Reklama
Reklama
Zprávy

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn. Přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní zátěže …

Podle Ministerstva dopravy změny v roce 2024 mnohdy výrazně ulehčí život nebo zjednoduší a zpřehlední danou oblast v duchu hesla: Doprava má být pro lidi jako služba veřejnosti, a ne naopak. NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU Od 1. 1. 2024 máme přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty. Podrobně zde: BESIP – Nový bodový systém . Podrobná tabulka všech přestupků: BESIP – Tabulka přestupků L17 Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora. Více informací: BESIP – L17 , Řidič L17 – Autoškola L17 (autoskolal17.cz), L17 – řidičák od 17 let Řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče PŮJDE TO I BEZ ŘIDIČSKÉHO A TECHNICKÉHO PRŮKAZU Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné. Při cestách do zahraniční je třeba mít doklady s sebou. Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. Výměna bude probíhat několik let, pokud občan nebude provádět žádnou změnu, zůstanou současné doklady platné. V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky. Při technické prohlídce na STK k výměně (zabavení velkého technického průkazu) nedojde. JEDNODUŠŠÍ ADMINISTRATIVA V průběhu ledna se zavádí elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mj. o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla – je možné podat společnou žádost separátními podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla u fyzických osob. Na úřad pak již jde v momentě, kdy prodávající podal žádost on-line, jen kupující. Již i nové vozidlo půjde registrovat on-line, neboť bude možné podat žádost o zápis vozidla do Registru. V rámci těchto změn bude možné požádat elektronicky o třetí značku např. na nosič kol, neboť bude možné elektronicky podat žádost o vydání tabulky s registrační značkou. Odpadne jedna návštěva úřadu. Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. Možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě – nyní je jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol. Vypuštění minimálního odstupu 5 pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti nebo z profesní způsobilosti v oblasti řízení motorových vozidel. Nyní musí žadatel čekat 5 dní na opakovanou zkoušku. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve, než za 5 dní od neúspěšného pokusu. Zrušení podmínky vzdělání ve strojním nebo dopravním oboru u učitele autoškoly. Výše uvedené vzdělání je jednou z podmínek pro žadatele o profesní osvědčení učitele autoškoly. Změna zjednoduší přístup k této profesi. Významné zefektivnění, zjednodušení a urychlení procesu povolování zvláštního užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly, a to především elektronizací úkonů v rámci tohoto povolování, taxativním vymezením účastníků správního řízení, zavedením fikce souhlasu pro stanoviska různých subjektů, umožněním vydání správního rozhodnutí coby prvního úkonu v řízení, předběžnou vykonatelností tohoto rozhodnutí, prodloužením doby, na kterou se vydává povolení opakovaného zvláštního užívání pozemních komunikací (z doby max. 3 měsíců na dobu 12 měsíců) a změnami, které umožní, aby mohla povolení zvláštního užívání pokrýt celou trasu přepravy požadovanou dopravci či jinými žadateli. O výměnu řidičského průkazu on-line (e-podání) lze již žádat i bez datové schránky. DIGITALIZACE – PORTÁL DOPRAVY Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR, nyní nabízí: o Pro řidiče: údaje o ŘP, e-podání žádosti o ŘP, výpis z bodového konta, údaje o přestupcích, údaje o zákazech řízení, údaje o profesní způsobilosti. o Pro vlastníky a provozovatele automobilů: údaje o všech (historicky) vlastněných autech, předvyplnění žádosti o změny v registru, kontrola tachometru, přístup k datům Registru vozidel přes tzv. datovou kostku, přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky, přístup k mýtnému portálu, ověření vozidla řidiče taxislužby. o Pro majitele, provozovatele či vůdce lodí: e-podání na průkaz vůdce plavidla, přihlášení se na zkoušky, údaje z registru Státní plavební správy, údaje o plavidlech, e-podání technických prohlídek plavidel, údaje o průkazech vůdců plavidel. o Pro majitele či provozovatele letadel a piloty: registrace provozovatele dronů, rezervace termínu zkoušky, nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty, vydání pilotních a technických průkazů, údaje o držených průkazech, údaje o letadlech. o Od 1. 1. 2024 bude možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informován o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta; a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo bude informace k dispozici i v portálech veřejné správy. To vše zdarma. o Podrobnosti na Portál dopravy (portaldopravy.cz). NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Od 1. 1. 2024 bude možné setkat se v ulicích našich měst či na dálnicích s novými značkami, které zavádíme z důvodu zkvalitňování dopravy a zvyšování její přívětivosti pro všechny účastníky provozu. O co se jedná? Bezpečný odstup – dopravní značka je srozumitelnější pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta. Sdílené zóny – přináší novou kvalitu veřejného prostoru v dopravních uzlech. P + D (Park & Drive) – parkoviště pro ty, kteří zaparkují svůj vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě; reaguje na nové trendy a plány ŘSD s výstavbou parkovišť. Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů. Piktogram e-auta a e-koloběžky: může být užito na vodorovnou i svislou značku (označení nabíječky, parkování). Nedostatečný průjezdný profil vozovky. Rovněž se zavádí nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti. SDÍLENÉ ZÓNY Novela zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, zavádí v příštím roce možnost zřízení tzv. sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci urbanistických řešení center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru všemi uživateli a současně ke zklidnění dopravy. Principy: vzájemná rovnost všech uživatelů prostoru, volný pohyb chodců a cyklistů, zklidnění dopravy, nízká rychlost vozidel, kvalitní stavebně-architektonické řešení uličního prostoru a přednost pro tramvaje. Společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce prostoru jsou zde vyvážené. Začátek a konec sdílené zóny musí být podle § 39b odst. 1 novelizovaného znění zákona č. 361/2000 Sb. označen příslušnými dopravním značkami. DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2024 Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka. Jen mezi lety 2012 až 2022 přibylo na dálniční síti celkem 226,5 km dálnic. V roce 2022 přibylo na dálniční síti 21,2 kilometrů, v roce 2023 to je 15,4 kilometrů, v roce 2024 se plánuje otevřít k provozu rekordních 118,1 kilometrů. Veškeré peníze z dálničních známek poputují do výstavby a údržby dálnic. Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil. Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 korun. Klesnou ceny: 10denní – o čtyřicet korun na 270 Kč, měsíční – o deset korun na 430 Kč Nově bude zavedena automatická kontrola nároku na sníženou úhradu časového poplatku díky propojení elektronické dálniční známky s Centrálním registrem vozidel. Osvobozena budou nadále vozidla v systému časového zpoplatnění, která používají jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík. Ruší se osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace hybridními vozidly. Osvobození uvedených vozidel v dosavadním rozsahu by nebylo slučitelné se směrnicí (EU) 2022/362. Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí CO2 do 50 g/km, zůstanou však nadále významně zvýhodněna tím, že poplatková povinnost bude omezena na 25 % sazby časového poplatku, jenž je hrazen za vozidla bez zvýhodnění. U vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající míra zvýhodnění nedotčena, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku, jenž se hradí za vozidla bez zvýhodnění. DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD (DESÚ) Od 1. 1. 2024 začíná pracovat tento jeden úřad pro územní řízení a povolování staveb (tj. dnešní územní a stavební řízení) včetně staveb souvisejících; bude odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury, od samospráv převezme vyvlastňovací řízení a od krajských hygienických stanic posuzování ochrany veřejného zdraví u staveb. ZMĚNA LINIOVÉHO ZÁKONA Novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). Urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. ZRUŠENÍ ÚPDI A PŘESUN JEHO PŮSOBNOSTI A PRAVOMOCI NA ÚOHS Tento krok znamená větší efektivitu, finanční úspory a snížení počtu úřadů. Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími náklady. Nezávislý dohled nad českými kolejemi tedy zůstává zachován; stejně jako v jiných oblastech fungování státu jej bude vykonávat ÚOHS. TRANSFORMACE ŘSD NA STÁTNÍ PODNIK Forma státního podniku je osvědčená pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tj. MD. Stávající způsob financování ŘSD není optimální, jelikož znemožňuje dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic I. třídy. Nové uspořádání zaručí efektivnější využití finančních prostředků, větší konkurenceschopnost na trhu práce. Proces začíná 1. 1. 2024. přičemž ŘSD již má i svou dozorčí radu. EURO 7 Návrh nové emisní normy EURO 7 výrazně přijatelnější a realističtější – finální kompromisní dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou, Znění normy nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům pro evropskou veřejnost. Vyjednávání déle než rok; ČR prosadila všechny své klíčové požadavky: o Emisní limity výfukových plynů u aut zůstanou na úrovni platné emisní normy EURO 6, a to včetně limitů testování. o Lhůty pro účinnost normy byly odloženy – lhůta pro účinnost 30 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy vozidel M1 a N1 a 42 měsíců pro všechny registrace, pro kategorie M2, M3, N2, N3 a O3, O4 je časová lhůta 48 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy a 60 měsíců pro všechny registrace. o Upraveny požadavky na fungování palubního systému měření emisí OBM (On-Board Monitoring), neohrozí bezpečnost provozu. o Lepší provázanost návrhu s aktuálním návrhem nařízení k CO2 limitům pro těžká nákladní vozidla. o Zavádí měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví. INVESTICE DO VÝSTAVBY 2024 Rekordní rozpočet zajistí rozvoj dálnic a železnic: SFDI má v 2024 disponovat částkou 150,5 mld. Kč Rozpočet je sestaven z: o národních zdrojů ve výši 118,4 mld. (z toho 26 mld. tvoří dluhové financování) o evropských prostředků ve výši 32,1 mld. Kč. Rozdělení výdajů: o investice 99,4 mld. Kč o neinvestiční výdaje pak 51,1 mld. Kč. Rozpočet počítá i s příspěvkem pro kraje na opravy a rekonstrukce jejich silnic II. a III. tříd., v jehož rámci si kraje příští rok rozdělí 4 mld. korun. Více než 1 miliarda půjde železničním dopravcům na podporu zavádění jednotného evropského zabezpečovače ETCS. Finanční a technická podpora EIB bude zaměřena na financování železničních projektů v letech 2023–2027 až do výše 7 mld. EUR, tj. cca 175 mld. Kč. Prostřednictvím jednotlivých úvěrů EIB budou přednostně podpořeny velké projekty, jako jsou hlavní železniční koridory a uzly TEN-T, kde je infrastruktura elektrifikovaná, nebo kde je plánovaná elektrifikace do 10 let, nebo kde bude infrastruktura do 10 let přizpůsobená pro provoz vlaků s nulovými emisemi CO2. Výstavba silniční infrastruktury: ŘSD bude pracovat s rekordním rozpočtem přes 79 mld. Kč. Rekordní rozestavěnost dálničních a silničních staveb bude pokračovat i v 2024. 2023 se zahájilo dohromady 71,6 km dálnic a silnic I. třídy Z toho dálnice 55,9 km a 15,7 km silnic I. třídy o Pokračování D35 kolem Vysokého Mýta, z Janova do Opatovce, tunel Homole o Dva úseky D6 (Hořovičky a Hořesedly) směrem ke Karlovým Varům o Další úsek Velkého městského okruhu v Brně Aktuálně je rozestavěno 253,3 km dálnic a silnic I. třídy o Z toho 189,1 km dálnic o 64,2 km silnic I. třídy Do fáze realizace se chystá úsek D11 z Trutnova na státní hranice s Polskem Ve výstavbě jsou tři úseky D35 a v příštím roce začne stavba dalších Výstavba D55 probíhá: Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký kraj Rok 2024 V roce 2024 se otevře celkem 146,3 km nových dálnic a silnic I. třídy: o z toho dálnic 118,1 km o a silnic I. třídy 28,2 km O celých 32 km se prodlouží písecká dálnice D4 (PPP projekt) O dalších 28,4 km bude delší jihočeská dálnice D3 O 21,4 km bude delší D55 od Babic až do Bzence O celkem 10,9 km bude delší chomutovská D7 V roce 2024 je v plánu zahájit dohromady 163,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho dálnice 116,7 km a 47 km silnic I. třídy, např.: o Pokračování D0 mezi Běchovicemi – D1 o Zbývající úseky jihočeské D3 v délce 15,5 km o Další úseky dálnic na D6 nebo D7 o Když to dobře půjde, zahájí se výstavba celkem 35,7 dálnice D35 Díky vysoké rozestavěnosti se v letech 2023 a 2024 otevře 133,5 km nových dálnic a 83 km silnic I. třídy Rozvoj a modernizace železnice Výdaje na železnice mají být v 2024 ve výši 57,48 mld. Kč. Bude pokračovat projektová příprava vysokorychlostních tratí, Začnou práce na modernizaci trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN. Již na začátku ledna 2023 začala modernizace úseku Praha-Výstaviště – Praha-Bubny, který je součástí modernizace a výstavby celé trati na Letiště Václava Havla Začaly také práce na zdvoukolejnění Branického mostu. Zásadní rekonstrukce začne i v Brně, kde zahájíme tendr na modernizaci stanice Brno-Královo Pole, která mj. počítá s výstavbou nové nádražní budovy. Stavbaři by se měli začít soustředit i na modernizaci další části třetího koridoru, a to v rámci optimalizace úseku Karlštejn – Beroun. Pokračovat bude dále instalace evropského zabezpečovacího zařízení (ETCS) na síti Správy železnic o Nyní se pracuje na 417 km tratí, v přípravě je přes 3 200 km tratí o Do ETCS půjde v roce 2023 celkem 2,4 mld. Kč Další významné stavby v roce 2023 celkem 30 tendrů na realizaci s předpokládanou hodnotou přes 60 mld. Kč o rekonstrukce trati Přibyslav – Pohled o modernizace stanice Brno-Královo Pole o kompletní rekonstrukce úseku Lipník n/B – Drahotuše o zvýšení kapacity trati Týniště n/O – Solnice o rekonstrukce trati Kyjice – Chomutov o Bezbariérový přístup na nástupiště a prodloužení podchodu v Kolíně Zdroj: Ministerstvo dopravy

person rebus  date_range 01.01.2024

Finální kompromisní dohody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou bylo dosaženo 18. prosince 2023. Emisní limity výfukových plynů v případě aut a dodávek zůstanou na úrovni současné normy EURO 6, a to včetně podmínek testování pro osobní vozidla. Dále došlo k prodloužení lhůt vstupu nových pravidel v platnost, zásadních změn doznal i systém monitorování emisí vozidla.

České republice se během více než rok dlouhého vyjednávání podařilo uhájit všechny své klíčové požadavky. „ Jedná se o velký úspěch české práce v Evropské unii, za kterým stojí intenzivní spolupráce s podobně smýšlejícími státy, práce lidí na českém Ministerstvu dopravy a na Stálém zastoupení ČR v Bruselu. Podařilo se nám velmi výrazně změnit důležitou unijní legislativu. Spojili jsme síly se zástupci evropského průmyslu i spotřebitelů a podařilo se nám dojednat takové znění normy, které nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům pro evropskou veřejnost. Velký kus práce jde i za Alexandrem Vondrou během vyjednávání v Evropském parlamentu ,“ říká ministr dopravy Martin Kupka, který vedl naše vyjednávání o změně normy. Do finálního znění normy se podařilo prosadit zejména následující změny: Emisní limity výfukových plynů v případě aut zůstanou na úrovni již dnes platné emisní normy EURO 6, a to včetně limitů testování. Lhůty pro účinnost normy byly odloženy, jak celou dobu navrhovala Česká republika. Nyní je lhůta pro účinnost 30 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy vozidel M1 a N1 a 42 měsíců pro všechny registrace. Pro kategorie M2, M3, N2, N3 a O3, O4 je časová lhůta 48 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy a 60 měsíců pro všechny registrace. Tato lhůta umožní automobilkám připravit se na nové požadavky. Významným způsobem se povedlo upravit požadavky na fungování palubního systému měření emisí OBM (On-Board Monitoring). Používání OBM bylo upraveno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. Došlo k lepší provázanosti tohoto návrhu s aktuálním návrhem nařízení k CO2 limitům pro těžká nákladní vozidla. Nařízení nově zavádí i měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví, což přinese pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí. „ V konečné verzi nařízení byly zachovány klíčové priority ze společné pozice členských států přijaté letos na podzim. Do ní se ČR a skupině obdobně smýšlejících zemí podařilo prosadit maximum požadavků na úpravu legislativy, které byly v jednání s Evropským parlamentem udrženy. Posledním otevřeným bodem ve finálních vyjednáváních byly pak cíle pro baterie ,“ komentuje velvyslankyně ČR ve Výboru stálých zástupců Coreper I, Lucie Šestáková. Česká republika bojovala za zmírnění emisní normy od prvního zveřejnění jejího návrhu. Pod vedením ministra Kupky byla vytvořena koalice názorově blízkých zemí. Významnou roli hrála i odborná podpora Sdružení automobilové průmyslu. „ Jakkoli EURO 7 pořád přinese množství nových pravidel a požadavků vůči automobilovému průmyslu, faktem je, že dnešní podoba EURO 7 je mírnější a technicky realističtější, je proto třeba ocenit práci, která k představenému kompromisu vedla. Velmi si proto vážím nasazení zejména zástupců českého státu v čele s panem ministrem Kupkou i práce hlavního zpravodaje pana europoslance Vondry, kteří sehráli klíčovou roli v jednáních o to, aby se norma EURO 7 stala co možná nejracionálnější ,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Podle SDA bude i nová podoba Euro 7 pro evropský a tuzemský automobilový průmysl nemalou výzvou. Za nejpozitivnější zprávu představeného kompromisu považuje sdružení zachování stávajících testovacích podmínek, které jsou v souladu s aktuálními standardy OSN pro všechny kategorie vozidel a částečné zachování limitů Euro 6 pro osobní automobily, s vyváženým přístupem pro dodávky. Nicméně, Euro 7 sebou stále přináší řadu nových a náročných požadavků, které se dotknou nejen nových spalovacích, ale i elektrických vozidel. Jde zejména o zcela nová a unikátní pravidla pro otěry z brzd a pneumatik, komplikovanější palubní monitoring, zpřísněná pravidla pro životnost baterií nebo zpřísnění emisních limitů pro nákladní vozidla. Úspěchem skončilo i složité vyjednávání v Evropském parlamentu . „ Cílem jednání bylo zajistit cenovou dostupnost nových menších aut se spalovacími motory pro domácí zákazníky a zároveň umožnit automobilovému průmyslu připravit se na očekávanou celkovou transformaci sektoru. Výsledek tomu odpovídá ,“ uvedl po přijetí finální podoby dohody Alexandr Vondra, který vedl jednání jako zpravodaj. Nyní dojde k finální ratifikaci této dohody ze strany Evropského parlamentu a Rady ministrů. S ohledem na potřebu právní jistoty, aby odvětví mohlo začít na naplňování nových pravidel pracovat, je potřeba schválit text co nejdříve.

person rebus  date_range 19.12.2023

V předposledním měsíci letošního roku bylo registrováno 151 autobusů, meziročně o 139,68 procent více. Vede značka IVECO BUS, následuje SOR a Setra.

Podle údajů Svazu dovozců automobilů bylo 51 registrovaných autobusů značky IVECO BUS, 36 ks SOR, 32 ks Setra, 15 ks Rošero-P 7 ks Irizar, 4 ks MAN, 2 ks Isuzu, 2 ks BMC a 1 ks VDL. Největší počet autobusů je linkového typu (121 ks), městských je 19 ks, dopravci začínají investovat do luxusních autobusů pro zájezdovou a dálkovou dopravu, kterých je registrováno 10 ks. 44 registrovaných autobusů v listopadu je s pohonem na CNG, ostatní dieselové. Nejvíc nových autobusů jezdí nebo bude jezdit ve Středočeském kraji a Praze - 51 ks + 18 ks, 39 ks v Karlovarském kraji. Celkově registrace autobusů klesly za jedenáct měsíců letošního roku o 29,52 % (z 1 084 ks na 764 ks, o 320 ks). První v celkovém pořadí je značka Setra s 191 registrovanými autobusy (25,00 %), následují IVECO BUS – 191 ks (25,00 %), SOR – 98 ks (12,83 %), Otokar – 90 ks (11,78 %), Mercedes-Benz – 88 ks (11,52 %), MAN – 28 ks (3,66 %), Rošero-P – 23 ks (3,01 %), Isuzu – 22 ks (2,88 %), Irizar – 16 ks (2,09 %), BMC – 4 ks (0,52 %). Nejvíc nových autobusů za celý rok si užívají cestující ve Středočeském kraji (170 ks) a Praze (88 ks), na Vysočině (127 ks) a v Ústeckém kraji (117 ks). Nejméně nových vozů naopak mají v Olomouckém a Zlínském kraji, v každém kraji jen 2 registrované, 7 ks v Plzeňském a po 10 ks v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

person rebus  date_range 06.12.2023

Parciální trolejbusy 32Tr, standardní trolejbusy SOR TNS 12, tramvaje EVO2, midibusy a eletromobily pro Seniorbus. Dopravní podnik města Brna plánuje obnovit svou flotilu až 46 novými vozy. Trolejbusy Mario a tramvaje Drak si sám kompletuje.

Nejvýznamnější investice do vozidel Dopravní podnik města Brna naváže na nákup 20 parciálních trolejbusů Škoda 32Tr z letošního roku a bude se snažit najít finanční prostředky pro nákup dalších 20 vozů. Pokud by se nákup podařil, provozoval by dopravce celkem 50 parciálních trolejbusů. „ Parciální trolejbusy jsou ekologické vozy, které nám dávají velkou variabilitu ve využití. Vzhledem k tomu, že na bateriový pohon ujedou minimálně 10 kilometrů, můžeme je využívat nejen při výlukách, ale také pro ně hledáme využití na běžných linkách – například spojení linek 30 a 43 nebo výhledově obsluha logistické zóny a brněnského letiště ,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna s tím, že jsou vhodným mezistupněm mezi trolejbusy a elektrobusy, jejichž vlastnosti zatím nejsou pro provoz MHD dostačující. Investice : 11 800 000 Kč/ks bez DPH (včetně komponentů RIS II a EOC II) Po dobré zkušenosti s kompletací dvou kusů trolejbusů SOR TNS 12 v dílnách DPMB v Brně–Komíně ( projekt "Mario" ), má DPMB v plánu během roku 2024 nakoupit a uvést do provozu dalších osm kusů vozů tohoto typu. „ Vlastní kompletací vozů z dodaných komponent ušetříme na jednom trolejbusu 2,5 milionu korun. Pokud bychom pořídili všech 40, které máme zajištěné rámcovou smlouvou, uspoříme 100 miliónů korun ,“ vysvětlil Havránek. Trolejbusy SOR TNS 12 jsou standardní nízkopodlažní vozy o délce 12 metrů s celovozovou klimatizací. Jejich předností je moderní design, účelovost a nízká pořizovací cena. Investice : 7 700 000 Kč/ks bez DPH (včetně materiálu a práce DPMB) DPMB bude v příštím roce pokračovat v úspěšném a unikátním projektu Drak , v rámci kterého má možnost v letech 2019-2024 nakoupit komponenty na 41 tramvají typu EVO2 . Do této chvíle pracovníci ústředních dílen dopravního podniku sestavili a uvedli do provozu 29 tramvají Drak (9 ks v roce 2020, 9 ks v 2021, 7 ks v 2022, 4 ks v 2023). „ V příštím roce přibude dalších šest a v roce 2025 poslední šestice. Plně tak využijeme možnosti rámcové smlouvy ,“ uvedl Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel DPMB. Investice : 35 000 000 Kč/ks bez DPH (včetně materiálu a práce DPMB) V příštím roce vypíše dopravní podnik výběrové řízení na dodávku až 20 midibusů (10 ks v roce 2024 a 10 ks v roce 2025), kterými by nahradil již vyřazené minibusy Stratos a minibusy Dekstra, se kterými se v dohledné době rozloučí. Podnik je nasazuje na linkách jako jsou 62, 65, 68, 80, 211 a 302, kde není vhodné nasazovat standardní autobusy. Investice : předpoklad je 5 000 000 Kč/ks bez DPH Ve druhé polovině roku 2024 DPMB obdrží dodávku dvou elektromobilů pro službu Seniorbus , kterou DPMB přepravuje osoby nad 70 let a osoby se ZTP. Tyto dva nové vozy nahradí dosluhující naftové seniorbusy. Dobíjení bude probíhat ve vozovně Medlánky, která je vybavena nabíjecí stanicí. Investice : 1 188 500 Kč/ks bez DPH Investice na lodní dopravě DPMB v příštím roce dokončí obnovu přístavních mol v areálu lodní dopravy v Bystrci, která už nevyhovovala technickým požadavkům platné legislativy. Přístavní mola dopravní podnik rozšiřuje a rekonstruuje postupně od roku 2019. Tato mola zajišťují noční stání a nabíjení všech sedmi lodí, které DPMB provozuje. Investice : předpoklad 5 600 000 Kč bez DPH Celkové strojní investice do vozů MHD činí pro rok 2024 celkem 565 580 000 Kč. Nejvýznamnější stavební investice DPMB 2024 Modernizace tramvajové trati při ulici Obvodová (úsek zastávka ZOO – po smyčku Rakovecká) Celková modernizace 1350 metrů dlouhého úseku tramvajové trati bude spočívat především v kompletní výměně kolejí a sanaci podloží. Díky použití moderních odhlučňovacích prvků dojde ke snížení hlučnosti z tramvajové dopravy. Po modernizaci trati a trolejového vedení budou moci tramvaje tímto úsekem projíždět rychlostí až 70 km/hod, čímž dojde ke zkrácení dojezdových časů. Modernizace trati obnáší také stavební úpravy zastávek Zoologická zahrada a Přístaviště tak, aby splňovaly podmínky pro bezbariérový přístup. Stavbu DPMB koordinuje se společností Brněnské vodárny a kanalizace, která v plánované výluce provede rekonstrukci vodovodního řadu na tramvajovém mostě přes řeku Svratku. Na dotčených zastávkách MHD zároveň Technické sítě Brno provedou výměnu veřejného osvětlení. Termín: červen–září 2024, výluka MHD červenec–srpen 2024 Investice : náklady přibližně 130 miliónů Kč bez DPH, předpokládáme využití dotace z Operačního programu doprava 2021-2027 Dokončení stavby vratné smyčky a nového kolejového rozvětvení v Pisárkách V roce 2024 DPMB dokončí stavbu vratné tramvajové smyčky v oblasti zastávky Lipová. Součástí stavby je i kompletní vybudování nového kolejového rozvětvení ve vozovně Pisárky (největšího svého druhu v ČR) a úprava zpevněných ploch pro odstavování tramvají. Tato technicky a organizačně složitá stavba probíhá za plného provozu vozovny. Termín: dokončení v létě 2024, bez zásadního vlivu na MHD Investice : v roce 2024 DPMB proinvestuje přibližně 370 miliónů Kč Rekonstrukce tramvajové trati Kounicova (úsek Nerudova – Šumavská) Stavební úpravy tohoto úseku tramvajové trati jsou nutné nejen z důvodu špatného technického stavu kolejí, ale i panelového krytí, po kterém při odbočování jezdí osobní vozy. V rámci opravy DPMB použije standardní odhlučňovací prvky jako jsou pryžové bokovnice a antivibrační rohože, což bude mít vliv na snížení hlučnosti z dopravy. Stavbu DPMB koordinuje se společností Brněnské vodárny a kanalizace, která během plánované výluky trati provede opravu části kanalizační stoky. Společnost Brněnské komunikace souběžně opraví povrchy na jízdních pruzích přiléhajících k tramvajové trati. Termín: květen–červen 2024, jednokolejný provoz Investice : zatím nevysoutěženo

person rebus  date_range 06.12.2023

Přispívat k elektrifikaci, efektivitě a bezpečnosti dopravního sektoru prostřednictvím investic do výzkumu, vývoje a inovací: to jsou hlavní cíle poskytnutého financování. Umožní investovat do závodů v Itálie, Německu, Francii, Španělsku i v České republice.

Půjčka ve výši 450 milionů eur podepsaná v Turíně představuje první část z celkových 500 milionů schválených představenstvem EIB. Úvěr s 8letým amortizačním profilem bude v nejbližší době vyčerpán. " Zdroje poskytnuté EIB umožní skupině Iveco vyvíjet inovativní technologie a architektury v oblasti elektrického pohonu. Iveco Group také zvýší efektivitu, bezpečnost, jízdní komfort a produktivitu dalším vývojem řešení pro autonomní řízení, digitalizaci a konektivitu vozidel ," uvádí tisková zpráva. Investice EIB mají přispět nejen ke zlepšení vozidel na elektrický pohon a palivové články, ale také ke snížení výrobních nákladů a provozních nákladů na produkty a služby, což usnadní širší pronikání těchto nových technologií na trh ve prospěch všech uživatelů. Investice budou realizovány do konce roku 2025 především v Itálii – v závodech Iveco Group Turín a Foggia – ale také v Německu, Francii, Španělsku, České republice a Švýcarsku. Gilles Badot, provozní ředitel EIB v Itálii, řekl: „ Investice do projektů, které usnadňují rozvoj udržitelné mobility, jsou zásadní pro urychlení dekarbonizace dopravního sektoru, který je zodpovědný za více než čtvrtinu emisí CO2 v Evropě. Tato operace s Iveco Group nejen demonstruje silné odhodlání EIB vůči změně klimatu, ale také přispívá k podpoře inovací a vytváření pracovních míst v Itálii a Evropě ." Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group, koment: „T oto významné financování od EIB demonstruje důvěru ve schopnost Iveco Group podporovat udržitelnou mobilitu a naše pokračující úsilí o snížení uhlíkové stopy v dopravním sektoru. Umožní nám to urychlit vývoj a zavádění inovativních technologií a řešení, které jsou klíčové pro naši strategickou vizi a budoucnost dopravy .“

person rebus  date_range 28.11.2023

Po pěti letech končí v regionálních autobusech cestování zdarma. Lidé se ve větší míře aut nevzdali a vládě chybí peníze na rozvoj. Příští rok představí vizi veřejné dopravy pro budoucnost.

Estonské ministerstvo pro regionální záležitosti oznámilo ukončení programu bezplatné autobusové dopravy. " Od ledna 2024 se na krajksých linkách zavedou placené jízdenky pro cestující v produktivním věku ," uvedla to pro místní tisk mluvčí ministerstva pro regionální záležitosti Deisi Helemae-Sarvová. V hlavním městě Tallinu jezdí obyvatelé veřejnou dopravou zdarma již od roku 2013, v jednotlivých krajích zavedli systém bezplatné autobusové dopravy v červenci 2018. Záměrem bylo omezit používání aut na venkově a spotřebu fosilních paliv, lidi to ale ve velkém počtu nepřimělo přesednout z aut do veřejné dopravy. „ Veřejná doprava je chronicky podfinancována a systému chybí peníze na rozvoj sítě linek ,“ řekla mluvčí s tím, že pro děti, zdravotně postižené a seniory bude jízda autobusy nadále zadarmo. Vláda bude hledat nové řešení, jak podpořit veřejnou dopravu do budoucna a tím má být jednotná jízdenka a konzistentní jízdní řády. " Moderní veřejná doprava musí být mnohem víc než jen současný systém založený na jízdních řádech ", uvedl ministr pro regionální záležitosti Madis Kallas. "Lidé se potřebují přesouvat mezi domovem, prací, školou a školkou, nakupovat, trávit volný čas nebo jít k lékaři. Veřejná doprava musí fungovat v místě a v době, kdy ji lidé nejvíce potřebují. Nepřesvědčuje již největší výzva MHD zdarma. Nebyla to chyba nebo se to nemělo zkoušet, ale motivace MHD je jinde. Pro lidi v produktivním věku je nejdůležitějším kritériem čas, tedy rychlejší a pohodlnější spojení. Zde je úkolem státu nabídnout k tomu kromě osobního auta i dobrou alternativu. A nejen proto, že zelená reforma upřednostňuje redukci aut, ale velká část lidí už auto vlastnit nemůže. Podle statistik nevlastní auto 17 procent domácností ." Začátkem roku 2024 má vzniknout nový koncept, jak by mohla vypadat krajská organizace veřejné dopravy v Estonsku v budoucnu. Nejdůležitější je, aby byla pro cestující pohodlnější a rychlejší. K tomu je potřeba zlepšit dostupnost zastávek MHD, optimalizovat přestupní doby a podle potřeby vytvořit nové linky. Na pozadí toho se plánuje, že v Estonsku vznikne systém jedné jízdenky, kde může člověk cestovat vlakem nebo autobusem s jednou jízdenkou. K tomu se plánuje mimo jiné vyvinout jednotný software pro jízdenky a cestovní plánovač různými druhy dopravy. Vizi plánuje vláda představit příští rok a a vést o ní diskuze.

person rebus  date_range 14.11.2023

Akvizicí obchodní jednotky Proterra Powered získá Volvo Group vývojové centrum pro bateriové moduly v Silicon Valley v Kalifornii a montážní továrnu v Jižní Karolíně.

Společnosti Proterra Inc. a Proterra Operating Company Inc. jsou v USA od srpna v dobrovolném konkurzním řízení. Oznámení společnosti v té době hovořilo o potřebné restrukturalizaci a „strategické iniciativě k posílení finanční pozice a technologického zaměření“. Volvo Group (Volvo Battery Solutions LLC) je získala jako vítězný uchazeč v aukci za cenu 210 milionů USD. Insolvenční řízení podle kapitoly 11 se v USA podává proto, aby umožnilo společnosti provést reorganizaci a chránit ji před právními kroky dlužníků, dokud nebude reorganizace dokončena. Transakce mezi kalifornským vývojářem baterií pro elektrická užitková vozidla a výrobcem elektrických autobusů a Volvo Group podléhá schválení americkým konkurzním soudem a také regulačním schválením a podmínkám uzavření akvizice. Uzavření by mělo proběhnout na začátku roku 2024. Proterra vstoupila na burzu v roce 2021. V té době byla oceněna na 1,6 miliardy dolarů, včetně dluhu. Při posledním uzavření obchodování před oznámením bankrotu podle kapitoly 11 měla Proterra stále tržní hodnotu 362 milionů dolarů. Proterra právě letos v lednu zvýšila výrobu v novém závodě na montáž baterií v Greeru v Jižní Karolíně. Společnost provozuje další závod v Kalifornii. V obou případech jsou články z LG Energy Solution zpracovány do bateriových sad používaných v elektrických autobusech Proterra a také dalšími zákazníky. Bateriové systémy od Proterry nakupují společnosti jako Shyft Group, Nikola, Vicinity Motor, Anadolu Isuzu a Volta Trucks. Další aukce "Track A“ pro obchodní jednotky Transit a Energy společnosti Proterra, včetně vozového parku Valence a produktu energetického managementu, se má konat v pondělí 13. listopadu 2023.

person rebus  date_range 13.11.2023

Nejedná se o nového dopravce, ale o nový název společnosti Autobusy Karlovy Vary. Změna platná od 1. listopadu 2023 má dva hlavní důvody. Dopravní skupina Z-Group bus působí v celé České republice a interními organizačními změnami došlo v zásadě k regionálnímu rozdělení firem na dvě části, na Čechy a Moravu . A s tím souvisí i nový neutrální název a logo pro objednatele dopravy a partnery v různých regionech.

" AKV bus a.s. postupně plánujeme rozšířit tak, aby kromě Karlovarska, Plzeňska a Ústecka působil ideálně i v dalších regionech Čech, " uvedl Zdeněk Suchan, předseda představenstva. Společnost Autobusy Karlovy Vary získala ve výběrovém řízení na provozování dopravní obslužnosti v Pražské integrované dopravě desetiletou smlouvu pro oblast Velvarska . " Provoz ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praha bude zahájen 1. prosince 2024, což může vyvolávat domněnku, že je dost času. Ale opak je pravdou. Na Velvarsku budeme provozovat celkem 24 autobusů, počítáme s kombinací nových autobusů a částečně se subdodávkami a také budeme předělávat stávající autobusy do standardu PID. Oblast Velvarsko je postavena tak, že nemá přirozené centrum, ale zasahuje do několika okrajových navazujících oblastí. Máme tedy připraveno několik variant řešení provozního zázemí, včetně spolupráce s OAD Kolín (pozn. stejně jako AKV bus patří do koncernu Z – GROUP BUS a.s.) a určitě vybereme tu nejvhodnější ," říká Zdeněk Suchan. K současné situaci v Karlovarském kraji, kde většinu regionálních autobusových linek od 1. ledna 2024 převezme Dopravní podnik města Karlovy Vary, Zdeněk Suchan, předseda představenstva AKV bus, pro náš portál uvádí: " Autobusová doprava v Karlovarském kraji se řeší dlouhodobě pouze politicky a „pod pokličkou“. Naše společnost je připravena na spolupráci s Karlovarským krajem v různých oblastech – jako subdodavatel dopravy, v servisní činnosti, v provozování přepravních a informačních kancelářích apod., ale tato snaha není opětována. Jak bude autobusová závazková doprava v kraji od ledna 2024 provozována, zatím nikdo přesně asi neví. Jako dopravce pouze víme, že smlouva mezi Karlovarským krajem a DPKV v rámci tzv. vertikální spolupráce bude zřejmě podepsána až 27. prosince 2023, a také víme, že pokud by proběhla veřejná soutěž, tak kraj ušetří ročně na nákladech okolo 50 miliónů korun. " Společnost Autobusy Karlovy Vary od ledna 2023 provozuje také městskou hromadnou dopravu ve Znojmě , tj. na opačném konci republiky, než byl její původní region. " Systém veřejných soutěží podle nevhodné evropské a národní legislativy nutí dopravce soutěžit i daleko a přesouvat se z jednoho místa republiky na druhé. Jaké to má dopady, se teprve uvidí v delším časovém horizontu, " komentoval v prosinci 2022 Zdeněk Suchan dlouhou vzdálenost od správy společnosti, která sídlí v Karlových Varech. Nyní má na Znojemsku jednu z Divizí.

person rebus  date_range 13.11.2023

Výsledek hlasování Evropského parlamentu je zlepšením původního návrhu nové emisní normy Evropské komise, přetrvávají však obavy z realizovatelnosti a dopadů některých technických požadavků. Například na novou palubní diagnostiku vozidel či další zpřísnění emisí z otěru z brzd a pneumatik, které se týká i elektrických vozidel.

Plenární zasedání Evropského parlamentu přijalo 9. listopadu 2023 mírnější pozici k návrhu normy EURO 7. Podle ministra dopravy Martina Kupky je to dobrá zpráva i pro evropský automobilový průmysl, který ji může vnímat jako podporu ve své snaze o realistickou proměnu individuální dopravy. „ Jsem rád, že i Evropským parlamentem prošla verze návrhu normy, která je významně střídmější a navazuje na to, co jsme schválili na Radě ministrů. Česká republika vyjednávala mírnější podobu normy a ve spolupráci s dalšími státy prosadila zachování dostupnosti individuální mobility pro všechny, zejména prostřednictvím dostupnosti malých a menších vozidel, “ říká ministr dopravy Martin Kupka. Dále budou zahájeny trialogy a vyjednávání mezi pozicemi Rady a EP tak, aby vznikla výsledná podoba nařízení. Pro bylo 329 z 600 hlasujících, 230 bylo proti a 41 se hlasování zdrželo. Pozice České republiky k zásadním otázkám zůstává beze změny i pro nadcházející vyjednávání. Nadále je nejdůležitějším požadavkem prodloužení dat vstupů v platnost a jejich navázání na prováděcí akty. Česká republika také bude usilovat o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu, zejména pokud jde o On-Board-Monitoring, tj. systému měření emisí přímo na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření. Tyto změny poté podpořili i ministři členských států na zářijovém zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu, kde byl přijat obecný přístup Rady . Výsledek hlasování Evropského parlamentu víta i Sdružení automobilového průmyslu, které také dlouhodobě usiluje o takovou podobu normy Euro 7, která udrží na trhu širokou paletu dostupných modelů vozidel, o která zákazníci skutečně stojí, při zachování zaměstnanosti v odvětví, jeho konkurenceschopnosti a která současně bude mít i reálné přínosy pro životní prostředí. Nadále však přetrvávají obavy z realizovatelnosti a dopadů některých technických požadavků, například navýšení požadavků na novou palubní diagnostiku vozidel či další zpřísnění emisí z otěru z brzd a pneumatik. „ I s ohledem na protichůdné pozice politických stran v Evropském parlamentu je zapotřebí ocenit kompromis, pro jehož podporu dokázal hlavní zpravodaj, pan europoslanec Alexandr Vondra, získat potřebnou většinu. Přijatý text považujeme za výrazné zlepšení původního návrhu Evropské komise. Jedním z příkladů zreálnění požadavků je například otázka vstupu v platnost. Navázání počítání lhůty pro vstup platnost až na přijetí sekundární legislativy je klíčové pro zajištění potřebného času pro výrobce i testovací centra reagovat na nové regulatorní požadavky ,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Původní text vedl k neúměrným nákladům a odklonu investic od přechodu na bezemisní mobilitu, ohrožoval menší a cenově dostupná vozidla a mohl vést k uzavření výrobních závodů s vážným dopadem na zaměstnanost. Přes to všechno byl přínos pro životní prostředí velmi omezený. Skutečného zlepšení lze dosáhnout nahrazením starších vozidel novými modely s aktuální normou Euro 6/VI, v kombinaci s přechodem na elektrifikaci vozového parku. Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) věří, že má smysl zabývat se novými požadavky normy, jako jsou emise z otěru brzd a pneumatik, protože ty jsou relevantní i pro elektrická vozidla a v budoucnu zůstanou posledními zdroji emisí z vozidel. V této souvislosti je důležité zdůraznit pokrok, který výrobci dosáhli při snižování emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy. Popisovat vozidla Euro 6/VI jako "vysoce znečišťující" je zcela nepravdivé tvrzení. Od první normy Euro do normy Euro 6 došlo k reálnému snížení emisí z vozidel o více než 90 %. Obavy z některých technických parametrů aktuální podoby normy nicméně nadále přetrvávají. Proto před nadcházejícím závěrečným vyjednáváním mezi Radou členských států a Evropským parlamentem o finální podobě textu apelujeme na legislativce, aby nadále pečlivě vážili technickou náročnost a realističnost jednotlivých parametrů vs možné přínosy a negativa pro uživatele a společnost. Naší snahou by mělo být podpořit zodpovědný a vyvážený přístup a přijmout takovou podobu normy Euro 7, která nebude klást zbytečné překážky českému, ale ani evropskému autoprůmyslu na cestě k dosažení již tak ambiciózně nastavených cílů v oblasti dekarbonizace (zákaz prodeje spalovacích motorů v roce 2035) a pomoci tak udržení konkurenceschopnosti autoprůmyslu v globální konkurenci, uvádí AutoSAP

person rebus  date_range 10.11.2023

Mezi největší hráče na čínském exportním trhu patří Yutong, Golden Dragon, King Long, Higer a Zhongtong.

Od ledna do září letošního roku dosáhl objem vývozu autobusů z Číny 30 840 kusů, což představuje meziroční nárůst o 49,23 %. V rozdělení na kategorie vozidel jde o 18 180 velkých autobusů a autokarů (meziroční nárůst o 85,11 %), 4 839 středních autobusů a autokarů (meziročně o 36,85 % více) a 7 821 malých autobusů (meziročně o 7,01 % více). Za prvních devět měsíců letošního roku činil objem exportu linkových autobusů 17 179 kusů, což je proti roku 2022 nárůst o 37,6 %, městských autobusů 12 732 kusů, o 59,69 % více, u školních autobusů a autobusů pro jiné využití 248 kusů a 681 kusů, meziročně o 123,00 % a 230,58 % více. Mezi top 10 hráčů patří Yutong (7 177 autobusů), Golden Dragon (5 441 ks), King Long (4 993 ks), Higer (3 583 ks), Zhongtong (2 941 ks), BYD (2 203 ks), JMMC (901 ks), Assiastar (877 ks), Foton (837 ks), Ankai (803 ks). V prvních třech čtvrtletích tohoto roku Čína vyvezla 8 039 autokarů, meziročně o 104,45 % více. Do první pětky patří Yutong (3 216 ks), Higer (1 416 ks), Zhongtong (1 184 ks), King Long (913 ks) a Golden Dragon (759 ks).

person rebus  date_range 10.11.2023
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací