Jak ochránit autobusy před požárem?
Protipožárním systém Dafo SafeEV pro detekci a případné hašení požáru Li-Ion baterií. Foto GLASPO TRADE

Požáry v autobusech představují vážné nebezpečí pro dopravce i cestující, mohou způsobit značné škody na majetku, zranění, ale i úmrtí. Jak zabránit jejich vzniku a šíření? Hasivem pro autobusy s různými typy pohonu může být Forrex.

 

Reklama

Požáry v autobusech představují vážné nebezpečí pro dopravce i cestující, mohou způsobit značné škody na majetku, zranění, ale i úmrtí. Jak zabránit jejich vzniku a šíření? Hasivem pro autobusy s různými typy pohonu může být Forrex.

 

Nejúčinnějším způsobem je instalace automatických protipožárních systémů, které dokážou rychle a účinně uhasit plameny a ochladit přehřáté části motoru.

Na trhu existuje řada protipožárních systémů, které se odlišují typem použitého hasiva, účinností, kvalitou, cenou, složitostí instalace i odlišnými náklady na servis a údržbu. Jaká jsou kritéria, která by dopravci měli zvážit při výběru vhodného protipožárního systému.

Jedním z hlavních hledisek je typ pohonné jednotky vozidla, který určuje charakteristiku a lokalizaci požárního rizika. Pro autobusy se spalovacími motory je nejrizikovější částí motorový prostor, kde může dojít k zapálení hořlavých kapalin, jako jsou nafta nebo hydraulické oleje. Pro tyto případy je vhodné použít protipožární systém s tepelnou detekcí a odpovídajícím typem hasiva, který je schopen pokrýt rizikovou zónu a účinně uhasit případný požár. Hasicí systém by měl mít dostatečnou kapacitu hasiva a měl by být schválen a certifikován dle příslušných norem, zejména podle mezinárodního předpisu UNECE 107.

Pro autobusy s elektrickým nebo hybridním pohonem je situace složitější, neboť požární riziko se neomezuje pouze na motorový prostor, ale i na jiné části vozidla. Rizikovými zónami jsou předehřívač, rozvaděč a elektroinstalace, které mohou být zasaženy vysokým napětím, zkratem nebo jiným poškozením. Velmi riziková je také baterie. Zejména pro trakční pohon jsou dnes využívány Li-Ion baterie, uvnitř kterých může dojít k rychlému nárůstu teploty, v důsledku mechanického poškození, přehřátí, přebití nebo přepětí. Tento tepelný únik může vést k požáru, toxickým emisím nebo výbuchu. Proto je nezbytné včas detekovat poškození baterie, např. pomocí čidla CO nebo tepelného čidla, a zajistit její dostatečné ochlazení. Jen tak lze předejít přehřátí a zahoření baterie. Složitější protipožární systémy umí ve vozidle ochránit několik riziková zón současně, přičemž lze kombinovat různé typy hasiva tak, aby v dané zóně bylo použito nejvhodnější hasivo. Například do motoru a baterie lze aplikovat pěnu, zatímco do rozvaděče vháníme plyn. Správně definovaný protipožární systém dokáže rychle a účinně uhasit plameny a ochladit přehřáté části vozidla. Tento typ ochrany je také v souladu s mezinárodním předpisem UNECE 100.

Nezbytným parametrem je volba vhodného hasiva, které by mělo být účinné, bezpečné a šetrné k vozidlu, personálu i životnímu prostředí. Mezi běžně používaná hasiva patří prášek, plyn, voda a pěna. Každé z nich má své výhody i nevýhody, které je třeba zvážit.

Prášek je relativně levné a dostupné hasivo, vhodné pro ochranu spalovacích motorů. Má však několik nevýhod. Především zanechává značné znečištění, které může poškodit elektroniku nebo kovové části vozidla. Také zhoršuje viditelnost a dýchání, a proto může být nebezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí. Prášek není vhodný pro hašení Li-Ion baterií, neboť nemá chladící účinek. Nepronikne dovnitř baterie, kde může docházet k opětovnému rozhoření.

Plyn je ekologické a nekorozivní hasivo. Nezanechává znečištění a neohrožuje elektroniku, proto je vhodný pro ochranu elektrických částí vozidla. Oproti prášku je ovšem dražší a méně dostupný. K dosažení potřebného hasicího účinku je zapotřebí vyšší tlak a objem. Plyn nemá chladicí účinek a nemůže zabránit opětovnému zahoření baterie. Může reagovat s lithiem nebo elektrolytem v baterii a způsobit nebezpečnou chemickou reakci.

Voda je nejlevnější a nejekologičtější hasivo, které je účinné proti požárům pevných materiálů. Snižuje teplotu a vytváří nehořlavou bariéru. Má výborný chladicí účinek a je schopna proniknout dovnitř baterie. Proto je vhodná pro ochranu baterií elektromobilů. Voda má potenciál způsobit zkrat nebo korozi elektrických částí vozidla. Není účinná proti požárům hořlavých kapalin a plynů. K dosažení hasicího účinku je zapotřebí větší objem a hmotnost vody.

Pěna je hasivo, které kombinuje vlastnosti kapalných a suchých hasiv. Je účinná proti požárům pevných materiálů, hořlavých kapalin a plynů. Pěna má výborný chladicí účinek, vytváří nehořlavou kyslíkovou bariéru a brání opětovnému zahoření. Je vhodná pro chlazení baterií. Pokud je elektrické zařízení pod napětím, může pěna způsobit zkrat.

Existuje tak celá řada možností protipožární ochrany vozidel. Velmi efektivní řešení protipožární ochrany vozidel nabízí společnost Glaspo Trade, která dodává automatické hasicí systém SV-K s hasivem Forrex. Detekce požáru je realizovaná prostřednictvím lineárního teplocitlivého drátu a CO sensorů. Systém SV-K má životnost až 15 let. Lze ho snadno instalovat a nevyžaduje speciální údržbu. Dokáže hasit požáry v autobusech s dieselovým, hybridním i elektrickým pohonem a ve vozidla pokryje většinu rizikových zón. Nehodí se pro ochranu rozvaděče, ale tento nedostatek je kompenzuje skutečnost, že může být doplněn o systém PFK, který k hašení využívá plyn na bázi dusíku. Kombinace obou systému tedy umožňuje zabezpečení všech rizikových zón prakticky každého vozidla.

Inovativní pěna Forrex, kterou společnost Dafo Vehicle poprvé představila v roce 2010, je hasivo s vysokou účinností při hašení hořlavých kapalin, které bývají nečastější příčinou požáru vozidel. Unikátní receptura umožnila, aby si Forrex velmi rychle našel uplatnění v různých segmentech průmyslu a dopravy. Oproti jiným látkám má Forrex řadu výhod. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zlepšují jeho tekutost a hasicí výkon. Je nekorozivní a odolný proti stárnutí. Snadno se odstraňuje vodou. Nezamrzá až do -50°C. Během manipulace, není Forrex škodlivý pro obsluhující personál. Neobsahuje halony, ani jiné látky poškozující ozonovou vrstvu. Proto je Forrex šetrný k životnímu prostředí. Protože je dodáván ve škálovatelných nádobách o objemu od 5 do 25 litrů, může chránit různé typy a velikosti autobusů. Nádoby s hasivem jsou v klidové fázi zcela bez tlaku. V případě aktivace, je ze samostatné a hermeticky uzavřené patrony vpuštěn do systému dusík, který z nádoby SV-K vytlačí celý obsah hasiva. Ve vozidle je Forrex rozprašován do jednotlivých rizikových zón pomocí trysek. Po dopadu na povrch, vytváří Forrex ochrannou vrstvu, která vytěsňuje kyslík a brání opětovnému zahoření. Zároveň účinně a afektivně absorbuje povrchové teplo. Proto je předurčen k použití jako chladící medium např. pro Li-Ion baterie v elektrobusech a parciálních trolejbusech. Díky svým unikátním vlastnostem, jde o univerzální hasivo, využitelné k ochraně vozidel s různými typy pohonu.

Ve spolupráci s GLASPO TRADE


Jak ochránit autobusy před požárem?
Speciálním protipožárním systémem pro Li-Ion baterie jsou vybaveny trolejbusy SOR TNS 12 v bulharském Ruse, globálně je systém využíván například ve vozidlech Iveco, Scania nebo Volvo. Foto GLASPO TRADE
Jak ochránit autobusy před požárem?
SOR TNS 12 má celkem 2 samostatné systémy DAFO SV-K. Jeden o objemu 10 litrů zajšťuje hašení trakčního motoru. Druhý systém o objemu 20 litrů zajišťuje chlazení trakční baterie, umístěné v boxu na střeše vozidla. GLASPO TRADE
Jak ochránit autobusy před požárem?
Baterie po aplikaci technologie Dafo SV-K. Forrex účinně absorbuje sálavé trepo a snižuje teplotu pod bod samovolného vznícení dalších bateriových článků. Foto BP
Jak ochránit autobusy před požárem?
Baterie po požáru bez hašení s použitím Forrex. Foto BP