Od 1. 1. 2001 budou muset autobusy vstupující na německé a rakouské území prokázat, že plní technické standardy EURO I.
Od 1. 1. 2001 budou muset autobusy vstupující na německé a rakouské území prokázat, že plní technické standardy EURO I.
Od 1. 1. 2001 budou muset autobusy vstupující na německé a rakouské území prokázat, že plní technické standardy EURO I.

NĚMECKO
Do Německa mohou na základě mezivládní dohody v příštím roce vstupovat pouze vozidla splňující technické standardy EURO I, a to vrámci všech druhů dopravy osob stím, že neexistuje žádná výjimka. Splněny musí být požadavky předpisu EHK 49.02, stupeň A spolu sdalšími podmínkami dohodnutými již vroce 1997. Plnění technických standardů se v Německu prokazuje doklady vozidla, čímž se rozumí osvědčení o technickém průkazu. Nejsou­li potřebné údaje zřejmé z technického průkazu, prokazují se potvrzením od výrobce (forma potvrzení nebyla stanovena).

RAKOUSKO
Obdobně mohou bez povolení na rakouské území vstupovat pouze vozidla splňující technické standardy EURO I, pokud nevykonávají přepravu podléhající povolení (viz obsah dohody vyhláška 74/2000 Sb. nebo www.cesmad-bohemia.cz nebo www.mdcr.cz). Oproti tomu všechna vozidla, která standardy EURO I nesplňují, musí mít na veškeré přepravy do nebo v tranzitu přes Rakousko zvláštní povolení. Tyto zásady se vztahují na autobusy provozující nepravidelnou dopravu.
Podmínky, které musí být splněny v roce 2001 v Rakousku jsou následující:
  • Výfukové plyny/emise EURO I (= EHK 49.02, stupeň A)
  • Hlučnost EHK R 51.01 nebo ES/EU 70/157 ve znění 89/491
  • Kouřivost EHK R 24.03 nebo ES/EU 72/306 ve znění 89/491
  • Standardy technické bezpečnosti EHK R 13.06 nebo ES/EU 71/320 ve znění 91/422
Plnění technických standardů se v Rakousku prokazuje pro normu EURO I buď předložením osvědčení o technickém průkazu, ve kterém je uveden rok výroby 1994 nebo vyšší, zčehož je zřejmé, že vozidlo standardy splňuje, protože všechna vozidla dovezená nebo uvedená do provozu v ČR vtomto roce a poté standardy plní. Pokud je vozidlo vyrobeno před rokem 1994 a přesto standard EURO I splňuje, musí toto být potvrzeno výrobcem na stanoveném formuláři "Technická zpráva pro autobusy", který je k dispozici na všech regionálních pracovištích ČESMADu BOHEMIA. Potvrzená Technická zpráva výrobcem nebo akreditovaným zástupcem je předkládána na požádání kontrolním orgánům. Povolení pro vozidla nesplňující standardy, jsou vydávána Sdružením ČESMAD BOHEMIA. Vydávána jsou buď jako jednorázová, pro jednu jízdu tam a zpět, nebo kyvadlová pro 5 jízd tam a 5 jízd zpět. Povolení budou v příštím roce rozdělena na čtvrtletí dle statistik zpředcházejících období a vydávána budou všem dopravcům. V případě, že dojde k nedostatku povolení, budou při přídělu upřednostněna vozidla splňující standardy EURO 0. Povolení zkalendářního roku 2000 jsou platná do 31.1.2001, tzn. že dopravci na období ledna mohou získat povolení již nyní. Výdej povolení na rok 2001 bude zahájen pravděpodobně počátkem ledna 2001. Veškerá tato opatření platí recipročně tzn., že dopravci Rakouska a Německa musí splňovat stejné podmínky pro vstup na území České republiky, které jsou uvedeny výše.