Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

5.6.2004 byl na železniční stanici a autobusovém nádraží ve Strančicích uveden do zkušebního provozu Elektronický a akustický informační systém Pražské integrované dopravy

Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících na nádraží a na autobusové zastávce ve Strančicích. Strančice jsou významným přestupním místem Pražské integrované dopravy. Přepravu cestujících v regionu zajišťují České dráhy na železnici Praha hl. n.-Benešov a zpět a CONNEX Praha s.r.o. čtyřmi autobusovými linkami, č. 461, 469, 490, 494. ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, ve spolupráci s Českými drahami a.s., CONNEXEM Praha s.r.o.a společností APEX s r.o. navrhl pro tuto dopravní křižovatku informační a monitorovací systém sledování vozidel integrované dopravy. Informační systém poprvé sdružuje dva zcela odlišné typy dopravy, železniční a autobusovou. Záměrem tohoto pilotního projektu je koordinovat a optimalizovat dopravu podle aktuální situace, získat zkušenosti pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj a informovat cestující o skutečném jízdním řádu jednak na zastávce autobusů a nástupišti železniční stanice a v blízké budoucnosti i na internetu s možností komunikace přes mobilní telefon. Systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX s r.o., která využila zkušenosti z již dva roky fungujícího informačního systému Pražské integrované dopravy v Jesenici. Aktuální údaje o jízdním řádu pro nejbližších osm spojů včetně zpoždění, informace o nástupišti a koleji jsou cestujícím k dispozici na dvou velkoplošných dvoubarevných zobrazovačích na osmi řádcích. Devátý pohyblivý textový řádek je určen pro informování o změnách v dopravě. Lze jej využít mimo jiné i pro informování obyvatel při katastrofických a krizových událostech. Červeně jsou zobrazeny jízdní řády Českých drah a žlutě autobusů společnosti CONNEX Praha. Vizuální údaje o lince, čísle vlaku, směru jízdy, odjezdu, nástupišti a zpoždění jsou hlášeny i v akustické formě pro nevidomé a slabozraké spoluobčany prostřednictvím elektronického orientačního a informačního systému TYFLOSET. Hlášení si nevidomí aktivují pomocí osobního rádiového vysílače VPN 01 nebo vysílače VPN 03 zabudovaného ve slepecké holi. Informační a monitorovací systém je navržen pomocí moderních technologií z oboru telematiky, zejména: GSM/GPRS, veřejnou rádiovou síť s rychlým paketovým přenosem dat GPS, satelitní systém využitý pro sledování polohy a pohybu vozidel INTERNET, INTRANET Českých drah a.s. Informační a monitorovací systém obsahuje následující podsystémy: aplikační počítač Českých drah s obrazovkou a přístrojovou skříň APEX, které jsou umístěny ve Strančicích v místnosti výpravčího IDOS, informační dopravní systém Českých drah CEDIS, Centrální dopravní středisko umístěné v APEX, v Jesenici vozidlová výbava ,informační systém s radiokomunikačním adapterem APEX RCA/GPRS Informační systém Pražské integrované dopravy umožňuje získávat aktuální dopravní informace. Využívá porovnávání plánovaného jízdního řádu se skutečnou dopravní situací monitorovanou sledováním polohy vozidel pomocí satelitního navigačního systému GPS. Data o poloze autobusů jsou přenášeny pomocí systému GSM/GPRS do prozatímního Centrálního dopravního informačního střediska, CEDIS, které je umístěno v APEX v Jesenici. Tyto informace slouží pro ROPID a zúčastněné dopravce k dalšímu zpracování. Centrální dopravní informační středisko CEDIS předává informace o zpoždění autobusů společnosti CONNEX Praha prostřednictvím INTERNETU na aplikační počítač Českých drah ve Strančicích. Informace o reálném jízdním řádu autobusů doplněné jízdním řádem vlaků z informačního systému IDOS Českých drah s manuálním vložením skutečného jízdního řádu mimořádných vlaků výpravčím jsou automaticky zobrazovány na informačních panelech pro cestující a pro výpravčího na obrazovce jeho aplikačního počítače. Očekávané přínosy: ROPID komplexní a objektivní přehled o regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy ověřování funkčnosti dílčích projektů pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech České dráhy a.s. přehled o navazující autobusové dopravě v toleranci možnosti jízdního řádu zajistit plynulý přestup cestujících zlepšení kultury cestování, aktuální informování cestujících o dopravní situaci předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech CONNEX Praha s.r.o. komplexní a objektivní přehled o poloze a pohybu vozového parku v regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy APEX spol. s r.o. ověření nových technologií z oblasti telematiky, aplikace Internetu, GSM/GPRS a GPS v regionální dopravě ověřování funkce CEDIS, Centrálního dopravního informačního střediska regionu rozvíjení informačních dopravních systémů v podnikatelské sféře českých výrobců, zajištění technické způsobilosti a srovnatelné úrovně s vyspělými evropskými státy umožnění spolupráce na standardizaci v technické komisy EU TC278, pracovní skupina WG 3, veřejná doprava, začlenění do evropských informačních systémů Cestující zlepšení kultury cestování, aktuální informování cestujících o dopravní situaci možnost volby náhradních spojení textové informace o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech Zdroj: APEX spol. s r.o.

person dabra  date_range 06.06.2004

(čtk) Dodavatel odbavovacích zařízení pro autobusy Společnost Mikroelektronika z Vysokého Mýta dodá ještě letos do Řecka zařízení na výdej jízdenek pro meziměstskou autobusovou dopravu. Zakázka za

(čtk) Dodavatel odbavovacích zařízení pro autobusy Společnost Mikroelektronika z Vysokého Mýta dodá ještě letos do Řecka zařízení na výdej jízdenek pro meziměstskou autobusovou dopravu. Zakázka za více než tři milióny korun je určena pro tamního soukromého dopravce, který provozuje asi 100 autobusů. Jde o první dodávku do Řecka, čímž firma získává referenci pro další expanzi na tamějším trhu, řekl ředitel podniku Jindřich Nádvorník. Mikroelektronika očekává v letošním hospodářském roce, který končí 30. června, zdvojnásobení tržeb přibližně na 200 miliónů korun. Podíl exportu činí asi třetinu tržeb a meziročně stoupl rovněž asi dvojnásobně.

person dabra  date_range 11.05.2004

15.4.2004 bylo Technické fakultě ČZU předáno vzorové vybavení odbavovacího a informačního systému v prostředcích veřejné dopravy. Předání bylo zorganizováno rektorem ČZU Janem Hronem a zúčastnili se

15.4.2004 bylo Technické fakultě ČZU předáno vzorové vybavení odbavovacího a informačního systému v prostředcích veřejné dopravy. Předání bylo zorganizováno rektorem ČZU Janem Hronem a zúčastnili se ho kromě pracovníků ČZU i představitelé Ministerstva dopravy ČR, krajského úřadu Středočeského kraje, reprezentanti dopravních fakult ostatních vysokých škol mj. děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Karel Šotek, zástupci dopravců - Franišek Neterda z ADSSS, Antonín Kusák z ADSSF, Jiří Kafka z Českých drah a zástupci tisku. Předání uváděl Jan Kotík, ředitel ČSAD SVT Praha, s.r.o. O rozvoji ČZU a jeho měnícím se zaměření promluvil rektor ČZU Jan Hron a o úloze Technické fakulty její děkan Jiří Klíma. Představitel ROPID Jan Šimůnek vysvětlil, jak předávané zařízení slouží v systému pražské integrované dopravy. Následně představitelé skupiny MYPOL (za APEX s.r.o. Pavel Roček, za Mikroelektroniku s.r.o. Jindřich Nádvorník a za JKZ s.r.o. František Kadrmas) představili svoje firmy, zejména s ohledem na produkty, které byly Technické fakultě k výuce předány. Během prezentace firmy APEX vystoupil i viceprezident Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých ČR Viktor Dudr, který předvedl využití předávané techniky nevidomými a slabozrakými spoluobčany a ocenil spolupráci s firmou APEX na vývoji tohoto zařízení. Jan Kotík pak představil krátce předprodejní systém AMSBUS, vytěžovací systém GOBUS a webový magazín BUS PORTÁL a nabídl jejich využití vysokým školám. ČZU kladně reagovala na nabídku využití systému AMSBUS. Josef Štěpán, vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy informoval přítomné o dlouhodobé spolupráci mezi MFF UK a ČSAD SVT Praha a zejména o nové iniciativně na založení výzkumného centra, jehož hlavním cílem bude vytvoření Matematicko-statistického modelu optimalizace dopravní obslužnosti. Zdůraznil, že předmětem činnosti výzkumného centra není pouze prohloubení teoretických poznatků a postupů, ale že připravený model bude sloužit k optimalizaci jízdních řádů jak z hlediska požadavků cestujících, tak i řešení při omezení dopravních cest (např. havarijní jízdní řády), k optimalizaci organizace dopravního systému, rozmístění dopravních prostředků, skladby a vybavení dopravních prostředků, rozvoje a obnovy investic apod. Nabídl ostatním dopravním fakultám spolupráci, což bylo v následné diskusi přivítáno. Význam předaného zařízení pro výuku na katedře automobilů a traktorů ocenil její vedoucí Boleslav Kadleček. Neformální část programu uvedla ukázka z filmu "Pánská jízda" režiséra Martina Kotíka, přítomní si pak v neformální diskusi vyměnili názory nejen na předané zařízení. Zdroj: Bohumír Bartušek, ČSAD SVT Praha s.r.o. Fotografie: Monika Urbanová, ČZU

person dabra  date_range 20.04.2004

Především ve velkých dopravních uzlech, kde se stýkají různé druhy městské i meziměstské dopravy a dochází k častým přestupům na navazující spoje, je třeba zajistit rychlou a kvalitní informovanost

Především ve velkých dopravních uzlech, kde se stýkají různé druhy městské i meziměstské dopravy a dochází k častým přestupům na navazující spoje, je třeba zajistit rychlou a kvalitní informovanost cestujících. Jedním z nejefektivnějších způsobů je instalace samoobslužného informačního systému . Základem systému je samoobslužný stojan s interaktivní obrazovkou reagující na dotyk prstu. Na monitoru se zobrazuje strukturovaná nabídka, ze které si cestující vybírá stisknutím příslušného místa obrazovky. V rámci městské dopravy jednoduše zadá například výchozí a cílové místo a systém mu zobrazí optimální spojení. Software, vyhotovený firmou ČSAD SVT Praha, pracuje pod všemi operačními systémy MS Windows a umožňuje vyhledávat optimální spojení až v 6-ti různých kategoriích doprav - autobusové, vlakové, letecké ČSA a v několika MHD. Vyhledávání spojení respektuje samozřejmě časová omezení, umožňuje vyhledávat spojení předchozí i následující, kombinovat kategorie vlakové a autobusové dopravy a zadávat požadovaný čas odjezdu nebo příjezdu. Aktualizovaná data jsou stahována z internetu jednotlivými uživateli Samoobslužný informační systém lze využívat nejen pro sdělování informací o dopravě, ale prakticky o čemkoliv. Stojan může pomoci návštěvníkům Vašeho města najít hotel, doporučit vybrané restaurace apod. Do prezentace lze zapojit i projekci ryze reklamních stránek, případně je možné umístit reklamní poutače na nástavce nad stojan. Tak lze zajistit financování provozu zařízení. Technické údaje a orientační ceník naleznete ZDE Další podrobnosti o samoobslužném informačním systému získáte: ČSAD SVT Praha, s.r.o., obchodní oddělení, Křižíkova 4-6, 18600 Praha 8 e-mail: kristlova@svt.cz telefon: 224 894 332 fax: 224 894 423 mobil: 605 233 297 Technický popis a orientační ceník stojanu Standard Secure vhodný i pro venkovní použití rozměry v x h x š (mm) 1135 x 610 x 610 hmotnost cca 43 kg skříň z ocelového plechu tloušťky 2 mm, počítač je uložen uvnitř stojanu přístup k PC a monitoru uzamykatelnými dvířky, stupeň krytí IP42, IEC 529 povrchová úprava a barevné provedení podle přání zákazníka volitelné periferie Orientační ceník hardware stojan STANDARD Secure (cena od 27 700 Kč), stojan METRO Secure (cena od 40 500 Kč) - jiný typ je možný dotyková obrazovka s řadičem a 17" monitorem, cena od 29 000 Kč PC podle požadavků zákazníka s operačním systémem MS WINDOWS 98/NT4/2000/XP, cena od cca 20 000 Kč Konkrétní cena je závislá na parametrech PC a monitoru, typu a barvě stojanu apod. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ucelenou nabídku typů stojanů naleznete ZDE Orientační ceník software Aplikační software pracuje pod operačním systémem MS Windows 9x/NT/2000/XP. Obsahuje dopravní informace v maximálně šesti kombinacích elektronických jízdních řádů: autobusovém ČR, SR vlakovém ČR, Evropa leteckém ČSA městských hromadných doprav Cena: od 15 000 Kč v závislosti na přípravě dat. Jízdní řády jsou získávány od firmy CHAPS spol. s r.o. a jsou jí garantovány. Aktualizaci jízdních řádů si provádí zákazník sám z Internetu. O samoobslužný stojan s úpravou pro nevidomé se na Holiday Worldu 2003 zajímal i ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

person dabra  date_range 19.01.2004

3. setkání uživatelů zařízení na výdej jízdenek řady USV 24 pořádal výrobce těchto zařízení firma

3. setkání uživatelů zařízení na výdej jízdenek řady USV 24 pořádal výrobce těchto zařízení firma Mikroelektronika spol. s r.o. V malebném údolí Orlice mezi tratí a řekou v místě, kde lišky nedávají dobrou noc, ale mobilní operátoři mají velké rezervy, proběhlo 3.setkání firmy Mikroelektronika. Pokrytí signálem nezbytné pro prezentace operativně zajistil mobilními jednotkami EUROTEL. V penzionu Mítkov se sešli zástupci firem (prosíme o toleranci při zestručnění názvů): Ramvejbus PROBO TRANS ZDAR ČSAD Střední Čechy ASIANA BUSMAT ROPID ČSAD POLKOST CONNEX Morava ČSAD STTRANS ČSAD ANEXIA BODOS LEXA LEXTRANS BOSÁK ORLOBUS CONNEX Východní Čechy DP města České Budějovice ČSAD JIHOTRANS ČSAD Kladno ICOM TRANSPORT Ze středečního programu: MIKROELEKTRONIKA: *FareON-podpůrný software pro přípravu a zpracování dat* USV 24C firmware*USV 24C stávající software pro přípravu a zpracování dat* Vyhodnocování dat v MS Excel* Servisní služby* GPRS přenos dat MikroNET* RF přenos dat* Ze čtvrtečního programu: Prezentace partnerských společností ČSAD SVT Praha představilo komplexní informační systém pro dopravní firmy ADONIS , seznámilo dopravce s novinkami v systému AMSBUS a okolo informačních stojanů. Dopravcům se představil také BUS Portál (-: APEX Jesenice seznámil se sledováním pohybu a polohy vozidel pomocí GPS

person dabra  date_range 19.09.2003

Mikroelektronika, výrobce a dodavatel odbavovacích systémů, vystavuje v rámci 4. ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Mikroelektronika, výrobce a dodavatel odbavovacích systémů, vystavuje v rámci 4. ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy CZECH RAILDAYS - Ostrava 2003 , který se uskuteční ve dnech 18. - 20.6.2003 v areálu nákladního nádraží (tzv. Komerčního obvodu) železniční stanice Ostrava hlavní nádraží. Expozici Mikroelektroniky a DOM Pardubice naleznete na volné ploše v železničním vagónu. Navštivte nás: 18. - 19.6.2003: od 9.00 do 18.00 hod. 20.6.2003: od 9.00 do 16.00 hod. Mezi vystavenými exponáty, které si zde budete moci prohlédnout, naleznete i několik novinek. Jedná se především o systémy pro odbavování cestujících pomocí bezkontaktních čipových karet v nejrůznějších aplikacích, stacionární automat umožňující prodej jízdenek v rámci celé sítě ČD i nejnovější variantu mobilního automatu. Součástí expozice bude také samoobslužný informační stojan ČSAD SVT Praha s.r.o. , poskytující informace nejen o dopravě. info@mikroelektronika.cz www.mikroelektronika.com

person dabra  date_range 05.06.2003

V prostorách pražského veletržního areálu v Letňanech se koná od 23. do 25.dubna 2003 výstava PRAGOTRAFFIC s dopravní tématikou. V

V prostorách pražského veletržního areálu v Letňanech se koná od 23. do 25.dubna 2003 výstava PRAGOTRAFFIC s dopravní tématikou. V hale 7 a stánku 1 bude vystavovat výrobce odbavovacích, informačních a rádiových řídících systémů pro městskou, veřejnou a silniční dopravu, včetně identifikace polohy vozidel pomocí GPS APEX Jesenice spolu s regionálním organizátorem pražské integrované dopravy zajištujícím integrovaný systém hromadné dopravy osob v Praze a v pražském regionu ROPID . Ve stánku se bude prezentovat i tradiční dodavatel informačních technologií ČSAD SVT Praha s.r.o. Prostřednictvím REDAKCE BUS Portálu nabízíme možnost předem sjednat s vystavovateli pracovní schůzku během výstavy, a to 24. ve čtvrtek. Během výstavy PRAGOTRAFFIC se předpokládá diskuse k problematice integrovaných dopravních systémů. ROPID a APEX společně představí: CEDIS - centrální dopravní informační systém Elektronický vizuální a akustický systém pro informování cestujících na zastávkách PID Systém pro sledování vozidel pomocí GPS s využitím sítě GSM Informační stojan se službou pro nevidomé a slabozraké Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec (uprostřed), Jan Kotík z ČSAD SVT Praha (vpravo) a Pavel Roček z APEX Jesenice u informačního stojanu s úpravou pro nevidomé na výstavě Holiday World 2003. Hostující ČSAD SVT Praha bude prezentovat: Využití Celostátního informačního systému pro tisk knižních jízdních řádů Středočeského kraje, který bude rozšířen o příměstské linky Pražské integrované dopravy a vlaky Českých drah v rámci Středočeského kraje. Kompletní knižní jzdní řád bude k dispozici. AMSBUS Nové služby předprodejního automatizovaného místenkového systému v autobusové dopravě. ADONIS - komplexní modulární informační systém pro řízení dopravní společnosti BUSPORTAL - prezentace webových stránek věnovaných problematice autobusové dopravy Zleva Petr Janda z odboru dopravy SČ KÚ, Jan Šimůnek z ROPID, Milan Houfek z DP hl.města Prahy a Jan Kotík z ČSAD SVT Praha na výstavě Holiday World 2003. (dabra)

person dabra  date_range 16.04.2003
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací