Zaujalo nás na internetu: Doprava je z hlediska klimatických změn, kterých jsme svědky i v našem mírném podnebném pásmu, jednou z hlavních hrozeb. Roste podíl obnovitelných a alternativních paliv v dopravě.
Zaujalo nás na internetu: Doprava je z hlediska klimatických změn, kterých jsme svědky i v našem mírném podnebném pásmu, jednou z hlavních hrozeb. Roste podíl obnovitelných a alternativních paliv v dopravě.
13.10.2006 Letošní akce na podporu udržitelné dopravy jsou součástí kampaně Evropské komise za ochranu klimatu "I ty ovládáš změny klimatu", která potrvá až do ledna roku 2007. Doprava je totiž z hlediska klimatických změn, kterých jsme svědky i v našem mírném podnebném pásmu, jednou z hlavních hrozeb.

Členové Národní sítě Zdravých měst (NSZM) se mohou následující rok a půl zapojit i do iniciativy, jejímž cílem je uskutečnit co nejvíce místních aktivit a trvalých opatření podporujících bezpečnost a udržitelnost dopravy. "Pro dosažení viditelných výsledků byla nutná dohoda o společném postupu mezi starosty, primátory a hejtmany ve všech Zdravých městech, obcích a regionech. To se stalo letos na jaře," říká ředitel NSZM Ing. Petr Švec.

Přístupy měst se dělí do tří úrovní. V první jde o méně finančně i organizačně náročné osvětové a vzdělávací akce, například kampaň Evropský týden mobility. Města se mohou též zapojit do dlouhodobých preventivních programů Bezpečná cesta do školy či Na kolo jen s přilbou. Nejnáročnější kategorií jsou trvalá opatření - zklidňování dopravy, výstavba cyklostezek a zavádění alternativních paliv v dopravě. Důležitým předpokladem úspěchu této iniciativy je dostatek peněz. "Vyšli jsme z předpokladu, že do udržitelné a bezpečné dopravy je zapotřebí zaměřit rozpočty měst a více využívat zdroje EU," dodává Ing. Petr Švec. Vyhodnocení dosaženého efektu místních aktivit bude vyhlášeno na jaře roku 2008.

AUTOR: Antonín Tym

Kancelář Národní sítě Zdravých měst

Co znamená udržitelná doprava

Klesá množství emisí ze spalování fosilních paliv, které způsobují klimatické změny a zhoršují kvalitu ovzduší ve městech a obcích - doprava v ČR jako celek spotřebuje téměř 5000 tun fosilních paliv (hlavně benzín a naftu), individuální automobilová doprava v ČR vyprodukuje 7600 tun CO2

Roste podíl obnovitelných a alternativních paliv v dopravě - v ČR se v roce 2004 spotřebovalo 5605 tisíc tun nafty a benzínu, pouze 104 tisíc tun LPG a CNG (zkapalněný plyn, resp. stlačený zemní plyn).

Snižuje se intenzita dopravy, zejména ve městech - Praha patří mezi nejmotorizovanější města Evropy, připadá zde 537 osobních automobilů na 1000 obyvatel.

Nechtěné náklady, tzv. externality pocházející z dopravy, například újma na zdraví obyvatel v důsledku znečištěného ovzduší či životního prostředí, které se zahrnují do ceny dopravy, se celkově snižují - tyto náklady se v EU odhadují na 3 až 5 % HDP EU (v roce 2000).

Přístup k jejím službám má skutečně každý - prostředky veřejné dopravy jsou upraveny pro tělesně postižené, je zajištěna dostatečně hustá a kvalitní síť veřejné dopravy za dostupnou cenu - na počátku 90. let se z 10 lidí přepravovalo ve městě veřejnou dopravou, dnes již jen 5, zbytek využívá převážně aut.

Zvyšuje se počet cyklostezek a cyklotras - v roce 2002 bylo v ČR vyznačeno více než 17 tisíc km cyklotras.

ZDROJ: NSZM ČR

Zdroj: Moderní obec

Našli jsme na
http://www.enviweb.cz/?secpart=obecne_archiv_gagjc/Evropsky_trend_Udrzitelna_doprava.html