Novinky v dopravě pro rok 2024

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn. Přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní zátěže …

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn. Přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní zátěže …

Podle Ministerstva dopravy změny v roce 2024 mnohdy výrazně ulehčí život nebo zjednoduší a zpřehlední danou oblast v duchu hesla: Doprava má být pro lidi jako služba veřejnosti, a ne naopak.

NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU

 • Od 1. 1. 2024 máme přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty. Podrobně zde: BESIP – Nový bodový systém. Podrobná tabulka všech přestupků: BESIP – Tabulka přestupků
 • L17 Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora. Více informací: BESIP – L17, Řidič L17Autoškola L17 (autoskolal17.cz), L17 – řidičák od 17 let
 • Řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče

 PŮJDE TO I BEZ ŘIDIČSKÉHO A TECHNICKÉHO PRŮKAZU

 • Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné. Při cestách do zahraniční je třeba mít doklady s sebou.
 • Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. Výměna bude probíhat několik let, pokud občan nebude provádět žádnou změnu, zůstanou současné doklady platné. V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky. Při technické prohlídce na STK k výměně (zabavení velkého technického průkazu) nedojde.  

 JEDNODUŠŠÍ ADMINISTRATIVA

 • V průběhu ledna se zavádí elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mj. o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla – je možné podat společnou žádost separátními podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla u fyzických osob. Na úřad pak již jde v momentě, kdy prodávající podal žádost on-line, jen kupující. Již i nové vozidlo půjde registrovat on-line, neboť bude možné podat žádost o zápis vozidla do Registru. V rámci těchto změn bude možné požádat elektronicky o třetí značku např. na nosič kol, neboť bude možné elektronicky podat žádost o vydání tabulky s registrační značkou. Odpadne jedna návštěva úřadu.
 • Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.
 • Možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě – nyní je jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol.
 • Vypuštění minimálního odstupu 5 pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti nebo z profesní způsobilosti v oblasti řízení motorových vozidel. Nyní musí žadatel čekat 5 dní na opakovanou zkoušku. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve, než za 5 dní od neúspěšného pokusu.
 • Zrušení podmínky vzdělání ve strojním nebo dopravním oboru u učitele autoškoly. Výše uvedené vzdělání je jednou z podmínek pro žadatele o profesní osvědčení učitele autoškoly. Změna zjednoduší přístup k této profesi.
 • Významné zefektivnění, zjednodušení a urychlení procesu povolování zvláštního užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly, a to především elektronizací úkonů v rámci tohoto povolování, taxativním vymezením účastníků správního řízení, zavedením fikce souhlasu pro stanoviska různých subjektů, umožněním vydání správního rozhodnutí coby prvního úkonu v řízení, předběžnou vykonatelností tohoto rozhodnutí, prodloužením doby, na kterou se vydává povolení opakovaného zvláštního užívání pozemních komunikací (z doby max. 3 měsíců na dobu 12 měsíců) a změnami, které umožní, aby mohla povolení zvláštního užívání pokrýt celou trasu přepravy požadovanou dopravci či jinými žadateli.
 • O výměnu řidičského průkazu on-line (e-podání) lze již žádat i bez datové schránky.

DIGITALIZACE – PORTÁL DOPRAVY

 • Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR, nyní nabízí:

o    Pro řidiče: údaje o ŘP, e-podání žádosti o ŘP, výpis z bodového konta, údaje o přestupcích, údaje o zákazech řízení, údaje o profesní způsobilosti.
o    Pro vlastníky a provozovatele automobilů: údaje o všech (historicky) vlastněných autech, předvyplnění žádosti o změny v registru, kontrola tachometru, přístup k datům Registru vozidel přes tzv. datovou kostku, přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky, přístup k mýtnému portálu, ověření vozidla řidiče taxislužby.
o    Pro majitele, provozovatele či vůdce lodí: e-podání na průkaz vůdce plavidla, přihlášení se na zkoušky, údaje z registru Státní plavební správy, údaje o plavidlech, e-podání technických prohlídek plavidel, údaje o průkazech vůdců plavidel.
o    Pro majitele či provozovatele letadel a piloty: registrace provozovatele dronů, rezervace termínu zkoušky, nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty, vydání pilotních a technických průkazů, údaje o držených průkazech, údaje o letadlech.
o    Od 1. 1. 2024 bude možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informován o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta; a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo bude informace k dispozici i v portálech veřejné správy. To vše zdarma.
o    Podrobnosti na Portál dopravy (portaldopravy.cz).

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Od 1. 1. 2024 bude možné setkat se v ulicích našich měst či na dálnicích s novými značkami, které zavádíme z důvodu zkvalitňování dopravy a zvyšování její přívětivosti pro všechny účastníky provozu.
O co se jedná?

 • Bezpečný odstup – dopravní značka je srozumitelnější pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta.
 • Sdílené zóny – přináší novou kvalitu veřejného prostoru v dopravních uzlech.
 • P + D (Park & Drive) – parkoviště pro ty, kteří zaparkují svůj vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě; reaguje na nové trendy a plány ŘSD s výstavbou parkovišť.
 • Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.
 •  Piktogram e-auta a e-koloběžky: může být užito na vodorovnou i svislou značku
 • (označení nabíječky, parkování).
 • Nedostatečný průjezdný profil vozovky.
 • Rovněž se zavádí nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti.

 SDÍLENÉ ZÓNY

 • Novela zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, zavádí v příštím roce možnost zřízení tzv. sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci urbanistických řešení center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru všemi uživateli a současně ke zklidnění dopravy. Principy: vzájemná rovnost všech uživatelů prostoru, volný pohyb chodců a cyklistů, zklidnění dopravy, nízká rychlost vozidel, kvalitní stavebně-architektonické řešení uličního prostoru a přednost pro tramvaje. Společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce prostoru jsou zde vyvážené.
 • Začátek a konec sdílené zóny musí být podle § 39b odst. 1 novelizovaného znění zákona č. 361/2000 Sb. označen příslušnými dopravním značkami.

DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2024

 • Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka.
 • Jen mezi lety 2012 až 2022 přibylo na dálniční síti celkem 226,5 km dálnic. V roce 2022 přibylo na dálniční síti 21,2 kilometrů, v roce 2023 to je 15,4 kilometrů, v roce 2024 se plánuje otevřít k provozu rekordních 118,1 kilometrů. Veškeré peníze z dálničních známek poputují do výstavby a údržby dálnic.
 • Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil.
 • Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 korun.
 • Klesnou ceny: 10denní – o čtyřicet korun na 270 Kč,  měsíční – o deset korun na 430 Kč
 • Nově bude zavedena automatická kontrola nároku na sníženou úhradu časového poplatku díky propojení elektronické dálniční známky s Centrálním registrem vozidel.
 • Osvobozena budou nadále vozidla v systému časového zpoplatnění, která používají jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík. Ruší se osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace hybridními vozidly. Osvobození uvedených vozidel v dosavadním rozsahu by nebylo slučitelné se směrnicí (EU) 2022/362.
 • Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí CO2 do 50 g/km, zůstanou však nadále významně zvýhodněna tím, že poplatková povinnost bude omezena na 25 % sazby časového poplatku, jenž je hrazen za vozidla bez zvýhodnění.
 • U vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající míra zvýhodnění nedotčena, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku, jenž se hradí za vozidla bez zvýhodnění.

DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD (DESÚ)

Od 1. 1. 2024 začíná pracovat tento jeden úřad pro územní řízení a povolování staveb (tj. dnešní územní a stavební řízení) včetně staveb souvisejících; bude odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury, od samospráv převezme vyvlastňovací řízení a od krajských hygienických stanic posuzování ochrany veřejného zdraví u staveb.
 
ZMĚNA LINIOVÉHO ZÁKONA

 • Novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).
 • Urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

 ZRUŠENÍ ÚPDI A PŘESUN JEHO PŮSOBNOSTI A PRAVOMOCI NA ÚOHS

Tento krok znamená větší efektivitu, finanční úspory a snížení počtu úřadů. Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími náklady. Nezávislý dohled nad českými kolejemi tedy zůstává zachován; stejně jako v jiných oblastech fungování státu jej bude vykonávat ÚOHS.

TRANSFORMACE ŘSD NA STÁTNÍ PODNIK

 • Forma státního podniku je osvědčená pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tj. MD.
 • Stávající způsob financování ŘSD není optimální, jelikož znemožňuje dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic I. třídy.
 • Nové uspořádání zaručí efektivnější využití finančních prostředků, větší konkurenceschopnost na trhu práce.
 • Proces začíná 1. 1. 2024. přičemž ŘSD již má i svou dozorčí radu.

 EURO 7

 • Návrh nové emisní normy EURO 7 výrazně přijatelnější a realističtější – finální kompromisní dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou,
 • Znění normy nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům pro evropskou veřejnost.
 • Vyjednávání déle než rok; ČR prosadila všechny své klíčové požadavky:

o    Emisní limity výfukových plynů u aut zůstanou na úrovni platné emisní normy EURO 6, a to včetně limitů testování.  
o    Lhůty pro účinnost normy byly odloženy – lhůta pro účinnost 30 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy vozidel M1 a N1 a 42 měsíců pro všechny registrace, pro kategorie M2, M3, N2, N3 a O3, O4 je časová lhůta 48 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy a 60 měsíců pro všechny registrace.
o    Upraveny požadavky na fungování palubního systému měření emisí OBM (On-Board Monitoring), neohrozí bezpečnost provozu.
o    Lepší provázanost návrhu s aktuálním návrhem nařízení k CO2 limitům pro těžká nákladní vozidla.
o    Zavádí měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví.
 
INVESTICE DO VÝSTAVBY 2024

Rekordní rozpočet zajistí rozvoj dálnic a železnic:

 • SFDI má v 2024 disponovat částkou 150,5 mld. Kč
 • Rozpočet je sestaven z:

o    národních zdrojů ve výši 118,4 mld. (z toho 26 mld. tvoří dluhové financování)
o    evropských prostředků ve výši 32,1 mld. Kč.

 • Rozdělení výdajů:

o    investice 99,4 mld. Kč
o    neinvestiční výdaje pak 51,1 mld. Kč.

 • Rozpočet počítá i s příspěvkem pro kraje na opravy a rekonstrukce jejich silnic II. a III. tříd., v jehož rámci si kraje příští rok rozdělí 4 mld. korun. Více než 1 miliarda půjde železničním dopravcům na podporu zavádění jednotného evropského zabezpečovače ETCS.
 • Finanční a technická podpora EIB bude zaměřena na financování železničních projektů v letech 2023–2027 až do výše 7 mld. EUR, tj. cca 175 mld. Kč.
 • Prostřednictvím jednotlivých úvěrů EIB budou přednostně podpořeny velké projekty, jako jsou hlavní železniční koridory a uzly TEN-T, kde je infrastruktura elektrifikovaná, nebo kde je plánovaná elektrifikace do 10 let, nebo kde bude infrastruktura do 10 let přizpůsobená pro provoz vlaků s nulovými emisemi CO2.

Výstavba silniční infrastruktury:

 • ŘSD bude pracovat s rekordním rozpočtem přes 79 mld. Kč.
 • Rekordní rozestavěnost dálničních a silničních staveb bude pokračovat i v 2024.
 • 2023 se zahájilo dohromady 71,6 km dálnic a silnic I. třídy
 • Z toho dálnice 55,9 km a 15,7 km silnic I. třídy

o    Pokračování D35 kolem Vysokého Mýta, z Janova do Opatovce, tunel Homole
o    Dva úseky D6 (Hořovičky a Hořesedly) směrem ke Karlovým Varům
o    Další úsek Velkého městského okruhu v Brně

 • Aktuálně je rozestavěno 253,3 km dálnic a silnic I. třídy

o    Z toho 189,1 km dálnic
o    64,2 km silnic I. třídy

 • Do fáze realizace se chystá úsek D11 z Trutnova na státní hranice s Polskem
 • Ve výstavbě jsou tři úseky D35 a v příštím roce začne stavba dalších
 • Výstavba D55 probíhá: Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký kraj

 Rok 2024

 • V roce 2024 se otevře celkem 146,3 km nových dálnic a silnic I. třídy:

o    z toho dálnic 118,1 km
o    a silnic I. třídy 28,2 km

 • O celých 32 km se prodlouží písecká dálnice D4 (PPP projekt)
 • O dalších 28,4 km bude delší jihočeská dálnice D3
 • O 21,4 km bude delší D55 od Babic až do Bzence
 • O celkem 10,9 km bude delší chomutovská D7
 • V roce 2024 je v plánu zahájit dohromady 163,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho dálnice 116,7 km a 47 km silnic I. třídy, např.:

o    Pokračování D0 mezi Běchovicemi – D1
o    Zbývající úseky jihočeské D3 v délce 15,5 km
o    Další úseky dálnic na D6 nebo D7
o    Když to dobře půjde, zahájí se výstavba celkem 35,7 dálnice D35

 • Díky vysoké rozestavěnosti se v letech 2023 a 2024 otevře 133,5 km nových dálnic a 83 km silnic I. třídy

Rozvoj a modernizace železnice

 • Výdaje na železnice mají být v 2024 ve výši 57,48 mld. Kč.
 • Bude pokračovat projektová příprava vysokorychlostních tratí,
 • Začnou práce na modernizaci trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN.
 • Již na začátku ledna 2023 začala modernizace úseku Praha-Výstaviště – Praha-Bubny, který je součástí modernizace a výstavby celé trati na Letiště Václava Havla
 • Začaly také práce na zdvoukolejnění Branického mostu.
 • Zásadní rekonstrukce začne i v Brně, kde zahájíme tendr na modernizaci stanice Brno-Královo Pole, která mj. počítá s výstavbou nové nádražní budovy.
 • Stavbaři by se měli začít soustředit i na modernizaci další části třetího koridoru, a to v rámci optimalizace úseku Karlštejn – Beroun.
 • Pokračovat bude dále instalace evropského zabezpečovacího zařízení (ETCS) na síti Správy železnic

o    Nyní se pracuje na 417 km tratí, v přípravě je přes 3 200 km tratí
o    Do ETCS půjde v roce 2023 celkem 2,4 mld. Kč

Další významné stavby v roce 2023

 • celkem 30 tendrů na realizaci s předpokládanou hodnotou přes 60 mld. Kč

o    rekonstrukce trati Přibyslav – Pohled
o    modernizace stanice Brno-Královo Pole
o    kompletní rekonstrukce úseku Lipník n/B – Drahotuše
o    zvýšení kapacity trati Týniště n/O – Solnice
o    rekonstrukce trati Kyjice – Chomutov
o    Bezbariérový přístup na nástupiště a prodloužení podchodu v Kolíně
 

Zdroj: Ministerstvo dopravy