Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Udržitelný rozvoj

16.1.2008 - Poslanci Evropského parlamentu dnes přijali zprávu o významnosti evropského automobilového průmyslu. Zpráva o tomto odvětví hovoří jako jedním z nejdůležitějších v EU, co do počtu ročně vyrobených výrobků (19 milionů vozidel) a poskytnutých přímých pracovních míst (2,3 milionu) a dalších pracovních míst v přidružených odvětvích (10 milionů). Zpráva doporučuje pro dosažení závazných cílů v oblasti CO2 posílit financování výzkumu v této oblasti. CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU.

person dabra  date_range 17.01.2008

BRUSEL 14. ledna 2008 - www.lidovky.cz - Vědci varují Evropskou unii před biopalivy. Tato alternativní paliva prý nijak nepřispívají k boji proti klimatickým změnám. Naopak jejich rostoucí využívání působí velké škody a vede k růstu cen zemědělských produktů a potravin. Brusel proto možná odstoupí od plánu, podle něhož by měla biopaliva v roce 2020 tvořit desetinu pohonných hmot. Více na www.lidovky.cz

person dabra  date_range 14.01.2008

Zajímavý a poměrně obsáhlý materiál o zkušenostech ze světa i z Česka vyšel v Ekolistu 12/2007 .

www.ekolist.cz - 8. ledna 2008 - HARRACHOV (Ekolist) - Jízdné za městskou hromadnou dopravu se neustále zvyšuje - od 1. ledna například pražští zastupitelé zvedli cenu za jednu jízdu na 26 Kč a zdražování postihlo i další města. Není ale možné, aby veřejná doprava fungovala pro cestující bezplatně? Podobných pokusů zatím neproběhlo mnoho, jisté zkušenosti s jejím provozováním už dnes ale k dispozici jsou. Zajímavý a poměrně obsáhlý materiál najdete na http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2067143

person dabra  date_range 09.01.2008

Na svém dnešním zasedání vláda schválila na návrh ministra financí novelu zákona o silniční dani, která zvýhodňuje auta s nižšími emisemi a alternativním pohonem .

Jde o naplnění dalšího z bodů Národního programu snižování emisí ČR, který vláda přijala v červnu letošního roku. Vláda dnes poslala důležitý vzkaz podnikatelům, kterým říká: Dejte přednost vozům, šetrnějším k ovzduší a ke klimatu, ušetříte nejen na pohonných hmotách, ale i na dani. Na svém dnešním zasedání totiž schválila na návrh ministra financí novelu zákona o silniční dani, která zvýhodňuje auta s nižšími emisemi a alternativním pohonem. „Je to silný ekonomický impuls k postupné obměně vozového parku za novější automobily s nižšími emisemi a alternativním pohonem. Pomůže to také snižovat prachové emise v českém ovzduší i emise skleníkového CO2,“ přivítal rozhodnutí vlády ministr životního prostředí Martin Bursík. Dosud zákon od povinnosti platit silniční daň osvobozoval pouze elektromobily. Podle dnes schváleného návrhu se toto zvýhodnění rozšiřuje také na vozidla na hybridní pohon, auta na LPG, zemní plyn (CNG) a vysokoprocentní směsi biopaliv (tzv. flexi-fuel vozidla, používající například palivo E85 – směs 85 % bioetanolu a 15 % benzinu). „Věřím, že to bude silná motivace pro mnohem vyšší využívání nových technologií a alternativních pohonů v dopravě. To znamená snížení spotřeby ropných paliv, snížení emisí CO2, ale také pevných částic,“ komentuje schválený materiál náměstek ministra životního prostředí pro ochranu klimatu a ovzduší Aleš Kuták. Nižší daň budou platit rovněž majitelé nových vozů – ty totiž splňují přísnější emisní normy. První tři roky provozu budou za své auto platit o 48 % nižší sazbu, další tři roky bude sleva 40%. Naopak majitelé automobilů, starších než 18 let (uvedených do provozu před rokem 1990) budou platit o 25 % více. „Stáří vozového parku v ČR je v porovnání s Evropou neuvěřitelně vysoké, což se projevuje jak v kvalitě ovzduší, tak na bezpečnosti silničního provozu,“ říká náměstek Kuták. Ministerstvo životního prostředí, tisková zpráva Praha, 9. ledna 2008

person dabra  date_range 09.01.2008

Vývojová politika pro veřejné dopravní trolejbusové podsystémy. Publikaci v angličtině avizuje UITP.

Published: October 2007 Format: brochure - Full colour - 12 pages Contents: www.uitp.org/publications/index2.cfm?id=1 Order Online: www.uitp.org/publications/index2.cfm?id=1 The trolleybus brochure presents development policies for public transport trolleybus systems. With the entrance of the new European states into the Union, the EU-27 + Switzerland have more than 100 towns where trolleybus lines are operated: on a worldwide scale the total number of towns is estimated at around 360. The advantages of this clean and silent mode of public transportation are presented in relation to modern town strategies such as sustainable development and quality of life in cities.

person dabra  date_range 13.12.2007

V pozici největšího světového původce emisí CO2 letos pravděpodobně bude Čína.

Tisková zpráva MŽP Praha 28. listopadu 2007 V pondělí 3. prosince začíná na ostrově Bali v Indonésii 13. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a 3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu. Jde o zásadní summit, na kterém budou zahájena jednání o dalších krocích k ochraně klimatu po skončení platnosti Kjótského protokolu v roce 2012. Státy Evropské unie, včetně České republiky, chtějí, aby dohoda byla dokončena do konce roku 2009, kdy se v Kodani uskuteční 15. zasedání smluvních stran UNFCCC. Konference je dvoutýdenní, skončí v pátek 14. prosince. Klíčovým momentem budou jednání o tom, aby se k závazkům snižovat emise skleníkových plynů, z nichž nejvýznamnějším je oxid uhličitý (CO2), přihlásili všichni jejich významní producenti – Čína, USA, EU, Japonsko, Rusko a další země. Rusko či prudce se rozvíjející země jako Čína, Indie či Brazílie zatím žádné závazky z Kjótského protokolu neměly, USA či Austrálie zase Kjótský protokol odmítli ratifikovat. Čína přitom letos pravděpodobně vystřídá USA v pozici největšího světového původce emisí CO2. Dohodou o budoucích závazcích ekonomicky nejvyspělejších rozvojových zemí podmiňují svou účast na budoucí světové dohodě například USA. Zdroj: EEA, IEA Významným podkladem pro delegace bude letošní Čtvrtá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), která poukazuje na potřebu udržení růstu globální teploty na hranici 2 oC do konce století, což je dosažitelné pouze při koncentraci skleníkových plynů v atmosféře do 450 ppm (částic z milionu). Z toho vyplývá nutnost účinných opatření jak k redukci skleníkových plynů, tak k omezení negativních dopadů změny klimatu. Na Bali by měla být schválena, tzv. „cestovní mapa“, která by měla ukázat významné úkoly a milníky, kterými je třeba projít cestou ke globální dohodě na podzim 2009. Podobnou cestovní mapu pro klíčové období 2008-2009 na evropské úrovni připravují společně Francie, ČR a Švédsko v rámci přípravy svého předsednictví v Radě EU. Změna klimatu v souvislosti s energetikou politikou je pro tyto země z pohledu předsednictví jednou z nejvýznamnějších priorit, o nichž se bude na půdě EU diskutovat. EU hraje v celém vyjednávání klíčovou roli. Sama na březnovém summitu Evropské rady přijala vlastní závazek snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 (oproti roku 1990), který je ochotna zvýšit na 30 %, pokud se do snižování skleníkových emisí zapojí i ostatní „velcí hráči“. Žádný jiný stát se zatím bohužel k podobnému závazku dosud nepřihlásil. EU právě proto vyzývá, aby se ekonomicky vyspělé státy zavázaly k vyšším závazným absolutním emisním redukcím. Panel IPCC ve své hodnotící zprávě doporučuje, že by vyspělé ekonomiky světa, měly do roku 2020 snížit své skleníkové emise o 25 % – 40 % oproti roku 1990. Do roku 2050 by pak globální emise měly klesnout o 50 %, emise vyspělých ekonomik dokonce o 70 – 80 %. Jinak je pravděpodobnost udržení koncentrací skleníkových plynů na úrovni 450 ppm a tedy růstu globální teploty do limitu 2 oC mizivá. Evropská Sedmadvacítka se na Bali bude řídit závěry Rady EU pro životního prostředí z 30. října. Ty byly připraveny po diskusi a ve spolupráci jednotlivých členských států EU, včetně ČR. Kromě již zmíněných redukčních závazků evropská pozice upozorňuje na nutnost orientace na adaptace na negativní důsledky, které klimatické změny mají a budou mít. Unie chce vyzvat ke spolupráci také rozvojové země. V evropské pozici se hovoří o „společné, leč diferencované odpovědnosti s ohledem na specifické možnosti jednotlivých smluvních stran“. EU také navrhla, aby Evropská komise v rámci rozvojové pomoci založila Globální alianci pro klimatické změny mezi Evropou a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy. Aliance by měla sloužit jednak k transferu nízkouhlíkových technologií do chudších částí světa a jednak k přímé ekonomické pomoci adaptačním opatřením v těchto klimatickou změnou nejohroženějších oblastech (zejména v subsaharské Africe či pobřežních a ostrovních částech Asie a Pacifiku). Pro období 2008 – 2010 vyčlenila na tuto pomoc Komise 50 milionů eur. Evropská unie s vysokou pravděpodobností splní své vlastní závazky, dané Kjótským protokolem.

person dabra  date_range 29.11.2007

Evropská komise publikuje Zelenou knihu o městské dopravě , která je základem pro diskusi o budoucnosti evropské městské dopravní politiky.

Zelená kniha se zaměřuje na 5 hlavních oblastí: plynulá doprava v městech a metropolích, zelenější města a metropole, chytřejší městská doprava, dostupná městská doprava a spolehlivá a bezpečná městská doprava. Zelená kniha si všímá i otázek financování, sběru dat a nové kultury městské dopravy. Viz PR Green Paper "Towards a new culture for urban mobility" a Green Paper on urban mobility

person dabra  date_range 26.09.2007

věnovanou zapojení železniční dopravy do Pražské integrované dopravy. K Týdnu mobility.

Podrobnosti na letáku ROPID: http://www.ropid.cz/cz/pdf/Den_mobility.pdf . Děkujeme za záběry z akce.

person dabra  date_range 18.09.2007

Iniciativa Inteligentní automobil byla zahájena v únoru 2006 jako součást strategie EU.

V jejím rámci nyní Evropská komise předložila sdělení, jehož obsahem jsou plány na rychlé zavedení bezpečnějších, čistších a promyšlenějších automobilů. Na konci roku 2007 zahájí Komise jednání s evropskými a asijskými představiteli automobilového průmyslu o dohodě o zavedení celoevropského tísňového volání z palubního systému vozidla (e-Call), a to u všech nových vozidel jako součást standardního vybavení již od roku 2010. Pro zvýšení bezpečnosti bude Komise také prosazovat zavedení systému elektronické kontroly stability (ESC) od roku 2011 jakou součást povinného vybavení nových vozidel. Komise připravuje na rok 2007 konzultaci ohledně povinného vybavení zabudovanými systémy na posílení brzd a předcházení nehodám. Na rok 2008 chystá Komise předložení plánu zavádění do praxe nejnovějších technologií pro snižování objemu emisí CO2. Česká podnikatelská reprezentace při EU

person dabra  date_range 18.09.2007

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí.

Praha, 5. září 2007 - Od začátku září jsou dodavatelé motorové nafty povinni do ní přimíchávat dvě procenta biosložky. Do nafty se přimíchávají tzv. metylestery mastných kyselin – v českých podmínkách to znamená především metylester řepkového oleje (MEŘO). Hlavním cílem tohoto kroku je odstartovat postupnou náhradu části ropných paliv v dopravě biopalivy. Tisková zpráva ministerstva průmyslu a obchodu: Zavádění biopaliv v České republice Automobilová doprava je jedním z nejvýznamnějších producentů CO2, tedy plynu, který nejvíce přispívá ke změnám klimatu. Právě ochrana klimatu je hlavním důvodem, proč k postupnému zvyšování podílu biopaliv přistupuje celá Evropská unie [1]. „Dnes jsme teprve na počátku přechodové fáze. Podíly biosložek v běžných palivech se budou nadále zvyšovat, hlavní budoucnost ale leží v biopalivech druhé a třetí generace,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. V České republice zavedl zákon o ochraně ovzduší povinný dvouprocentní podíl biosložky v naftě od 1. září 2007 a stejné procento bioetanolu v benzinu od 1. ledna 2008. Procentuální podíl v obou případech dále naroste. Počínaje 1. lednem 2009 bude benzin povinně obsahovat 3,5 % bioetanolu a nafta 4,5 % metylesteru mastných kyselin. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu připravují návrh víceletého programu dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který umožní další rozvoj využívání biopaliv, včetně možností jejich podpory, zejména těch, která vyžadují specializované technické řešení, jako je např. vysokoprocentní směs bioetanolu s benzinem E85 (pro vozidla FFV – flexi fuel vehicles) nebo čistý rostlinný olej. Využívání biopaliv má ale i další neopominutelná pozitiva: Znamená krok k postupnému snižování závislosti ČR i Evropy na dovozech ropy a zároveň diverzifikaci zdrojů energie pro dopravu. „Ropa se dováží většinou z nestabilních oblastí. Surovin pro biopaliva máme dostatek u nás,“ vysvětluje náměstek ministra pro ochranu klimatu a ovzduší Aleš Kuták. Biopaliva znamenají zároveň ekonomickou příležitost především pro zemědělce, ale i pro další obyvatele venkova. Pomohou využít stovky hektarů půdy, která dnes leží ladem, ale zajistí i domácí odbyt pro řepku olejnou, která se již dnes u nás pro výrobu MEŘO pěstuje, ale produkt se exportuje nejčastěji do Rakouska a Německa. Přimíchávání metylesterů mastných kyselin (MEŘO) do nafty upravují přesně konkrétní normy, technická specifikace je daná dalšími předpisy [2]. Vše samozřejmě už před vydáním norem podléhalo testování přímo na motorových vozidlech. „Obavy z toho, že podíl MEŘO v naftě do pěti procent někomu poškodí motor považuji proto za zcela liché. Ostatně to potvrzuje řada odborných institucí, jako je třeba Výzkumný ústav zemědělské techniky, ale i třeba Svaz dovozců automobilů,“ říká náměstek Kuták. „Ostatně podobně se běžně biopaliva přimíchávají do benzinu i nafty třeba v Německu, Rakousku nebo na Slovensku a k žádným problémům tam nedochází, stejně jako tam bez problémů tankují i čeští řidiči,“ dodává Aleš Kuták. Poznámky: [1] Členské státy EU jsou vázány směrnicí 2003/30/ES k dosažení podílu biopaliv v dopravě ve výši 5.75% z celkové spotřeby benzínu a motorové nafty do roku 2010. [2] Přimíchávání se řídí normou ČSN EN 590. Je zcela v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a přílohou č. 1 prováděcí vyhlášky č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

person dabra  date_range 05.09.2007
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací