Ze slavnostního zahájení SID v Čáslavi.
Hejtman Petr Bendl při slavnostním stříhání pásky.

Za přítomnosti reprezentace Středočeského kraje, společností Connex a APEX a mnoha dalších byl u elektronické vizuální a akustické tabule na autobusovém nádraží v Čáslavi za značného zájmu médií zahájen provoz první etapy Středočeského integrovaného systému. * Doprava a Středočeský kraj. * Informace o zastávkovém informačním systému v Čáslavi. *
Za přítomnosti reprezentace Středočeského kraje, společností Connex a APEX a mnoha dalších byl u elektronické vizuální a akustické tabule na autobusovém nádraží v Čáslavi za značného zájmu médií zahájen provoz první etapy Středočeského integrovaného systému. * Doprava a Středočeský kraj. * Informace o zastávkovém informačním systému v Čáslavi. *
V souvislosti se zavedení Středočeské integrované dopravy ( SID ) v okrese Kutná Hora byl na autobusovém nádraží v Čáslavi uveden do provozu Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících společnosti APEX spol.s.r.o.
Fotografie naleznete standardně pod materiály.
Doprava a Středočeský kraj
V dlouhodobém záměru Středočeského kraje v oblasti zajištění dopravní obslužnosti je mimo jiné i zavedeni Středočeského integrovaného systému (SID). Jeho realizace byla zahájena ke dni 1. 7. 2005 a jeho ukončeni je předpokládáno do konce roku 2015.

Středočeský integrovaný systém je jednotný systém dopravní obslužnosti celého kraje, jehož podstatou je postupné sjednocení městské hromadné dopravy největších mést kraje s příměstskou dopravou. Cílem tohoto systému je zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě a omezení negativních vlivů individuální automobilové dopravy.

V rámci zavádění SID byly Krajským úřadem nastaveny standardy dopravní obslužnosti, které zajistí právo občana být dopravně obsloužen na stejné úrovni v celém území Středočeského kraje, bez ohledu na to, v jakém místě kraje žije.

Nastavením standardů bude postupně zlepšena dostupnost veřejné osobní dopravy a zajištěno dopravní spojení každé obce, ve které vznikne přepravní potřeba. Zajištěním kvalitního technického stavu dopravních prostředků pravidelnou obnovou vozového parku dopravců, bude snižována hladina emisí, exhalací a hluku. Veřejná osobní doprava bude dostupnější i pro handicapované občany. Odbavování cestujících bude prováděno v hotovosti, ale především bezhotovostními platbami prostřednictvím bezkontaktních čipových karet. Cestující, kteří vlastní čipovou kartu, ji mohou využít u více dopravců. Podmínkou je, aby tito dopravci byli zapojeni do tzv. "clearingu" , tedy aby dopravci mezi sebou vzájemně uznávali různé druhy čipových karet.

Tuto možnost vzájemné akceptace čipových karet mohou cestující již využívat při odbavení tzv. "elektronickými peněženkami" v oblastech Kladenska, Slánska, Berounska, Hořovicka Rakovnicka a Benešovska. Dopravci zajišt'ující dopravní obslužnost v těchto regionech jsou do systému clearingu zapojeni.

Základem Středočeské integrované dopravy je jeji tarif, který bude v průběhu deseti let jednotný pro integrovanou dopravu v celém území Středočeského kraje. Pro IDS je stanoven tarif zónový s výhodnými slevami pro pravidelné cestující. Princip zónového tarifu je založen na rozdělení řešeného území do přirozených malých regionů podle spádovosti jednotlivých obcí. Cena jízdného je stanovena podle počtu projetých zón. V oblastech, kde je integrovaná doprava již zavedena, jsou cestující odbavováni dle zónového tarifu.

V letošním roce byla zahájena I. etapa zavádění SID na Kutnohorsku. V tomto regionu došlo k vytvoření tarifních zón. Byla propojena městská hromadná doprava v Kutné Hoře a v Čáslavi s příměstskou autobusovou dopravou mezi těmito městy s významnou vazbou na Kolín. Na území Kladenska probíhá dokončování projektu Kladenské integrované dopravy (KLID). Městská doprava města Kladna byla postupně sjednocena s příměstskou dopravou. Integrace se postupně rozšiřuje v regionu Berounska, Hořovicka a Rakovnicka. V oblasti Benešovska byla integrovanou dopravou propojena města Vlašim a Benešov.

5 rozšiřováním Středočeské mtegrované dopravy bude do systému zapojena i železniční doprava. Jednotlivé projekty Středočeské integrované dopravy budou uváděny do provozu postupně dle finančních prostředků v rozpočtu kraje ve spolupráci s dopravci a dotčenými obcemi a ve spolupráci hlavního města Prahy, které je zastoupeno organizací ROPID, pověřenou organizováním Pražské integrované dopravy. Celý projekt zavedení Středočeské integrované dopravy je rozložen do období 10 let s ukončením celého propojeni Středočeského kraje do roku 2015.
Zastávkový informační systém Čáslav
Cílem činnosti zastávkového informačního systému je podání informace cestujícím o odjezdech autobusových spojů na autobusovém nádraží v Čáslavi. Informace se zobrazují na velkoplošném panelu z LED diod s devíti pevnými řádky a jedním běžícím řádkem. Na pevných řádcích budou zobrazovány elektronicky jízdní řády autobusů. Na běžícím řádku bude možnost zobrazovat aktuální dopravní informace jako např. zrušení spoje, objízdnou trasu z důvodu havárie apod. Všechny informace je možné vysílat na zvláštní požadavek akusticky pro nevidomé a slabozraké občany. Požadované informace získají pomocí svého osobního vysílače, kterým aktivují zvukovou část informačního systému.

Obsluha informačního stánku na autobusovém nádraží bude moci ručně zadávat zpoždění jednotlivých spojů a bude mít možnost provádět editaci pohyblivého řádku. V budoucnu po doplnění vozidel zařízením pro sledování polohy a pohybu ( přijímač signálu GPS ) a zařízením pro přenos dat ( GSM/GPRS ) bude možné na vizuálním panelu zobrazovat aktuální jízdní řád t.j i údaj o skutečném zpoždění spoje.

Systém umožňuje provádět aktuální změny jízdního řádu. Předpokládané změny se budou aktualizovat automaticky pomocí internetovského rozhraní ze systému IDOS. V budoucnosti může informační systém poskytnout informace centrálnímu dopravnímu informačnímu středisku (CEDIS) prostřednictvím sítě Internet. Jako například:
  • informace pro dopravce, sledování dopravní situace v reálném čase, možnost řízení dopravy, GPS Flat management, koordinace návaznosti spojů různých dopravců na důležitých křižovatkách (řidiči jsou vizuálně informováni o zpoždění navazujících spojů), archivace dopravních funkcí a dat za účelem optimalizace provozu , podpora dopravců při řešení stížností.
  • informace pro cestující, vizuální a hlasové informace o skutečném jízním řádu, při větších zpožděních možnost volby náhradního spoje.
  • možnost informování cestujících při mimořádných a katastrofických situacích.

Konstrukce velkoplošného panelu z LED diod :

Mechanicky je panel vyroben z Fe plechu tl. 1.3 mm a 1 mm. Základní rozměr panelu je 2229 x 761 x 80 mm ( délka x výška x hloubka ). Panel je povrchově upraven zinkováním a následně je proveden nástřik barvou technologie Komaxit. Nosná konstrukce je provedena z profilu jekl o rozměrech 80 x 60 x 5 mm. Panel je uchycen pomocí 4 uvedených profilů do země v hloubce 780 mm. Součástí stojanu jsou úchyty na informační panel.

Elektrická přípojka:

Přípojka na elektrickou síť 230 V je přivedena chráničkou v zemi a následně profilem jekl k panelu LED. Připojení k elektrické síti je provedeno přes samostatný jistič 16 A.
Zdroj: APEX spol.s.r.o. Jesenice

Ze slavnostního zahájení SID v Čáslavi.
Jaroslav Bárta (APEX) vysvětluje Petru Bendlovi funkci informačního systému s aplikací pro nevidomé.
Ze slavnostního zahájení SID v Čáslavi.
Petr Bendl(Střč.kraj), Jaroslav Bárta (APEX), Jan Kotík (ČSAD SVT Praha s.r.o.) a Petr Moravec (Connex).
Ze slavnostního zahájení SID v Čáslavi.
Connex představil také autobusy používané v SID.
Ze slavnostního zahájení SID v Čáslavi.
Odbavování cestujících se stále více děje pomocí čipových karet.
Ze slavnostního zahájení SID v Čáslavi.
Přesun z autobusového nádraží na čáslavskou radnici, kde proběhla tisková konference.
Ze slavnostního zahájení SID v Čáslavi.
Zleva: Petr Seidner (Connex Východní Čechy), Petr Moravec (Connex CR), Petr Bendl (Střč.kraj), Karel Vyšehradský (Střč.kraj), Vladimír Hamral (MÚ Čáslav),.
Ze slavnostního zahájení SID v Čáslavi.