Od počátku letošní turistické sezóny se čeští dopravci v Rakousku potýkají s problémy při používání rakouských universálních povolení, zejména se znehodnocováním kyvadlových povolení.
Od počátku letošní turistické sezóny se čeští dopravci v Rakousku potýkají s problémy při používání rakouských universálních povolení, zejména se znehodnocováním kyvadlových povolení.
Od počátku letošní turistické sezóny se čeští dopravci v Rakousku potýkají s problémy při používání rakouských universálních povolení, zejména se znehodnocováním kyvadlových povolení.

ČESMAD BOHEMIA společně s Ministerstvem dopravy a spojů ČR (dále jen MDS ČR) vyvíjí snahu průběžně problémy řešit. Z obou úřadů jsou odesílány stížnosti na postup rakouských celních orgánů na rakouské Ministerstvo dopravy, inovace a technologie, spolupráce byla v této oblasti navázána také se zastupitelským úřadem pro ČR ve Vídni.

Rakouská strana na stížnosti odpověděla, ale navrhuje jako řešení problémů postup, který je pro českou stranu nepřijatelný, zejména z toho důvodu, že přesná pravidla pro vyplňování povolení a použití povolení a kontrolních dokladů nebyla stanovena předem. Rakouská strana požaduje zavedení nových postupů v polovině turistické sezóny, obdobně jako návrh na zavedení daně z obratu. Tato pravidla by měla být schválena oběma stranami předem, což přísluší Smíšené komisi ustanovené na základě Dohody mezi vládou ČR a Rakouskem o mezinárodní silniční dopravě osob uzavřené 30.5.2000. Od doby účinnosti nové mezivládní dohody (24.7.2000) se Smíšená komise nemohla konat ani jednou, neboť rakouská strana se k výzvám ČR jednání uskutečnit staví odmítavě.

Doplňující požadavky rakouské strany:

 • dopravce by měl pro navazující kyvadlové dopravy, kdy kyvadlová doprava obsahuje více než 10 jízd (1 povolení), vozit s sebou vždy všechna použitá kyvadlová povolení použitá pro danou přepravu, popřípadě kopii povolení potvrzenou ČESMADem BOHEMIA.
 • rozlišování přeprav prováděných vozidly EURO I a vyšší standardy splňujícími vozidly, tedy přepravy prováděné bez povolení, by dopravce prokázal uvedením poznámky na jízdním listu "........jízda byla provedena autobusem EURO I popř. II, SPZ", obdobně by bylo uvedeno v případě jízdy vozidla EURO 0 ".........jízda byla provedena autobusem EURO 0, SPZ ... na povolení číslo ..."
 • datum první jízdy tam a zpět u navazujících kyvadlových doprav (více než 10 jízd) navrhla rakouská strana, aby bylo vyplněno posloupně, tak aby na každém povolení bylo uvedeno datum, které se vztahuje na období 10 jízd (5 jízd tam a 5 jízd zpět):

  např.:
  1. povolení datum první jízdy tam 13. května datum poslední jízdy 13.června
  2. povolení datum první jízdy tam 14.června datum poslední jízdy 15.července
  3. povolení datum první jízdy tam 16.července datum poslední jízdy zpět 17.srpna
Tyto požadavky česká strana odmítá z výše uvedených důvodů a navrhuje, aby rakouská strana uznávala postup při vyplnění následovně:

V případě, kdy kyvadlová doprava bude obsahovat více než 10 jízd, dopravce na povolení vyplní jako první jízdu skutečně 1. jízdu z řady kyvadlových přeprav (tato jízda musí být vždy následována prázdnou jízdou, lze zkontrolovat předložením jízdních listů) a jako datum poslední jízdy skutečně poslední jízdu (např. 42), kterou předchází prázdná jízda. Následně by pak dopravce na takto vyplněné povolení mohl vykonat v daném období libovolné kyvadlové přepravy (na jedno povolení však pouze 10 jízd).

Povinnosti dopravce v současné době:

 • dopravce je povinen na požádání předložit ke kontrole všechny jízdní listy použité v rámci jedné kyvadlové dopravy
 • dopravce je povinen povolení vyplnit ve všech kolonkách (aktuálně do doby vyřešení problémů doporučujeme dopravcům vyplnit na povolení datum první a poslední jízdy dle požadavku rakouské strany a to odpočítat 5 jízd a na regionálním pracovišti ČESMADu BOHEMIA si vyzvednout předcházející povolení)
 • dopravce je povinen dodržet údaje uvedené na povolení, např. při uvedení trasy je nutné dodržet trasu včetně hraničních přechodů
V současné době očekává česká strana stanovisko rakouského ministerstva dopravy. O dalším vývoji v této věci vás budeme informovat prostřednictvím Internetu a Transport magazínu.

Eva Štefkovičová