Nástroje pro mobilitu 21. století

Mezinárodní konference pořádaná Centrem pro rozvoj dopravních systémů RODOS proběhla 24. dubna v prostorách Autoklubu ČR v Praze.
Mezinárodní konference pořádaná Centrem pro rozvoj dopravních systémů RODOS proběhla 24. dubna v prostorách Autoklubu ČR v Praze.

Technologie otevírají nové možnosti pro sledování a řízení dopravy a mobility. Konference s názvem Nástroje pro mobilitu 21. století, která se konala v Praze, představila výsledky několik let trvajícího výzkumu centra RODOS. Prestižní událost spojenou se zasedáním Světové silniční asociace (World Road Association, PIARC, AIPCR) navštívilo na 120 dopravních expertů z celého světa.

„RODOS je jedním z hlavních vědeckovýzkumných projektů, který se v České republice týká inteligentní mobility,“ komentoval význam události Roman Srp, předsedající sítě národních sdružení pro dopravní telematiku (Network of National ITS Associations).

„V roce 2011 jsme hledali cesty, jak mohou technologie pomoci dopravě a mobilitě,“ řekl na úvod koordinátor projektu RODOS Martin Hájek. Proto vzniklo sdružení pod názvem centrum RODOS, jež zahrnuje tři největší technické vysoké školy v ČR, jednu veřejnou výzkumnou instituci a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu.

Základem centra RODOS, který řeší šest základních a vzájemně se doplňujících výzkumných tematických okruhů z oblasti dopravy, je dynamický model mobility ČR. Jeho vstupem jsou Big Data, jež se shromažďují z několika zdrojů včetně mýtného systému, kamer, signálních dat ze sítí mobilních operátorů či z vozidel. „Na modelu můžeme sledovat dopravní situaci na českých dálnicích v reálném čase a dokonce předpovídat určitý vývoj,“ informoval o praktickém využití dat Marek Ščerba z Centra dopravního výzkumu. Toho využívá například Česká televize ve svém dopravním zpravodajství.

Kromě informování o stávající dopravní situaci může systém pomoci předcházet dopravním zácpám, pomoci navrhovat efektivně uzavírky a objízdné trasy, odhadovat dojezdové vzdálenosti a optimalizovat trasu. Pokud už se řidič do dopravní zácpy dostane, systém jej informuje o očekávané délce a budoucím vývoji. Organizátoři akcí nebo pracovníci cestovního ruchu využívají také službu, která umožňuje sledování počtu osob v daném území, například pro měření návštěvnosti kulturních akcí nebo zatížení jednotlivých komunikací, pohyb obyvatel ve městech a pulsování městských center během dne. Optimalizace systémů parkování, vhodné rozmístění služeb občanské vybavenosti nebo modelování vývoje dopravy po zavedení nových linek veřejné dopravy, to jsou další způsoby uplatnění dat z projektu RODOS.

Současné metody měření dávají šanci nejen sledovat v reálném čase provoz na dopravní síti, ale také předpovídat jeho budoucí vývoj a s využitím moderních komunikačních technologií informovat všechny účastníky provozu. Činnost centra RODOS je spolufinancována Technologickou agenturou ČR.

Další informace na http://www.centrum-rodos.cz/

Zdroj: CDV, Busportal


Nástroje pro mobilitu 21. století
Konferenci zahájil Koordinátor projektu RODOS Martin Hájek
Nástroje pro mobilitu 21. století
Světovou silniční asociaci - PIARC představil Jacques Ehrlich. Asociace byla založena v roce 1909. Je to multikulturní a multijazyková instituce, která sdružuje jednotlivce, silniční správy, úřady a další organizace z více než 140 zemí. Pravidelně pořádá silniční kongresy. Doporučujeme webové stránky PIARC, kde je k dispozici řada dokumentů.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Sál v Autoklubu ČR byl zcela zaplněn.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Zkušenosti z řešení projektu RODOS prezentoval Koordinátor projektu Martin Hájek a Jiří Novobilský z CE-Traffic.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Big data pro měření dynamiky dopravních proudů a mobility obyvatel - údaje z plovoucích vozidel a data z mobilní sítě mobilního operátora umožňují poskytovat statistiky o mobilitě občanů v reálném čase.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Data z projektu využívá např. i Česká televize.
Nástroje pro mobilitu 21. století
V reálném čase lze provádět analýzy mobility občanů, příklad vyhodnocení návštěvnosti MotoGP v Brně. Možnost zpětných analýz např. odkud návštěvníci cestovali, počet příchozích v časových úsecích úsecích apod.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Příklad reálného měření přítomných na akci Dny NATO v Ostravě.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Zajímavou studii k případnému zavedení výkonového zpoplatnění osobních vozidel, představil Ondřej Zaoral z Inoxive. V rámci projektu RODOS byl proveden rozsáhlý dotazníkový průzkum u cca 5 000 respondentů s cílem zmapovat chování lidí v současném modelu.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Nástroje pro mobilitu 21. století
Nástroje pro mobilitu 21. století
Nástroje pro mobilitu 21. století
Nástroje pro mobilitu 21. století
Nástroje pro mobilitu 21. století
Nástroje pro mobilitu 21. století
Nástroje pro mobilitu 21. století
Parkování kamionů na dálniční síti - demonstrátor detekčních systémů - Marek Ščerba z CDV.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Digitální mapy jako základ chytrého parkování - Radovan Prokeš z CEDA. Data o obsazenosti parkovišť lze získat např. z Google map, parkovací místo bude možné zaplatit přes mobilní aplikaci.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Zkušenosti se zónami placeného stání v Praze - Jan Šilar z Eltodo
Nástroje pro mobilitu 21. století
Kontrola placení parkovného.
Nástroje pro mobilitu 21. století
Roman Srp, viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku, shrnul aktuální stav rozvoje kooperativních systémů a inteligentní mobility v ČR. Trendem je interoperabilita na krajské, národní i přeshraniční úrovni. Nutným prvkem je spolupráce klíčových hráčů a schopnost prosadit společný zájem.
Nástroje pro mobilitu 21. století