Nejdelší švédský autobus pro Göteborg. Bus Rapid Transit (BRT).(CZ+EN)

BRT systém s vysokokapacitními autobusy-tramvajemi jak v Latinské Americe, tak i doma ve Švédsku. Göteborg to operate Sweden’s longest bus.Bus Rapid Transit (BRT).
BRT systém s vysokokapacitními autobusy-tramvajemi jak v Latinské Americe, tak i doma ve Švédsku. Göteborg to operate Sweden’s longest bus.Bus Rapid Transit (BRT).
(English version you can find under Czech.)

Na BUSportálu jste si mohli přečíst:
Nejdelší autobus světa se jmenuje VOLVO

Největší jednotlivá zakázka pro Volvo v historii - 1667 autobusů pro Chile.

Volvo Buses na kongresu UITP v Římě ... ... BRT (Bus Rapid Transit) pomáhá městům řešit dopravní problémy.

V Novém roce budou mít obyvatelé Göteborgu příležitost cestovat novým vícečlánkovým 24 metrovým nejdelším švédským autobusem. Úspěch jedné městské autobusové trasy znamená, že dopravce Västtrafik požaduje vozidlo, které odbaví až 165 cestujících. Autobusy byly představeny v pondělí 13.prosince v Göteborgu.

Narůstající přetížení dopravy a problémy s exhalacemi posílilo zastupitele světových center v hledání účinnějších, bezpečnějších a ekologičtějších způsobů veřejné dopravy, které mohou přesvědčit více obyvatel nechat svoje automobily doma.

Jedním z nastupujících řešení s narůstající popularitou je Bus Rapid Transit (BRT), který obvykle zahrnuje oddělené dráhy pro autobusy, vysokou frekvenci spojů, účinný jízdenkový systém, moderní autobusy s velkou kapacitou a zastávky přizpůsobené pro rychlý nástup a výstup. Göteborg je jedním z měst, která volila investici do tohoto typu autobusové dopravy. Obrovský úspěch BRT autobusové linky č.16, která obsluhuje nové městské části v Norra Älvstranden, přitáhl mnoho cestujících krátkou dobou cestování.

Pokrytí nákladů

Pro svou popularitu jsou tyto linky jedněmi z mála, které se obejdou bez dotací jízdného. Stinnou stránkou této popularity je, že cestující si stěžují, že jsou autobusy nabité navzdory faktu, že dlouhé vysokokapacitní autobusy jezdí každé tři minuty během špičky. Také proto Volvo Buses, v kooperaci s Göteborgs Spårvägar, Västtrafik a Göteborg City Traffic Office, vyvinuly 24 m článkový autobus pro 165 cestujících - Volvo 7500 Bi-articulated. Göteborgs Spårvägar objednala čtyři tyto autobusy - první bude v provozu v Novém roce.
Volvo Buses je světovým lídrem mezi dodavateli moderních Bus Rapid Transit systémů. První velký systém byl zprovozněn v Curitibě v Brazilii v roce 1970. Od té doby dodalo Volvo BRT systém mj. do Bogoty v Columbii a do Leonu a Mexico City v Mexiku. Největší dodávka byla 1,779 autobusů pro Transantiago system v Santiagu v Chile.
Tiskovou zprávu Volvo Bus Corporation 12.12.2005 přeložil BUSportál

Göteborg to operate Sweden’s longest bus

In the New Year, the residents of Göteborg will have the opportunity to travel on Sweden’s longest bus – a new bi-articulated bus that is a full 24 meters in length. The success of one of the city’s bus routes means that the public transport company Västtrafik requires a bus that can carry up to 165 passengers.

Increased congestion and environmental problems has forced authorities in the world’s cities to search for more effective, safer and more environmentally friendly public transport services that can persuade more residents to leave their cars at home.

One solution that is becoming increasingly popular is the Bus Rapid Transit (BRT) system. The system often comprises separate bus lanes, a high service frequency, an effective ticketing system, modern buses with a large capacity and bus stops adapted for rapid boarding and exiting. Göteborg is one of the cities that have opted to invest in this type of bus service. The huge success of the BRT bus route 16, which serves such areas as the new city districts on Norra Älvstranden, has attracted many passengers because of its short travel time.

Cover its cost

Because of its popularity, this is one of the world’s few public transport routes that covers costs without tax contributions. The downside of this popularity is that passengers complain that the buses are crowded, despite the fact that a long, articulated bus runs every three minutes during rush hour. Therefore, Volvo Buses, in cooperation with Göteborgs Spårvägar, Västtrafik and Göteborg City Traffic Office, has developed a 24-meter bi-articulated bus that can carry 165 passengers, the Volvo 7500 Bi-articulated. Göteborgs Spårvägar has ordered four of these buses, the first of which will be in operation in the New Year.

Volvo Buses is currently the world’s leading supplier of buses for modern Bus Rapid Transit systems. The first large system was launched in Curitiba, Brazil in the 1970s. Since then, Volvo has delivered buses to BRT systems in such cities as Bogotá, in Colombia, and Leon and Mexico City, in Mexico. The most recent delivery was for 1,779 buses to the Transantiago system in Santiago, Chile. “A BRT system represents much of what Volvo stands for, improved safety, operating economy and environmental care,” explains Christer Boman the new BRT manager for Volvo Buses.

Press Info Volvo Bus CorporationDecember 12, 2005

Nejdelší švédský autobus pro Göteborg. Bus Rapid Transit (BRT).(CZ+EN)