Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

Za volant by měli usednout mladí lidé. Jak je ale pro tuto profesi získat. Řešením je motivace studentů, jednodušší získání průkazů profesní způsobilosti, i snížení věkové hranice pro řízení vozů hromadné dopravy. Podle IRU může bez rychlého opatření chybět v Evropě brzy až 100 000 řidičů.

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) se sešla s představiteli kraje a zástupci středních škol a regionálních dopravců. Jednali o možnostech řešení nedostatku řidičů. ​„ Nedostatek profesionálních řidičů je problém, který se rok od roku prohlubuje ,” potvrzuje Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. „Z ájemci o tuto práci musí mít nejen řidičský průkaz vyšších skupin, ale také profesní průkaz řidiče. To je proces, který je náročný časově i finančně. Absolventi středních škol proto často volí jiné zaměstnání, které mohou vykonávat hned. Cílem je tedy motivovat studenty k získání průkazů profesní způsobilosti již během školy. Zároveň jsme otevřeli diskuzi, zda snížit věkovou hranici pro řidiče hromadné autobusové dopravy .“ Často se také hovoří o výraznějším zaměstnávání šoférů ze zahraničí, to ale podle dopravců není řešení. „ Průměrný věk našich šoférů je 49 let. Výrazně chybí především generace do 40 let. Je potřeba, aby ze škol vycházelo mnohem více mladých lidí s řidičskými oprávněními C+E a profesními průkazy. Tímto směrem je potřeba zaměřit financování. O takové uchazeče/čky o zaměstnání bude mezi firmami obrovský zájem a bude velká ochota investovat do jejich následného zaučení, rozvoje a odměňování ,“ vysvětluje Matyáš Lagarde ze společnosti Lagarde Spedition, který je zároveň jedním ze dvou garantů sekce Doprava při KHK KK. „ Věříme, že tato cesta je perspektivnější než získávání nových profesionálních řidičů formou rekvalifikací a příchodů řidičů z okolních států. To je nedostatečné řešení ." Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek souhlasí s tím, že je motivace studentů tou správnou cestou: „ Karlovarský kraj vnímá významný nedostatek profesionálních řidičů a společně s KHK KK hledá cestu a možnosti, jak tento stav zlepšit. Za nejefektivnější postup považujeme zejména motivaci žáků oborů automechanik, autotronik, ale nejen jich, finančním příspěvkem k získání průkazů profesní způsobilosti. Přijetím tohoto příspěvku se zaváží k tomu, že po určitou dobu budou pracovat v našem regionu. Kromě této motivace připraví kraj, opět ve spolupráci s KHK KK a zaměstnavateli v autodopravě, propagační kampaň k této profesi, která by svým obsahem, v podobě řady dalších benefitů, měla přilákat zájemce o práci profesionálních řidičů ,“ doplňuje hejtman Petr Kulhánek. Integrovaná střední škola (ISŠ) v Chebu na nepříznivý trend zareagovala zavedením nového vzdělávacího programu. „ Žáci mají možnost se během prvního ročníku rozhodnout, zda zvolí obor Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik, nebo právě nový obor Mechanik opravář motorových vozidel – Řidič kamionové a osobní dopravy. Řidič kamionové a osobní dopravy má odborný výcvik specializovaný na opravu a diagnostiku převážně nákladních vozidel – kamionů. Absolventi získají řidičský průkaz skupiny B, C, E a školení profesní způsobilosti ,“ říká ředitel ISŠ Cheb Jan Homolka a podotýká: „Tento obor se na ISŠ Cheb začal vyučovat od školního roku 2020/2021. V letošním školním roce tak z naší školy vyjdou první absolventi.“ V České republice je zhruba 200 tisíc profesionálních řidičů, ale dalších asi 20 tisíc chybí v nákladní dopravě a přibližně 5 tisíc v autobusové dopravě. „ Tato situace již ohrožuje kvalitní zajištění autobusové dopravní obslužnosti v regionech, “ upozorňuje Zdeněk Suchan, předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary a druhý garant komorové sekce Doprava. Také on vidí řešení ve větší součinnosti mezi technickými školami a zaměstnavateli, pomoct by ale mohla i úprava legislativy. „ Situaci by pomohlo částečně řešit umožnění řízení autobusu mladým od 18 let, na kratších linkách do 50 kilometrů, s potřebným zácvikem a rutinní přepravou na opakujících se trasách. Tuto možnost mají např. mladí v Německu. V kombinaci s oborem řidič by potom technické školy mohly jako součást studia vydávat absolventům řidičské a profesní průkazy jak na nákladní vozidlo (C, C+E), tak na autobus (D, D+E). Dnes může řídit osoba od 18 let pouze nákladní vozidlo, ale autobus až od 21 let. Mladí zájemci o řízení autobusu se tedy většinou vydají cestou jiné profese ,“ uzavírá Zdeněk Suchan. Pro řešení nedostatku řidičů vyzvaly Evropskou unii Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) a Evropských provozovatelů osobní dopravy (EPTO) . Podle nich čelí odvětví silniční dopravy bezprecedentnímu a vážnému nedostatku řidičů, který se do roku 2026 ztrojnásobí, pokud nebudou přijata žádná opatření. Příležitost je během nadcházejícího švédské předsednictví v Radě EU. Revidovaná směrnice EU o řidičských průkazech by měla stanovit minimální věk pro profesionální řidiče autobusů a autokarů na 18 let v celé Evropské Unii. U nás po snížení hranice věkové hranice pro řidiče autobusů volají už delší dobu dopravci, podpořili je také krajští organizátoři veřejné dopravy a příští týden by, podle České televize, měla Dopravní komise Asociace krajů předložit příslušnou úpravu zákona.

person rebus  date_range 27.01.2023

Na letošním posledním jednání 6. a 7. prosince v Luhačovicích členové Asociace zvolili nové představenstvo a revizní komisi. Novým prezidentem se stal Jindřich Poláček, předsedou revizní komise byl zvolen Radislav Kusák.

Prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) Jaroslav Hanák informoval na jednání valné hromady o výsledcích z pravidelných jednání s představiteli vlády a sociálních partnerů k energetické, ekonomické a sociální situaci země, o připravované legislativě, o možnostech a stavu čerpání financí z evropských fondů, o průběhu významných veletrhů a dalších aktuálních tématech. Členové ADSSF a hosté z ADSSS a ČESMAD Bohemia diskutovali o strategii, rozsahu a financování veřejné dopravy v jednotlivých krajích a o problematice nákladní dopravy. Zápis je pro oprávněné uživatele k dispozici ZDE V rámci jednání se uskutečnily řádné volby do představenstva a revizní komise na období 2023 – 2025. Současný prezident Jaroslav Hanák již dřívě oznámil, že do představenstva nebude kandidovat, stejně jako Michal Kliment, dosavadní viceprezident. Novými členy statutárních orgánů pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025 se stali : Ing. Jindřich Poláček - prezident ADSSF Ing. Richard Latislav - 1. viceprezidentem ADSSF Mgr. Štefan Vorčák - člen představenstva Ing. Radislav Kusák - předseda revizní komise Ing. Oldřich Holubář a Tomáš Velc - člen revizní komise Pan Jaroslav Hanák, který v těchto dnech oslavil významné životní jubileum, se stal Čestným prezidentem ADSSF . V současné době má ADSSF 22 členských firem.

person rebus  date_range 30.12.2022

O provozování autobusové dopravy v oblasti Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska byl velký zájem. Přišlo 51 nabídek.

Hlavní město Praha a Středočeský kraj informují o nabídkách účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny B . V zadávacích řízeních byly ve druhé vlně, v září tohoto roku, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna B byla vyhlášena pro osm oblastí – zadavatelem pěti oblastí (B1 – B5) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem tří zbývajících oblastí (B6 – B8) je Středočeský kraj. Zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek, v rozmezí 3 až 9 nabídek pro každou jednotlivou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž, o čemž mj. svědčí i malé rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých účastníků zadávacích řízení ve většině oblastí. Do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci, kteří se veřejných zakázek účastnili buďto přímo sami nebo v rámci sdružení. Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách. Nabídky budou nyní, stejně jako v předchozí části výběrového řízení , předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Posuzovat je bude hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli. Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

person rebus  date_range 21.12.2022

Středočeskou asociaci dopravců příští rok čekají volby do představenstva a zaměří se na rozšíření členské základny a posílení svého vlivu.

V roce 2023 proběhnou řádné volby ADSSS a jako svůj hlavní cíl vidí podporu pro dopravce v závazkové dopravě. Bude také usilovat o větší spolupráci s ADSSF a dalšími institucemi v oboru. Více informací z členské schůze konané 1. prosince 2022 pro oprávněné uživatele ZDE.

person rebus  date_range 16.12.2022

Ve 3. čtvrtletí letošního roku splnili ze 33 dopravců v Praze a Středočeském kraji všech 21 požadovaných standardů dva dopravci, Dopravní podnik hlavního města a společnost Martin Uher.

V rámci pravidelného měření a vyhodnocování úrovně kvality jednotlivých autobusových dopravců PID proběhlo vyhodnocení plnění Standardů kvality PID za 3. čtvrtletí 2022. Hodnotí se celkem 21 indikátorů napříč všemi 33 dopravci, a to jak v rámci Prahy, tak Středočeského kraje. Mezi sledovanými indikátory jsou plnění grafikonu, přesnost provozu, bezbariérovost, informování ve vozidlech a na zastávkách, stáří vozového parku nebo čistota vozidel a teplotní komfort. Sleduje se také ústrojová kázeň řidičů a míra dodržování jejich povinností. Během sledovaného čtvrtletí zasáhl do plnění smluv s dopravci především přetrvávající nedostatek řidičů, který eskaloval v průběhu srpna a září. I přesto splnilo požadovaný standard plnění grafikonu celkem 25 z 33 dopravců, 17 z nich dokonce bez jediného výpadku. Všechny požadované standardy splnili 2 dopravci (Dopravní podnik hl. m. Prahy a Martin Uher), velmi kvalitní výkon podalo i dalších 7 dopravců s jediným nesplněným standardem. Všichni dopravci splnili standard „Teplotní komfort“, naopak nejhorším standardem bylo „Informování ve vozidlech“, který splnilo pouze 9 dopravců. Kromě tohoto standardu, kdy se hodnotí především funkčnost informačních panelů, hlášení zastávek nebo aktuálnost informací o tarifu a přepravních podmínkách, je výraznější prostor ke zlepšení také u standardu „Bezbariérovost“. Zde byl největší překážkou v plnění požadované úrovně náročnosti zejména nedostatečný počet garantovaně nízkopodlažních spojů, a to především na příměstských a regionálních linkách. Zlepšení napříč více dopravci bychom uvítali také u standardů „Funkčnost odbavovacích zařízení“ nebo „Přesnost provozu“, z nějž mohou řidiči přímo ovlivnit předčasné odjezdy ze zastávek nebo včasné přistavení autobusu do výchozí zastávky. Standardy kvality PID jsou měřeny kontinuálně buďto automaticky ze sledovacího systému MPVnet, díky kterému má ROPID informace o aktuální poloze vozidel, nebo manuálně pomocí fiktivních zákazníků či pracovníků kontroly, kteří navštěvují v předem definovaných počtech vozidla jednotlivých dopravců a sledují všechny měřené aspekty (například chování řidičů, čistotu vozidel nebo informování cestujících). ROPID podrobné výsledky plnění jednotlivých standardů zveřejnil.

person rebus  date_range 16.12.2022

Nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy v České republice má 22 řádných členů, což jsou největší dopravní podniky, a 122 ostatních členů, kterými jsou dodavatelské firmy. Výročí oslavila konferencí o výzvách a budoucnosti moderní MHD.

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), bylo založeno v listopadu 1992. " Zakládací listinu podepsali zástupci 18 dopravních podniků a jejich vizí bylo vytvořit silné uskupení provozovatelů městské hromadné dopravy, kteří si budou vzájemně vyměňovat poznatky a zkušenosti, budou sdílet problémy, které pak díky sdružení budou moci řešit jednodušším a efektivnějším způsobem. S touto vizí pokračujeme i nadále, protože se nám stále potvrzuje, že cesta vzájemné podpory a spolupráce má smysl ,“ uvedl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán. Kulaté výročí oslavilo SDP ČR odbornou konferencí 7. prosince v Muzeu MHD v pražských Střešovicích. Formou panelových diskuzí se na konferenci "Výzvy moderní MHD" hovořilo o Udržitelné MHD, vizích a budoucnosti MHD a také o komunikaci a PR v této oblasti. „ Kromě spolupráce napříč dopravními podniky se snažíme získat co nejširší podporu pro MHD u zákonodárců a odborné veřejnosti. Věříme, že tato konference naši snahu podpořila ,“ řekl Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR. I když městská hromadná doprava je v každém městě organizována i financována samostatně, mají dopravci řadu společných zájmů a problémů: provozují podobná vozidla, podobné řídicí a odbavovací systémy a řadu dalších technických zařízení, řídí se stejnou legislativou, řeší podobné organizační problémy. A to vše na platformě Sdružení dopravních podniků ČR spolu konzultují, zaujímají společná stanoviska a hledají řešení, která mohou všem pomoci. V SDP ČR působí 10 odborných skupin, každá z nich se schází dvakrát ročně. Odborníci ze všech dopravních podniků si vyměňují zkušenosti z jednotlivých oblasti, a právě díky tomu, že si dopravní podniky navzájem nekonkurují, mohou sdílet své poznatky z provozu a zkušenosti s dodavateli. Dopravní podniky dohromady provozují 3 064 autobusů, 733 trolejbusů, 1 710 tramvají, zaměstnávají 21 300 lidí, z toho je přes 10 000 řidiček a řidičů, celkem 921 linek pokrývá 12 300 km a přepraví 1,5 miliardy cestujících ročně. Konference se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka, který mimo jiné uvedl: " Městská hromadná doprava je jeden ze segmentů v České republice, který se těší světové úrovně. Máme zájem, aby existovala úzká vazba mezi resortem dopravy a SDP ČR, přestože dopravní podniky nefinancujeme. V krátké době nás čeká hledání nového řešení pro to, co už z části existuje - jednotná jízdenka. Jsem přesvědčený, že musíme přijít pro veřejnost s řešením, které pokryje napříč celou republiku a nabídne cestujícímu možnost vystačit si s jedním dokladem. Na ministerstvu se tím začínáme intenzivně zabývat, je to nezbytně nutné, ale vůbec to není jednoduchá věc. Tak, jak se rozvíjely jednotlivé městské podniky a zaváděly své systémy, přidaly se krajské integrované systémy, které mají svá pravidla a za sebou velké množství odvedené práce, aby v regionech fungulovaly co nejlépe. Nyní přicházíme s novým řešením, které bychom ale měli pro Českou republiku zvládnout - s jednoduchou formou odbavení. V nadcházejícím tříletém období to bude jeden z klíčových úkolů. Musíme najít systém, který bude funkční a na který budeme mít finance. Zároveň musíme nabídnout komfortní, pohodlnou, dostupnou a spolehlivou dopravu se snadným odbavením, abychom přitáhli více lidí do veřejné dopravy ." Zásluhou Sdružení dopravních podniků také vznikl oblíbený seriál Bus Salon, ve kterém herec Václav Kopta představuje provozy jednotlivých dopravních podniků. Po velkém úspěchu, který pořad zaznamenal na sítích Youtube a Facebook, o něj projevil zájem videoportál Stream, který patří pod společnost Seznam.cz. Vysílání odstartuje na začátku roku 2023. „ Bus Salon je rozhodně náš nejzásadnější marketingový počin a byla by škoda, kdybychom s ním dál nepracovali. Jednotlivé díly jsou natočené nadčasově, proto jsme od začátku věděli, že chceme seriál využívat jako komunikační nástroj dlouhodobě a ne jednorázově. Věříme, že si Bus Salon na Streamu najde další velkou skupinu fanoušků,“ řekl předseda odborné skupiny Marketing při SDP ČR Slavoj Dolejš. Na Facebooku a Youtube, kde seriál vysílán od poloviny roku 2021 do března tohoto roku, zaznamenal velmi vysokou sledovanost. Celkově se Bus salon zobrazil na FB více než 3 300 000krát, na YouTube to bylo dokonce 15,6 milionu zobrazení a téměř 900 tisíc zhlédnutí. Při natáčení měl Vašek Kopta možnost řídit více než 50 různých typů autobusů nebo trolejbusů, podíval se do kabiny tramvaje, lanovky i výletní lodi. Seriál pak zabodoval nejen u diváků, ale také u odborné veřejnosti. V září 2022 získal první cenu soutěže Zlatý středník v kategorii Auto-moto a doprava, v této kategorii zvítězil v silné konkurenci projektů společností Škoda Auto, Volkswagen Group, Zásilkovna a České asociace pojišťoven. „ Autobusy byly Vaškovou vášní už od dětství a natáčením Bus Salonu si prý splnil svůj životní sen. Téměř v každém městě vyjel Vašek do ostrého provozu bez jakékoliv předchozí přípravy a v několika případech dokonce na ostré lince s reálnými cestujícími. Celkem se natáčelo v rekordním čase 23 dní ,“ přiblížil natáčení Jiří Nevečeřal z agentury EventHouse, který měl výrobu na starost. Z natáčení vzniklo 33 klasických epizod a 5 bonusových videí.

person rebus  date_range 08.12.2022

Díky osvobození od poplatku z obnovitelných zdrojů energie (POZE) ušetří dopravní podniky více než 300 milionů korun.

Evropská komise na začátku listopadu schválila český program podpory provozovatelů železniční a městské dopravy využívajících elektrickou trakci. Provozovatelé vozidel na elektřinu tak konečně budou opravdu osvobozeni od poplatku z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Podle Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) díky tomu ušetří dopravní podniky více než 300 milionů korun. Novelu zákona o podporovaných zdrojích energie schválili poslanci v září loňského roku. Předkladatelem návrhu byl místopředseda Hospodářského výboru Martin Kolovratník, který pro něj získal v tomto garančním výboru doporučující stanovisko pro závěrečné třetí čtení. Novela měla platit od 1. ledna 2022, český program na podporu provozovatelů elektrické trakce ale musel projít schvalovacím procesem Evropské komise a dopravní podniky tak poplatky dosud musely platit. „ Ekologicky šetrná doprava s vozidly na elektřinu si zaslouží podporu, a právě osvobození od poplatků za obnovitelné zdroje je jednou z možností, jak ji zajistit. Budoucnost dopravy je mimo jiné právě v elektřině a ve využití dalších šetrných zdrojů energie ,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Právě ministerstvo dopravy se aktivně zasadilo o to, aby byla podpora dopravních podniků schválena co nejdříve. „ Jsme vděční, že ministerstvo dopravy převzalo iniciativu a postaralo se o tu část notifikace, která se týkala dopravních podniků. Pokud by se zákon schvaloval jako celek, včetně např. podpory pro fotovoltaiku, jsme přesvědčeni o tom, že by notifikace byla velmi problematická. Otázkou pak není jen, jestli by Evropská komise posoudila slučitelnost českého opatření v tomto roce, ale zda by ke schválení z její strany vůbec došlo ,“ vysvětlil předseda SDP ČR Tomáš Pelikán. Dopravní podniky odváděly POZE prostřednictvím svých dodavatelů elektrické energie od začátku roku až do října, kdy byly tyto poplatky vládou odpuštěny všem. Odvedené finance by však měly být dopravcům vráceny. „ Nyní čekáme na úpravu nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, které by mělo stanovit kompenzační mechanismus za období předcházející vydání rozhodnutí Evropské komise. Toto opatření zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ,“ řekl Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR. Zastropováním cen energií a vrácením poplatků na podporu obnovitelných zdrojů energie zaplacené v letošním roce mohou dopravci ve veřejné dopravě ušetřit celkově 900 milionů korun ročně.

person rebus  date_range 08.12.2022

Středočeský kraj zveřejnil zadávací dokumentace čtvrté - poslední vlny soutěží o smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti v oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska od 1. prosince 2024 na deset let.

Soutěže na nové dopravce, kteří budou přepravovat cestující ve Středočeském kraji a v hl. městě Praze v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) od 1. prosince 2024, probíhají ve čtyřech vlnách , v každé z nich je soutěženo několik oblastí, které objednávají Středočeský kraj a hlavní město Praha nebo jen Středočeský kraj. Ve čtvrté vlně se konkrétně bude soutěžit o smlouvy v oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska. Všechny stávající kontrakty s autobusovými dopravci budou končit 30. listopadu 2024. Nové soutěže byly vyhlášeny v dostatečném předstihu tak, aby budoucí dopravci měli dostatek času na přípravu k zahájení provozu. Středočeský kraj a hlavní město Praha, jako objednatelé veřejné linkové dopravy, musí zajistit kontinuitu dopravní obslužnosti na svém území a zajistit nové dlouhodobé smlouvy. Předložené nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených oblastech. Kvalita je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek. Hodnota zakázek na veřejné služby v přepravě cestujících ve čtvrté vlně neponížená o tržby a jiné příjmy činí cca 17,6 mld. Kč a 343 mil. linkových km. Lhůta na podání nabídek je stanovena do 14. února 2023. V případě nutných úprav podmínek soutěže, zejména v důsledku vysvětlení zadávací dokumentace nebo potřeby reagovat na souběh lhůt pro podání nabídek s další vyhlášenou vlnou, mohou zadavatelé rozhodnout o prodloužení lhůty.

person rebus  date_range 28.11.2022

Členové Asociace se sejdou 6. až 7. prosince 2022 a rozhodnou o novém představenstvu. Volba nového prezidenta, který nahradí po 31 letech Jaroslava Hanáka, bude pro budoucí směrování a podporu autobusové dopravy důležitá.

Na programu posledního letošního setkání členů Asociace je diskuze k vývoji politické, válečné, energetické a ekonomické situace země a firem, ke strategii, rozsahu a financování veřejné dopravy v jednotlivých krajích po covidu a válečné agresi na Ukrajině a dalších aktuálních tématech k autobusové dopravě. Prezident ADSSF Jaroslav Hanák bude informovat o výsledcích z jednání s představiteli vlády a sociálních partnerů, o aktuálním stavu legislativy, o možnostech čerpání a stavu čerpání evropských peněz z NPO, modernizačního fondu, fondu spravedlivé transformace a klasických strukturálních fondů. Pro další činnost Asociace dopravních spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) budou důležité volby nového představenstva, prezidenta, viceprezidenta a revizní komise. Současný prezident Jaroslav Hanák nebude již do vedení Asociace kandidovat a na minulém jednání členové rozhodli o dalším pokračování činnosti s novým vedením, o kterém na prosincové valné hromadě rozhodnou. " Veřejná doprava je základem spokojenosti společnosti, autobusová doprava je základem systému. Vážím si výrobců autobusů, je vynikající, že se ve velké míře vyrábí v České republice, naši dopravci je využívají, a věřím, že jejich kvalita roste. Autobus je pohodlný, flexibilní a je to budoucnost, " řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a ADSSF, na zahájení letošního veletrhu autobusové dopravy CZECHBUS 2022. Program VH_ADSSF prosinec_2022

person rebus  date_range 25.11.2022

Výběrová řízení na nové dopravce pro Středočeský kraj a hlavním město probíhají ve čtyřech vlnách. První část je již vysoutěžena a nabídky se vyhodnocují, druhá vlna výběrových řízení stále probíhá a třetí by měl Kraj a hlavní město Praha zveřejnit 14. listopadu.

V každé vlně výběrových řízení je soutěženo několik oblastí, které Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Ve čtvrté vlně se bude jednat o oblast Horoměřicka, Slánska, Berounska, Čáslavska, Mladoboleslavska, Kostelecka, Rožmitálska, Neveklovska, Českobrodska a Mělnicka. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost od 1. prosince 2024 na dobu deseti let. Předložené nabídky budou opět hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek, ve všech oblastech, která je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, jež je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Brutto objem třetí vlny neponížený o tržby a jiné příjmy činí cca 19,9 mld. Kč a 389 mil. linkkm. Velikost oblastí je zvolena tak, aby se do tendrů mohli přihlásit i menší dopravci. Lhůta na podání nabídek je do 16. ledna 2023 – vzhledem k předpokládaným dotazům od uchazečů lze objektivně počítat s jejím prodloužením. Do prvního výběrového řízení bylo podáno 31 nabídek, které zadavatelé vyhodnocují. Druhý tendr stále běží.

person rebus  date_range 14.11.2022
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací