Reklama
Reklama
Reklama
Předpisy

Řidiče osobních i nákladních vozidel napadá často při dopravně policejních kontrolách, zda se takové kontroly týkají také autobusů, které jsou na linkách se stanoveným jízdním řádem. Někteří řidiči

Řidiče osobních i nákladních vozidel napadá často při dopravně policejních kontrolách, zda se takové kontroly týkají také autobusů, které jsou na linkách se stanoveným jízdním řádem. Někteří řidiči autobusů se logicky přiklánějí k tomu, že by kontroly měly probíhat buď při výjezdu nebo na konci trasy. Žádné takové zvýhodnění však pravidelná linková autobusová doprava ze zákona nemá. Policejní rada Rostislav Plachý z Ředitelství služby dopravní policie PP ČR vysvětluje : "Jedním ze základních úkolů Policie ČR je dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu. K plnění tohoto úkolu policisté využívají všech oprávnění, která jim uděluje zákon č. 283/1999 Sb., o Policii České republiky, ve zněni pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění novel. Nedílnou součástí dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu je silniční dopravní kontrola , kterou provádí zejména policisté pořádkové a dopravní služby v rámci preventivní činnosti. Současně se jedná i o jeden z úkolů, který před Policií ČR postavil zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, jenž v ustanovení § 37 uvádí, že orgány Policie České republiky v rámci dohledu nad bezpečností a plynulosti silničního provozu podle zvláštního předpisu ( již výše uvedeného zákona o Policii ČR ) kontrolují, zda je vozidlo v provozu vybaveno doklady předepsanými tímto zákonem, zda je vozidlo v provozu stanoveným způsobem označeno nebo jinak vybaveno a zda jsou dodržovány doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů . Při každé z těchto kontrol je policisty tedy kontrolováno, zda má řidič u sebe veškeré předepsané doklady k řízení a provozu vozidla, zda technický stav vozidla a jeho povinné vybavení odpovídá obecně závazným právnim předpisům atd. " "Podíváme-li se podrobněji na současné znění právních předpisů o Policii ČR a o silniční dopravě, nikde se nedočteme, že řidiči autobusů mají výjimku z silničních dopravních kontrol, prováděných orgány Policie ČR. Vždy se hovoří o řidiči motorového vozidla, účastnících silničního provozu apod., tj. o skupině, kam bezesporu patří i řidiči autobusů . Autobus s řidičem je účastníkem silničního provozu jako každý jiný a nevidím důvod, proč je nekontrolovat. Poslední vážné "katastrofy" autobusů na okrese Praha-západ a u Nažidel donutili policisty, aby se v rámci prevence dopravní nehodovosti zaměřili právě na řidiče autobusů i při jízdě, tj. ne na konečných stanicích nebo při výjezdu z garáží, ale přímo v silničním provozu. Je nezbytné, aby řidiči a zejména dopravci s těmito kontrolami počítali i při stanovení časů v jízdních řádech tak, aby nenutili řidiče po kontrole více riskovat. Policisté by samozřejmě řidiči měli učinit záznam o kontrole na Záznam o provozu vozidla, kde je k tomu i příslušná kolonka. Bohužel, ne vždy řidiči tento záznam vozí a ne vždy jej policistům pro zápis o kontrole předají, zvláště byl-li ze strany policistů zjištěn přestupek. Bojí se, aby po přečtení záznamu policisty nebyli potrestáni i dopravcem někdy trestem vyšším a účinnějším než bloková pokuta, udělená policistou . Kontrola logicky neproběhne během několika minut, zvláště, není-li vše na atobusu a u řidiče v pořádku. Při dopravně bezpečnostních akcích a silničních kontrolách, speciálně vypsaných pro autobusy, zjišťujeme, že dopravci se stále potýkají s technickým stavem svých vozidel a občas použijí i vozidlo s neplatnou technickou kontrolou. Policisté při akcích zjišťují i nerespektování Evropské dohody AETR, překračování nejvyšší povolené rychlosti vozidla, jízdu bez dokladů i požití alkoholu řidičem, který veze cestující , " dodává Rostislav Plachý. Dopravní policie řidiče autobusu kontrolovat tedy musí , a to také i vzhledem ke změně podmínek k získání řidičského oprávněni k řízení autobusů - dnes za volanty těchto vozidel usedají i lidé nezkušení, bez praxe z řízení větších vozidel a určitým způsobem i rizikoví pro ostatní účastníky silničního provozu. Nejedná se ze strany policistů o šikanování určité skupiny účastníků silničního provozu, ale o preventivní opatření, které by mělo přispět nejen ke zkvalitnění provozu, ale i k prevenci dopravní nehodovosti . Policejní rada Rostislav Plachý z Ředitelství služby dopravní policie PP ČR poskytl BUS Portálu i další fakta a zkušenosti z oblasti autobusové dopravy, se kterými seznámil účastníky semináře ČESMAD Bohemia na veletrhu MADI 4.listopadu. Tento materiál uveřejníme během několika dnů. Zároveň nabízíme platformu pro připomínky a dotazy - Rostislav Plachý je připraven je na stranách BUS Portálu průběžně zodpovídat. Pište na e-mail braunova@svt.cz

person dabra  date_range 27.11.2003

Přinášíme další zajímavé informace včetně statistických o autobusové dopravě, která je v poslední době především vzhledem k množství dopravních nehod v centru pozornosti veřejnosti. Podle ankety BUS

Přinášíme další zajímavé informace včetně statistických o autobusové dopravě, která je v poslední době především vzhledem k množství dopravních nehod v centru pozornosti veřejnosti. Podle ankety BUS Portálu dokonce tyto nehody zneklidnily i pravidelné autobusové cestující. Policejní rada Rostislav Plachý z Ředitelství služby dopravní policie PP ČR uvádí : " Řidiči autobusů jsou předmětem kontrol v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, prováděném orgány Policie ČR. Jako jeden z cílů těchto kontrol jsme stanovili prevenci dopravních nehod, na kterých se řidiči autobusů rovněž podílí. Za období leden - srpen 2003 došlo na silnicích České republiky k 143 511 dopravním nehodám, při kterých zahynulo 1004 osob, 4053 osob bylo zraněno těžce a 23100 osob bylo zraněno lehce. Necelé jedno procento těchto dopravních nehod zavinili řidiči autobusů . Z pohledu Policie ČR však i těmto nehodám musíme věnovat zvýšenou pozornost - jestliže na dopravních nehodách dvou osobních vozidel může dojít k újmě u maximálně deseti pasažérů, u dopravních nehod za účasti autobusů jich může být 45 a více. Počet usmrcených osob oproti stejnému období roku 2002 vzrostl o 55 osob. Navýšení se nejvíce projevilo u dopravních nehod na suchém povrchu komunikace a mimo obec. Výrazný nárůst počtu usmrcených je i u nehod v noční době a u nehod končících srážkou s pevnou překážkou. Celkovou bilanci počtu usmrcených osob nejvíce ovlivnili řidiči osobních automobilů - při jimi zaviněných nehodách počet usmrcených vzrostl o 40 osob - a řidiči autobusů - u nehod jimi zaviněných je nárůst usmrcených osob o 31. Policisté ve své statistice sledují jako hlavní příčiny zejména nedání přednosti v jizdě, nesprávný způsob jizdy, nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění a alkohol . V I. pololeti roku 2003 bylo u pěti řidičů autobusů - viníků dopravní nehody ­zjištěno požití alkoholu před jízdou či během jízdy. Takovýto řidič má odpovědnost nejen za sebe a vozidlo, ale i za cestující. I proto budou řidiči autobusů na cestách podrobováni kontrolám častěji než dosud. Řada řidičů autobusů, kteří se často považují za zkušené a náležitě poučené účastníky silničního provozu, často zapomíná na základní ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a na změny některých zákonů, ve znění novel, a některým dokonce dělá velký problém zvládnutí některých základních jízdních manévrů , jakými jsou například předjíždění či objíždění překážky či stojících vozidel. Současné podmínky pro získání řidičského oprávnění skupíny "D" k řízení autobusu jsou nesrovnatelné s těmi, které byly v naší republice nastoleny do roku 1999. Přílišná liberalizace a zejména chybějící praxe se u řidičů autobusů promítá na pozemních komunikacích právě do dopravní nehodovosti a havárií těchto vozidel. Řada dopravců řidiče hromadné přepravy osob přetěžuje. Ne vždy mají směnu naplánovanou tak, aby mezi denními dobami řízení měli náležitý odpočinek. Řidičů je totiž nedostatek, vydělávat dopravní firma musí a tak jdou denní doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinků tak, jak jsou uvedeny v Evropské dohodě o práci osádek v mezínárodní silniční přepravě ( AETR ), stranou . I proto budou policisté u řidičů autobusu kontrolovat zejména respektování základních ustanovení výše uvedené dohody tak, aby přetěžování řidičů zamezili. Jde totiž nejen o jejich zdraví, ale i o zdraví přepravovaných osob."

person dabra  date_range 26.11.2003

Sdružení ČESMAD BOHEMIA pořádalo 4.11. v rámci 10. mezinárodního kontraktačního veletrhu cestovního ruchu a hotelnictví MADI Travel Market seminář "Autobusová doprava po vstupu do EU" v pražském

Sdružení ČESMAD BOHEMIA pořádalo 4.11. v rámci 10. mezinárodního kontraktačního veletrhu cestovního ruchu a hotelnictví MADI Travel Market seminář "Autobusová doprava po vstupu do EU" v pražském veletržním areálu Praha - Letňany. Semináře se zúčastnilo okolo 150 posluchačů. Otevíráme Diskusní fórum k problematice Program: Nová dopravní politika České republiky do roku 2010 Doprava v prostředí EU Význam Dohody INTERBUS po vstupu ČR do EU Role a služby sdružení ČESMAD BOHEMIA v novém prostředí Vytěžování zájezdových autobusů Bezpečnost v autobusové dopravě Vystoupili domácí a odborníci na danou problematiku - zástupce EU se pro cestovní komplikace omluvil. Programem provázel Jaroslav Hanák, viceprezident ČESMAD BOHEMIA. Radim Huleja představil společnost Scania - její Autobus roku 2004 (viz aktuality BUS Portálu) byl k vidění na volné ploše areálu. K dopravní politice a dopravě v prostředí EU, významu dohody INTERBUS po vstupu do EU promluvili z Ministerstva dopravy:Jiří Kubínek, Ladislav Němec, Karel Mařík a Miroslav Vančura (na obrázku s www.busportal.cz) Roli a služby sdružení ČESMAD Bohemia i s prezentací BUS Portálu přiblížil Vojtěch Hromíř. Seznámil také s připravovaným projektem internetového vytěžování autobusů s pracovním názvem GOBUS. Tématiku bezpečnosti v autobusové dopravě rozebral policejní rada Rostislav Plachý. Připravujeme do týdne podrobný materiál , který nám Rostislav Plachý poskytnul a chceme na BUS Portálu vytvořit diskusní platformu mezi dopravní policií, dopravci i cestujícími Co také zaznělo na semináři Ministerstvo dopravy ČR je jedním z nejníže hodnocených českých ministerstev ze strany Evropské komise. Nutná náprava se očekává v oblasti stanic technické kontroly. Nová Dopravní politika by měla být schválena vládou. K mýtnému v Rakousku byly uvedeny typy použitelných platebních karet, mýtné neruší stávající poplatky např. za tunely Používání zimních pneumatik na Slovensku od 1.11. se netýká autobusů. Dohoda INTERBUS - Slovensko se chystá k přistoupení. Pozornosti se dostalo i budoucímu používání digitálních tachografů - zatím u nových vozidel a nahrazovaných starých tachografů stanoveno datum na srpen 2004. Jaroslav Hanák přiblížil jednání dopravců s vládou - další kolo je plánováno na 11.11. o snížení daňového zatížení dopravců v souvislostí se zvýšením spotřební daně u nafty. Zleva:Vojtěch Hromíř (ČESMAD-Bohemia), Jiří Kubínek (MDČR), Jaroslav Hanák (ČESMAD-Bohemia), Ladislav Němec (MDČR), Miroslav Vančura (MDČR) Zleva:Vojtěch Hromíř (ČESMAD-Bohemia), Jaroslav Hanák (ČESMAD-Bohemia), Karel Mařík (MDČR), Rostislav Plachý (Policie ČR) Diskusní fórum "Jako člen sdružení ČESMAD-Bohemia a majitel dopravní firmy jsem se zúčastnil semináře "Autobusová doprava po vstupu do EU v Praze 4.11.2003". Nevím přesně počet účastníků - snad 200 možná i více. Ale vím přesně názor většiny na účast některých zástupců ministerstva dopravy, kteří mají na starost všechno jiné než autobusovou dopravu! Organizátor těchto seminářů by měl kategoricky trvat na účasti lidí fundovaných k dané problematice a nebo tyto semináře nepořádat. Spousta účastníků by ušetřila peníze i čas ve svém náročném podnikání v dopravě." Petr Vokurka, VOBUS v.o.s. Hanušovice "Také jsem byl na semináři v Letňanech. První hodina se mi a myslím si,že více lidem absolutně nelíbila a zdálo se mi,že o autobusové dopravě nepadla ani zmínka. Upřesnění informací, které padly ohledně GO-BOX (mýtné) 1 kilometr elektronického mýtného bus 2 nápravy není, jak nám sdělili 0,22 eur,ale 0,13 + 20%DPH tzn.0,156 eur. Informace o zavádění plateb kreditní kartou VISA - touto kartou lze platit již nyní. GO-BOX si mohu přímo za 5 eur(1 kus) objednat na internetu na adrese http://www.go-maut.at a zdarma mi bude zasláno požadované množství GO-BOXU na všechny autobusy.To je velmi příjemné - od 1.1.2004 nebudu mít žádné starosti se sháněním. Není pravda,že se ještě budou kupovat dálniční známky na autobusy k mýtnému do 1.5.2004 než budeme v EU.Pravda je taková,že vozidla nad 3,5 t nemusí kupovat dálniční známky od 1.1.2004.Na vozidla do 3,5 t budou stále platit dálniční známky. Pokud nemají oprávněné osoby ověřené informace, je lépe je neuvádět. Také jsem zatím nikde neviděl ,kde si mohu GO-BOXY koupit u nás. Je velmi od Vás příjemné,že podáváte informace pro autobusové dopravce-zdarma.Těším se na stránky GOBUS.Budu pravidelným návštěvníkem. Moc Vám fandím a děkuji,že jste.Jen tak dál." (Redakčně upraveno) ADOP,Roman Klegr, Praha Chcete i vy něco dodat? Pošlete svoji připomínku DO REDAKCE BUS PORTÁLU a my ji uveřejníme. Zpracoval BUS Portál - spolupracovník a host ČESMAD BOHEMIA , který na témata související s EU chysté podrobnější školící formáty.

person dabra  date_range 04.11.2003

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (vztahuje se na železniční dopravu, městskou dopravu, jakož i příměstskou a

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (vztahuje se na železniční dopravu, městskou dopravu, jakož i příměstskou a dálkovou autobusovou dopravu): Přepravní řád pro veřejnou osobní dopravu -www.doprava.cx/rad.php

person dabra  date_range 29.09.2003

Stát Podpis Dohody Ratifikace Vstup v platnost Bosna a Hercegovina 14/06/01 Bulharsko 11/12/00 20/12/02 01/03/03 Česká republika 26/06/01 08/10/02 01/01/03 Estonsko EU 22/06/01 03/10/02 01/01/03 Chorvatsko 27/04/01 08/05/03 01/08/03 Litva 29/09/00 30/10/01 01/01/03 Lotyšsko 15/12/00 23/04/02 01/01/03 Maďarsko 27/06/01 10/01/02 01/01/03 Moldávie 28/09/00 Polsko 11/12/00 15/04/03 01/07/03 Rumunsko 02/10/00 04/09/02 01/01/03 Slovensko 14/12/00 Slovinsko 22/12/00 06/08/02 01/01/03 Turecko 11/06/01 Zdroj: kancelář EU Brusell

person dabra  date_range 24.07.2003

Ve dnech 18.-19. února 2003 se v Bukurešti konalo pravidelné jednání rumunsko-české Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě. Českou delegaci vedl Ing. Ladislav Němec, vedoucí oddělení nákladní

Ve dnech 18.-19. února 2003 se v Bukurešti konalo pravidelné jednání rumunsko-české Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě. Českou delegaci vedl Ing. Ladislav Němec, vedoucí oddělení nákladní dopravy MD a vedoucím rumunské delegace byl pan Florin Suciu, generální ředitel ARR. V úvodu jednání si delegace vyměnily informace o vývoji vzájemného obchodu a shodně konstatovaly nárůst obchodní výměny a počtu přeprav. Výměna zboží mezi ČR a Rumunskem je ze 70% realizována po silnici. V Rumunsku působí 180 společností hospodařících s českým kapitálem. U rumunských dopravců převažuje zájem o tranzitní přepravy přes území ČR. Na straně českých dopravců je potřeba navýšení třetizemních povolení, která patří mezi nedostatkové relace. V oblasti dopravy osob delegace shodně konstatovaly, že nezaznamenaly žádné vážnější problémy. Mezi Rumunskem a ČR je v současné době provozována jediná linka na trase Arad - Praha. Rumunská strana oznámila, že obdržela dvě nové žádosti o udělení licence na provozování linky. Po projednání na rumunské straně budou žádosti předány k vyjádření českému MD. Od 1.1. 2003 platí pro obě země mezinárodní Dohoda upravující příležitostnou dopravu INTERBUS. S ohledem na ustanovení čl. 25, který umožňuje ponechat pravidla povolovacího řízení v příležitostné dopravě, jenž jsou liberálnější než ustanovení Dohody INTERBUS v platnosti, navrhla česká strana zachování tohoto systému. Po dlouhé diskusi bylo dohodnuto, že obě země budou s ohledem na harmonizaci a potřebu jednotného systému uplatňovat ustanovení Dohody INTERBUS. Pro české dopravce byla dohodnuta půlroční přechodná doba (do 30.6.2003), kdy budou moci používat jak kontrolní doklady dle vzoru Dohody ASOR, tak jízdní listy dle Dohody INTERBUS. V oblasti tranzitní kyvadlové dopravy bylo dohodnuto, že bude nadále liberalizována s podmínkou, že ve vozidle bude seznam cestujících a rozpis kyvadlových jízd. Pro bilaterální kyvadlové dopravy bylo na návrh rumunské strany dohodnuto, že každá kyvadlová služba musí být předem oznámena (minimálně 15 dní před zahájením kyvadlové dopravy) rumunskému Úřadu pro silniční dopravu. Oznámení bude prováděno prostřednictvím Sdružení ČESMAD Bohemia, kterému budou dopravní společnosti předkládat žádosti o potvrzení s uvedením následujících údajů: název společnosti, doba provozování včetně rozpisu jízd, výchozí místo a cílové místo. Rumunský úřad pak minimálně 5 dní před zahájením kyvadlové dopravy potvrdí přijetí tohoto oznámení. Delegace si vyměnily návrh nové bilaterální Dohody o mezinárodní silniční dopravě, který s ohledem na novou legislativu EU, CEMT, Dohody INTERBUS a národní legislativu musí být opětovně upraven. Česká strana požádala o stanovisko k otázce vážení vozidel v Rumunsku a byla informována, že vážení je prováděno v souladu s národní legislativou, která byla harmonizována s předpisy EU. Pro případy jakýchkoliv pochybností ze strany dopravců bylo zřízeno telefonní číslo ("telverde"), které je umístěno na každém hraničním přechodu. Doporučené trasy pro dopravce, o kterých jsou dopravci informováni na rumunských hraničních přechodech, nejsou povinné, ale představují nejvhodnější trasu zvolenou tak, aby se dopravci vyhnuli silnicím, na kterých jsou různá omezení a tudíž se nevystavili případným pokutám. Nicméně ve zvláštních případech, např. při přepravách ADR by doporučená trasa měla být respektována. Registrace nově evidovaných nákladních vozidel na území Rumunska podléhá povinnosti splňovat minimální technické standardy EURO 3. Delegace si vzájemně vyměnily informace o poplatcích za použití silniční sítě, které můžete najít v sekci informace o zemích-Rumunsko na www.cesmad-bohemia.cz Eva Štefkovičová .

person dabra  date_range 27.02.2003

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ RAKOUSKÝCH POVOLENÍ:

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ RAKOUSKÝCH POVOLENÍ: Výdej rakouských povolení je omezen pouze na autobusy splňující minimálně technické standardy EURO 0. Na 1 evidovaný autobus splňující technické standardy EURO 0 mohou být dopravci vydána maximálně 2 ks povolení. Výdejní místo je povinno na formuláři povolení před výdejem vyplnit údaje: dopravce, sídlo, datum vydání a SPZ autobusů. Všechny ostatní údaje je povinen doplnit na povolení před jízdou dopravce (viz vzory vyplněných povolení pro příležitostnou a kyvadlovou dopravu). Dopravce je povinen využitá povolení vrátit do 10 kalendářních dnů po uskutečnění poslední jízdy v rámci povolení (využitá povolení je možné vracet výdejnímu místu, což je příslušné regionální pracoviště ČESMADu BOHEMIA , také prostřednictvím České pošty). Je nezbytné v praxi dodržovat údaje uvedené na formulářích povolení: data, hraniční přechody atd. Na zadních stranách povolení jsou uvedena všeobecná ustanovení a důležitá upozornění. V roce 2002 budou vydávány 2 druhy formulářů rakouských povolení, zvlášť: Nadále zůstávají v platnosti 2 kontrolní dokumenty - jízdní listy, zvlášť: a) povolení KYVADLOVÁ DOPRAVA a) jízdní list KYVADLOVÁ DOPRAVA b) povolení PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA b) jízdní list PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA Pokud vykonáváte kyvadlovou dopravu musíte použít jako kontrolní doklad řádně vyplněný jízdní list pro kyvadlovou dopravu . Při vyplňování kyvadlového jízdního listu je nezbytné křížkem označit prázdné jízdy kyvadlové dopravy, které musí korespondovat s povolením! V případech, kdy vykonáváte neliberalizovanou dopravu, např. je-li jízda uskutečňována autobusem, který nesplňuje technické standardy EURO I nebo vyšší, musíte pro takovou kyvadlovou jízdu použít také povolení na kyvadlovou dopravu . Obdobně pak vykonáváte-li příležitostnou dopravu musíte použít jako kontrolní doklad řádně vyplněný jízdní list pro příležitostnou dopravu . V případech, kdy vykonáváte neliberalizovanou dopravu, např. je-li jízda uskutečňována autobusem, který nesplňuje technické standardy EURO I nebo vyšší, musíte pro takovou příležitostnou jízdu použít také povolení pro příležitostnou dopravu . !!! Upozornění: V případě chybného použití povolení a jízdních listů, např. v případě, že použijete pro kyvadlovou dopravu příležitostný jízdní list, dochází k rozporu mezi povolením a kontrolním dokladem a může to být kontrolními orgány považováno za přestupek.V takových případech se vystavujete riziku uhrazení poplatku 1710,- ATS za náhradní povolení. Shoda by měla být také v ostatních údajích uváděných na povolení a kontrolních dokladech: data jízd, výchozí a cílové místo, trasa jízdy, hraniční přechody, SPZ. VZORY ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝCH JÍZDNÍCH LISTŮ: jízdní list pro kyvadlovou dopravu , jízdní list pro příležitostnou dopravu . a) POVOLENÍ KYVADLOVÁ DOPRAVA (zelená barva) Před výdejem kyvadlového povolení je dopravce povinen vyplnit žádost o vydání povolení. Na žádosti by měla dopravní společnost uvést několik SPZ autobusů, tak aby v případě poruchy autobusu mohly využít nějaký náhradní. Počet uváděných SPZ na kyvadlové povolení není omezen (všechny uvedené autobusy musí splňovat standardy EURO 0). Po vystavení povolení nebude možno žádné SPZ na povolení doplnit! Při vyplňování povolení je možné uplatnit definici výchozí a cílové oblasti, což je místo, kde je cesta nastoupena a cílové místo, jakož i místa ležící v obvodu 50 km. Skupiny cestujících mohou vystoupit mimo výchozí a cílovou oblast nejvýše na třech různých místech. Nedílnou součástí kyvadlového povolení je rozpis jízd, který při výdeji pracovník regionálního pracoviště pevně připojí k povolení. Všechny jízdní listy kyvadlové dopravy musí být při přepravě ve vozidle a na požádání příslušných kontrolních orgánů předloženy ke kontrole. Musí z nich být zjevné, kdy byly vykonány prázdné a kdy obsazené jízdy. b) POVOLENÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA (růžová barva) Povolení se používají stejně jako v roce 2001. Výdejní místo před výdejem označí druh přepravy, který dopravní služba na povolení uskuteční s rozlišením zda se jedná o bilaterální nebo tranzitní jízdu. Eva Štefkovičová odbor povolení

person dabra  date_range 23.01.2002

Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10.2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z Ministerstva dopravy a

Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10.2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z Ministerstva dopravy a spojů ČR. V úvodu jednání si delegace vzájemně vyměnily informace o obchodní výměně mezi Českou republikou a Ukrajinou. Na základě uvedených statistických údajů bylo konstatováno, že se snižuje počet přeprav. Ukrajinská delegace informovala o úpravě legislativy v oblasti poplatků a změně povolených technických parametrů vozidel. Jedním z důvodů poklesu výměny zboží a objemu cestovního ruchu je zavedení vízové povinnosti mezi Českou republikou a Ukrajinou. Jednání Smíšené komise se zúčastnili zástupci Velvyslanectví České republiky na Ukrajině, se kterými byla projednána problematika víz. Obě strany se zavázaly učinit všechny možné kroky ke zlepšení a zejména urychlení vyřizování víz. Česká delegace informovala o platné legislativě aplikované při schvalování nových linkových mezinárodních spojů (povolují se maximálně 2 linky pro jednu relaci, další je možno povolit pouze v případě nedostatečné kapacity již provozovaných spojů). Byly projednány provozované linky a nové žádosti o schválení linek. V současné době je v relaci Česká republika a Ukrajina provozováno přibližně 30 linek. Na návrh české delegace bylo potvrzeno, že linkové spoje mohou být ve výjimečných případech puštěny na území Ukrajiny bez propustky za podmínky, že ve vozidle musí být originály licencí pro linkovou dopravu.Ukrajinská strana informovala, že dle zákona z 18.1.2001 není možné vypisovat na jízdenky linkové dopravy více cestujících. Na území Ukrajiny je možné prodávat pouze ukrajinské jízdenky. Bylo vzájemně vyhodnoceno opatření týkající se přeprav mikrobusy, které bylo dohodnuto na minulém jednání Smíšené komise. Obě strany se shodly, že pro zajištění účinnosti opatření je nutné zpřísnit kontroly mikrobusů na hraničních přechodech zda mají potřebné dokumenty (pro veškeré mikrobusy je v platnosti povinnost použití jízdních listů a v případě neliberalizovaných doprav také povinnost povolení). Vzhledem k tomu že v roce 2001 nebyl plně vyčerpán kontingent povolení pro mikrobusy byl stanoven předběžný kontingent na rok 2002 ve výši 150 ks. Na dotaz české delegace o možnosti provozování přívěsů za autobusy, sdělila ukrajinská strana, že je možné provozovat přívěsy bez povolení pouze v letní sezóně, kterou Ministerstvo dopravy Ukrajiny každý rok vyhlašuje (bývá to období duben - září). Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 01.11.2001

Smíšená komise se sešla ve dnech 11.-12. října 2001 v Tallinnu. V úvodu jednání si delegace vyměnily statistické údaje o vývoji zahraničního obchodu mezi oběma státy a shodně konstatovaly, že

Smíšená komise se sešla ve dnech 11.-12. října 2001 v Tallinnu. V úvodu jednání si delegace vyměnily statistické údaje o vývoji zahraničního obchodu mezi oběma státy a shodně konstatovaly, že obchodní výměna má vzrůstající tendenci. Převážná část obchodu mezi Estonskem a Českou republikou je uskutečňována po silnici. Bylo konstatováno, že mezivládní dohoda uzavřená mezi vládami obou zemí v květnu 2000 je plněna bez problémů a je plně vyhovující.Kontingent povolení pro kamionovou dopravu na rok 2002 bude vyměněn ve stejné výši jako v roce 2001. Nadále bude pokračovat liberalizace bilaterálních a tranzitních přeprav prováděných vozidly splňující standardy EURO 2 a vyšší, plnění technických standardů však musí být řádně doloženo certifikáty CEMT. V oblasti dopravy osob bylo konstatováno, že v současné době není provozována žádná linka mezi Českou republikou a Estonskem. Přibližně v polovině letošního roku byla podána žádost o schválení linky Tallinn-Riga-Vilnius-Warszawa-Praha. Obě strany se vyjádřily, že jsou připraveny linku povolit. Ve fázi vyřizování je také nová tranzitní linka přes Českou republiku Naples (Itálie)-Tallinn. Nepravidelná doprava osob je provozována bez vážnějších problémů. Jednání se uskutečnilo v přátelské a konstruktivní atmosféře. Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 30.10.2001

Systém povolovacího řízení:

Systém povolovacího řízení: Ve dnech 3. - 4. října se ve Vídni uskutečnila Smíšená komise, která jednala o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Rakouskem. V oblasti dopravy osob požádala česká delegace o zvýšení kontingentu povolení pro rok 2001 o 400 ks univerzálních povolení, náhradou za celními orgány neoprávněně znehodnocená povolení. Tomuto požadavku rakouská strana vyhověla. Povolení se však vzhledem ke kritickému nedostatku budou ve 4.čtvrtletí 2001 vydávat do odvolání výhradně pro kyvadlové dopravy, a to ve výši 1 ks povolení na 1 vozidlo splňující technické standardy EURO 0. Další navýšení pro rok 2001 nelze očekávat. Vzhledem k vážným problémům při kontrolách povolení na hraničních přechodech a jednostrannému výkladu mezivládní dohody ze strany Rakouska, se delegace dohodly pro rok 2002 zavést nové formuláře povolení. Povolení budou zvlášť na kyvadlovou a zvlášť na příležitostnou dopravu. Součástí formuláře povolení na kyvadlovou dopravu bude rozpis jízd, který bude tvořit nedílnou součást povolení. Povolení se bude vztahovat na dopravcem stanovený počet jízd tak, jako je tomu u slovinských kyvadlových povolení. S ohledem na praxi, kdy často dochází k situaci, že jedna kyvadlová doprava je provozována více dopravci nebo dojde k přerušení kyvadlové dopravy z důvodu nedostatku cestujících, bylo dohodnuto, že vydávající orgán je oprávněn povolení převést na jiného provozovatele nebo zkrátit rozpis jízd úřední opravou, avšak maximálně jednou. V rámci kyvadlové dopravy byla povolena obměna ve složení skupiny cestujících do výše 20%. Zásady výdeje povolení pro vozidla nesplňující technické standardy EURO I nebo vyšší budou v roce 2002 shodné jako v roce letošním. To znamená, že na 1 vozidlo splňující standardy EURO 0 bude dopravce moci od 1.1.2002 mít v držení 2 ks rakouských povolení. V roce 2002 obdrží dopravci s formuláři rakouských povolení také přesné pokyny k jejich používání. Pokyny budou zveřejněny ihned po výměně nových formulářů povolení na rok 2002 v Transport magazínu a na internetových stránkách www.cesmad-bohemia.cz a www.busportal.cz . Nejdůležitější zásady používání a rozsahu platnosti povolení budou uvedeny v českém a německém jazyce na zadní straně povolení. Rakouská delegace informovala, že náhradní povolení jsou na hraničních přechodech na základě §11 rakouského zákona dopravcům vydávána pouze ve výjimečných případech, a to zejména mimo pracovní dobu a o sobotách a nedělích. Na dotaz české strany, jaké množství pohonných hmot se smí v autobusech bezcelně vyvážet na území Rakouska, uvedla rakouská delegace, že množství obsažené ve výrobcem standardně namontovaných nádržích pro daný typ vozidla. Zavedení DPH: Opětovně upozorňujeme, že od 1.11.2001 bude v Rakousku uplatňováno nové ustanovení o vybírání daně z obratu při provozování dopravy osob , což rakouská delegace potvrdila. Výše daně v ATS bude vypočítávána součinem počtu přepravovaných osob, ujetých km po rakouském území, průměrné tržby 0,6 ATS, a to vše je kráceno 10%. Zjednodušeně lze pro výpočet výše daně z obratu použít koeficient 0,06 ATS / osoby / km . Zástupci rakouského Ministerstva dopravy nás informovali, že dopravci jsou ve všech případech povinni platit daň ihned na výstupní celnici. Pokud dopravci používají jako výstupní celnici např. vnitřní hranici EU, musí daň zaplatit Finančnímu úřadu v Grazu, pokud tak neučiní, vystavuje se dopravce uložení vysoké pokuty. Bližší informace o vybírání daně naleznete v Transport magazínu č. 6 a 7 nebo na internetových stránkách www.cesmad-bohemia.cz a www.bmf.gv.at . Eva Štefkovičová ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 08.10.2001
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací