Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

CampX je globální koncept navržený k urychlení nových technologií a obchodních inovací pro udržitelnou mobilitu prostřednictvím partnerství se začínajícími společnostmi. Volvo Group má s nově otevřeným centrem ve Francii nyní čtyři na třech kontinentech – ve Francii, Švédsku, Indii a USA.

V rámci konceptu CampX jsou startupy se slibnými technologiemi pro elektrická a autonomní vozidla a digitálními řešeními zvány ke spolupráci s hlavními inženýry a obchodními experty společnosti Volvo během krátkých ověřovacích projektů v inovačních centrech CampX. CampX také nabízí ekosystém, kde začínajícím startupům v dřívější fázi poskytují odborníci z Volvo Group mentoring, sítě a obchodní poznatky. Zde mohou ověřit své nápady a vyzkoušet je v laboratořích, dílnách a testovacích vozidlech. „ Změna klimatu je zdaleka největší výzvou naší generace. Zároveň stále roste poptávka po dopravě a infrastruktuře a my musíme být schopni tuto poptávku uspokojit udržitelnými řešeními mobility. Volvo Group se proto zavázala k dekarbonizaci dopravního průmyslu vývojem inovativních technologií v rámci elektrifikace, automatizace a digitalizace. CampX je naším strategickým motorem pro podporu této transformace prostřednictvím partnerství s inovativními startupy. Spoluvytváříme, abychom zrychlili ,“ říká Lars Stenqvist, technologický ředitel Volvo Group. Poprvé bylo spuštěno v Göteborgu ve Švédsku v roce 2019, od té doby v něm rozvinulo své nápady více než 50 stardupů, nyní existují další tři inovační centra CampX Volvo Group, která se nacházejí v blízkosti hlavních výzkumných a vývojových center Volvo Group v Bangalore v Indii, Greensboro v USA a Lyonu ve Francii – které se právě otevřelo blízko Renault Trucks. CampX Lyon se zaměří hlavně na dekarbonizaci, městskou logistiku a uptime služby, aby lépe podporovaly potřeby zákazníků a pomohl řešit výzvy pro města. Díky již podepsaným sedmi dohodám o partnerství je CampX Lyon na cestě k ověření a uvedení nových inovací na trh prostřednictvím spolupráce se startupy. Ve všech čtyřech pobočkách CampX pracují inženýři z Volvo Group napříč různými funkcemi na různých globálních projektech. Použitím přístupu řízeného poptávkou u nových technologií a obchodních inovací lze výrazně zkrátit čas strávený vývojem produktu a strategie.

person rebus  date_range 14.03.2023

Francouzsko-německá Transdev Group, která poskytuje mobilitu v 19 zemích, dokončila akvizici společnosti First Transit, jednoho z největších soukromých provozovatelů služeb mobility v Severní Americe.

Po získání všech potřebných regulačních schválení v USA a Kanadě k dokončení akvizice je nyní Transdev a First Transit oficiálně součástí stejné společnosti. Dosud nezávislý subjekt First Transit bude vystupovat pod obchodním názvem Trasdev US ve Spojených státech a Transdev Canada v Kanadě. Akvizice společnosti byla realizována pomocí americké půjčky vázané na udržitelnost. Transakcí se Transdev zavázal podporovat přechod k dekarbonizaci a zvyšovat vozový park s nulovými emisemi. K dnešnímu dni Transdev provozuje nebo spravuje více než 400 elektrických vozidel s nulovými emisemi v Severní Americe a dalších 70 bude v blízké budoucnosti zavedeno. Zkušenosti s bezemistní dopravou má od roku 2015 a do konce roku bude provozovat globálně flotilu 3 000 elektrických vozidel po celém světě. Tento strategický krok je plně v souladu s globální dekarbonizační strategií Transdev Group „Moving Green“ s cílem 30% snížení emisí skleníkových plynů na kilometr a 50% nárůst alternativních paliv ve vozovém parku autobusů a autokarů (plyn, bioplyn, biopaliva, elektřina, vodík) v letech 2018 až 2030. Akvizicí First Transit, která má 60letou historii, se Transdev stal předním hráčem na severoamerickém trhu veřejné dopravy napříč různými druhy dopravy zahrnující pravidelnou, dálkovou a kyvadlouvou autobusovou dopravy, vlaky, tramvaje a jejich údržbu. Předchozí vlastník, švédská společnost EQT Infrastructure, během posledních 16 měsíců ve společnosti First Transit významně investovala. Tato opatření posílila organizační strukturu společnosti, provoz a platformu digitálních technologií a vytvořila vynikající výchozí bod pro cíle nového vlastníka. Fúze přináší také růstový potenciál pro severoamerický sektor veřejné dopravy v oblasti dodávek čistších vozových parků s nulovými emisemi. Podle Transdev budou obě společnosti společně schopny poskytovat bezpečnější, nákladově efektivnější a udržitelné dopravní služby a umožní další rozvoj služeb mobility ve veřejné dopravě v Kanadě a Spojených státech. Nyní bude Transdev poskytovat v Severní Americe přepravu pro asi 400 milionů cestujících ročně, což by mělo vygenerovat přibližně 2,6 miliardy dolarů v příjmech společnosti. Díky fúzi bude skupina provozovat, spravovat a udržovat 440 míst ve 43 státech USA (včetně Washington DC a Portorika) a šesti kanadských provinciích. First Transit obsluhuje 400 měst a obcí, provozuje přes 17 000 vozidel, z nichž 340 je elektrických. Transdev North America bude mít více než 35 000 zaměstnanců, bude provozovat 20 000 vozidel a bude servisovat flotilu dalších 39 000 vozidel a dalšího vybavení prostřednictvím své specializované divize.

person rebus  date_range 13.03.2023

1. března Evropská komise zveřejnila svůj návrh směrnice o řidičských průkazech. Jednu z největších hrozeb pro provoz veřejné hromadné dopravy, nedostatek řidičů autobusů, neřeší

Podle Komise mají předložená nová pravidla zlepšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu a pomohou EU zrealizovat „vizi nula“, tj. do roku 2050 dosáhnout na silnicích EU nulového počtu úmrtí. V loňském roce přišlo o život na silnicích více než 20 000 osob. Počítá se s lepší přípravou řidičů na vozidla s nulovými emisemi a na jízdu ve městě, kde se spolu s nimi bude vyskytovat větší počet jízdních kol, dvoukolových vozidel a množství chodců. Umožní také mladým řidičům získat zkušenosti při řízení s doprovodem, v rámci kterého se mladí lidé budou moci naučit řídit auto a získat řidičský průkaz od 17 let. Ti, kteří jej získají v 17 letech, budou moci řídit sami po dovršení 18 let a budou moci pracovat jako řidiči z povolání ihned, jakmile to požadavky konkrétního pracovního místa umožní. To by mělo pomoci vyřešit stávající nedostatek řidičů. Týká se to však jen kamionů a zemí, kde dosud mají jinou úpravu. V České republice již možnost řízení kamionu od 18 let platí, byť musí absolvovat delší školení k získání profesního průkazu. . Podle IRU chybí v Evropě asi 600 000 profesionálních řidičů, a předpovídá, že do roku 2026 to bude téměř 2 miliony vzhledem k současným trendům. Předpokládaný nárůst je způsoben stárnutím populace řidičů a nízkým podílem mladých řidičů. V celé EU je pouze 6 % profesionálních řidičů mladších 25 let. Revize řidičských průkazů EU poskytuje možnost odstranit jednu z hlavních překážek, které mladým lidem brání při vstupu do této profese: rozdíl mezi věkem, kdy dokončí školní docházku, a dobou, kdy se mohou stát profesionálními řidiči. Evropská komise je také otevřená výzvě sektoru rozšířit okruh řidičů tím, že usnadní přístup řidičů ze třetích zemí. Podle návrhu EK se minimální věk pro řízení řidičů nákladních vozidel stanovuje na 18 let. Jde pro odvětví silniční dopravy o významný pozitivní krok. Mladí lidé mohou trénovat řízení ode dne, kdy dovrší sedmnáct let, za předpokladu, že mají s sebou instruktora. Řidičský průkaz si mohou udělat i v sedmnácti letech. Každý, kdo projde testem na řidičský průkaz, pak může od 18. narozenin začít pracovat jako řidič kamionu. Ne však jako řidič autobusu. Tam se nic nezmění. Ředitel IRU EU Advocacy Raluca Marian řekl: „ Vítáme návrh Evropské komise dát mladým lidem šanci stát se řidiči kamionů. Tím se výrazně sníží „propast mezi školami a koly". Tam, kde návrh Komise žalostně zaostává, je osobní doprava. V některých členských státech vidíme dobře vyškolené 18leté muže a ženy, kteří bezpečně řídí autobusy, zatímco v mnoha jiných je minimální věk mezi 21 a 24 lety. Návrh nestanoví 18 let jako jednoznačnou minimální věkovou hranici pro řízení autobusové a autokarové dopravy. V důsledku toho nepodnikla Komise žádné kroky k řešení stále závažnějších problémů s nedostatkem řidičů, které brání kolektivní mobilitě občanů EU ." Snížení věku pro řízení autobusů prosazují i sdružení a asociace v České republice. EK navrhuje mimo jiné tato opatření: Zkušební doba v délce nejméně dvou let po složení zkoušky pro začínající řidiče a pravidlo nulové tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu. To je velmi důležité, protože i když mladí řidiči představují pouze 8 % všech řidičů automobilů, dvě z pěti smrtelných nehod způsobí řidiči nebo jezdci mladší 30 let. Mladí lidé mohou složit zkoušku a začít řídit vozidlo a nákladní automobil s doprovodem v 17 letech a získat řidičské zkušenosti. Přizpůsobení výuky řidičů a zkoušek tak, aby byli absolventi lépe připraveni na přítomnost zranitelných účastníků silničního provozu. To pomůže zlepšit bezpečnost chodců, cyklistů, jakož i uživatelů elektrických skútrů a elektrokol v rámci přechodu EU k udržitelnější městské mobilitě. Cílenější posouzení zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k pokroku v léčbě nemocí, jako je cukrovka. Řidiči budou rovněž vybízeni k tomu, aby své řidičské schopnosti a znalosti aktualizovali a drželi krok s technologickým vývojem. Aktualizovaná pravidla pro řidičské zkoušky také zohlední přechod na vozidla s nulovými emisemi. Posuzovat se budou například znalosti a dovednosti spojené s vyspělými asistenčními systémy řízení a dalšími automatizovanými technologiemi. Začínající řidiči se budou rovněž učit, jaký má jejich styl řízení dopad na emise (například okamžik, kdy přeřazují mezi jednotlivými rychlostními stupni). V neposlední řadě bude u vozidel na alternativní paliva upravena povolená hmotnost vozidla kategorie „B“, neboť vozidla s nulovými emisemi poháněná bateriemi mohou být těžší. Návrhy nyní posoudí Evropský parlament a Rada.

person rebus  date_range 02.03.2023

Pro další zvýšení atraktivity veřejné dopravy bude v Německu zavedena jízdenka za 49 euro, platit bude na MHD a regionální vlaky a autobusy po celé zemi. Podobnou nabídku plánuje zavést také Francie.

Deutschlandticket vychází z devítieurové jízdenky, která byla z iniciativy spolkové vlády nabízena v letních měsících roku 2022 a prodalo se jí 52 milionů. Nová jízdenka má navázat na tuto časově omezenou kampaň jako stálá nabídka. Je součástí třetího záchranného balíčku německé federální vlády. Stejně jako devítieurová jízdenka má i Deutschlandticket poskytnout občanům finanční úlevu s ohledem na prudký nárůst cen energií. Zároveň by mělo cenově atraktivní jízdné výrazně zvýšit atraktivitu veřejné dopravy a poskytnout silnější pobídku k přechodu z aut na autobusy a vlaky – a přispět tak k dosažení klimatických cílů. Kromě jízdenky za 49 euro měsíčně mohou spolkové země na vlastní náklady nabízet další slevy. 49 eur je „zaváděcí cena“. Ministři dopravy spolkové a zemské vlády se již shodli, že od roku 2024 by mělo dojít k „dynamizaci“ v podobě automatické kompenzace inflace. Deutschlandticket bude celostátně platný a umožní cestování MHD a regionálními vlaky a autobusy všech dotčených dopravních společností po celém Německu. Přestože se některé společnosti snažily o změnu, je dálková doprava a cesty první třídou v rámci Deutschlandticket vyloučena. Prodej by měl začít od 3. dubna. Jízdenka bude k dispozici pouze digitálně (jako čipová karta nebo jako jízdenka v mobilní aplikaci) a jako měsíční předplatné. Dopravní společnosti, které v současné době nejsou schopny takovou digitální jízdenku zajistit, mají možnost jízdenku dočasně vystavit jako digitálně ověřitelnou papírovou jízdenku s QR kódem – nejpozději však do 31. prosince 2023. Stejně jako předchozí 9eurová jízdenka je jízdenka osobní a nepřenosná. Děti do 6 let doklad nepotřebují. Deutschlandticket má být platný od 1. května. Shodli se na tom ministři dopravy spolkové a zemských vlád 27. ledna 2023. Nezbytná změna zákona o regionalizaci pro zajištění federálních prostředků na projekt je v současné době v parlamentním procesu. Spolková vláda poskytne od roku 2023 1,5 miliardy eur ročně na kompenzaci ztráty dopravcům za Deutschlandticket, spolkové země se dohodly, že přispějí stejnou částkou. Veškeré dodatečné náklady vzniklé dopravním společnostem v důsledku snížení příjmů v prvním roce 2023 ponesou rovnoměrně federální a zemské vlády. Vzhledem k tomu, že Deutschlandticket se nepodařilo odsouhlasit k 1. lednu, jak bylo původně plánováno, bude mít v letošním roce financování podobu zálohy spolkovým zemím. Skutečný výpadek příjmů v tomto roce má být určen v roce 2024. Pro zajištění dlouhodobého financování má být na základě vyhodnocení přepravních a finančních efektů Deutschlandticket zahájeno nové legislativní řízení. Projekt se týká státní podpory, proto musí po schválení v obou komorách Parlamentu souhlasit Evropská komise. Spolkový ministr dopravy Dr. Volker Wissing popsal Deutschlandticket jako „Multitalent“. Podle ministra přispěje k ochraně klimatu, posílí veřejnou dopravu, pomůže k její digitalizaci a uleví občanům. " Jde o příklad pro Evropu. Zavedení podobné jízdenky podle našeho modelu již oznámila francouzská vláda ." Budestag, Bundesrat

person rebus  date_range 24.02.2023

Dceřiná firma Českých drah naplňuje svůj plán zajišťování náhradní autobusové dopravy v rámci celé ČR. Aktuálně má ČD Bus k dispozici 80 autobusů. V příštích letech by se měl jejich počet až zdvojnásobit.

Autobusový dopravce ČD Bus zřídil v Kralovicích nedaleko Plzně novou pobočku. Umístění umožňuje zajištění dobré dostupnosti nejen pro Plzeňský kraj, ale také pro kraje Středočeský, Ústecký nebo Karlovarský. „ V první fázi jsme do regionu dislokovali deset autobusů a v brzké době tento počet navýšíme na dvacet. Po Plzeňském kraji budou následovat další provozovny. Lokality už máme vybrané, řešíme vhodná konkrétní umístění. Hlavní provozovna společnosti zůstává na jižní Moravě, kde máme aktuálně 60 autobusů ,“ říká Adam Svojanovský, předseda představenstva společnosti ČD Bus. Nová pobočka je již pokryta i personálně, aktuálně je zajištěno jedenáct řidičů, s dalšími zájemci probíhají jednání. Od 6. března bude ČD Bus zajišťovat náhradní autobusovou dopravu během výluk v úsecích Stříbro – Cheb a Plzeň – Třemošná, v dubnu např. při výluce v úseku Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín. S rozšířením své působnosti v rámci ČR se firma v letošním roce zaměří i na modernizaci a rozvoj vozového parku. „ Aktuálně má ČD Bus k dispozici 80 autobusů. V příštích letech by se měl jejich počet až zdvojnásobit. Cestující se mohou těšit na nová vozidla, která budou přizpůsobena přepravě osob na invalidním vozíku nebo dětských kočárků. Běžným standardem se stane také klimatizace ,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu. Už v letošním roce dopravce pořídí deset nových moderních autobusů. ČD Bus nabízí také nová pracovní místa a průběžně provádí nábor nových řidičů. Díky stabilnímu zázemí firmy a záštitě národního dopravce se daří získávat zkušené řidiče. Autobusový dopravce přitom nehledá jen zaměstnance na hlavní pracovní poměr. „ Uvítáme i řidiče se zájmem o jiný než hlavní pracovní poměr. Tím, že nejsme a nebudeme vázáni jednou lokalitou, nabídneme pracovní příležitosti napříč celou republikou, “ doplňuje Adam Svojanovský. České dráhy v loňském roce koupily autobusového dopravce VYDOS BUS , kterého transformovaly do stávající dceřiné firmy ČD Bus. K pořízení vlastní autobusové dopravy vedly ČD především vysoké ceny externích dodavatelů za zajištění náhradních autobusů během výlukové činnosti nebo mimořádných událostí. Vzhledem k množství výluk ale budou České dráhy zatím i nadále větší část výlukové dopravy soutěžit. O nové pobočce informovaly České dráhy prostřednictvím tiskové zprávy.

person rebus  date_range 20.02.2023

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti Horoměřicko, Slánsko, Berounsko, Čáslavsko, Kostelecko, Mladoboleslavsko, Rožmitálsko, Neveklovsko, Českobrodsko a Mělnicko.

V zadávacích řízeních byly ve třetí vlně, v polovině listopadu roku 2022 , zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna C byla vyhlášena pro deset oblastí – zadavatelem šesti oblastí (C1–C6) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem čtyřech zbývajících oblastí (C7–C10) je Středočeský kraj. Zadavatelé obdrželi celkem 59 nabídek, v rozmezí 4 až 9 nabídek pro každou jednotlivou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž, o čemž mj. svědčí i malé rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých účastníků zadávacích řízení ve většině oblastí. Do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci, kteří se veřejných zakázek účastnili buďto přímo sami nebo v rámci sdružení. Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách. Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny a není posouzeno splnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli. Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

person rebus  date_range 10.02.2023

Mezinárodní asociace veřejné dopravy UITP oznámila zahájení eBRT2030, nového projektu EU a významného milníku v elektrické mobilitě pro podporu udržitelné městské dopravy formou elektrického Bus Rapid Transit (BRT) systému.

eBRT2030 byl představen během dvoudenní konference v Bruselu 1. a 2. února 2023. Spojuje 45 partnerů v oblasti veřejné dopravy po celém světě, kromě Evropské Komise, POLIS, TMB Barcelona, ​​​​Volvo, ARRIVA a další. Změna klimatu a znečištění ovzduší jsou hlavním problémem v Evropě i na celém světě a veřejná doprava je základem úsilí o dosažení udržitelné mobility a zlepšení její ekologické stopy. Jednou z největších inovací v tomto ohledu jsou právě systémy BRT, uvádí UITP. Rozvoj systémů eBRT zaměřených na cestující v rámci eBRT2030 bude úzce spojen s koncovými uživateli a pomůže směrovat zavádění těchto systémů tak, aby zpepšily služby a podpořily služby pro cestující. V návaznosti na to se projekt výrazně zaměří na zlepšení zkušeností cestujících a zlepšení dostupnosti mobility v málo obsluhovaných oblastech nebo regionech se zvýšenou dopravní potřebou. Řešení eBRT2030 budou testována v reálných podmínkách v Evropě i mimo ni a přivede ke spolupráci provozovatele veřejné dopravy, výrobce autobusů, poskytovatele technologií a akademickou obec. Projekt eBRT2030 je v souladu s cíli UITP pomoci při rozvoji elektrické mobility pro čistší a udržitelnější města. " Nadcházející roky budou klíčovým okamžikem pro dosažení našich závazků v oblasti klimatu a cílů Zelené dohody EU. Nová generace systémů BRT s pokročilými funkcemi automatizace a konektivity znamená velký skok k dosažení těchto cílů. Jako UITP jsme hrdí na to, že můžeme usnadnit tolik potřebnou spolupráci celého sektoru, aby se tak stalo ," uvádí Umberto Guida, Head of Projects Strategy UITP Podrobnosti o projektu eBRT budou k dispozici na webu UITP. UIPT sdružuje více než 1 900 členů ze 100 zemí a je jedinou celosvětovou sítí zúčastněných stran ve veřejné dopravě a všechn udržitelných druhů dopravy.

person rebus  date_range 07.02.2023

Za volant by měli usednout mladí lidé. Jak je ale pro tuto profesi získat. Řešením je motivace studentů, jednodušší získání průkazů profesní způsobilosti, i snížení věkové hranice pro řízení vozů hromadné dopravy. Podle IRU může bez rychlého opatření chybět v Evropě brzy až 100 000 řidičů.

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) se sešla s představiteli kraje a zástupci středních škol a regionálních dopravců. Jednali o možnostech řešení nedostatku řidičů. ​„ Nedostatek profesionálních řidičů je problém, který se rok od roku prohlubuje ,” potvrzuje Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. „Z ájemci o tuto práci musí mít nejen řidičský průkaz vyšších skupin, ale také profesní průkaz řidiče. To je proces, který je náročný časově i finančně. Absolventi středních škol proto často volí jiné zaměstnání, které mohou vykonávat hned. Cílem je tedy motivovat studenty k získání průkazů profesní způsobilosti již během školy. Zároveň jsme otevřeli diskuzi, zda snížit věkovou hranici pro řidiče hromadné autobusové dopravy .“ Často se také hovoří o výraznějším zaměstnávání šoférů ze zahraničí, to ale podle dopravců není řešení. „ Průměrný věk našich šoférů je 49 let. Výrazně chybí především generace do 40 let. Je potřeba, aby ze škol vycházelo mnohem více mladých lidí s řidičskými oprávněními C+E a profesními průkazy. Tímto směrem je potřeba zaměřit financování. O takové uchazeče/čky o zaměstnání bude mezi firmami obrovský zájem a bude velká ochota investovat do jejich následného zaučení, rozvoje a odměňování ,“ vysvětluje Matyáš Lagarde ze společnosti Lagarde Spedition, který je zároveň jedním ze dvou garantů sekce Doprava při KHK KK. „ Věříme, že tato cesta je perspektivnější než získávání nových profesionálních řidičů formou rekvalifikací a příchodů řidičů z okolních států. To je nedostatečné řešení ." Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek souhlasí s tím, že je motivace studentů tou správnou cestou: „ Karlovarský kraj vnímá významný nedostatek profesionálních řidičů a společně s KHK KK hledá cestu a možnosti, jak tento stav zlepšit. Za nejefektivnější postup považujeme zejména motivaci žáků oborů automechanik, autotronik, ale nejen jich, finančním příspěvkem k získání průkazů profesní způsobilosti. Přijetím tohoto příspěvku se zaváží k tomu, že po určitou dobu budou pracovat v našem regionu. Kromě této motivace připraví kraj, opět ve spolupráci s KHK KK a zaměstnavateli v autodopravě, propagační kampaň k této profesi, která by svým obsahem, v podobě řady dalších benefitů, měla přilákat zájemce o práci profesionálních řidičů ,“ doplňuje hejtman Petr Kulhánek. Integrovaná střední škola (ISŠ) v Chebu na nepříznivý trend zareagovala zavedením nového vzdělávacího programu. „ Žáci mají možnost se během prvního ročníku rozhodnout, zda zvolí obor Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik, nebo právě nový obor Mechanik opravář motorových vozidel – Řidič kamionové a osobní dopravy. Řidič kamionové a osobní dopravy má odborný výcvik specializovaný na opravu a diagnostiku převážně nákladních vozidel – kamionů. Absolventi získají řidičský průkaz skupiny B, C, E a školení profesní způsobilosti ,“ říká ředitel ISŠ Cheb Jan Homolka a podotýká: „Tento obor se na ISŠ Cheb začal vyučovat od školního roku 2020/2021. V letošním školním roce tak z naší školy vyjdou první absolventi.“ V České republice je zhruba 200 tisíc profesionálních řidičů, ale dalších asi 20 tisíc chybí v nákladní dopravě a přibližně 5 tisíc v autobusové dopravě. „ Tato situace již ohrožuje kvalitní zajištění autobusové dopravní obslužnosti v regionech, “ upozorňuje Zdeněk Suchan, předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary a druhý garant komorové sekce Doprava. Také on vidí řešení ve větší součinnosti mezi technickými školami a zaměstnavateli, pomoct by ale mohla i úprava legislativy. „ Situaci by pomohlo částečně řešit umožnění řízení autobusu mladým od 18 let, na kratších linkách do 50 kilometrů, s potřebným zácvikem a rutinní přepravou na opakujících se trasách. Tuto možnost mají např. mladí v Německu. V kombinaci s oborem řidič by potom technické školy mohly jako součást studia vydávat absolventům řidičské a profesní průkazy jak na nákladní vozidlo (C, C+E), tak na autobus (D, D+E). Dnes může řídit osoba od 18 let pouze nákladní vozidlo, ale autobus až od 21 let. Mladí zájemci o řízení autobusu se tedy většinou vydají cestou jiné profese ,“ uzavírá Zdeněk Suchan. Pro řešení nedostatku řidičů vyzvaly Evropskou unii Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) a Evropských provozovatelů osobní dopravy (EPTO) . Podle nich čelí odvětví silniční dopravy bezprecedentnímu a vážnému nedostatku řidičů, který se do roku 2026 ztrojnásobí, pokud nebudou přijata žádná opatření. Příležitost je během nadcházejícího švédské předsednictví v Radě EU. Revidovaná směrnice EU o řidičských průkazech by měla stanovit minimální věk pro profesionální řidiče autobusů a autokarů na 18 let v celé Evropské Unii. U nás po snížení hranice věkové hranice pro řidiče autobusů volají už delší dobu dopravci, podpořili je také krajští organizátoři veřejné dopravy a příští týden by, podle České televize, měla Dopravní komise Asociace krajů předložit příslušnou úpravu zákona.

person rebus  date_range 27.01.2023

Na letošním posledním jednání 6. a 7. prosince v Luhačovicích členové Asociace zvolili nové představenstvo a revizní komisi. Novým prezidentem se stal Jindřich Poláček, předsedou revizní komise byl zvolen Radislav Kusák.

Prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) Jaroslav Hanák informoval na jednání valné hromady o výsledcích z pravidelných jednání s představiteli vlády a sociálních partnerů k energetické, ekonomické a sociální situaci země, o připravované legislativě, o možnostech a stavu čerpání financí z evropských fondů, o průběhu významných veletrhů a dalších aktuálních tématech. Členové ADSSF a hosté z ADSSS a ČESMAD Bohemia diskutovali o strategii, rozsahu a financování veřejné dopravy v jednotlivých krajích a o problematice nákladní dopravy. Zápis je pro oprávněné uživatele k dispozici ZDE V rámci jednání se uskutečnily řádné volby do představenstva a revizní komise na období 2023 – 2025. Současný prezident Jaroslav Hanák již dřívě oznámil, že do představenstva nebude kandidovat, stejně jako Michal Kliment, dosavadní viceprezident. Novými členy statutárních orgánů pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025 se stali : Ing. Jindřich Poláček - prezident ADSSF Ing. Richard Latislav - 1. viceprezidentem ADSSF Mgr. Štefan Vorčák - člen představenstva Ing. Radislav Kusák - předseda revizní komise Ing. Oldřich Holubář a Tomáš Velc - člen revizní komise Pan Jaroslav Hanák, který v těchto dnech oslavil významné životní jubileum, se stal Čestným prezidentem ADSSF . V současné době má ADSSF 22 členských firem.

person rebus  date_range 30.12.2022

O provozování autobusové dopravy v oblasti Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska byl velký zájem. Přišlo 51 nabídek.

Hlavní město Praha a Středočeský kraj informují o nabídkách účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny B . V zadávacích řízeních byly ve druhé vlně, v září tohoto roku, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna B byla vyhlášena pro osm oblastí – zadavatelem pěti oblastí (B1 – B5) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem tří zbývajících oblastí (B6 – B8) je Středočeský kraj. Zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek, v rozmezí 3 až 9 nabídek pro každou jednotlivou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž, o čemž mj. svědčí i malé rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých účastníků zadávacích řízení ve většině oblastí. Do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci, kteří se veřejných zakázek účastnili buďto přímo sami nebo v rámci sdružení. Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách. Nabídky budou nyní, stejně jako v předchozí části výběrového řízení , předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Posuzovat je bude hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli. Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

person rebus  date_range 21.12.2022
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací