Dne 29.12.2000 vstoupila v platnost Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ČR, kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně byla
Dne 29.12.2000 vstoupila v platnost Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ČR, kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně byla
Dne 29.12.2000 vstoupila v platnost Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ČR, kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně byla zrušena dřívější prováděcí Vyhláška č. 187/1994 Sb. Z uvedených legislativních změn vyplývají následující povinnosti dopravce:
Doklad o finanční způsobilosti dopravce při žádání o zahraniční vstupní povolení pro dopravu osob
Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení (§19) jsou ve Vyhlášce č. 478/2000 Sb. mj. rozšířeny o povinnost doložit žádost o přidělení povolení dokladem o finanční způsobilosti na všechna vozidla, pro něž dopravce žádá o přidělení zahraničních vstupních povolení. Finanční zajištění mezinárodní silniční osobní dopravy musí prokázat ten, kdo hodlá provozovat tuto dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost. Za autobusy, kterými je zajišťována základní dopravní obslužnost je možné považovat vozidla, kterými je zabezpečována dopravní obslužnost v rámci smluvních vztahů dopravců s okresními úřady, případně obcemi na zajištění závazků veřejné služby. Přičemž tyto autobusy musí v daném systému být využívány více jak z 80%, což znamená, že v závazku veřejné služby ujedou více jak 80% kilometrů z celkového počtu ujetých km sledovaného období.
Dle platné vyhlášky a doplňujícího pokynu Ministerstva dopravy a spojů ČR musí Sdružení ČESMAD BOHEMIA, jako výdejní místo zahraničních vstupních povolení, vyžadovat od dopravců při žádosti o výdej povolení předložení potvrzení o finanční způsobilosti na všechny autobusy kategorie M2 a M3. Protože ještě neuplynulo datum 31.3.2001, může dopravce při žádosti o povolení do 31.3. 2001 předložit potvrzení finanční způsobilosti na rok 2001 nebo na rok 2000. Od 1.4. 2001 musí dopravce předložit výhradně potvrzení o finanční způsobilosti na rok 2001.
Vyzýváme proto všechny dopravce, aby při žádosti o výdej zahraničního vstupního povolení pro dopravu osob předložili na své regionální pracoviště ČESMADu BOHEMIA doklad o finanční způsobilosti na rok 2001, popř. na rok 2000. Pokud žádost o zahraniční vstupní povolení na rok 2001 nebude tímto dokladem doložena, nebude možné uskutečnit výdej povolení. Na autobusy, za které nebude prokázaná finanční způsobilost nebude možné přidělit zahraniční vstupní povolení. Z tohoto opatření vyplývá, že veškerá povolení budou přidělována na SPZ. V případě kyvadlových povolení je možné uvést několik SPZ pro zajištění přepravy.

Čestné prohlášení dopravce při žádání o zahraniční vstupní povolení pro dopravu osob
Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení (§19) jsou ve Vyhlášce č. 478/2000 Sb. mj. rozšířeny o povinnost doložit žádost o přidělení povolení čestným prohlášením o tom, že žadatel nemá nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a pokutách.
Sdružení ČESMAD BOHEMIA jako výdejní místo zahraničních vstupních povolení, musí při předložení požadavků na dané čtvrtletí vyžadovat od dopravců podepsání tohoto čestného prohlášení. Pokud by žádost o přidělení zahraničních vstupních povolení nebyla doloženana čestným prohlášením, resp. kdyby je dopravce nepodepsal, byla by žádost neúplná a tudíž neplatná. Protože dopravci žádají o povolení MAD většinou ústně, musí při každém výdeji zahraničního povolení toto prohlášení podepsat na předtištěném formuláři na regionálním pracovišti.