Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

7. - 9. března 2006 Pražský veletržní areál Letňany (PVA): EUROTRAFFIC - 6.ročník mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a dopravně technických zařízení spolu s výstavami ECO CITY, INVEST CITY, CLEAN CITY a ZELENÉ MĚSTO.

Z loňské výstavy si můžete na BUSportálu prohlédnout: ROPID a UDI Praha na EUROTRAFFIC 2005 JARNÍ CYKLUS ODBORNÝCH VÝSTAV PRO KOMUNÁLNÍ SFÉRU FOR CITY 2006 EUROTRAFFIC - 6.ročník mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a dopravně technických zařízení ECO CITY - 12. ročník výstavy životního prostředí a úspor energií INVEST CITY - 2. ročník výstavy investičních příležitostí CLEAN CITY - 2. ročník výstavy úklidového průmyslu a čištění ZELENÉ MĚSTO - 2. ročník odborné výstavy městské a veřejné zeleně Na začátek veletržní sezóny 2006 připravuje společnost ABF, a.s. v termínu 7. – 9. března 2006 pětici výstav zaměřených především na komunální politiku, dopravu , vodohospodářství a životní prostředí. Výstavy úzce navazují na rostoucí poptávku obcí po službách v oblasti úklidu, průmyslového čištění, čištění odpadních vod, údržby a výstavby sportovišť i veřejné zeleně a rekonstrukcích komunikací v souvislosti se začleněním ČR do struktur EU a možností čerpání dotací na připravované projekty. Cyklus výstav bude provázet tradičně bohatý doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů včetně vyhlášení výsledků 4. ročníku celostátní soutěže Energetický projekt 2005. EUROTRAFFIC 6.ročník mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a dopravně technických zařízení představí novinky v systémech řízení dopravy, dopravního značení a organizace dopravy, bezpečnosti silničního provozu. Nedílnou součástí této výstavy je i oblast organizování a řízení transportních a skladovacích procesů, systémů na přepravu zboží - tedy spedice a logistika. Novinkou letošního ročníku je rozšíření výstavy o sekce dopravního inženýrství a dopravních staveb. Hlavním doprovodným programem je 2. ročník mezinárodní konference o dopravě , který se bude věnovat tématům souvisejícím s dopravní politikou v České republice především v návaznosti na novou strategii rozvoje dopravní infrastruktury ČR. Představí se zástupci ministerstva dopravy, dopravních fakult, státní správy a soukromého sektoru. Mezi jednací témata bude mj. patřit problematika elektronického mýta (blok Inteligentní dopravní systémy) a nově blok bezpečnost dopravy a blok věnovaný letecké dopravě. Cílem konference je poskytnout posluchačům souhrnné informace o stavu a vývoji současné dopravní politiky ČR, prezentovat nové klíčové projekty a vytvořit prostor pro výměnu informací mezi odbornou veřejností a zástupci státní správy, samosprávy, vysokého školství a soukromého sektoru s důrazem na praktické dopady plánované dopravní politiky pro nadcházející léta. Nedílnou součástí výstavy je i prezentace výsledků 2. ročníku soutěže Dopravní stavba roku, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury. Další výstavy ECO CITY - 12. ročník výstavy životní prostředí a úspor energií. Na výstavní ploše se představí řada renomovaných výrobců a prodejců s prezentací nejmodernějších produktů i technologií napříč oborem. Hlavní témata pro letošní ročník byla pečlivě vybrána ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a českou společností pro biomasu CZ Biom, která ve dnech 7.-8.3.2006 uspořádá konferenci s důrazem na problematiku obnovitelných zdrojů energie a biomasy se zvláštním zaměřením na legislativu a především na zdroje financování z fondů EU. Předpokládá se rovněž účast zástupců AE Biom, kteří se touto problematikou zabývají přímo v Bruselu. Druhý den se bude konference věnovat biologicky rozložitelným komunálním odpadům (legislativa, marketing, ekonomika, bioplyn, čistírenské kaly atd.). Dalším samostatným fórem pořádaným společností z oboru odpadového hospodářství DEWAREC, s.r.o. (9.3.2006), je konference zabývající se řešením problémů sběrných dvorů (oddělený sběr, recyklace a materiálové využívání elektroodpadu) a spalování odpadů s využitím energie, legislativa, financování atd. V rámci výstavy ECO CITY budou prezentovány výsledky soutěže ENERGETICKÝ PROJEKT 2005. Smyslem soutěže je vyhodnotit a ocenit takové projekty, stavby a energetické systémy, které díky použití nejnovějších stavebních materiálů, konstrukcí a technologických postupů vedou k minimální spotřebě energie a tím přispívají ke zdravému životnímu prostředí v ekonomicky reálných souvislostech. Soutěž je vypisována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou energetickou agenturou, ENVIROS, s.r.o. a ABF, a.s. za podpory generálního sponzora Skupiny ČEZ a dále Pražské energetiky, a.s. a Energetická společnost E.ON. Oceněné projekty budou vyhlášeny na Slavnostním večeru výstav FOR CITY. INVEST CITY - 2. ročník výstavy investičních příležitostí je zaměřen na získávání a zásady užití finančních prostředků ve veřejné správě. Výstava je určena k prezentaci firem z developerské a bankovní sféry, společnostem podílejících se na realizaci veřejných zakázek, modernizaci a revitalizaci panelových a činžovních domů, územních plánů, architektury, infrastruktury a občanské vybavenosti. CLEAN CITY - 2. ročník výstavy se specializuje na oblast úklidového průmyslu, podmínkám při zadávání výběrových řízení a jejich hodnocení. Jako vystavovatelé se budou prezentovat firmy poskytující úklidové služby v průmyslu, těžkých provozech, zdravotnictví, veřejných provozech i domácnostech společně s výrobci a prodejci strojů či zařízení pro úklid a čištění. Výstavu spolupořádá a její doprovodný program odborně garantuje Česká asociace úklidu a čištění (CAC) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky. Tyto organizace se v rámci svých seminářů zaměří na zadávání výběrových řízení pro oblast profesionálního úklidu a čištění klimatizací a ventilací (7.3.2006). Dne 9.3.2006 se semináře zaměří především na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci a problematiku HACCP (vytipování kritických bodů ve veřejných stravovacích službách) ve veřejných prostorách. ZELENÉ MĚSTO - 2. ročník odborné výstavy městské a veřejné zeleně je věnován především projektování, urbanismu a městské architektuře. Výstava je určena nejen odborné veřejnosti z řad provozovatelů veřejných parků, sadů, dětských hřišť, rekreačních a sportovních areálů, architektů, ale také laické veřejnosti se zájmem o zahradní architekturu v intravilánu obcí. Výstava poskytne prostor pro řešení problémů zahradnických oborů, které představují zejména: absence systémového řešení péče o sídelní zeleň, komplikované vztahy zhotovitelů a objednatelů ve veřejné zeleni, integrace tuzemských zahradnických firem do EU, zapojení veřejnosti do rozhodování o urbanistických projektech, nutnost zvyšování prestiže zahradních architektů a další. Další odborné setkání připravuje ABF, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci úspěšného cyklu Fórum krajů,měst a obcí. Letošní konference nese název Urbanismus pro udržitelná města – zdroje financování (7.3.2006) a bude zaměřena na urbanismus, suburbanismus a řešení sociální segregace. Úspěšný cyklus seminářů pod názvem Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění, který probíhal v roce 2005, bude zakončen konferencí NÍZKOENERGETICKÉ A NÍZKONÁKLADOVÉ STAVĚNÍ ve dnech 7. – 8. 3. 2006 v konferenčním sále hotelu Don Giovanni. Obsahem konference bude seznámení s nejnovějšími předpisy a podmínkami v této oblasti s konstrukčními a technickými otázkami panelových a rodinných domů s progresivními postupy v projektovém řešení i realizaci. Dalším diskusním tématem bude využití obnovitelných zdrojů energie, tepelné čerpadla a využití energie z biomasy. Konference je určena pro stavební inženýry – projektanty, studenty a pracovníky městských a obecních úřadů. Zdroj: Tisková zpráva ABF, a.s.

person dabra  date_range 10.01.2006

(Přečteno v Hospodářských novinách.) Vysokomýtské společnosti Mikroelektronika.se podařilo uspět v tendru na dodávku terminálů Camel pro platby čipovými kartami a jízdenkových automatů pro platby v hotovosti pro více než pět tisíc městských autobusů. Fotografie Mikroelektroniky z Chile .

Milan Mostýn - www.ihned.cz - 29.11.2005 - PODNIKÁNÍ - Ulice pětiapůlmiliónového Santiaga de Chile jsou plné kouřících autobusů, které jezdí do všech koutů města. Stačí si stoupnout blíž k vozovce a zamávat na některý z projíždějících. Vmžiku zastaví a řidič vás ochotně připraví o peníze za svezení. Z každého cestujícího má totiž provizi. Jízdní řády a zastávky neexistují, na jednom místě se tak může vytvořit fronta třeba až dvaceti autobusů, provozovaných soukromými dopravci. Mezi žlutými autobusy se proplétají chlapíci v oranžových vestách. Otočí tvář do okénka k řidiči, natáhnou ruku a už běží k dalšímu autobusu, které přijíždějí jeden za druhým. Tito lidé se živí tím, že řidičům sdělí informaci, kolik je před nimi vozidel a kolik v nich sedí cestujících. Evropské standardy Uvedený systém a spolu s ním i zvyklosti obyvatel se však mají od poloviny příštího roku zásadně změnit. "Provozovatelé poskytují nedostatečně kvalitní služby, mají špatné, někdy dokonce jen nouzové vybavení," říká náměstek ministra veřejných prací, dopravy a telekomunikací Guillermo Diaz. "Chceme proto přejít na systém, kde by dopravu obhospodařovalo deset podniků s novými autobusy podle evropských ekologických standardů a běžnými zastávkami," vysvětluje plán s názvem Transantiago náměstek. "V podstatě chceme přejít na evropský model," dodává. Přestože je šestnáctimiliónové Chile vzdálený trh, právě změny v dopravě a snaha o zlepšení ovzduší v Santiagu de Chile jsou příležitostí pro české firmy. Dokazuje to ostatně i úspěch vysokomýtské společnosti Mikroelektronika. Té se podařilo uspět v tendru na dodávku terminálů Camel pro platby čipovými kartami a jízdenkových automatů pro platby v hotovosti pro více než pět tisíc městských autobusů. Pro firmu je to významná reference, navíc ostatní dopravci v Latinské Americe pozorně sledují, jak se model Transantiago osvědčí. "Dobrá kvalita a velmi zajímavá cena je v Chile naprostou nutností. Důležité jsou i reference, zejména, pokud se můžete prokázat něčím, co už v zemích Latinské Ameriky funguje," říká generální ředitel Mikroelektroniky Jindřich Nádvorník. "Naše firma působí na chilském trhu už od roku 1996, po téměř třech letech se nám podařilo získat zakázku za více než čtyři milióny dolarů při dodávce automatů na výdej jízdenek, které byly instalovány v části autobusů v Santiagu. Právě dlouholeté vazby a spolupráce s jedním z hlavním hráčů v projektu Transantiago - společností Siemens, nám také pomohlo k získání zakázky," uvádí Jindřich Nádvorník. Co však bylo podle něj rozhodující, je schopnost firmy být flexibilní. "V krátké době jsme dokázali reagovat na požadavky zadavatelů a upravit výrobky podle jejich potřeb. Nehledě na geografickou vzdálenost, právě to přesvědčilo naše partnery," říká ředitel Mikroelektroniky. Šance jsou v infrastuktuře Chile je nejliberalizovanějším trhem v Latinské Americe. Odvrácenou stranou této pozitivní skutečnosti je velice ostrá konkurence. "Chilané jsou navíc velice tvrdými obchodníky, ale co se zásadně dohodne, to platí," upozorňuje Jindřich Nádvorník. Naproti tomu jsou v Chile ve srovnání s okolními státy méně komplikované předpisy či opatření na ochranu trhu před dovozy. Panují tu také menší podnikatelská rizika a země se hospodářsky rychle rozvíjí. I proto se zde objevují stále nové exportní příležitosti. Šance pro české vývozce jsou nejen v sektoru veřejné dopravy, ale i při budování infrastruktury. Pokud se české firmy chtějí dostat do Chile, musí hledat trhliny na trhu, například při dodávkách dopravních systémů či dopravních zařízení. Stoupá i zájem o ekologická zařízení, čističky a úpravny vody, třídírny odpadů a spalovny. "Zpřísňujeme ekologické limity obcícm a městům, abychom zlepšili životní prostředí. Při tom můžeme využít české technologie, například pro čističky odpadních vod," říká náměstek Guillermo Diaz. BUSportál zveřejňuje články z Hospodářských novin s jejich souhlasem.

person dabra  date_range 22.12.2005

... nová verze systému CARDS EXCHANGE, účast ČSAD SVT Praha s.r.o. na výstavě Coach Progress - fotoreportáž .

Systém AMSBUS se dále rozšiřuje jak o nové dopravce - v poslední době přibyly společnosti Bohemia Euroexpress International, Nobless Line, Jaroslav Štěpánek a Zdeněk Vastl osobní a autobusová doprava - tak o nová prodejní místa . Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s ČSAD SVT Praha s.r.o. zajišťuje jako každoročně tisk jízdních řádů na příští rok. Tištěné jízdní řády budou k dispozici v době po změně jízdního řádu asi ve druhé polovině prosince. Zakoupit je lze např. na AN Florenc a jako dárek dostanete JŘ na CD. Přesné datum zahájení prodeje zveřejníme na BUSportále . V současné době probíhá v Praze výměna informačních stojanů ve stanicích metra Černý Most, Anděl, Roztyly a Želivského za nové s ovládáním pro nevidomé spoluobčany. U zákazníků - dopravců byla spuštěna nová verze clearingového systému CARDS EXCHANGE Tato verze systému má rozšířenou funkcionalitu a je zavedena jak ve Středočeském kraji, tak pro ICOM Transport group. ČSAD SVT Praha se spolu s BUSportálem a ROPID zúčastnili výstavy Coach Progress v Praze Letňanech začátkem listopadu, kde byly novinky prezentovány. Na výstavě došlo k řadě obchodních setkání. Proběhla jednání mj. se zástupcem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ředitelem odboru informatiky Romanem Kučerou a zástupci organizací tělesně postižených zastoupených Viktorem Dudrem - projednaly se úpravy informačních kiosků umožňujících jejich ovládání tělesně postiženými občany. Jednání se zúčastnili i organizace ROPID (Jiří Prokel a Jan Šimůnek), společnosti APEX (Jaroslav Bárta) a ČSAD SVT (Jan Kotík, jednatel a Marcel Josífko). Projednávaly se instalace kiosků ve stanicích metra, v nové odbavovací hale na Ruzyňském letišti i v objektech MPSV (např.Úřady práce). Další jednání se týkala zapojování dopravců do clearingového systému Středočeského kraje - zástupci TRANSCENTRUM bus(František Čáslava) a prezident ADSSS František Neterda. Řešil se i problém zavedení systému AMSBUS na bratislavské letiště M.R.Štefánika s projekt managerem Jurajem Jamrichem. Foto BUSportál a ROPID

person dabra  date_range 11.11.2005

Nově koncipovaný komunikační systém je založen na GPRS a umožňuje bezpečné a spolehlivé spojení za pevnou cenu v rámci celé Evropy.

Scania rozšířila nabídku služeb fleet managementu Praha, 1. listopadu 2005 - Společnost Scania nabízí od letošního října novou řadu služeb a produktů správy vozového parku - fleet managementu. Nově koncipovaný komunikační systém je založen na GPRS a umožňuje bezpečné a spolehlivé spojení za pevnou cenu v rámci celé Evropy. Zákazníci tak mají možnost snížit náklady a zvýšit zisk. Nové palubní počítače - Scania Interactor 300, 500 a 600 mají velkou dotykovou obrazovku a jednotnou platformu. Fungují na bázi operačního systému Windows a s kanceláří je spojuje zabezpečený internetový server. Nový Fleet management Scania se řadí mezi nejkomplexnější a uživatelsky nejpřátelštější systémy na trhu. Další výhodou je možnost ušít fleet management zákazníkům přímo na míru. Lze jej rozvíjet dle potřeby a po propojení se stávajícími logistickými systémy a instalovaným softwarem tak získat ještě výkonnější celek. Nástroje pro podporu obchodní činnosti První skupinou služeb jsou nástroje pro podporu obchodní činnosti, se kterými může klient výrazně zdokonalit každodenní činnosti, jako je vyřizování příchozích objednávek, mzdová agenda nebo zpracování systému rozvážek. Úplnou novinkou je Scania Order Support. Tuto aplikaci lze plynule včlenit do většiny moderních administrativních systémů. Přepravní úkoly se posílají přímo do vozu ze zavedeného plánovacího systému. Stav objednávky se průběžně aktualizuje a v reálném čase je automaticky odesílán na dispečink. Scania Order Support zlepšuje kontrolu, urychluje proces fakturace a umožňuje efektivně řídit zakázky. Novinkou je i Scania Driver Log, který zjednodušuje řidičům evidenci činností a najetých hodin. Navíc poskytuje přesné údaje pro vytváření protokolů, výpočet mezd a obchodní analýzy. Zákazníci jej mohou integrovat do svých zavedených administrativních systémů, nebo k němu přistupovat z webového portálu Scania Fleet Management. K dalším službám patří Zasílání zpráv (umožňuje posílat textové zprávy z vozů i do nich, čímž se kromě snížení nákladů také zabrání komunikačním šumům), Určování polohy vozidel, Sledování trasy nebo Služební mapa (podrobná mapa s polohami vozidel a servisních dílen Scania, obsahuje i funkce vyhledávání a zoomu). Nástroje pro řízení provozních nákladů Tato skupina představuje nástroje, které automaticky na dálku shromažďují údaje o vozidlech a řidičích. Tím výrazně snižují náklady a prostoje fleetu. Patří sem služba Údaje o vozidle (automaticky sbírá informace o vzdálenosti, rychlosti či spotřebě, což umožní klientovi určit vozy, jejichž výkony se odchylují od norem), dále služba Protokol o jízdě, Zónový alarm nebo Alarm vozidla (dokáže odeslat výstražnou zprávu, která textově i na mapě udá polohu vozidla). Nástroje pro řidiče Scania nabízí i řadu aplikací pro řidiče. Ty mají zvýšit jeho produktivitu, pohodlí i bezpečnost jízdy. Základem je Pohyblivá mapa s údaji o poloze vozu a servisních dílen Scania. Dále sem patří Navigace (i s hlasovou komunikací a plánováním tras), Záběr kamery (zvláště užitečný při couvání), Telefon (mobilní, s možností přijímat a odesílat textové zprávy), Jízdní čas (s aktuálními denními i týdenními informacemi) a Televizor. Palubní počítače Scania Interactor Nyní jsou dostupné tři počítače Scania Interactor založené na modulární platformě. Všechny mají rychlejší procesory, vylepšený operační systém a byly důkladně prověřeny v nejnáročnějších podmínkách, jaké mohou při komunikaci s nákladními vozy nastat. Nový Scania Interactor 300 je ideální pro každodenní logistiku přepravy. Zahrnuje malý počítač se 6,3palcovou barevnou dotykovou obrazovkou, která je upevněná pomocí otočného držáku na palubní desce. Lze jej nainstalovat do vozů Scania řady 4, P a R s dlouhou palubní deskou a do dalších konstrukčních typů, které vyhovují standardu FMS (společný protokol pro systémy fleet managementu dojednaný mezi výrobci). Podporuje všechny služby kromě Telefonu, Záběru kamery a Televizoru. Interactor 300 má funkce předinstalované a je zajištěn proti změně nastavení. Scania Interactor 500 je víceúčelový nástroj vhodný pro všechny konstrukční typy nákladních vozů. Je to všestranný palubní počítač, který lze použít k účelům logistiky přepravy, pro specializované aplikace operačního systému Windows a jako plně funkční PC s přídavnou klávesnicí. Vybaven je 10,4palcovou dotykovou obrazovkou. Scania Interactor 600 byl navržen na míru pro novou řadu nákladních vozidel Scania. Nabízí všechny služby včetně možnosti integrace se systémem Interactor 500. Scania Communicator je pasivní palubní systém, který slouží monitorování vozu z dispečinku. Funguje na základě spojení vozu s dispečinkem přes internetový portál. Pomocí komunikace na bázi SMS, poskytuje monitoring veškerého dostupného technického vybavení bez potřeby aktivního zapojení řidiče. Zdroj: Tisková zpráva Scania

person dabra  date_range 10.11.2005

Přidělením vyhrazeného kmitočtu 87,100 MHz se otevírá prostor pro uplatnění orientačních a informačních systémů pro nevidomé na Slovensku.

Na základě pozvání prezidenta Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska RNDr. Mamojky se firma APEX spol. s r.o. Jesenice zúčastnila ve dnech 20.10. až 22.10.2005 výstavy NON – HANDICAP Slovakia 2005 v Bratislavě na výstavišti INCHEBA. Ve stánku Únie nevidiacich a firmy TYFLOCOMP vystavovala firma APEX následující zařízení: Předváděcí kufr s elektronickou výbavou odpovídající vozidlu MHD ( palubní počítač DT 02, digitální hlásič ICU 08, povelový přijímač PPN 24 AS a 3 reproduktory ), povelové vysílače VPN 01S a VPN 03S, zvukový orientační maják ZOM 03S a semafor, ovládaný vysílačem VPN 01S. Povelová souprava byla upravena pro kmitočet 87,100 MHz, přidělený Slovenským telekomunikačním úřadem pro Slovenskou republiku. Vystavovaná zařízení se setkala s příznivým ohlasem zejména nevidomých a slabozrakých návštěvníků. 21.10.2005 přednesl jednatel firmy APEX spol. s r.o. Ing. Pavel Roček přednášku s názvem „TYFLOSET – akustický orientační a informační systém pro nevidomé a slabozraké“ . Během výstavy proběhlo několik jednání se zástupci městských magistrátů a dopravců Slovenska. Přidělením vyhrazeného kmitočtu 87,100 MHz se otevírá prostor pro uplatnění orientačních a informačních systémů pro nevidomé na Slovensku. Zdroj: APEX spol. s r.o. Na BUSportálu jste si mohli přečíst: Informační systém pro nevidomé TYFLOSET je uveden do provozu už i v Německu.

person dabra  date_range 09.11.2005

Kompletní příspěvek ČSAD SVT Praha s.r.o. . BUSportál nabízí zúčastněným subjektům publikaci jejich materiálů.

Z projednávané agendy: Souhrn administrativních potřeb do konce I. Fáze projektu CONNECT. Dotazy a diskuze k administrativním požadavkům, problematice nákladů. Technické záležitosti, rozdělení projektů do národních skupin. Možnost návrhu zařazení projektů do víceletého cíleného programu MIP od roku 2007, kam bude projekt CONNECT zařazen. Kompletní příspěvek ČSAD SVT Praha s.r.o. k problematice kartového claringu a čipových karet v dopravě vůbec ve formátu "doc"

person dabra  date_range 01.11.2005

- 1.specializovanou výstavu autobusů a autobusové dopravy v České republice 2. - 4.11.2005 v Praze - Letňanech. Informace o novinkách v informačních technologiích v dopravě: služby a nástroje IDS, kartový clearing, informační stojan, předprodej a rezervace jízdenek AMSBUS, BUSportál.

Společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. a spolu vystavovatel ROPID - regionální organizátor Pražské integrované dopravy - zvou všechny současné i potenciální partnery ve dnech 2. - 4.11.2005 do PVA v Praze - Letňanech do haly 4 stánku 22. ČSAD SVT Praha s.r.o. nabízí svým partnerům možnost po předchozím projednání získat poukázku na vstupenku (kontakt. Ing.Kristlová, kristlova@svt.cz ). V rámci výstavy je také možné sjednat schůzku s vedením společnosti. 1. evropská výstava autobusů a autobusové dopravy už za 3 týdny

person dabra  date_range 25.10.2005

- specializované výstavě se zaměřením na zdravotně postižené lidi.

Firma APEX spol. s r.o. se zúčastní ve dnech 20.10. až 22.10.2005 výstavy NON - HANDICAP Slovakia 2005 v Bratislavě na výstavišti INCHEBA, kde bude vystavovat ve stánku Únie nevidiacich zařízení systému TYFLOSET . V rámci výstavy se uskuteční dne 21.10.2005 v 11 hodin prezentace společnosti APEX spol. s r.o. s názvem Elektronický orientační a informační systém pro nevidomé a slabozraké . Zdroj: APEX spol. s r.o. Na BUSportálu jste si mohli přečíst: Informační systém pro nevidomé TYFLOSET je uveden do provozu už i v Německu. Výstava NON-HANDICAP SLOVAKIA 2005 probíhá 19.-23.10 2005 v prostorách "Výstavného a kongresového centra INCHEBA" v Bratislavě. Organizátoři spolupracují s Ministersterstvem zdravotnictví SR, Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny SR, Asociací organizací zdravotně postižených na Slovensku, Slovenskou humanitní radou, Slovenským svazem tělesne postižených, Centrem samostatného života, Svazem diabetiků, časopisem DIABETIK, Slovenským svazem sluchově postiženýých, Národní radou pro občany se zdravotním postižením, Unií nevidomých a slabozrakých Slovenska a s ostatními organizacemi s problematikou zdravotně postižených na Slovensku.

person dabra  date_range 14.10.2005

Upřesnění informací z reportáže ČT ze dne 5.10.2005 k nebezpečí falšování čipových karet v městské hromadné dopravě.

V hromadné dopravě se stále více prosazují moderní odbavovací systémy s bezkontaktními čipovými kartami, představující budoucnost plateb za veřejné služby. Při zvětšujícím se počtu karet mezi lidmi a zejména v období výraznějšího nárůstu cen dopravy stoupá nebezpečí, že se tyto karty podobně, jako karty platební, stanou středem zájmu falzifikátorů. V případe špatného zabezpečení karet může odborník s dostupným vybavením prodloužit platnost časových kupónů, dobíjet elektronické peněženky či dokonce vystavit zcela novou kartu. Potenciální škody, které mohou vzniknout dopravcům, vynakládajícím na pořizování takových systému veřejné prostředky, jsou nedozírné. Že se nejedná pouze o teoretickou možnost, ale reálné hrozící nebezpečí, jednoznačně prokazuje nejnovější případ nedostatečně zabezpečených terminálů a karet, zaváděných v současné době v Hradci Králové. Obdobná situace přitom podle zjištění naší společnosti existuje i v některých dalších městech v České republice. Mikroelektronika jako výrobce odbavovacích systémů, které tvoří rozhodující položku v jejím výrobním programu, se za této situace, kdy je minimálně otřesena důvěra odběratelů i spotřebitelů k nově zaváděným systémům, musí jednoznačně k celé záležitosti vyjádřit. Považujeme maximální možné zabezpečení odbavovacích systémů za naprostou prioritu a na takové zabezpečení v rámci vývoje vynakládáme nemalé prostředky. Proto se musíme bránit, když nedostatky jiných výrobců ohrožují důvěryhodnost systému jako takového a pověst všech výrobců v oboru. Zpochybnění bezpečnosti odbavovacích systémů by následně vedlo ke zmaření investic, vynaložených Mikroelektronikou. Obecně jsou systémy s čipovými kartami při respektování známých zásad natolik bezpečné, že ani výrobce systému nedokáže modifikovat obsah karet. Nemůže totiž zjistit přístupové klíče. Dále využitím tzv. elektronického podpisu lze zabránit „klonování“ čipových karet. Zkoumaný systém ovšem používá nešifrovaný zápis dat na karty bez elektronického podpisu a přístupové klíče jsou s dostupným vybavením poměrně snadno zjistitelné a jsou navíc stejné pro systémy různých dopravců. Odborník tedy může se sériově vyráběným zařízením vystavovat nové falešné karty a provádět úpravy na legálně vystavených kartách, například prodlužovat platnost časových kupónů nebo zvyšovat částku v takzvané elektronické peněžence. Dalším problémem zkoumaného systému je zajištění bezpečnosti dat, které o uživatelích čipových karet shromažďuje dopravce. Mikroelektronika zjistila, že data nejsou žádným způsobem zajištěna proti zneužití. Tato závada je však záležitostí návrhu informačního systému a nesouvisí přímo s odbavovacími terminály a s kartami. Podrobnosti o zjištěných skutečnostech Mikroelektronika poskytne dopravcům, kteří o to projeví zájem. Vzhledem k masivnímu využívání technologie bezkontaktních čipových karet v odbavovacích systémech ve světě je zřejmé, že není důvod diskutovat o vhodnosti jejího použití. Avšak při její aplikaci je nezbytně nutné využít všech bezpečnostních standardů, které tato technologie nabízí. Důsledné dodržování těchto standardů se ovšem promítá v celkové ceně systému a době, za kterou je možné systém u provozovatele zprovoznit. Ve Vysokém Mýtě 6.10.2005 Ing. Jindřich Nádvorník, generální ředitel Mikroelektronika spol. s.r.o.

person dabra  date_range 11.10.2005

Společnost Mikroelektronika spol. s.r.o. pro BUSportál.

Prvky zabezpečení bezkontaktních čipových karet v odbavovacích systémech rozdělíme do dvou základních skupin. Jedná se o organizační opatření a technická zabezpečení systému. Organizační zabezpečení systému je záležitostí provozovatele systému, kde je nutné zejména provést důkladné zabezpečení v oblasti informační infrastruktury použité pro tento systém, dále v oblasti prověrky a proškolení osob zajištujících pořizování a správu dat ve všech úrovních přístupu do systému. Je nutné definovat a následně striktně dodržovat a kontrolovat veškeré procesy správy klíčů, hesel a datových struktur. Technické zabezpečení systému spočívá v maximálním využití bezpečnostních prvků použité technologie. Jedním z nich je využití systému přístupových klíčů, bez jejichž znalosti není možné žádným způsobem zjistit a modifikovat data uložená na bezkontaktní čipové kartě. Tyto klíče však musí být uloženy a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku mimo systém bez nutnosti spolupráce se zainteresovanými osobami provozovatele. Klíče by neměly být ani v rukou dodavatele karetního systému. Dalším prvkem zabezpečení je využití unikátního čísla čipové karty, které je vytvořeno při výrobě čipu, je jedinečné v celosvětovém rozsahu a není možné je žádným způsobem modifikovat. Neméně důležitým prvkem technického zabezpečení je též ochrana uložených dat na čipové kartě proti jejich modifikaci nebo kopírování (i v případe zneužití přístupových klíčů například nedostatečným organizačním zabezpečením). Jedná se o aplikaci takzvaného „elektronického podpisu“, který zabraňuje neoprávněné manipulaci s daty na kartě, aniž by ji systém detekoval. Dalším zabezpečením systému je pravidelná a důkladná analýza dat získaných z jeho provozu. Jsou to statistická data o používaní čipových karet, data o událostech v systému předprodeje čipových karet a další. Vzhledem k masivnímu využívání této technologie ve světě je zřejmé, že není důvod diskutovat o vhodnosti jejího použití. Avšak při její aplikaci je nezbytné nutné využít všech bezpečnostních standardů, které tato technologie nabízí. Zdroj: Mikroelektronika spol. s.r.o.

person dabra  date_range 10.10.2005
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací