Čipové karty v B. Bystrici. Časovaná bomba? * V krátkej dobe zavŕšený proces privatizácie niektorých spoločností SAD *
Čipové karty v B. Bystrici. Časovaná bomba? * V krátkej dobe zavŕšený proces privatizácie niektorých spoločností SAD *

Čipové karty v B. Bystrici. Časovaná bomba?

5. októbra 2005 uverejnila Česká televize reportáž o zaujímavej situácii, ktorá nastala pri zmene odbavovacieho systému v MHD u nemenovaného dopravcu zo systému slovenskej firmy Emtest na systém českej Mikroelektroniky. Podrobnosti a vyjadrenia firmy Emtest aj Mikroelektronika si môžete prečítať v nasledujúcich článkoch:

Společnost Mikroelektronika k bezpečnosti karetních systému v dopravě
Stanovisko EM TEST ČR spol. s r.o. pro obchodní partnery k reportáži odvysílané Českou televizí
Prohlášení společnosti Mikroelektronika spol. s r.o. k jednotlivým bodům Stanoviska EM TEST ČR spol. s r.o. pro obchodní partnery k reportáži odvysílané Českou televizí dne 5. 10. 2005, zveřejněného na BUSportálu 10.10.2005.

Situácia v Banskej Bystrici je unikátna tým, že sa nejedná o demonštračnú zmenu jednej čipovej karty, ktorá poukazuje na chybu v implementácii bezpečnostných pravidiel v odbavovacom systéme firmy Emtest, ale o zmenu masovú. Keď na chvíľu zanedbáme samotný fakt, že je programovo možné "prečipovať" (terminus technicus používaný momentálne obyvateľmi B. Bystrice) kartu vydanú emitentom SAD BBDS tak, že ma všetky atribúty karty vydanej emitentom SAD ZV a SAD BBDS ju nie je schopná viac prečítať, vynára sa pre všetkých, ktorí si karty zmenili niekoľko veľmi nepríjemných možností. Nasledujúci zoznam určite nie je konečný, ani vyčerpávajúci:

- Cestujúci, ktorí doteraz používal čipovú kartu SAD BBDS aj k cestovaniu na prímestských, alebo diaľkových linkách má smolu. Prečipovaná karta mu nebude fungovať a musí si zakúpiť u SAD BBDS novú. EKONOMICKÁ STRATA CESTUJÚCEHO

- Cestujúcemu skončí platnosť karty. Podľa informácií, ktoré BUSportál má, nevie zatiaľ SAD ZV zmeniť platnosť na prečipovanej karte. Ak teda cestujúcemu skončí platnosť karty, musí si zakúpiť novú.EKONOMICKÁ STRATA CESTUJÚCEHO. O možnosti, že SAD Zvolen bude vedieť zmeniť aj platnosť karty budem písať nižšie

- Cestujúci, ktorému sa z akéhokoľvek dôvodu čipová karta "pokazí" má nárok na prevod zostatku na novú kartu. Otázka je u koho si tento nárok uplatní. Ak SAD BBDS zistí, že karta bola prečipovaná, je diskutabilné, či vôbec reklamáciu uzná, (EKONOMICKÁ STRATA CESTUJÚCEHO), ak to nezistí, je povinná vrátiť mu zostatok, aj keď ten už mohol byť celý prejazdený SAD Zvolen. EKONOMICKÁ STRATA SAD BBDS

- SAD Zvolen si bude od SAD BBDS nárokovať sumu prejazdenú z prečipovaných kariet. Je skutočne otázne akým spôsobom a či vôbec, pretože zostatok každej karty musí žiadať osobitne a na základe podkladov, ktoré SAD BBDS môže uznať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ich neuzná. EKONOMICKÁ STRATA SAD ZVOLEN, EKONOMICKÝ ZISK SAD BBDS.

Kombinácií, čo sa ešte môže stať je určite viac, ale všetky majú jedno spoločné - ktosi na ne doplatí. Jediná, pre cestujúceho ako-tak korektná možnosť je nasledovná:

1. Od SAD BBDS si vyžiadať neprejazdený zostatok
2. Prečipovať kartu na SAD ZV.
3. Naplniť si elektronickú peňaženku prečipovanej karty.

Je skutočne neuveriteľné, že na stránkach SAD Zvolen nie je v čase písania tohto článku ani zmienka o potenciálnych rizikách plynúcich z prečipovania karty.

Vráťme sa však k bezpečnosti. Emtest, ako takmer monopolný dodávateľ odbavovacích systémov a čipových kariet na Slovensku, vo svojom prehlásení uverejnenom v úvode tohto článku píše, citujem:
"1. Prohlašujeme, že nebyla ohrožena bezpečnost systému, která by mohla vést k jakýmkoliv ekonomickým ztrátám uživatelů systému.
2. Přestože narušený bezpečnostní prvek neohrožuje celkovou bezpečnost systému, je otázkou naší profesní cti, aby došlo k bezodkladné nápravě a aby se v budoucnu podobný problém nezopakoval."
Koniec citátu.

Môžeme samozrejme polemizovať o tom, či dnešná situácia v B. Bystrici je, alebo nie je porušením bezpečnosti systému. Podľa nášho názoru však stav, pri ktorom môže niekto zmeniť údaje na čipovej karte tak, že pôvodný emitent k nim už nemá prístup, alebo stav, pri ktorom dochádza k ekonomickej strate ktoréhokoľvek zúčastneného subjektu, jednoznačne porušením bezpečnosti je, pretože nikto s prevádzkovateľov odbavovacieho systému a čipových karát Emtestu, či už na Slovensku alebo v Čechách, už nemôže mať istotu, že neexistuje nejaký ďalší program, ktorý toho umožňuje urobiť viac, napríklad zmeniť platnosť karty, výšku zostatku, poprípade vygenerovať kartu pirátsku.

(milan) www.busportal.sk

V krátkej dobe zavŕšený proces privatizácie niektorých spoločností SAD

Na základe informácií, ktoré boli dnes poskytnuté BUSportálu, Fond národného majetku /FNM/ Slovenskej republiky vyhlásil verejné súťaže na odpredaj zvyšných akcií v štyroch spoločnostiach Slovenskej autobusovej dopravy /SAD/ v mestách:
Dunajská Streda, Humenné, Nitra a Prešov. FNM tak ponúka na predaj svoj minoritný podiel, ktorý je v jednotlivých spoločnostiach nasledovný:
V SAD Dunajská Streda, akciová spoločnosť, majetková účasť predstavuje 39,678%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, t.j. 47 259 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1000 Sk.

V SAD Humenné, akciová spoločnosť, majetková účasť predstavuje 39,581 % podiel na základnom imaní spoločnosti, t.j. 53 901 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1000 Sk.

V SAD Nitra, akciová spoločnosť, majetková účasť predstavuje 39,521 % podiel na základnom imaní spoločnosti, t.j. 136 290 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1000 Sk.

V SAD Prešov, akciová spoločnosť majetková účasť predstavuje 39,53 % podiel na základnom imaní spoločnosti, t.j. 101 381 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1000 Sk.

Od 23.1.2006 do 27.1.2006 vrátane môžu záujemcovia o podiely v týchto podnikoch získať súťažné podklady. Obálky s ponukami musia byť odovzdané do 17.2.2006 a ich obsahom musí byť návrh kúpnej ceny a doklad o jej finančnom zabezpečení, návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o kúpe akcií, platobné podmienky, či podnikateľský plán na dva roky.

O výsledku súťaže bude FNM písomne informovať všetkých navrhovateľov do 30.4.2006.

(olala) www.busportal.sk