Českobrodska a Mělnicka. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost od 1. prosince 2024 na dobu deseti let. Předložené nabídky budou opět hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek, ve všech oblastech, která je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, jež je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Brutto objem třetí vlny neponížený o tržby a jiné příjmy činí cca 19,9 mld. Kč a 389 mil. linkkm. Velikost oblastí je zvolena tak, aby se do tendrů mohli přihlásit i menší dopravci. Lhůta na podání nabídek je do 16. ledna 2023 – vzhledem k předpokládaným dotazům od uchazečů lze objektivně počítat s jejím prodloužením. Do prvního výběrového řízení bylo podáno 31 nabídek, které zadavatelé vyhodnocují. Druhý tendr stále běží.

person rebus  date_range 14.11.2022

Nedostatek řidičů autobusů trápí prakticky všechny dopravce napříč Českou republikou a stává se problémem také na celoevropské úrovni. Za určitých podmínek by proto mohli sednout za volant již absolventi střední školy. K tomu je potřeba upravit legislativu.

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD), která sdružuje všechny objednatele veřejné dopravy v České republice, bude apelovat na vládu, aby za určitých podmínek snížila věkovou hranici pro řízení autobusů z dnešních 21 na 18 let. Důvodem je jednak dlouhodobý nedostatek řidičů a také některé podmínky, které neodpovídají realitě, a zbytečně odrazují především mladé lidi vykonávat toto povolání. Ke snížení věkové hranice už přikročili i v některých evropských zemích, například v Nizozemsku. Důvodem malého počtu lidí, kteří jsou ochotni řídit autobus je jednak snižující se společenská prestiž tohoto povolání, ale také příliš striktní podmínky pro získání potřebného řidičského oprávnění a profesní způsobilosti. Průměrný věk řidičů autobusů se neustále zvyšuje a reálně hrozí, že po odchodu starších řidičů do důchodu bude nutné začít výrazněji omezovat provoz autobusových linek, protože je už nebude mít kdo řídit. Ostatně už nyní k tomu v některých oblastech dochází a bez systémového řešení v tomto ohledu nesvítá naděje do budoucna. Proto je potřeba udělat maximum pro získání zájmu zejména mladých lidí po tomto povolání a umožnit jim za určitých podmínek usednout za volant autobusu již po absolvování střední školy. „ To je totiž moment, kdy si spousta lidí hledá práci, ale řídit autobus ještě kvůli věku bohužel nemohou. A jakmile najdou mladí lidé pracovní uplatnění jinde, v pozdějším věku už je budeme lákat za volant jen velmi těžko, navíc za poměrně přísných podmínek a s vysokými vstupními náklady ,“ uvádí Aleš Stejskal, předseda ČAOVD. Organizátoři veřejné dopravy proto v těchto dnech iniciují jednání se zástupci Ministerstva dopravy ČR a Vlády ČR pro možnost úpravy legislativy tak, aby mohli řídit autobus už lidé od 18 let. „ Uvědomujeme si, že řídit autobus plný lidí je mnohem zodpovědnější a náročnější než osobní auto. Proto musí být snížení věkové hranice podmíněno například omezením řídit autobusy, které nebudou delší než 12 metrů, nebudou jezdit na linkách delších než 50 kilometrů nebo u nich bude omezen počet odpracovaných hodin ,“ říká Petr Tomčík, místopředseda ČAOVD pro legislativu a ekonomiku a ředitel organizace ROPID, která má na starosti spolu s IDSK veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji. Pro mladé adepty by také měly být přísnější požadavky na vstupní psychotesty nebo na počáteční odborné školení. „ To, jak je řidič morálně i psychicky vyzrálý a odolný vůči stresu, často vůbec nezáleží na věku. I třicetiletý člověk, který autobus nikdy neřídil, musí nejdříve nasbírat zkušenosti a musí projít vstupními testy, aby se vůbec prokázalo, že je pro takto zodpovědnou práci způsobilý ,“ dodává Petr Tomčík. Záměr je vytvořit obdobné podmínky, které platí u řidičů nákladních vozidel v rámci odstupňovaných kritérií a možnosti získat řidičské oprávnění již od 18 let. Tato snaha také reflektuje aktuální iniciativu Ministerstva dopravy ČR za určitých podmínek snížit minimální věk pro získání řidičského oprávnění skupiny B. Tento návrh má plnou podporu i mezi jednotlivými autobusovými dopravci a u Svazu dopravy ČR, který již s Vládou ČR také jedná. „ Už před třemi lety jsme podávali návrh zákona, který by umožnil lidem mladším 21 let řídit autobus. Protože je situace s počty řidičů dál špatná a nemá koncepční řešení, podporujeme jakoukoliv iniciativu, která povede k výchově profesionálních řidičů napříč obory. Většina dnešních šoférů v předdůchodovém věku získala řidičský průkaz na vojně, to dnes neexistuje, je proto potřeba přizpůsobit školství. Ideálním řešením je proto vznik učebního oboru, který zájemce na tuto profesi připraví ,“ říká za dopravce Daniel Adamka, prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech. Kromě možnosti snížení věkové hranice jsou dalšími nástroji pro získání nových řidičů uvolnění vízové politiky, zrychlení a zjednodušení všech procesů pro možnost náboru zahraničních pracovníků, lepší motivace stávajících řidičů jednotlivými dopravci, ale také zlepšování pracovních podmínek nejen díky nové moderní technice, ale i třeba zlepšováním zázemí řidičů na konečných zastávkách nebo optimalizací jízdních řádů. S možností snížení věkové hranice souvisí i dlouhodobá vize vzniku speciálního učebního oboru na středních školách, který bude přímo vychovávat řidiče pro toto řemeslo.

person rebus  date_range 10.11.2022

Ve dnech 19. až 21. října 2022 proběhlo v Lipně nad Vltavou pravidelné jednání České asociace organizátorů věřené dopravy. Ta sdružuje všechny organizace zřízené kraji a městy za účelem koordinace různých druhů veřejné dopravy v krajích a jejich městech.

Členové ČAOVD na jednání diskutovali se zástupci Ministerstva dopravy, Správy železnic a SVOD Bohemia širokou škálu témat, která v současné době silně ovlivňují budoucnost provozu na regionálních tratích. Zejména se jedná o elektrizaci drah a nasazování ETCS na jednotlivé tratě. Během diskuse se členové ČAOVD shodli, že ETCS i elektrizaci podporují, doporučili však zvážit sladit termíny zavádění ETCS s elektrizaci tratí nebo se změnou napájení tratí. Vzhledem k převisu poptávky po instalaci systémů ETCS do hnacích vozidel ze strany dopravců by bylo vhodnější spouštění ETCS na jednotlivých tratích rozvolnit, aby nebylo nutné dopravu na těchto tratích z důvodu nedostatku vozidel omezovat. Dalším široce diskutovaným tématem byla pravidla pro poskytování státem nařízených slev. Většina členů ČAOVD se shodla na tom, že stávající pravidla slev pro regionální dopravu jsou vhodně nastavená a není třeba je měnit. Podařilo se sladit podmínky pro železniční i autobusovou dopravu. Za vhodné považuje sladit tato pravidla i s městskými dopravami. Rozdíly mezi pravidly pro městskou a regionální veřejnou dopravu působí cestujícím problémy zejména na švech mezi těmito systémy. Výraznou diskusi členů ČAOVD vyvolala problematika konzervace tratí. V této oblasti se zatím nejeví jednoduché řešení a je potřeba problematiku dále konzultovat. Naopak ČAOVD jednoznačně podporuje snahu o zlepšování služeb Správy železnic na železničních stanicích formou budování inteligentních přístřešků s on-line informačními kiosky. Členové ČAOVD Správě železnic doporučili využívat pro tyto kiosky data přímo od organizátorů, kteří v rámci svých krajských dispečinků sdružují nejpřesnější informace o aktuálních výlukách, náhradních dopravách i o mimořádnostech. Důležitým diskutovaným tématem byla i oblast Státního jednotného tarifu, kde členové ČAOVD prověřovali množnosti jeho propojení s jednotlivými krajskými tarifními systémy. Jednotlivé systémy aktuálně hledají možnosti propojení. Nejblíže je tomu v současné době PID. Je však nutné dořešit ještě určité právní aspekty spolupráce. Vedle výše uvedených odborných témat se členové ČAOVD seznámili s novinkami ze svých krajů i ze Slovenska zastoupeného jednotlivými koordinátory i sesterskou organizací - Slovenskou asociáciou organizátorov verejnej dopravy. Diskutovali problematiku nedostatku řidičů a enormního růstu cen paliv a dalších vstupů. Problémy ve všech krajích jsou obdobné a zejména v oblasti nedostatku řidičů je nutný celostátní nebo dokonce i celoevropský přístup k řešení. Členové ČAOVD se podrobně seznámili s aktuální problematikou veřejné dopravy v Jihočeském kraji během přednášky náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Mgr. Bc. Antonína Kráka. Jihočeský krajský koordinátor JIKORD byl hostitelem celého jednání.

person rebus  date_range 08.11.2022

Prostřednictvím odborných přednášek studenti Dopravní fakulty nahlédnou do fungování dopravní firmy a získají zkušenosti z praxe i aktuální přehled o situaci ve veřejné dopravě v České republice.

Generální ředitel Arrivy Daniel Adamka a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. podepsali vzájemnou smlouvu o spolupráci. Tématické přednášky přiblíží studentům chod dopravní firmy a moderní trendy v autobusové i železniční dopravě a možná přilákají více odborníků do dopravních firem. Studenty Univerzity Pardubice, dopravní fakulty Jana Pernera, v úterý 2. listopadu na první přednášce seznámil se základním fungováním Arrivy, s jejími prioritami, zelenými plány i dalšími projekty nejen v autobusové, ale i v železniční dopravě, generální ředitel Arrivy Daniel Adamka. Náhled pod pokličku Arrivy i fungování dopravní firmy tím nekončí. Původní myšlenka z roviny IT v dopravní firmě se rozšířila na všechny obory napříč společností a do dlouhodobého a kontinuálního cyklu přednášek o fungování dopravní firmy.

person rebus  date_range 04.11.2022

Hlavní město Praha a Středočeský kraj obdržely 31 nabídek do veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny A. Nyní proběhne vyhodnocení.

V zadávacích řízeních byly v první vlně, v červenci tohoto roku, vyhlášeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna A byla vyhlášena pro osm oblastí – zadavatelem šesti oblastí (A1 – A6) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem zbývajících dvou oblastí (A7 a A8) je Středočeský kraj. Zadavatelé zveřejnili výsledky: obdrželi celkem 31 nabídek, v počtu 2 – 6 nabídek pro každou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž a do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci. Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou v průběhu plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách. Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli. Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti. Jednou ze závazných podmínek je dodržení Standardů kvality PID, které zaručují dodržení jednotné minimální úrovně kvality na všech autobusových linkách. Součástí těchto standardů jsou také požadavky na vzhled a vybavení vozidel, akceptace jednotného odbavovacího a informačního systému, chování provozního personálu nebo možnost udělení sankcí za případné nedodržení smluvních podmínek a nastavených standardů. Výsledky: Oblast A1 – Kladensko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD MHD Kladno a.s. 121 185 585,65 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Slaný s.r.o. 136 353 970,00 Kč Oblast A2 – Hostivicko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD MHD Kladno a.s. 62 480 062,27 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Slaný s.r.o. 70 159 095,00 Kč Nabídka účastníka č. 3 Autobusová doprava – oblast A2 79 243 378,43 Kč (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) Oblast A3 – Rakovnicko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD MHD Kladno a.s. 153 831 380,59 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Slaný s.r.o. 155 259 248,00 Kč Nabídka účastníka č. 3 Transdev Střední Čechy s.r.o. 153 145 245,98 Kč Nabídka účastníka č. 4 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 158 797 838,20 Kč Oblast A4 – Mníšecko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 101 928 260,00 Kč Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 105 320 168,06 Kč Nabídka účastníka č. 3 MARTIN UHER, spol. s r.o. 104 469 399,97 Kč Nabídka účastníka č. 4 Autobusová doprava – oblast A4 106 041 372,01 Kč (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) Oblast A5 – Mnichovohradištsko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 122 228 183,16 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Střední Čechy, a.s. 123 497 226,54 Kč Nabídka účastníka č. 3 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 120 123 741,39 Kč Nabídka účastníka č. 4 BusLine pro PID – Mnichovohradišťsko (sdružení společností BusLine Express s.r.o. a BusLine LK s.r.o.) 158 638 493,00 Kč Nabídka účastníka č. 5 Lutan s.r.o. 119 203 581,60 Kč Oblast A6 – Líbeznicko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Střední Čechy a.s. 139 065 809,40 Kč Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA CITY s.r.o. 148 003 186,68 Kč Oblast A7 – Velvarsko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Slaný s.r.o. 63 153 470,00 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Střední Čechy, a.s. 60 852 729,88 Kč Nabídka účastníka č. 3 ČSAD MHD Kladno a.s. 61 906 140,86 Kč Nabídka účastníka č. 4 TechnoCast s.r.o./ ABOUT ME s.r.o. 65 437 649,00 Kč Nabídka účastníka č. 5 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 59 240 517,76 Kč Nabídka účastníka č. 6 Autobusová doprava – oblast A7 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 71 260 111,24 Kč Oblast A8 – Hořovicko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 80 003 139,96 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. 83 401 412,00 Kč Nabídka účastníka č. 3 Lutan s.r.o. 86 258 712,00 Kč Nabídka účastníka č. 4 ČSAD Plzeň s.r.o. 81 985 204,79 Kč

person rebus  date_range 02.11.2022

Jednání Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se konalo v Rožnově pod Radhoštěm od 8. do 9. září 2022. Členové rozhodli o budoucnosti ADSSF.

Druhou letošní Valnou hromadu ADSSF vedl prezident Jaroslav Hanák. Vyjádřil se k situaci v České republice ve vztahu k válce na Ukrajině, k vývoji ekonomiky a opatřením vlády k cenám energií a plynu. Drahé ceny způsobují v průmyslu i v dopravě velké problémy. Dne 13. 9. proběhne jednání tripartity, 14. 9. bude projednána strategie a následně by měla vláda oznámit opatření. Členové byli informováni o projednávaných změnách legislativy, o vývoji ve Svazu dopravy, o projednávané problematice v RHSD, spolupráci s ministrem dopravy, o možnostech čerpání evropských peněz a dalších aktuálních problémech. Diskutovalo se o dopravní obslužnosti a nákladní dopravě. Na jednání proběhna zásadní strategická diskuze o budoucnosti a formě organizačního uspořádání Asociace od roku 2023. Současný dlouholetý prezident Jaroslav Hanák již před časem oznámil, že již nebude v jejím vedení pokračovat. Stejně tak nekandidoval na prezidenta Svazu dopravy . Byly navrženy tři možnosti: 1. členové si zvolí nové představenstvo a revizní komisi a ADSSF bude dál pokračovat 2. "moravská" asociace se spojí se středočeskou asociací dopravců ADSSS 3. ADSSF bude pokračovat v rámci Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Další variantou pak bylo po 30 letech činnost ADSSF ukončit. Po diskuzi k jednotlivým návrhům členové v tajné volbě většinou hlasů rozhodli o pokračování činnosti i do budoucna s nově zvoleným vedením. Volby se uskuteční 6. 12. 2022. Jednání se zúčastlili Jan Medveď za ČESMAD Bohemia, Ludomír Landa za Svaz dopravy a ADSSS a zástupci společnosti SOR Libchavy s odbornou prezentací. Zápis z Valné hromady je pro oprávněné uživatele ZDE .

person rebus  date_range 11.10.2022

V dalších osmi oblastech se soutěží o zajišťování dopravní obslužnosti od prosince 2024 dalších deset let. Předpokládaná hodnota zakázek je 4,8 miliardy korun. Jediným hodnotícím kritériem je cena.

Výběrová řízení na nové dopravce v největším kraji České republiky probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich bude soutěženo 8 až 10 oblastí, který Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Velikost oblastí byla podle Kraje zvolena tak, aby se do tendrů mohli přihlásit i menší dopravci. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v systému PID od 1. prosince 2024 na dobu deseti let. V pondělí 19. září byla spuštěna druhá vlna - oblast Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska. Předložené nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek, ve všech oblastech, která je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, jež je nedílnou součástí zadávacích podmínek. „ To, že jediným hodnotícím kritériem je pouze cena, je ten nejtransparentnější způsob. Pokud by byla stanovena další hodnotící kritéria – zejména vázaná na specifické kvalitativní nabídky, objednavateli by mohla vzniknout složitá situace s kontrolou plnění smlouvy a následnou penalizací, což by mohlo mít za následek různou úroveň nabízené kvality služeb pro cestující na území Středočeského kraje ,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar. Brutto objem druhé vlny neponížený o tržby a jiné příjmy činí cca 7,1 mld. Kč a 143 mil. linkkm. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro oblast B1 - Stochovsko činí cca 857 mil. Kč, B2 - Štěchovicko cca 350,8 mil. Kč, oblast B3 - Jílovsko cca 842,6 mil. Kč, oblast B4 - Voticko cca 526,6 mil. Kč, oblast B5 - Brandýsko cca 967,9 mil. Kč, oblast B6 - Sázavsko cca 408 mil. Kč, oblast B7 - Kutnohorsko cca 358 mil. Kč, oblast B8 - Poděbradsko cca 535,4 mil. Kč. Termín pro podání nabídek končí (prozatím) 21. listopadu 2022. První ze série soutěží na nové autobusové dopravce byla zveřejněna 18. července a stále je možné podávat nabídky. Soutěží se o kontrakt na zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Kladenska, Hostivicka, Rakovnicka, Mníšecka, Mnichovohradišťska, Líbeznicka, Velvarska a Hořovicka. Šest oblastí zadávají společně Středočeský kraj a hlavní město Praha. Dvě oblasti soutěží Středočeský kraj sám - Velvarsko a Hořovicko. Celková hodnota zakázky činí pro oba kraje 17 mld. Kč a 326 mil. linkových km. Tyto údaje však obsahují všechny vyhrazené změny, které ale nemusí být aktivovány. Podle současných jízdních řádů se jedná o 220 mil. linkových km a 11,5 mld. Kč. Tato částka se však pro objednatele sníží o vybrané jízdné. „ Našim cestujícím chceme nabízet neustále kvalitní služby a této myšlence podřizujeme i vozový park. Ten by měl být výrazně omlazen. Ve výbavě autobusů požadujeme například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky ,“ uvedl Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy. Novinkou budou sčítací rámy ve dveřích a k výbavě patří také zařízení pro sledování online polohy vozidel. Na linkách by měly jezdit i nízko a bezemisní autobusy, půjde však o optimální kombinaci s udržením rozumných finančních nákladů a zároveň dodržení legislativy EU týkající se snižování emisí. Na konci roku 2009 uzavřel Středočeský kraj s autobusovými dopravci desetileté smlouvy o závazku veřejné služby. V roce 2019 byly s většími dopravci z důvodu pořizování nových velkokapacitních autobusů tyto smlouvy prodlouženy o 5 let, s dopravci s malým rozsahem výkonů byly smlouvy prodlouženy formou přímého zadání a končí k 30. listopadu 2024.

person rebus  date_range 19.09.2022

Na podzimním jednání Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska 8. a 9. září členové rozhodnou o budoucnosti sdružení po více než 30 letech své existence.

Prezident ADSSF seznámí s výsledky z pravidelného setkávání s představiteli vlády a sociálních partnerů k energetické, ekonomické a sociální situaci v zemi, se zástupci MPSV a z jednání RHSD, bude informovat o vývoji politické, válečné, energetické a ekonomické situaci země a firem. S tím souvisí velmi aktuální otázka vývoje mezd, nedostatek řidičů i ostatních pracovníků, možnosti řešení inflace atd. Na programu je diskuze k možnostem a stavu čerpání evropských peněz z NPO, modernizačního fondu, fondu spravedlivé transformace a klasických strukturálních fondů. O aktuálním dění ve Svazu dopravy ČR po odchodu Jaroslava Hanáka z funkce prezidenta bude informovat také Ludomír Landa, nově zvolený viceprezident a předseda sekce silniční dopravy, a Jindřich Poláček, předseda dozorčí rady SD ČR. Členy ADSSF čeká 8. září zásadní diskuze o budoucnosti, formě organizačního uspořádání a volbách statutárních orgánů. Jaroslav Hanák, který je prezidentem od jejího založení v roce 1991, už nebude do vedení ADSSF kandidovat. Odborný program je tentokrát v režii SOR Libchavy. Pozvanka na valnou hromadu ADSSF (jen pro oprávněné uživatele). Z oslav 30 let od založení ADSSF v září 2021 Brně.

person rebus  date_range 31.08.2022
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací