Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Udržitelný rozvoj

Loňský přezkum Dopravní politiky EU do roku 2010 ukázal jako jednu z nejkritičtějších oblastí dopravu ve městech. Evropská komise se proto rozhodla vyhlásit dopravu ve městech jako jednu ze svých priorit pro letošní rok a zpracovat „Zelenou knihu o dopravě ve městech“ .

Kolem 40 % občanů EU žije v městských aglomeracích s více než 200 tisíci obyvateli a 80 % ve městech a větších obcích a problematika dopravy ve městech se jich proto velmi úzce dotýká. Dominantní roli v dopravě dnes mají osobní auta, která i ve městech zajišťují 75 % všech přepravních výkonů. Konsultace k Zelené knize o dopravě ve městech byly zahájeny dvěma semináři, které Evropská komise a Evropský parlament uspořádaly dne 31.ledna 2007 v rámci Evropského týdne udržitelné energie. Cílem seminářů bylo prezentovat odborníkům z oborů dopravy a urbanismu a zástupcům měst stávající stav a předložit návrhy na jeho zlepšení. Diskuse vyvrcholí závěrečnou konferencí na začátku června, vlastní Zelená kniha by měla být vydána na podzim letošního roku. Zelená kniha byla vyhlášena na workshopu s názvem „Městská doprava: Problémy, řešení a zodpovědnost“. V jeho úvodu seznámil pan Ruete, generální ředitel Direktorátu EK pro dopravu a energetiku, s dosavadním vývojem evropské dopravní politiky a smyslem a cíli připravované Zelené knihy. První část workshopu moderoval Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu za ČR a předseda Svazu měst a obcí ČR, jehož hosty byli jeho kolegové z EP a starostové několika velkých evropských měst. Ti všichni ve svých vystoupeních zhodnotili vývoj dopravy a především se pochlubili úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout v posílení významu veřejné dopravy v jejich volebních regionech. Druhá část tohoto semináře proběhla na ještě vyšší politické úrovni. Přednášejícími byli mj. místopředseda Evropské komise a komisař pro dopravu Jacques Barrot, komisařka pro regionální politiku paní Hübner, a další vysocí političtí představitelé EU. Ti všichni prezentovali nástroje, které má EU ke zkvalitňování dopravního procesu k dispozici. Rostoucí osobní i nákladní doprava je sice negativním jevem, na druhou stranu však mobilita patří k zlepšující se kvalitě života a je vyjádřením vůle občanů Unie. EU investuje do dopravy značné finanční prostředky, jak z kohesních a dalších fondů, tak prostřednictvím Evropské investiční banky. Ty směřují především ke zlepšení nabídky veřejné dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení ekologické zátěže z dopravy a k vývoji nových – efektivnějších a energeticky méně náročných - dopravních systémů. V závěrečném shrnutí celého semináře zdůraznil místopředseda EK Jacques Barrot úlohu, kterou mohou orgány EU a členských států ve spolupráci se správou měst a regionů sehrát v řešení dopravy ve městech. S ohledem na princip subsidiarity je důležité, aby se právě města zapojila do zpracování Zelené knihy. Diskuse bude v nejbližších dnech otevřena na webových stránkách TRENu – Generálního ředitelství EK pro dopravu a energetiku http://ec.europa.eu/transport/index_en.html (adresa diskusního webu by měla být vyhlášena do konce února). Svými zkušenostmi, názory a připomínkami mohou přispět k odhalení překážek v zavádění úspěšné dopravní politiky a návrhu společných řešení, aplikovatelných na evropské úrovni. Zelená kniha bude tvořit základ evropské dopravní politiky v tomto segmentu. Vyhlášení Zelené knihy předcházel seminář s názvem „Městská doprava a zelený pohon“, který se zabýval možnostmi zavádění čistších motorů a zdrojů energie pro ně. Na tomto semináři nebyly prezentovány jen názory politiků, ale i zástupců organizací z celého odborného spektra – od ekologů přes sdružení podnikatelů a zaměstnanců v dopravě až po sdružení výrobců automobilů. Nejedná se o čistě technickou otázku, emise z motorových vozidel se daří snižovat i díky stále se zpřísňujícím normám. Problém se dnes posouvá spíše na stranu legislativy a ekonomiky. Otázka „Jak zohlednit ekologické hledisko při výběrových řízeních na městské dopravní služby?“ je prvním z podnětů do zahajované veřejné diskuse. V případě tendrů na provozovatele MHD tento dotaz zní: „Je lepší dát přednost investičně i provozně dražším plynovým autobusům proti nabídce, splňující emisní normy z doby před pěti či více lety?“. Při nákupu nového auta pro starostu stojí radnice před rozhodnutím, zda koupit auto z běžné nabídky nebo zda si může politicky dovolit vůz s hybridním pohonem, o 50 procent dražší, ale s výrazně nižším vlivem na životní prostředí. I při kladném rozhodnutí pokračuje série otázek do celoevropské diskuse dál – měla by být pravidla v pravomoci měst, členských států nebo by měl být ekologický faktor zaveden jako povinný ukazatel v celé EU? Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. , se jako rezortní výzkumná instituce již po řadu let zapojuje do řešení dopravních problémů na evropské úrovni. Nebude stát mimo ani v případě Zelené knihy, proto jsme zřídili e-mailovou adresu zelena-kniha@cdvgis.cz , na které uvítáme Vaše podněty a návrhy. Vzájemná spolupráce výzkumu s městy a regiony, dopravci a dalšími odborníky je podmínkou pro efektivní presentaci a uplatnění zájmů a názorů ČR v tomto celoevropském dokumentu. Ing. Jan Spousta Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Pracoviště Praha

person dabra  date_range 20.02.2007

Celosvětová akce, kterou vyhlásila OSN jako příspěvek k ochraně klimatu. Konečně rozumný a realizovatelný způsob, jak pomoci životnímu prostředí hned - nejenže bez jakékoliv újmy, ale i se spoustou radosti.

BUSportál se čas od času věnuje i jiným než autobusovým tématům. To, že se na Zemi vysadí spousta nových stromů, je určitě lepší nápad než se vydat z Plzně do Prahy vandrem, aby se neznečisťovalo ovzduší automobilem nebo všechny energie zdražit ekodaněmi tak, aby se všichni balili do spacáků a chodili spát se soumrakem. Máte-li kde, vysazujte stromy a klidně se přitom celosvětově zaregistrujte. Redakce BUSportálu již několik let postupně vysazuje smíšený les na soukromém pozemku nedaleko u Plzně - na jaro mám připraveno k výsadbě dalších minimálně 6 stromů ke stávajícím jedlím, javorům, dubům, tisům, smrkům, vrbičkám, platanu, jinanu, svídám, borovičce, bříze, jedlovci .... Registrovat se nebudu, protože bych to dělala tak jako tak a kazila bych statistiku. Miliarda stromů pro planetu Zemi Koordinátorem akce je Program OSN na ochranu životního prostředí (UNEP). Při výsadbě by měly jednoznačně dostat přednost domácí druhy - právě to pomůže uchovat genové bohatství české přírody a navíc jsou takové stromy odolnější vůči zdejšímu podnebí. Kampaň může mít i významný celosvětový dopad, zvláště v zemích, kde lesů rapidně ubývá. Může pomoci zmírnit tempo vymírání živočišných i rostlinných druhů, zlepšit dostupnost nezávadné pitné vody, omezit rozšiřování pouští i erozi půdy. Do kampaně se může zapojit opravdu naprosto každý - jednotlivci i organizace, děti i dospělí. Přihlaste se, ať už budete sázet jeden nebo stovky stromů. Rozhodnete-li se ke kampani přidat, nezapomeňte připojit informace o sobě/své organizaci či škole a o počtu stromů, které chcete vysadit, na internetovou stránku ( http://www.unep.org/billiontreecampaign ), která proto vznikla. Tam můžete také sledovat, jak se celá kampaň vyvíjí, kolik stromů bude v průběhu roku v rámci kampaně vysazováno. Po registraci dostanete speciální certifikát. Výsadbou stromů ale projekt nekončí, každý účastník musí zajistit, že jím vysazené stromy přežijí a zdravě porostou. Informujte také Informační centrum OSN v Praze (viz http://www.osn.cz ) - bude o vašich aktivitách informovat nejen českou, ale také mezinárodní veřejnost. Ze společné tiskové zprávy MŽP a MŠMT Praha, 7. 2. 2007

person dabra  date_range 07.02.2007

Greenpeace: „Energetická (r)evoluce: trvale udržitelná budoucnost světové energetiky“. Navrhovaná opatření v nové energetické politice EU.

„Je to zajímavá vize, která by mohla být realizovatelná, bude-li dostatek politické vůle,“ komentoval místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík globální energetický scénář, který představila organizace Greenpeace pod názvem „Energetická (r)evoluce: trvale udržitelná budoucnost světové energetiky“. „V českém kontextu to odpovídá politice, kterou se budu snažit ve vládě v oblasti energetiky prosazovat,“ dodal vicepremiér Bursík. Připomněl, že návrhy v oblasti úspor a obnovitelných zdrojů korespondují také s návrhem nové energetické politiky EU, který předložila před třemi týdny Evropská komise. Návrh Komise počítá se závazkem EU-27 snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 oproti roku 1990 s dlouhodobým cílem snížení celosvětových emisí o 50 % do roku 2050. Globální energetický scénář Energy (r)evolution dnes v Praze prezentovala česká pobočka nevládní organizace Greenpeace. Kromě jejích expertů se na něm podíleli také odborníci z Evropské rady pro obnovitelné zdroje energie (EREC) a Ústavu technické termodynamiky německého Centra pro letectví a kosmonautiku (DLR). Podle dokumentu by mohly obnovitelné zdroje v kombinaci s využitím kompletního potenciálu energetických úspor do roku 2050 pokrýt až 50 % světové spotřeby energie (pro výrobu elektřiny a tepla a v dopravě). Dokument kromě toho navrhuje, jak do stejného data snížit globální emise oxidu uhličitého o bezmála 50 % a zároveň zajistit předpokládaný růst světové ekonomiky. „Budoucnost leží ve využití stávajících technologií obnovitelných zdrojů, větším důrazu na energetickou efektivitu a rozšíření decentralizovaných energetických řešení,“ shrnuje navrhovanou cestu v předmluvě k materiálu předseda mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) Rádžendra Pačaurí. Obnovitelné zdroje by se měly stát páteří světové ekonomiky - nejenom v zemích OECD, ale také v rozvojových zemích, zejména v Číně, Indii a Brazílii. Podle Energetické (r)evoluce by obnovitelné zdroje mohly do roku 2050 celosvětově zajistit až 70 % elektřiny a 65 % tepla. Materiál však klade několik podmínek, bez jejichž naplnění se těchto cílů dosáhnout nedá: Odstranění přímých i nepřímých dotací pro fosilní a jaderná paliva a důsledné uplatňování principu „znečišťovatel platí“. Do cen je nutné zahrnout veškeré vedlejší náklady – na životní prostředí, lidské zdraví či bezpečnost. Stanovení právně závazných cílů pro energii z obnovitelných zdrojů. Vytvoření stabilního prostředí pro investory (např. dlouhodobou garancí výkupních cen, jako je tomu v ČR). Garance prioritního přístupu do přenosové soustavy. Přísné standardy energetické účinnosti pro všechna zařízení, spotřebovávající energii, domy i dopravní prostředky. Podobná jsou i opatření, která navrhuje v nové energetické politice EU v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor Evropská komise: Urychlené zavádění dopravních prostředků s efektivním využitím paliva, vyšší využívání veřejné dopravy a internalizace externalit do cen v dopravě. Přísnější standardy pro elektrospotřebiče a jejich štítkování Rychlé zvyšování energetické účinnosti budov. Nízkoenergetické domy by se měly stát normou nové výstavby. Využití daňové soustavy k efektivnějšímu využívání energie. Zvyšování energetické efektivity výroby, přenosu i koncového využití elektřiny i tepla. Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí, Praha, 1. 2. 2007

person dabra  date_range 01.02.2007
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací