Díky nové legislativě si veřejnou dopravu objednáte v mobilu
Poptávková doprava se může co nejvíce přizpůsobit potřebám cestujících. Je vhodná jako doplněk klasických autobusů zejména ve večerním časech v oblastech, kde již není efektivní provoz běžného autobusu s fixní trasou a jízdním řádem. Do provozu jsou nasazována menší vozidla a cestující si spojení vyžádá prostřednictvím mobilní aplikace. Foto město Říčany

Ministerstvo dopravy poslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se do zákona o silniční dopravě zavádí v rámci linkové osobní dopravy nový institut, tzv. poptávková doprava. Nový koncept veřejné dopravy nepracuje s fixními trasami, jízdními řády nebo časy jako klasická linková doprava. Umožňuje dynamickou tvorbu tras, které jsou vytvořeny na míru cestujícím podle jejich poptávky. Funguje jako doplněk k linkové dopravě, zejména v oblastech, kde linková doprava velkými autobusy není efektivní. V zahraničí je známá jako "transport on demand“.

Ministerstvo dopravy poslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se do zákona o silniční dopravě zavádí v rámci linkové osobní dopravy nový institut, tzv. poptávková doprava. Nový koncept veřejné dopravy nepracuje s fixními trasami, jízdními řády nebo časy jako klasická linková doprava. Umožňuje dynamickou tvorbu tras, které jsou vytvořeny na míru cestujícím podle jejich poptávky. Funguje jako doplněk k linkové dopravě, zejména v oblastech, kde linková doprava velkými autobusy není efektivní. V zahraničí je známá jako "transport on demand“.

Ministerstvo dopravy reaguje na současné potřeby v zajišťování dopravní obslužnosti a poptávku objednatelů a organizátorů veřejné dopravy i cestujících a navrhuje v zákoně č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, rozšířit definici linkové osobní dopravy o tzv. poptávkovou dopravu. Na rozdíl od "standardní" linkové osobní dopravy nebude mít poptávková doprava předem určenou trasu, ale trasa linky se bude tvořit až na základě objednávek cestujících. Podmínkou bude, že přepravní služby budou poskytovány pravidelně, a to v určené územní oblasti, přičemž výstup a nástup cestujících bude možný pouze na předem určených zastávkách nebo místech. V určitých případech bude připuštěn výstup a nástup cestujících i na místech odlišných od zastávek. Tato forma linkové osobní dopravy bude poskytována pouze na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Ministerstvo chce zajistit, aby její případné poskytování na komerčním základě nebylo zaměnitelné s přísně a odlišně regulovanou taxislužbou.

Poskytování flexibilních, efektivních a hospodárných veřejných služeb na základě poptávky cestujících formou nové právní úpravy má dle Důvodové zprávy k návrhu zákona umožnit:

a) zajišťování individuálně objednávané a nediskriminačně sdílené dopravy
b) v závazku veřejné služby
c) v určité územní oblasti
e) primárně malými vozidly
f) po variabilních trasách („pavučinově“)
g) mezi vhodnými nástupními a výstupnými místy (nejen zastávkami)
h) při přiznání práv, jež náleží cestujícím ve veřejné linkové dopravě.

Poptávková doprava bude moct být poskytována pouze formou veřejné linkové dopravy, tj. nikoli formou zvláštní linkové dopravy, a to vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče a není třeba trvat na dodržování všech standardech kvality vymezených v zákoně o veřejných službách v přepravě cestujících. Objednatelé mohou standardy vyžadovat.

Ustanovení v zákoně o silniční dopravě, ale i v jiných zákonech (zejména v zákoně o veřejných službách v přepravě cestujících), která upravují linkovou osobní dopravu nebo veřejnou linkovou dopravu, se tedy budou týkat i dopravy poptávkové, ledaže návrh zákona stanoví specificky ve vztahu k poptávkové dopravě pravidlo odchylné. 

Poptávková doprava bude poskytována pouze jako vnitrostátní doprava, tj. nebude ji možné provozovat jako mezinárodní dopravu, a to i jako městská autobusová, pokud bude uskutečňována pro potřeby města a jeho příměstských oblastí

Transport on demand jako doplňkový způsob veřejné dopravy úspěšně funguje v mnoha evropských zemích a pro její zajištění hrají zásadní roli moderní technologie. Ty mají na starosti sběr a zpracování poptávek od cestujících a jejich přeměnu v konkrétní optimalizované trasy, a to vše v reálném čase. Objednávání cest a plánování tras probíhá prostřednictvím mobilní aplikace pro cestující i řidiče.

S Ministerstvem dopravy na novém legislativním znění spolupracuje společnost CITYA. Ta před dvěma lety začala provozovat dopravu na vyžádání v Říčanech u Prahy. Dnes spolupracuje s desítkami měst a krajů v České republice. Rozjíždí provoz na Svitavsku v Pardubickém kraji a spolupráci navázala také s krajem Olomouckým. Nedávno podepsala také smlouvu s ROPID na modelování bezbariérové a seniorské dopravy v hlavním městě a memorandum o spolupráci s IDSK, která plánuje zavést poptávkovou dopravu na Českobrodsku.

"Snažíme se přejímat tu nejlepší praxi z vyspělých integrovaných systémů v Evropě a poptávková doprava je koncept, který je v moderních západních zemích využíván. Podpisem memoranda s technologickou společností CITYA dáváme jasně najevo, že chceme mimo jiné prosazovat změny, které povedou k možnosti zavedení poptávkové dopravy v tzv. plně dynamickém modelu v závazku veřejné služby ve Středočeském kraji,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

Tento pilotní projekt má rozšířit nabídku veřejné dopravy zejména ve večerním časech v oblastech, kde již není efektivní provoz běžného autobusu s fixní trasou a jízdním řádem. Jako vhodná lokalita pilotního provozu poptávkové dopravy bylo vybráno okolí Českého Brodu s kvalitním železničním napojením na Prahu, ale s chybějící návaznou autobusovou dopravou ve večerních hodinách. Do pilotního projektu budou zapojeny dva mikrobusy, které si cestující bude moci objednat pro dopravu do okolních obcí pomocí mobilní aplikace PID Lítačka či telefonické linky. Pilotní projekt by měl být zahájen od srpna letošního roku.

Účinnost novely zákona o silniční dopravě se předpokládá od 1. července 2025.

Dokumenty k návrhu novely zákona č. 111/1994 St. o silniční dopravě na stránkách Hospodářské komory ČR. Druhou velkou změnou je zřízení Inspekce silniční dopravy, nového správního úřadu, který nahradí Centrum služeb pro silniční dopravu.