74/2000 Sb.m.s.
74/2000 Sb.m.s.
74/2000 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 30. května 2000. Podle téhož článku dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, pozbývají ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti články 1 až 4 a články 11 až 17 Ujednání mezi Ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem obchodu, živností a průmyslu Rakouské republiky o provádění mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy a mezinárodní nákladní silniční dopravy ze dne 19. října 1967, vyhlášené v částce 15/1968 Sb., pokud se vztahují na dopravy, pro které platí podle článku 1 tato dohoda.
Nedílnou součástí Dohody je Memorandum k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě.
České znění Dohody a Memoranda se vyhlašují současně.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě

Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen "smluvní strany"),
uvědomujíce si závěry Středoevropské konference ze dne 17. března 1993 ve Vídni i v mezinárodní silniční přepravě osob učinit opatření k zajištění a zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě,
rozhodnuty použít k uskutečnění tohoto cíle vysoké úrovně ochrany vždy nejmodernější technologii podle stavu techniky - zvláště s ohledem na minimalizaci emisí hluku a škodlivin, jakož i zabezpečení vysoké úrovně bezpečnostní techniky,
vedeny snahou upravit touto dohodou přepravu osob v mezinárodní nepravidelné silniční dopravě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a i při tranzitu oběma státy, usnadnit její organizaci a provádění, a tím přispět k podpoře turismu a vzájemného porozumění národů v Evropě, se dohodly takto:

Čl.1: Rozsah platnosti

Dohoda platí pro nepravidelnou silniční přepravu osob vozidly (příležitostnou dopravu, kyvadlovou dopravu) v mezinárodní dopravě do, z a přes území států smluvních stran, jakož i pro prázdné jízdy v souvislosti s těmito dopravními službami.

Čl.2: Definice pojmů

 1. "Nepravidelná doprava" ve smyslu této dohody je dopravní služba, na kterou se nevztahuje definice linkové dopravy.
 2. "Linková doprava" je ve smyslu této dohody přeprava osob podle jízdního řádu se schválenými tarify na určitých dopravních spojeních autobusy, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem stanovených zastávkách.
  1. "Kyvadlová doprava" ve smyslu této dohody je dopravní služba, při níž se při opakovaných jízdách tam a zpět předem vytvořené skupiny cestujících přepravují ze stejné výchozí oblasti do stejné cílové oblasti. Tito cestující mají buď státní občanství státu, v němž je vozidlo provádějící kyvadlovou dopravu evidováno, nebo státní občanství třetího státu. Každá skupina cestujících, která jede společně na cestě tam, bude při pozdější jízdě přepravena do místa odjezdu.
  2. "Výchozí oblastí a cílovou oblastí" se rozumí místo, kde je cesta nastoupena, a cílové místo, jakož i místa ležící v obvodu 50 km. Skupiny mohou vystoupit mimo výchozí oblast a cílovou oblast nejvýše na třech různých místech.
  3. Při kyvadlové dopravě s ubytováním se kromě přepravy nejméně 80 % cestujících poskytne ubytování s nebo bez stravování v cílovém místě a případně během cesty. Délka pobytu cestujících v cílovém místě musí trvat nejméně dvě noci.
 3. "Dopravce" ve smyslu této dohody je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost, která sídlí na výsostném území státu jedné smluvní strany a je oprávněna provozovat silniční přepravu osob jako živnost a která provozuje dopravy podle článku 1 vozidly, která jsou evidována na výsostném území státu smluvní strany, kde je sídlo dopravce.
 4. "Vozidlo" ve smyslu této dohody je každé motorové vozidlo, které
  1. je evidováno ve výsostném území státu jedné smluvní strany a
  2. svým konstrukčním typem a vybavením je určeno pro přepravu více než devíti osob (včetně řidiče).
 5. "Povolení" ve smyslu této dohody je dokument prokazující, že dopravce splňuje nutné předpoklady, které jej opravňují poskytovat dopravní služby uvedené v článku 1.
Čl.3: Kyvadlové přepravy

 1. Při jízdách kyvadlové dopravy nesmějí cestující kromě výjimek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) během jízdy nastupovat ani vystupovat.
 2. První zpáteční jízda a poslední jízda tam ve sledu kyvadlových jízd jsou prázdné.
 3. Zařazení dopravní služby do kyvadlové přepravy nebude však dotčeno tím, když s předchozím souhlasem příslušných orgánů smluvních stran cestující odchylně
  1. od článku 2 odst. 3 zpáteční jízdu vykonají s jinou skupinou;
  2. od článku 3 odst. 1 během cesty nastoupí nebo vystoupí.
 4. "Předem vytvořenou skupinou cestujících" se rozumí skupina, pro kterou místo nebo osoba odpovědná podle předpisů státu smluvní strany uzavřela smlouvu, nebo převzala hromadné vyrovnání za službu, nebo dostala všechna vyúčtování a platby před odjezdem.
Čl.4: Příležitostné přepravy

 1. Příležitostná přeprava ve smyslu článku 1 zahrnuje
  1. okružní jízdy se zavřenými dveřmi, tzn. jízdy provedené stejným vozidlem, které po celou trasu jízdy přepravuje stejnou skupinu cestujících a přiveze ji zpět do výchozího místa;
  2. dopravní služby, při kterých jsou při cestě tam přepraveni cestující a zpáteční jízda je prázdná, (přepravy tam);
  3. všechny ostatní služby příležitostné přepravy.
 2. Při přepravách v rámci příležitostné přepravy nesmějí cestující cestou nastupovat ani vystupovat, ledaže příslušný orgán dotčené smluvní strany povolí výjimku.
Čl.5: Povinnost povolení

 1. Dopravní služby uvedené v článku 1 vyžadují v zásadě povolení smluvní strany, na jejímž výsostném území se přeprava koná, pokud není stanoveno jinak v článku 7.
 2. Povolení se vydávají jako jednorázová nebo trvalá. Jednorázové povolení platí pro jednu jízdu tam a zpět. Stanovení doby platnosti povolení přísluší Smíšené komisi (článek 11).
 3. Řádně vyplněné povolení je třeba mít s sebou při každé přepravě a předložit je na požádání kontrolním orgánům.
 4. Povolení musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. jméno (firmu) a sídlo dopravce,
  2. státní poznávací značku (značky) vozidla (vozidel),
  3. jméno a příjmení řidiče (řidičů),
  4. jízdní trasa (uvedení hraničních přechodů),
  5. začátek a konec jízdy (místo a datum).
 5. Povolení platí výhradně pro dopravce, na jehož jméno zní, a je nepřenosné. Povolení předávají příslušné orgány jedné smluvní strany příslušným orgánům druhé smluvní strany, které vydají vyplněná povolení v úvahu připadajícím dopravcům, ledaže by se souhlasem příslušného orgánu druhé smluvní strany bylo jiné místo pověřeno vydáváním povolení. Údaje podle odstavce 4 písm. b) až e) mohou být vyplňovány přímo dopravcem.
 6. Podrobnější formu povolení stanoví Smíšená komise.
Čl.6: Kontrolní doklad

 1. Při všech dopravách podle článku 1 je třeba mít s sebou kontrolní doklad a na požádání jej předložit kontrolním orgánům.
 2. Kontrolní doklad vydávají příslušné orgány státu smluvní strany, v níž je vozidlo evidováno, nebo jiné místo k tomu oprávněné.
 3. Formu a obsah kontrolního dokladu stanoví Smíšená komise (článek 11).
Čl.7: Přepravy bez povolení

 1. Dále uvedené dopravní služby smějí být provedeny bez povolení, pokud vozidlo, kterým je přeprava prováděna, splňuje technické požadavky z hlediska emisí a technických bezpečnostních norem stanovených Memorandem k této Dohodě, které je její nedílnou součástí:
  1. "okružní jízdy se zavřenými dveřmi" to je jízdy prováděné stejným vozidlem, které přepraví po celé jízdní trase stejnou skupinu cestujících a přiveze ji zpět na výchozí místo;
  2. dopravní služby, kdy jsou při cestě tam přepraveni cestující a zpětná jízda je prázdná;
  3. dopravní služby, při nichž je cesta tam prázdná jízda a všichni cestující nastoupí na stejném místě a tito cestující
   1. pocházejí z třetího státu a na základě smlouvy o přepravě, uzavřené před jejich příjezdem na výsostné území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, jsou rozděleni do skupin a budou přepraveni na výsostné území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, nebo
   2. jsou stejným dopravcem nejdříve přepraveni na výsostné území státu smluvní strany, kde opět nastoupí, a budou přepraveni na výsostné území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, nebo
   3. jsou pozváni k cestě na výsostné území státu druhé smluvní strany na náklady hrazené osobou, která je pozvala. Cestující musí tvořit uzavřený okruh osob, který nebyl vytvořen jen pro účel cesty a který bude přepraven na výsostné území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno;
  4. kyvadlové jízdy podle článku 2 odst. 3 písm. c).
 2. Při přepravách podle odstavce 1 tohoto článku musí být ve vozidle kromě kontrolního dokladu podle článku 6 a místo povolení podle článku 5 odpovídající doklad o plnění technických požadavků ve smyslu odstavce 3. Tento doklad musí být na požádání předložen kontrolním orgánům. Doklad vydávají příslušné orgány státu, ve kterém je vozidlo evidováno, nebo jiné k tomu zplnomocněné místo. Příslušné orgány smluvní strany oznamují příslušným orgánům druhé smluvní strany, která místa jsou k vydávání dokladu zplnomocněna. Formu a přesný obsah tohoto dokladu stanoví Smíšená komise (článek 11).
 3. Požadovaný technický stav ve smyslu odstavce 1 stanoví smluvní strany ve zvláštním Memorandu k této dohodě.
 4. Smluvní strany mohou dále dohodnout, zvláště na návrh Smíšené komise, že se další dopravní služby provádějí bez povolení.
Čl.8: Kontingenty

Počet povolení (kontingenty), platnost, dobu a lhůtu předání dohodnou příslušné orgány vždy pro kalendářní rok na návrh Smíšené komise.

Čl.9: Zákaz kabotáže

Není dovoleno přijímat cestující na výsostném území státu druhé smluvní strany pro přepravu uvnitř tohoto území.

Čl.10: Opatření při nedodržování

 1. V případě, že dopravce nebo jeho osádka nedodržuje právní předpisy nebo ustanovení této dohody platné na výsostném území státu druhé smluvní strany, učiní příslušný orgán státu, kde je vozidlo evidováno, na žádost příslušného orgánu druhé smluvní strany tato opatření:
  1. varování dopravce s poukazem na nutnost dodržování platných předpisů;
  2. zastavení výdeje povolení dopravci pro přepravy na výsostném území státu druhé smluvní strany, kde došlo k porušení předpisu nebo zrušení již vydaných povolení;
  3. při závažných nebo opakovaných porušováních dopravcem nebo jeho osádkou z jednoho státu na výsostném území druhého státu může příslušný orgán tohoto druhého státu dopravce dočasně nebo trvale vyloučit z dopravy na výsostném území tohoto státu.
 2. Příslušné orgány obou smluvních států se vzájemně uvědomí o porušování předpisů podle odstavce 1 a o učiněných opatřeních. Vnitrostátní právní předpisy zejména o zrušení a odnětí povolení/koncese zůstanou nedotčeny.
Čl.11: Smíšená komise

 1. Za účelem náležité kontroly a provádění této dohody zřídí smluvní strany Smíšenou komisi, která se skládá ze zástupců obou smluvních stran.
 2. Smíšená komise se sejde na žádost jedné z obou smluvních stran a ve shodě rozhodne.
 3. Při projednávání otázek, které se týkají jiných oblastí správy, může Smíšená komise přizvat k tomu zástupce těchto příslušných orgánů.
Čl.12: Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Zároveň pozbývají ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti články 1 až 4 a články 11 až 17 Ujednání mezi Ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem obchodu, živností a průmyslu Rakouské republiky o provádění mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy a mezinárodní nákladní silniční dopravy ze dne 19. října 1967, pokud se vztahují na dopravy, pro které platí podle článku 1 tato dohoda.

Čl.13: Platnost

Tato dohoda se uzavírá na dobu tří let od vstupu v platnost. Její platnost se prodlužuje vždy o další rok, pokud jedna ze smluvních stran nevypoví tuto dohodu k 1. lednu, při dodržení výpovědní lhůty šesti měsíců.

Dáno v Praze dne 30. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Karel Sellner v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů

Za vládu Rakouské republiky:
Christian Weissenburger v. r.
vedoucí sekce v Ministerstvu pro vědu a dopravu

MEMORANDUM
k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě

Smluvní strany dohodly následující pravidla:
 1. Každoročně bude na základě vzájemnosti a při zohlednění postupného prosazování stanovených technických standardů dohodnut počet jednotlivých povolení.
 2. Smluvní strany si předají navzájem dohodnutý počet povolení měsíc před začátkem kalendářního roku.
 3. Jako povolení podle článku 5 odst. 6 dohodly smluvní strany vzor povolení v češtině a v němčině, který je v příloze 1 k tomuto Memorandu.
 4. Jako kontrolní doklad podle článku 6 odst. 3 dohodly smluvní strany kontrolní dokument Dohody ASOR nebo odpovídající dokument EU se seznamem cestujících nebo připojený jízdní list se seznamem cestujících uvedený v příloze 2 k tomuto Memorandu.
 5. Podle článku 7 odst. 3 dohodly smluvní strany ohledně technických standardů následující:
  1. Standardy emisí:
   • Kouřivost
    EHK R 24.03 nebo ES/EU 72/306 ve znění 89/491
   • Výfukové plyny
    V této oblasti je předpokladem pro osvobození od povolovací povinnosti plnění následujících předpisů:
    2000 "EURO O" (= EHK 49.01)
    2001, 2002 a 2003 "EURO I"
    (=EHK 49.02, stupeň A)
    od 2004 "EURO II"
    (= EHK 49.02 stupeň B)
   • Hlučnost
    EHK R 51.01 nebo ES/EU 70/157 ve znění 89/491
  2. Standardy technické bezpečnosti od roku 2001
   • EHK R 13.06
    nebo ES/EU 71/320 ve znění 91/422
 6. Jako doklad (technická zpráva o autobusu) podle článku 7 odst. 2 se používá doklad podle vzoru v příloze 3 k tomuto Memorandu nebo doklady vozidla, jejichž vzory si smluvní strany vymění.
 7. Dále musí být plněny tyto technické standardy:
  • Tachograf AETR nebo ES/EU 3821/85
  • Omezovač EHK R 89 rychlosti nebo ES/EU 92/24
Dáno v Praze dne 30. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a v německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Karel Sellner v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů

Za vládu Rakouské republiky:
Christian Weissenburger v. r.
vedoucí sekce v Ministerstvu pro vědu a dopravu