Aktivity sa sústredia na rozsiahle uvedenie syntetického biopaliva BTL druhej generácie.
Aktivity sa sústredia na rozsiahle uvedenie syntetického biopaliva BTL druhej generácie.
Akciovky Daimler AG a Volkswagen AG sa ako minoritný spolumajitelia podieľajú na spoločnosti CHOREN Industries GmbH z Freibergu. Príslušné zmluvy podpísali v októbri 2007. Hlavným cieľom aktivít oboch spoločností je urýchlenie uvedenia ekologického syntetického biopaliva BTL (biomass to liquid – biomasa na tekutinu) druhej generácie.

Daimler a VW v spolupráci s CHORENom už od roku 2002 skúmajú možnosti využitia, hospodárnosť a energetickú bilanciu BTL. Podieľanie sa oboch automobiliek na spoločnosti CHOREN predstavuje ďalší míľnik na ceste za dôsledným využívaním biopalív druhej generácie a zároveň podporuje ďalší vývoj projektovania výrobní BTL v celosvetovom meradle, ktoré by mali byť schopné vyprodukovať zhruba 250 miliónov litrov ročne. Je to dôležitý krok na ceste za rozsiahlym uvedením tohto mimoriadne ekologického paliva na trh.

CHOREN v súčasnosti stavia vo Freibergu prvú komerčne prevádzkovanú výrobňu BTL v priemyselnom meradle (beta prevádzka). Tá by od roku 2008 mala ročne vyprodukovať cca. 18 miliónov litrov paliva BTL. Dokázala by tak pokryť napríklad ročnú spotrebu až 15.000 osobných automobilov. CHOREN okrem toho plánuje vybudovať prvý priemyselný veľkozávod v Nemecku, tzv. sigma 1 závod, s výrobnou kapacitou 200.000 ton (250 miliónov litrov) ročne. Rozhodnutie o jej umiestnení by malo padnúť koncom roka. Ďalšie plánované závody typu sigma 1 majú potenciál veľkou mierou prispieť k naplneniu cieľov v oblasti ochrany podnebia, ktoré si stanovila spolková vláda. Do roku 2020 by desať až pätnásť závodov na BTL firmy CHOREN mohlo ušetriť až 3 milióny ton CO2.

Prof. Herbert Kohler, zodpovedný za koncernový výskum a predvývoj vozidiel, motorov a hnacej sústavy, a zároveň splnomocnenec pre ekológiu spoločnosti Daimler AG: „Syntetické biopalivo BTL druhej generácie je pre nás najsľubnejšou voľbou spomedzi obnoviteľných palív určených pre súčasné spaľovacie motory a zároveň najdôležitejším stavebným prvkom našej ekologickej stratégie. BTL testujeme v každodennej prevádzke našich vozidiel už od roku 2003, pričom sa nám podarilo potvrdiť výhody paliva počas prevádzky v našich dieselových motoroch. Rozsiahle uvedenie BTL má potenciál výrazne znížiť celkovú produkciu CO2 v individuálnej a nákladnej doprave. Podporujeme preto vývoj a propagáciu BTL palív ako jeden z krokov na ceste k udržateľnej mobilite.“

„Volkswagen už dlhší čas podporuje a zasadzuje sa za vývoj a priemyselnú výrobu biopalív 2. generácie – tzv. SunFuels“, zdôraznil Dr. Wolfgang Steiger, vedúci koncernového výskumu pohonov Volkswagen. „V porovnaní s biopalivami 1. generácie umožňujú dokonca až tri krát väčšiu výnosnosť na hektár, nepredstavujú konkurenciu k produkcii potravín a dokážu zredukovať skleníkové plyny o cca. 90 %. Finančným angažovaním sa akciová spoločnosť Volkswagen v rámci kampane „Driving Ideas“ podieľa na technickej realizácii biogénnych syntetických palív a dôsledne tak pokračuje na ceste za udržateľnou mobilitou.“

Partneri budú okrem toho zintenzívňovať spoluprácu pri vytváraní rámcových podmienok pre uvedenie BTL palív na trh. „Najmä pre realizáciu závodu sigma 1 je potrebná dlhodobá kalkulovateľná perspektíva predaja BTL po roku 2015. Aktuálne diskusie o podpore biopalív z hľadiska ich príspevku k znižovaniu CO2 sa vyvíjajú správnym smerom, ale nebudú postačovať na uvedenie inovatívnych palív, akým je BTL“, vyhlásil Tom Blades, šéf CHORENu.

BTL je vysokočisté palivo bez obsahu síry a aromatických uhľovodíkov. Spaľuje sa extrémne čisto a zároveň vykazuje výbornú bilanciu CO2. BTL sa získava splynovaním biomasy z najrôznejších biogénnych surovín a zvyškových látok. Nepredstavuje preto konkurenciu k potravinovému alebo krmivovému priemyslu. Jeho doprava a uskladnenie si nevyžaduje žiadne úpravy existujúcej infraštruktúry. BTL je možné používať v súčasných i budúcich dieselových motoroch.

  • Pozadie

Firma CHOREN je svetovým lídrom v oblasti splynovacích technológií pre suroviny obsahujúce uhlík. Vďaka medzinárodne patentovanému procesu Carbo-V® sa CHOREN so sídlom vo Freibergu a Hamburgu vypracoval na popredného výrobcu syntetických biopalív (BTL). Skupina podnikov zamestnáva 230 pracovníkov. Od roku 2005 je aj Shell Deutschland Oil GmbH jedným z minoritných majiteľov spoločnosti CHOREN Industries GmbH.