Podpora výzkumu a inovací v dopravě bude pokračovat programem DOPRAVA 2030
Gesci nad Programem vědy a výzkumu DOPRAVA 2030 s alokací 2,6 miliardy korun bude mít Ministerstvo dopravy. Foto MD

Na podporu vědy a výzkumu v dopravě a mobilitě jde více než 1,3 miliardy korun. Peníze získalo 118 projektů zaměřených na inovace. Příští rok budou vyhlášeny nové soutěže s důrazem na bezpečnou mobilitu, její automatizaci nebo modernizaci.

Na podporu vědy a výzkumu v dopravě a mobilitě jde více než 1,3 miliardy korun. Peníze získalo 118 projektů zaměřených na inovace. Příští rok budou vyhlášeny nové soutěže s důrazem na bezpečnou mobilitu, její automatizaci nebo modernizaci.

V současností resort dopravy podporuje výzkum a inovace díky programu DOPRAVA 2020+, který uvádí do praxe Technologická agentura ČR (TA ČR). Zaměřený je hlavně na zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnost a bezpečnost. Podpora směřuje rovněž na projekty věnované digitalizaci, automatizaci, nízkoemisní mobilitě nebo využití družicové navigace. Od začátku programu v roce 2020 bylo podpořeno 118 projektů částkou větší než 1,3 miliardy korun.

Naše ministerstvo hraje v podpoře inovací a modernizaci celého sektoru velmi důležitou roli. Dopravu dnes ovlivňují nové trendy jako digitalizace a podstatná je její udržitelnost, dostupnost a také minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Vidím i řadu příležitostí v rozvoji takzvaných chytrých řešení a automatizace, kde je prioritou hlavně zvyšování bezpečnosti a přístupnosti dopravy,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Důležitá je také mezinárodní spolupráce. Ministerstvo proto bude výzkum a inovace akcentovat i při současném předsednictví v Radě EU. Využít hodlá rovněž zasedání výzkumného partnerství pro autonomní mobilitu v Praze. Česká republika posiluje i spolupráci v regionu, a to hlavně s Německem a dalšími středoevropskými státy.

Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje také spolupráci s agenturou CzechInvest spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, jejímž výsledkem je inkubátor pro rozvoj start-upů v oblasti vesmírných technologií. Činnost nyní zahájil Mobility Innovation Hub, který bude v příštích letech důležitým prvkem v celém systému podpory inovací v oblasti dopravy a jejích aktuálních trendů.

Věda, výzkum a inovace hrají významnou roli také v autoprůmyslu, největším průmyslovém oboru České republiky. „Automobilový průmysl prochází historickou transformací. Je před námi celá řada výzev – od přechodu na čistou mobilitu, přes digitalizaci a automatizaci výroby až po technologické změny přinášející prvky autonomní mobility, rozvoj datové a digitální infrastruktury a další. Všechny tyto oblasti budou vyžadovat úzkou spolupráci veřejné a soukromé sféry napříč resorty a sektory. Vítáme proto aktivity Ministerstva dopravy a dalších subjektů, které na inovace a výzkum kladou důraz,“ hodnotí Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Nový program DOPRAVA 2030

Podpora bude pokračovat i nadále, a to díky chystanému novému programu DOPRAVA 2030, který se zaměří převážně na udržitelnou, přístupnou a bezpečnou mobilitu, automatizaci, digitalizaci a také na nízkoemisní a ekologickou dopravu. Na jeho vytváření se podíleli jak dopravní experti, tak zástupci akademické sféry. Ti také stanovili měřitelné ukazatele, které se pro jednotlivé oblasti budou vyhodnocovat a díky kterým bude možné sledovat přínosy inovativních projektů.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 (Program) je určen pro období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2030. Celkem budou vyhlášeny 4 veřejné soutěže, první v roce 2023 se zahájením poskytování podpory od roku 2024. Další v letech 2024, 2025 a 2026.

Gesci nad Programem bude mít opět Ministerstvo dopravy, poskytovatelem a implementátorem Programu bude TA ČR.

Program je zaměřen na oblasti vymezené národními politikami a strategiemi a je v souladu s evropskou "Zelenou dohodou pro Evropu" a "Strategií pro udržitelnu a inteligentní mobilitu - nasměrování evropské dopravy do budoucnosti". V rámci tematické oblasti Doprava pro 21. století jsou definovány dvě domény specializace – Ekologická doprava a Technologicky vyspělá a bezpečná doprava. Obě priority se propisují do odvětví „Automotive, letectví a kosmonautika, železniční a kolejová vozidla“ a výsledky v rámci těchto dvou domén jsou dosahovány s uplatněním řady klíčových technologií.

Resortní Dopravní koncepce výzkumu, vývoje a inovací do roku 2030 vymezuje podrobně šest oblastí, které vychází z potřeb dopravního resortu – 1) Udržitelná doprava, 2) Interoperabilní doprava, 3) Bezpečná doprava, 4) Ekonomická doprava, 5) Inteligentní doprava a 6) Prostorová data v dopravě.

Program je zaměřen na podporu excelentního výzkumu a komercializaci a na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

Specifickými cíli jsou:

  • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
  • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
  • Nízkoemisní a ekologická doprava

Celkové výdaje na Program jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží a očekávanou průměrnou podporou 75 % a činí 2 600 mil. Kč, z toho 1 950 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu.

Očekává se podpora minimálně 30 projektů v rámci každé veřejné soutěže a míra úspěšnosti podaných návrhů projektů by zároveň neměla klesnout pod 25 %.

Podpora bude poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstev.