Další společný postup prací zejména s ohledem na přechodné období.
Další společný postup prací zejména s ohledem na přechodné období.
Zástupci ČD a silničních dopravců jednali 26. 11. 2004 o postupu přípravy Národní dopravní karty (NDK). Závěry z tohoto jednání uveřejnil BUSportál v materiálu Z jednání dopravců o národní dopravní kartě
Úplné znění dokumentu:

Postup prací od 26. 11. 2004

J. Kotík z ČSAD SVT Praha pověřený zastupováním autobusových dopravců sdružených v ADSSF a ADSSS a J. Růžička z Českých drah společně kontaktovali MD, které se rozhodlo problematiku NDK zahrnout do připravovaného zákona o veřejné dopravě a/nebo navazujících vyhlášek (Závěry, bod 1 a 4).

V oblasti hodnocení ekonomického dopadu (Závěry, bod 3) přechodu ze stávajícího stavu na standard NDK je zatím jasné, že nezbytná změna firmwaru a doplnění hardware o možnost použití SAM modulů v stávajících zařízení Mikroelektorniky bude stát do 3.000,- Kč/zařízení. Tím bude dosaženo plné kompatibility se standardem Mifare DESFire.

Návrh dalšího postupu

Vzhledem k rozsáhlosti stávajících dopravních aplikací provozovaných v současné době různými dopravci, kdy tyto zabírají podstatnou část paměťového prostoru karet Mifare standard 1K, není řešení přechod na MAD strukturu. U těchto karet je zřejmé, že vzhledem k již zmíněné malé kapacitě paměti by stejně nebylo možné na tyto karty umístit další aplikace např. aplikace ČD. Bylo by možné použít karty Mifare standard 4K, které mají kapacitu paměti větší, ale nedosahují dostatečné úrovně zabezpečení. Proto ČD navrhují karty Mifare DESFire, přičemž mezi kartami standard 4K a DESFire není podstatný cenový rozdíl.

S přihlédnutím k výše uvedenému, cílovému stavu řešení NDK a časovému horizontu, kdy se předpokládá emise karet, navrhujeme nerealizovat přechodná řešení (Přechod na strukturu MAD u karet standardu Mifare 1K by vyvolal rozsáhlé změny, které by měly pouze přechodné využití ), ale soustředit se na přechod na standard Mifare DESFire a tento upgrade realizovat v průběhu 3. čtvrtletí roku 2005.

V současné době provozované čipové karty Mifare standard 1K budou déle použitelné se stávajícími aplikacemi na zařízeních upravených pro použití Mifare DESFire a předpokládá se jejich postupné nahrazování kartami Mifare DESFire. V současné době provozovaný dopravní clearing ČSAD SVT bude dále použitelný i po přechodu na standard Mifare DESFire.

Závěry

  1. ČD, Mikroelektronika a ČSAD SVT zajistí technické řešení vyplývající z návrhu, který je uveden v bodě 3, včetně specifikace procesů souvisejících s umisťováním aplikací na cizí karty. Příslušný harmonogram připraví do jednoho měsíce od podpisu tohoto dokumentu.
  2. Bylo dohodnuto, že všichni účastníci systému umožní na svých čipových kartách Mifare DESFire umístění aplikace „dopravní elektronická peněženka“ dále jen DEP. Tato DEP spolu s dopravním clearingem bude tvořit sjednocující platformu pro možnost provádění plateb jednou kartou a také „nabíjení“ této karty u všech dopravců a vzájemného zúčtování těchto plateb mezi dopravci.
  3. Je nutné v co nejkratší době vytvořit standard DEP pro standard Mifare DESFire.
  4. ČD budou v přechodném období akceptovat dopravní aplikace na stávajících kartách standardu Mifare 1K ve svých zřízeních.
  5. ČD souhlasí s umístěním své aplikace na karty autobusových dopravců ve Středočeském kraji po přechodu na standard Mifare DESFire.
  6. ČD souhlasí s umístěním aplikace autobusových dopravců na kartu ČD.
  7. P. Kotík zajistí souhlas dotčených autobusových dopravců s umístěním aplikace autobusových dopravců na kartu ČD.
  8. P. Kotík zajistí souhlas dotčených autobusových dopravců s umístěním aplikace ČD na jejich karty Mifare DESFire.
V Praze dne 27. ledna 2005

Za ČD ing. Jiří Růžička v.r.

Za Mikroelektroniku ing. Jindřich Nádvorník v.r.

Za ČSAD SVT RNDr. Jan Kotík v.r.