Změna slev pro ZTP. Odkaz na metodický pokyn k žákovskému jízdnému.Čerpání dotací od 15.6. Změna pravidel pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro splátkový prodej.
Změna slev pro ZTP. Odkaz na metodický pokyn k žákovskému jízdnému.Čerpání dotací od 15.6. Změna pravidel pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro splátkový prodej.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo Ministerstvu dopravy, že s účinností od 1.7.2004 bude platit novela vyhlášky 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. Konkrétně se jedná o sjednocení slevy pro cestující ZTP. Od 1.7. mají mít při jízdě v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy nárok na 75% slevu (tedy jízdné ve výši 25% plného).
  Tisková zpráva MD
 • Ministerstvo dopravy zveřejnilo v Přepravním a tarifním věstníku metodický pokyn k zavedení žákovského jízdného od září tohoto roku. Zároveň je metodický umístěn ZDE (webová strana MD) , kam v nejbližší době MD doplní návod k použití žákovského jízdného a seznam míst, kde bude možné nechat si průkaz vystavit.

 • Přidělené dotace je možné od 15. června na MD čerpat.

 • Dodatek č. 1: Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu podpora obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy na rok 2004 se mění:

  V článku 4 bod g se na konci první věty za slova "dán za předmět zástavy" vkládá text: "s výjimkou realizace nákupu vozidla formou splátkového prodeje, kdy však zajišťovací instrumenty musí respektovat ostatní podmínky programu." Tento dodatek pravidel platí ode dne podpisu.

  V Praze dne 8. června 2004,Ing. Milan Šimonovský,ministr dopravy

  Zdůvodnění:
  Dopravci, kteří obdrží dotaci na obnovu vozového parku vozidel veřejné linkové dopravy nebo městské hromadné dopravy, jsou povinni podílet se na financování nákupu. V praxi tento vlastní podíl tvoří vlastní zdroje, úvěr nebo je též využíván splátkový prodej. Právě při financování z cizích zdrojů je však požadováno zajištění po dobu splácení dlužné částky. K zajištění úvěru je ze strany bank vyžadována nemovitost dopravce, a proto ve vztahu k nakupovanému vozidlu nevzniká žádný závazek. V případě splátkového prodeje poskytovaného ze strany leasingových společností je však požadováno zajištění pořizovaným vozidlem. Forma zajištění se u jednotlivých leasingových společností liší, pořizované vozidlo však v případě realizace zajištění slouží k uspokojení pohledávky věřitele. V důsledku toho dopravce nemůže dále daným vozidlem zajišťovat základní dopravní obslužnost a je porušena účelovost poskytnuté podpory. Vzhledem k nedostatku vlastních zdrojů dopravců a současně potřebě obnovy vozového parku veřejné linkové dopravy navrhujeme Dodatkem č. 1 Pravidel umožnit zachování formy splátkového prodeje, ale zároveň vymezujeme povinnost příjemce dotace při jednání o zajišťovacích instrumentech respektovat ostatní podmínky programu a zajistit vrácení státních prostředků v případě realizace zástavy.
  Související materiály:

  Pro BUS Portál MD ČR