ON THE MOVE: Autobus versus železnice. (CZ + EN)
Optibus - Lion v Mexiku. Foto Volvo Bus ON THE MOVE.

V rámci jedné z konferencí Týdne udržitelného rozvoje na téma Doprava redakce postřehla možné rezervy v informovanosti státní správy o možnostech inteligentních rychlých vysokokapacitních autobusových systémů. Vyhlašujeme tedy Rok BRT na BUSportálu a pokusíme se povědomí zlepšit. (Bus vs. Rail)
V rámci jedné z konferencí Týdne udržitelného rozvoje na téma Doprava redakce postřehla možné rezervy v informovanosti státní správy o možnostech inteligentních rychlých vysokokapacitních autobusových systémů. Vyhlašujeme tedy Rok BRT na BUSportálu a pokusíme se povědomí zlepšit. (Bus vs. Rail)
Nejprve je třeba naznačit teminologii. Termín BRT systém (Bus Rapid Transit) vznikl v souvislosti se značkou Volvo, také je nazýván jako silniční tramvaj, street car, autobusové metro či metro chudých (přestože je kromě Latinské Ameriky provozováno ve Švédsku, Francii, Británii a Nizozemí ap.)
O co tu jde ? O nic méně než o alternativu ke kolejovým systémům s nižší pořizovací cenou a s rychlejším nasazením. To ovšem v zemi, kde sídlí Ministerstvo dopravy v budově spolu s Českými drahami, a kde železnice je synonymem ekologie, není moc populární. Je logické, že výrobce silničních vozidel Volvo lobbuje za silniční řešení a BUSportál jako autobusový magazín není proti. Těch, kteří bojují za železnici, je určitě mnohem více.
Z prvního čísla magazínu společnosti Volvo Bus Corporation, které je BRT systémům věnováno, vybíráme pro začátek:

Bus vs. železnice

Porovnání mezi systémy BRT a železnicí je nevyhnutelné a nutné pro správné rozhodnotí při volbě vhodné veřejné dopravy.

Během páté Mezinárodní autobusové konference (International Bus Conference) v kolumbijské Bogotě byla prezentována studie porovnávající čtyři dopravní řešení z mnoha různých aspektů. Porovnání se týkalo autobusových linek, "lehké" kolejové dopravy/ tramvají, "těžké" kolejové dopravy / metra a BRT.

Porovnávané faktory byly rychlost, kapacita cestujících a náklady. Při porovnání běžné autobusové linky s "lehkou" kolejovou dopravou a metrem, měly autobusy nižší pořizovací náklady, ale nižší rychlost i kapacitu cestujících. U vyšší úrovně autobusové dopravy - BRT - přestože pořizovací náklady jsou vyšší, stále jsou značně nižší než u "kolejí", kapacita cestujících je vyšší než u lehké kolejové dopravy a dokonce porovnatelná s metrem a rychlost je podstatně vyšší než u běžné autobusové dopravy. Závěr je, že systém BRT je schopen poskytnout maximální hodnotu s nejnižšími náklady po dobu životnosti. Je ekonomičtější v investicích i v provozních nákladech na kilometr i na cestujícího.

I v jiných ohledech je BRT v porovnání s kolejovou dopravou výhodnější. Pro BRT hovoří krátká doba implementace a vhodnější využití místní kapacity operátorů - dopravců a průmyslu. Také je pravděpodobnější, že náklady na vozidla a provoz budou pokryty výnosem z jízdného bez potřeby provozních dotací.
Z magazínu ON THE MOVE Volvo Bus Corporation 1/2007 vybral a přeložil BUSportál.

Dalších sedm dvoukloubových autobusů Volvo pro Göteborg. (CZ + EN).

Už jedenáct vysokokapacitních autobusů na BRT trase. (Volvo sells another seven bi-articulated buses to Göteborg.)

Volvo Buses se na UITP v Helsinkách zaměří na systémy BRT. (CZ + EN)

Slovenský BUSportál se vrací k tématice "BRT"


Bus vs. Rail

The comparison between Bus Rapid Transit systems (BRT) and railways are both inevitable and necessary for making the correct decision when choosing an suitable public transport.

During the 5th International Bus Conference UITP in Bogotá, Colombia, Dario Hidalgo, PhD, Booz Allen Hamilton, presented a study that compared four transit alternatives in a number of different aspects. The alternatives were buslanes/ busways, light rail/trams, heavy rail/metro and BRT.

Three important factors in comparing rail and BRT are commercial speed, passenger capacity and costs. When regular bus services are compared with light rail and metro, buses have much lower capital costs, but also lower speed and lower passenger capacity than the other two alternatives. Regarding high level BRT, even though the capital costs have increased, they are still considerably lower than rail, the passenger capacity is in fact higher than light rail and even comparable to metro, and the commercial speed is considerably higher then regular bus services. The conclusion is that BRT is able to provide the maximum value, with the lowest life cycle cost. BRT is likely to be more economical in capital costs and lifecycle costs both per-kilometre and per-passenger.

There are also other considerations that favour BRT compared to railway alternatives. BRT has short implementation times and are more likely to make use of the local capacity of both operators and industry. It is also more probable that vehicles and operations can be covered with fare box revenues, without the need for operational subsidies.
Source: Magazine ON THE MOVE Volvo Bus Corporation 1/2007

ON THE MOVE: Autobus versus železnice. (CZ + EN)
Mexico City. Foto Volvo Bus ON THE MOVE.
ON THE MOVE: Autobus versus železnice. (CZ + EN)
''Dlouhé'' autobusy pro BRT. Foto Volvo Bus ON THE MOVE.