Dopravní policajti nemôžu kvôli nečinnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR kontrolovať povinnú výbavu vozidla a technickú spôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách.

MDPT totiž doteraz nepripravilo vykonávacie vyhlášky k zákonu o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, na ktorých vydanie je zmocnené. Zákon pritom platí už od 1. marca 2005. Prezídium Policajného zboru na tento stav už MDPT opakovane upozorňovalo, pričom vláda svojim uznesením poverila v máji ministerstvo vykonávacie predpisy vydať ihneď. Predtým, ako začal zákon platiť, mohol policajt v cestnej premávke kontrolovať takmer všetko, čo sa týkalo technického stavu vozidla a jeho komponentov a udeliť za zistené nedostatky pokutu, alebo zadržať osvedčenie o evidencii. Do nadobudnutia účinnosti nového zákona boli technické podmienky premávky vozidiel na pozemných komunikáciách upravené vyhláškou MDPT, ktorá bola zrušená nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
V dôsledku jej zrušenia polícia nemôže kontrolovať napríklad brzdy, riadenie, výhľad z miesta vodiča, ovládacie a kontrolné zariadenia, kolesá, pneumatiky, karosériu, výfukový systém, osvetlenie a svetlomety, zasklenie vozidla, spájacie zariadenia, nárazníky, výbavu bicykla a podobne. Vyhláška tiež konkrétne ustanovovala technickú nespôsobilosť vozidla na cestnú premávku, teda stav, keď vozidlo muselo byť ihneď vyradené z cestnej premávky.
V súčasnej dobe nie je ustanovená ani povinná výbava vozidiel. Policajt preto nemôže kontrolovať, či je vozidlo vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, náhradným kolesom, náhradnými žiarovkami, kľúčom na matice kolies, zdvihákom vozidla a prípadne i hasiacim prístrojom.
Polícia môže kontrolovať vozidlo len v prípadoch, keď nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách, nezhoduje sa so schváleným typom, poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru, nie je prihlásené do evidencie vozidiel v SR a nie je označené evidenčným číslom, či nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zdroj: TASR