Reklama
Reklama
Reklama
Předpisy

Žáci, studenti a starší 65 let cestují za půlku, pravidla jsou Cenovým výměrem nastavena také pro bezplatnou přepravu pro uprchlíky z Ukrajiny ve vlacích.

V regionálních a dálkových vlacích a autobusech stát poskytne od 1. dubna padesátiprocentní slevu pro žáky, studenty do 26 let a cestující nad 65 let. Děti do šestého roku jezdí stále bezplatně, zdravotně postižení budou dále cestovat s 75% slevou. Vláda zachovala slevy jako podporu využívání veřejné dopravy. Úpravou výše slevy ze 75 % na 50 % se podle ministerstva dopravy sníží deficit státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných slev od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun. Nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 miliardy korun. Následně také dojde k zavedení slev i pro invalidy 3. stupně. Vláda v lednu tohoto roku uložila prověřit způsob prokazování slevy, kdy se nyní připravuje nejvhodnější forma jednotného vzoru průkazu či jiné formy doložení nároku na slevu z jízdného. „ Předpokládáme, že k zavedení dojde v druhé polovině roku ,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Od dubna jsou stanovena pravidla i pro uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině, v mezinárodních vlacích budou přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu 5 dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022 . „ Smyslem bezplatné přepravy lidí prchajících z Ukrajiny ve vlacích všech železničních dopravců v České republice je usnadnit jejich životní situaci v okamžiku, kdy byli z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Na druhé straně je nutné přepravě vtělit určitá pravidla, protože není důvodné, aby zdarma cestovali vlaky na české železnici i občané ukrajinské národnosti, kteří dlouhodobě žijí v Čechách, a nastalý stav se jich přímo nedotýká ,“ říká Martin Kupka. Opatření cestování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny se omezuje na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu. Bezplatně se ve 2. vozové třídě z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přepravují uprchlíci z Ukrajiny ve vlacích překračujících státní hranici a poskytuje se po dobu pěti dní od získání dokladů o dočasné ochraně i v dalších spojích na území České republiky. Nárok na přepravu v mezinárodních vlacích se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny. Nárok na přepravu ve vnitrostátních vlacích se dokládá cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let. Toto bezplatné cestování se předpokládá poskytovat po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Finanční kompenzace této uložené povinnosti proběhne shodně jako u jiných státem nařízených bezplatných přeprav, typicky pro děti do 6 let, tj. na základě vydaných jízdních dokladů s nulovou cenou bude dopravci zaplacena běžná cena jízdného, nejvýše však do výše ceny Systému jednotného tarifu (OneTicket), který je v platném cenovém výměru vyhlášen.

person rebus  date_range 31.03.2022

Od 1. dubna dochází ke snížení výše poskytovaných slev z jízdného pro žáky, studenty a seniory na 50 %. V návaznosti na aktualizovaný Výměr MF vydalo MD příslušné metodiky.

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. ledna 2022 č. 62 schválila snížení slev z jízdného pro děti a žáky do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let z dosavadních 75 % plného jízdného na 50 %, a to s účinností od 1.4.2022. Současně zrušila omezení počtu bezplatně přepravovaných dětí, kdy doposud mohl cestující starší 10 let nárokovat bezplatnou přepravu 1 dítěte v autobuse nebo 2 dětí ve vlaku. Dále rozhodla o zavedené nové slevy, a to pro lidi ve 3. stupni invalidity. Způsob prokazování a kompenzace Ministerstvo dopravy (MD) připravuje a její zavedení předpokládá od 1.7.2022. K provedení změn slev účinných od 1.4.2022 vydalo Ministerstvo financí Výměr MF č. 02/2022 (obsahuje pouze změny původního Výměru MF č. 01/2022). V návaznosti na Výměr upravilo MD své metodické pokyny k poskytování slev a k jejich kompenzacím. Proti dosud platným metodikám nemění žádné z dosavadních postupů, zjednodušeně řečeno byla pouze upravena procentní výše slev a byly vypuštěny nebo upraveny již přežité ustanovení. Metodiky nepřinášejí žádné nové povinnosti. " V současné době pracujeme (spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí) na zajištění mechanizmu na prokazování nároku na novou slevu pro invalidní důchodce. Jakmile bude jasný termín a způsob technického zajištění, vyjde další novela Výměru MF, která slevu k určitému datu (předběžně k 1.7.2022) zavede. Předpokládáme, že by novela měla být vydána orientačně během jednoho měsíce. Jelikož ještě nejsou všechny otázky vyřešeny, neobsahují výše uvedené metodické pokyny tuto problematiku. Po vydání další novely Výměru MF budou tedy ještě jednou novelizovány, " popisuje Michal Němec z odboru financí a ekonomiky Ministerstva dopravy. " Podstatná je též otázka smluvního zajištění kompenzací slev. Dosavadní smlouvy na kompenzace, uzavřené na dobu neurčitou, platí i nadále. Změna slev účinná od 1.4.2022 se jich nijak nedotýká, není potřeba je měnit. Výše slev uvedené v Článku IV., odst. 2. je potřeba chápat jen jako bližší popis toho, co bylo předmětem Výměru MF č. 02/2018. Dopravci mají povinnost poskytovat slevy podle aktuálně platné výše (a dalších podmínek) stanovené Výměrem MF v platném znění a MD má povinnost kompenzovat je do aktuálně předepsané výše. K tomu zmíním jeden z častých dotazů – jak je to v případě, že je jízdenka prodána v březnu (nebo dříve) na duben (nebo později). Dopravce prodává jízdenky podle účinného Výměru MF, takže jízdenky prodané před 1.4.2022 se slevou 75 % budeme kompenzovat do této výše slevy i po 1.4.2022," uvádí Michal Němec . " Nově připravovaná sleva pro invalidní důchodce již dopad na znění smlouvy mít bude, během 2. čtvrtletí bude uzavírán dodatek smlouvy. " Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory Metodický pokyn pro kompenzace zlevněného jízdného ve veřejné osobní dopravě Od 1. dubna jsou také stanovena pravidla pro uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině , v mezinárodních vlacích budou přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu 5 dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022. Zdroj Ministerstvo dopravy

person rebus  date_range 04.03.2022

Výměr MF č. 02/2022 byl publikován v Cenovém věstníku 4/2022. Od 1. dubna se mění procento slevy u žáků, studentů a seniorů, kategorie cestujících s 3. stupně invalidity se zatím nezavádí.

Slevy ve veřejné dopravě se budou i po 1. dubnu 2022 nadále týkat žáků od šesti do 18 let a studentů do 26. narozenin, a to ve výši 50 % z plného jízdného. Polovinu z ceny jízdenky budou platit rovněž lidé starší 65 let. U zdravotně postižených (ZTP, ZTP/P) zůstává zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením stanovená sleva ve výši 75 % a pro doprovod ZTP/P je cestovné plně hrazené státem. Také děti do 6 let budou cestovat bezplatně, a to bez omezení počtu na dvě. V blízkém období budou slevy rozšířeny i na cestující s 3. stupněm invalidity, zavedení slev u této skupiny je podmíněno přípravou nového způsobu prokazování nároku na slevu. Jakmile bude jasný termín možného spuštění tohoto systému, bude tato sleva vyhlášena další novelou Výměru MF (pravděpodobně k 1.7.2022). Metodický pokyn Ministerstvo dopravy připravuje. Novela Výměru MF ke slevám ve veřejné dopravě vyšla v Cenovém věstníku 10.2.2022 . Výměr MF č. 01/22 ze dne 3. prosince 2021 (ke kterému se novela vztahuje) .

person rebus  date_range 11.02.2022

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci k pravidlům EU týkající se doby řízení a odpočinku u řidičů autobusů a autokarů příležitostné dopravy.

Podle stávajících pravidel EU se na profesionální řidiče v příležitostné přepravě cestujících vztahují stejná pravidla pro úpravu pracovní doby a doby řízení, přestávek v řízení a dob odpočinku jako na řidiče nákladních vozidel. Na přepravu cestujících se přitom tato pravidla někdy nehodí. Cílem iniciativy EU je dořešit specifické potřeby řidičů autobusové a autokarové dopravy (zájezdové) při organizování jejich pracovní doby. Pravidla jsou vymezena v nařízení (ES) č. 561/2006. I když toto nařízení bylo v roce 2020 změněno nařízením (EU) 2020/1054 , změny se zaměřily na nejnaléhavější otázky v silniční nákladní dopravě, a to bez ohledu na obavy, že pravidla nejsou dobře přizpůsobena potřebám odvětví příležitostné autobusové a autokarové dopravy. Cíli veřejné konzultace je shromáždit názory a zkušenosti, týkající se stávajících pravidel, pokud jde o pracovní podmínky, stres a únavu řidičů, obtíže s dodržováním předpisů a regulační náklady, možnosti jejich uplatňování při pandemii COVID-19, a pomoci posoudit výhody a nevýhody několika možností případných úprav pravidel. Termín pro zaslání vyplněného dotazníku na Hospodářskou komoru je do 7. 2. 2022 .

person rebus  date_range 24.01.2022

Ministerstvo financí vydalo nový Cenový věstník, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Ceny a podmínky pro autobusovou dopravu se nemění.

Pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní silniční a železniční osobní vnitrostátní dopravu provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí pro uplatnění maximálních cen v roce 2022 určené podmínky stanovené v příloze č. 1 Výměru. Pro letošní rok pro autobusovou dopravu žádné novinky nový Cenový výměr nepřináší.

person rebus  date_range 03.01.2022

Evropská komise plánuje ještě v tomto roce představit nové emisní normy Euro 7/VII. Odborná veřejnost apeluje na EK: nové normy musí být ekologicky i ekonomicky udržitelné.

Ačkoliv začátkem dubna došlo podle neoficiálních informací k jistému zmírnění původních návrhů norem Euro 7/VII, požadavky zůstávají nadále velmi přísné. Jejich splnění v tak krátkém čase bude proto extrémní ekonomickou zátěží průmyslu v již tak složité pandemické době a v konečném důsledku bude i působit proti úsilí o snížení ekologické zátěže z dopravy. První detailní doporučení byla předložena ze strany konsorcia expertů CLOVE v říjnu minulého roku na zasedání poradní skupiny AGVES (Advisory Group on Vehicle Emission Standards), která pomáhá Evropské komisi při přípravě nového návrhu. Živá diskuse, která se v posledních měsících vede, přinesla jisté pozitivní korekce. Návrhy však nadále předpokládají velmi nízké emisní limity, které by měly být zároveň dosaženy za mnohem přísnějších podmínek měření v reálném provozu. I přes některá pozitivní vyjádření partnerských svazů vidí Sdružení automobilového průmyslu v návrzích stále velká rizika. Apeluje proto na to, aby Evropská komise rozhodovala na základě opravdu pečlivého vyhodnocení přínosů této nové legislativy pro kvalitu ovzduší, reálné situace v odvětví s ohledem technologické možnosti, proveditelnost změn i na důležitost automobilového průmyslu pro celé evropské hospodářství. „ Automobilový průmysl je pod obrovským tlakem regulací a technologického vývoje, zároveň jsou firmy vlivem pandemie koronaviru výrazně oslabené, ať již propadem poptávky či výpadky v dodavatelském řetězci. Současně platné limity škodlivin v rámci Euro 6/VI i pro spotřebu paliva, respektive emise CO2 přitom již dnes výrazně zasahují do modelové nabídky automobilek. Jakkoliv autoprůmysl bere svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí vážně, případné drastické zpřísňování podmínek v tak krátké době je pro evropské páteřní průmyslové odvětví nerealistické ,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Aktuálně platné normy stanovují limity oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidů dusíku a pevných částic a metodiku pro měření těchto škodlivin. Chystané normy Euro 7/VII nejenže zpřísňují současné limity a rozšiřují seznam sledovaných škodlivin, ale do hry vstupují rovněž přísnější metody či dokonce sjednocení limitů pro měření v laboratořích i v reálném provozu. První návrhy také např. počítaly se zařazením extrémních hraničních podmínek testování v rámci celé škály jízdních podmínek, tedy i při tzv. „studeném“ startu, jízdě do kopce s přívěsem, za velmi nízkých teplot atp. Všechny tyto aspekty by pak prakticky vylučovaly spalovací motory z dalšího možného využití. „ Pro výrobce to vše pochopitelně znamená nutnost dalšího vývoje jak samotného spalovacího motoru, tedy např. zvyšování termodynamické účinnosti, tak jeho aftertreatmentu a další senzoriky na motoru či výfukovém potrubí. Zároveň s tím existuje potřeba v co nejširší míře využívat rekuperaci energie pro zlepšení energetické bilance dopravního prostředku. V praxi to přinese další elektrifikaci pohonů u všech kategorií vozidel, nelze však opomenout ani využití „nových“ perspektivních a relativně čistých paliv, nutných např. pro těžkou dálkovou dopravu – rozšíření využití LNG nebo jiných, synteticky vyráběných uhlovodíkových paliv ,“ vysvětluje Luboš Trnka ze společnosti TÜV SÜD. Zcela zásadním problémem rovněž zůstává minimální doba pro implementaci takových opatření, která je v přímém rozporu s délkou vývojového cyklu vozidla – ten obvykle trvá 5 až 7 let. Evropská komise přitom počítá s náběhem regulace již v roce 2025. „ Nové emisní požadavky by měly být proveditelné a kontrolovatelné, pokud jde o měření a testování. Vyvinout v tak krátké době nová technologická řešení k dosažení takto nastavených limitních hodnot není technicky možné anebo by to bylo za enormní cenu, která by neodpovídala celkovému přínosu ,“ varuje Milan Šlachta, reprezentant skupiny Bosch v České republice. " K dosažení klimaticky neutrální mobility je třeba vzít v úvahu také ostatní možná řešení. Vedle elektromobility také syntetická paliva pro stávající spalovací motory a dále pracovat na jejich vylepšování. Nevytlačovat je nepřímo novou normou z trhu .“ Celý proces implementace nových norem nakonec nemusí nutně přinést výrazné pozitivní přínosy pro životní prostředí. Dle výstupů studie AERIS Europe zveřejněných na webu Evropského sdružení výrobců automobilů ACEA by přínos nových norem byl jen omezený. Velmi výrazných pozitiv pro kvalitu ovzduší, např. v rovině snížení emisí oxidů dusíku, přinesou již nová vozidla dle norem Euro 6/VI, a přičíst se musí také vliv samostatné regulace emisí CO2. Podstatných výsledků by tak mohlo být dosaženo podporou obměny vozového parku bez drastických zásahů jdoucích proti reálným možnostem jednotlivých firem i spotřebitelů. „ Na silnicích se přirozeně nepohybují pouze nová vozidla. Průměrné stáří osobních vozidel v EU se pohybuje okolo 11 let a v ČR je to více než 15 let. Pakliže by EU svým nařízením od roku 2025 de facto zakázala prodej nových automobilů se spalovacími motory, lze očekávat, že trh se zachová přesně opačně, než je kýžený efekt. Největší riziko existuje pro malé vozy ve třídě A0, kde reálně hrozí ukončení jejich prodeje v EU, což způsobí, že se vozidla stanou nedostupná pro určitou skupinu lidí. Řada uživatelů tak spíše prodlouží používání svých stávajících vozidel se spalovacím motorem, než by vydaly vysoké částky za technologie, které nemusí vnímat jako plnohodnotnou náhradu. Musíme si uvědomit, že například pro elektromobilitu zatím nebude v řadě zemí vybudována dostatečně robustní infrastruktura. Elektromobily jsou navíc zatím v porovnání s klasickými vozy dražší a pro většinu lidí nedostupné. V důsledku by tak po evropských silnicích mohla déle jezdit stále starší – a tedy méně ekologická - vozidla ,“ dodává Zdeněk Petzl.

person rebus  date_range 27.04.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkám Návrh nařízení k normě pro infrastrukturu nabíjení elektrických autobusů.

V rámci iniciativy EK bude doplněna a aktualizována technická specifikace pro zajištění interoperability pro infrastrukturu alternativních paliv v článcích 4, 5 a 6 přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU. Jedná se konkrétně o dobíjecí stanice pro elektrické autobusy (jak konektory, tak i pantografy). Tyto normy již vypracovaly a schválily evropské normalizační organizace CEN a CENELEC. V souladu s čl. 4 odst. 14 a bodem 1.6 přílohy II směrnice 2014/94/EU bylo požádáno o začlenění norem pro dobíjecí stanice elektrických autobusů do právních předpisů EU. Návrh nařízení je v angličtině k dispozici ZDE . Připomínky lze zasílat na e-mail Hospodářské komory

person rebus  date_range 06.04.2021

Nově jsou rozlišeny sazby pro autobusy podle počtu náprav a u nákladních vozidel je zavedena sazba pro 5 a více náprav. Zpoplatněny jsou nové úseky na D48 a D6.

Od 1. ledna 2021 vstoupilo na základě novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a vyhlášky č. 470/2012 Sb. v účinnost několik důležitých změn v systému elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny. Sazby mýtného obsahují tři složky: poplatek za užití komunikace, poplatek za hluk z provozu a poplatek za znečištění ovzduší. Nové poplatky neznamenají automaticky pro každé vozidlo dražší mýtné, v některých kategoriích bude naopak mýtné levnější. Poplatky za znečištění ovzduší a za hluk, které jsou zahrnuté v nově zveřejněných sazbách mýtného od 1. ledna 2021, mají na základě legislativy EU přispět k tvorbě finančních zdrojů pro omezení negativních dopadů těžké nákladní dopravy na životní prostředí. Konkrétním příkladem využití těchto výnosů je investice do výstavby protihlukových stěn. Poplatky za znečištění ovzduší a za hluk jsou již dnes zahrnuty například v mýtných sazbách v Rakousku a Německu. Výše poplatku za hluk z provozu je vypočítána podle počtu náprav a hmotnosti vozidla a je ovlivněna denní dobou (denní a noční sazba). Výše poplatku za znečištění ovzduší je určena podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. S vyšší normou poplatek klesá, s váhou a počtem náprav stoupá. U vozidel, která splňují emisní normu EURO VI a zároveň jsou poháněna zemním plynem nebo biometanem (výlučně i v kombinaci s jiným typem paliva), je poplatek nulový i pro vozidla nad 12 tun bez ohledu na počet náprav. „ Zavedení sazby pro 5 a více náprav musí věnovat pozornost zejména řidiči těžkých nákladních vozidel, kteří jsou dnes zvyklí mít palubní jednotku nastavenou na 4 a více náprav. V případě pěti a více náprav budou muset adekvátně změnit počet náprav na své palubní jednotce, jinak se po 1. lednu dopustí přestupku, “ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel společnosti CzechToll. Pro dopravce tato změna znamená: Vozidla musí mít na palubní jednotce nastavený skutečný počet náprav, a to i v případě 5 a více náprav (počet náprav 5+ je pak na OBU zobrazen současně diodami 2 a 3). Vozidla v kategorii M2 a M3 musí nově od začátku roku při jízdě po zpoplatněné komunikaci nastavit na palubní jednotce aktuální počet náprav. Vyšší slevy na mýtném Současně se změnou mýtných sazeb dochází od začátku roku 2021 ke změnám ve výpočtu slev na mýtném. Mění se mezní hodnoty, které určují výši slevy, i procentuální výše slevy. Velcí dopravci, kteří uhradí na mýtném více 270 tisíc Kč a více, mohou získat slevu na mýtném ve výši 13 procent: mýtné ≥ 65 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 6 % mýtné ≥ 95 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 9 % mýtné ≥ 170 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 % mýtné ≥ 270 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 % Přeregistrace vozidel na CNG-BIO splňujících EURO VI Novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. zavádí novou emisní třídu CNG / BIO E6. Do této kategorie budou patřit vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem (výlučně nebo v kombinaci), která zároveň plní normu EURO VI. Kategorie vozidel splňující emisní normu EURO VI tak bude nově rozdělena do dvou kategorií, a to podle typu paliva. „ Zavedení nové normy bohužel znamená i nutnost dotčená vozidla v systému přeregistrovat. U vozidel kategorie M2 a M3 registrovaných v ČR proběhne přeregistrace automaticky, u ostatních vozidel splňujících výše uvedené podmínky musí provozovatel o přeregistraci požáda t,“ doplnil Petr Chvátal. O novou registraci může dopravce požádat e-mailem na adresu cngbio@czechtoll.cz. Žádost musí obsahovat soupis registračních značek vozidel, které mají nárok na zařazení do nové emisní třídy, a její přílohou musí být kopie části II. velkého technického průkazu těchto vozidel. U vozidel registrovaných v režimu placení předem lze přeregistraci provést na jakémkoliv distribučním a kontaktním místě, a to vrácením palubní jednotky (ukončením registrace) a vydáním nové palubní jednotky (nová registrace). Obdobně bude muset být v budoucnosti provedena přeregistrace u vozidel splňujících normu EURO VI v případě, že dopravce proveden přestavbu pohonné jednotky na zemní plyn nebo biometan. Dynamická změna hmotnosti Od 1. ledna je zavedena dynamická změna hmotnostní kategorie. Zařazení vozidla do hmotnostní kategorie se tedy bude měnit v závislosti na připojení a odpojení přípojných vozidel. Sazba mýtného za konkrétní jízdu vozidla bude tedy odvozována od aktuální hmotnosti vozidla (jízdní soupravy) v době jízdy. Nově zpoplatněné komunikace Od 1. ledna 2021 došlo k rozšíření sítě zpoplatněných komunikací o nově zprovozněné úseky dálnic D48 (Rybí – Příbor Východ v celkové délce 11,53 km) a D6 (Nové Strašecí – Krušovice v celkové délce 9,8 km). Detailní přehled změn v elektronickém mýtném systému Sazby mýtného platné od 1. ledna 2021

person rebus  date_range 04.01.2021

Komise EU předloží ve 4. čtvrtletí 2021 přísnější požadavky na emise znečisťující ovzduší pro spalovací motory, zejména pro provoz v městských oblastech.

Evropská Komise se zavázala, že v roce 2021 předloží návrh přísnějších norem pro emise znečišťující ovzduší pro vozidla se spalovacími motory - v současnosti platí Euro 6 pro lehká nákladní vozidla (osobní a dodávková vozidla) a Euro VI pro těžká nákladní vozidla (nákladní automobily, autobusy a autokary). Cílem legislativní iniciativy týkající se norem Euro 6/VI je zlepšit kvalitu ovzduší se zvláštním důrazem na městské oblasti snížením emisí znečišťujících ovzduší ze silniční dopravy a stanovením harmonizovaných pravidel pro vozidla. Rovněž se má zaměřit na snížení složitosti a nákladů na dodržování stávajících emisních norem vozidel Euro 6/VI; zajistit vhodné a aktuální limity pro všechny emise znečišťujících ovzduší; a zajistit, aby nová vozidla měla své emise znečišťujících látek v ovzduší po celou dobu své životnosti a za všech podmínek používání pod kontrolou. Harmonogram byl zveřejněn 27. března. Veřejná konzultace probíhala do 9. listopadu 2020. Ve svém projevu o stavu Unie dne 16. září 2020 a v Letter of Intent zaslaném předsedovi Evropského parlamentu a německému Předsedovi rady, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen potvrdila, že legislativní návrh týkající se emisní normy Euro 6/VI pro automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy budou jednou z klíčových iniciativ, které budou předloženy v roce 2021. Podle pracovního programu Komise na rok 2021, zveřejněného dne 19. října 2020, bude tato iniciativa předložena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. Z pohledu Svazu průmyslu a dopravy jsou současné emisní třídy Euro 6/VI dostatečně přísné a jejich další zpřísňování by bylo kontraproduktivní. Zároveň nesmí dojít k dalším protichůdným regulacím (třídy EURO a legislativní normy pro CO2). Nutné je ale řešit větší podporu nízkouhlíkové dopravy a také řešit obcházení současné regulace např. pomocí manipulace řidičů s filtry pevných částic apod. Normy Euro byly zavedeny v roce 1992 v rámci řešení problémů s kvalitou ovzduší v Evropě. Během let se postupně zpřísňují.

person rebus  date_range 18.11.2020

Státní Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 je základem pro dopravní plány krajů a obcí, ty musí být v souladu do roka od jejího schválení. Před předložením vlády je v připomínkovém řízení.

Ministerstvo dopravy navazuje na Bílou knihu – Koncepci veřejné dopravy pro období 2015 – 2020 s výhledem do roku 2030 a podle usnesení vlády připravilo koncepci novou. Rámec pro spolupráci státu a krajů vymezuje ustanovení Zákona o veřejných službách, kdy objednatelé veřejné dopravy provádí dopravní plánování prostřednictvím této Koncepce. Podle Zákona má také objednatel povinnost předložit plán dopravní obslužnosti k vyjádření sousedním krajům a Ministerstvu dopravy. Plány musí zahrnovat i vznik terminálů veřejné dopravy s provázaností drážní a autobusové dopravy. "V posledních letech poptávka ve veřejné hromadné dopravě roste, zejména v oblasti drážní dopravy. Statistické ukazatele jasně prokazují, že uvedená skutečnost zdaleka není spojena jen se zavedením tzv. „státních slev“ pro studenty a seniory v roce 2018, i když státní slevy přeplňování některých linek vlaků spoluzapříčinily. Vlivů, které měly podíl na tomto úspěchu, je celá řada. Některé tendence jsou dlouhodobé: například přesun pracovních míst do velkých měst a s tím související potřeba cestovat za prací do městské aglomerace, často s využitím veřejné dopravy. Veřejná doprava je úspěšná tam, kde bylo investováno do železnční infrastruktury a vozidel. Důležité je, že veřejnou dopravu začala více využívat mladá generace, cestují také více ženy, děti a senioři," uvádí ministerstvo dopravy v dokumentu. Výrazný nárůst dopravních služeb nabídly kraje. Největší nárůsty jsou zaznamenány například v pražské a brněnské aglomeraci, iniciované zdejšími regionálními objednateli. Pokrok je za posledních deset let obrovský jak co do rozsahu nabídky, tak pokud se týká kvality, jakkoliv s ní stále nemusíme být spokojeni. Pokud se týká autobusů, výkony klesají hlavně v příměstské dopravě v okolí velkých měst, naopak kapacitně již nezvládá železnice. Z hlediska městské mobility jde o zcela zásadní problém, protože dojížďku ze suburbánní oblasti nelze zajistit individuální automobilovou dopravou. Kapacitu dálnic a silnic zejména na vjezdu do Prahy sice lze navyšovat, to ale problém nevyřeší, protože kapacita uličního prostoru se nezvětšuje, naopak se bude postupně snižovat, takže nelze vyřešit uspokojivě parkování vozidel individuální automobilové dopravy. Rovněž oblíbený a úspěšný systém označovaný jako „Park and Ride“ naráží na problémy – na předměstí na vyčerpanou kapacitu příměstské železniční dopravy a u městské hromadné dopravy pak na nedostatečné plochy (poptávka mnohonásobně převyšuje možnosti). Systémovým řešením je tak posílení kapacity souprav příměstských železničních jednotek a výjezdů z dopravních uzlů. Z hlediska infrastrukturního se jedná o často potřebnější projekty než dostavba třetího pruhu na dálničních příjezdech. Klíčové oblasti, které je potřeba řešit (v autobusové dopravě). Dálkové autobusy (nadregionální a mezinárodní dopravu) jsou provozovány pouze komerčně. Tento systém však není účelný tam, kde u nejvýznamnějších páteřních radiálních vztahů do krajských center není konkurenceschopná relevantní železniční alternativa není (např. Praha – Liberec, Praha – Karlovy Vary a Brno – Zlín). Tyto typy spojení zůstávají závislé na komerční aktivitě dopravců bez jakékoliv ingerence veřejné správy. Návazně na tuto koncepci je proto třeba posoudit, zda není potřebné, aby tyto typy spojení byly zahrnuty do státní objednávky (jedná se o případy do doby případné dostavby železniční infrastruktury odpovídající kvality a tyto případy by bylo potřebné právním předpisem vymezit). Regionální autobusová doprava je objednávána a financována převážně kraji v samostatné působnosti a podle MD není na místě, aby tato oblast byla redefinována. Zásadní je, že v rámci IDS došlo k propojení drážní a linkové dopravy a toto propojení je třeba zachovat . V několika zbývajících systémech IDS, které dosud propojení mezi drážní a silniční dopravou neprovedly, je vhodné tento proces dokončit. Regionální objednávka ze strany obcí přetrvává, zejména pokud obec požadují krajský nadstandard, ale při nabídkových řízeních je vhodné jí řešit centrálním zadavatelem. Objednávání městské hromadné dopravy zajišťují obce a tento systém není potřeba měnit. Problémem může být rozhraní ve vztahu k dopravní obslužnosti kraje, který se například projevuje u menších měst kolem 20 tis. obyvatel, která jsou již příliš velká pro pěší dostupnost, ale zároveň příliš malá pro intenzivní městskou dopravu mající jiný než sociální rozměr. Tento problém v současnosti nemá jiné řešení než koordinaci dopravních plánů na regionální a obecní úrovni regionálním organizátorem, který již dnes v řadě regionů existuje. Páteří veřejné dopravy bude i nadále drážní doprava, vhodně doplněná páteřními spoji veřejné linkové dopravy tam, kde je to důvodné. Naopak zásadní službu v plošné obsluze území představuje veřejná silniční linková doprava. Integrovaný taktový jízdní řád se ukázal jako vhodný nástroj na provazování jednotlivých dopravních služeb veřejné dopravy a je důležité v jeho rozvoji pokračovat s cílem zlepšení přestupních vazeb, zejména s využitím principu skupinových příjezdů a odjezdů, zvýšení stability a minimalizace přestupních časů v uzlech. Ministerstvo dopravy také uvádí, že ze strany některých koordinátorů dopravy byla otevírána otázka, jaký je reálný rozdíl je mezi městskou autobusovou dopravou a zbývající částí veřejné linkové dopravy. Je nepochybné, že mezi těmito dřívějšími tzv. „červenými autobusy“ a „modrými autobusy“ jsou dnes rozdíly malé, ale i v současné době přetrvává rozdíl ve způsobu financování a většinou i co do typické četnosti obsluhy. Například v městské autobusové dopravě neplatí státní slevy, zatímco v regionální dopravě ano. Obrovský rozsah městských autobusů u velkých měst odůvodňuje částečně jejich vnímání přece jen jako samostatnou kategorii veřejné dopravy, i když samozřejmě v rámci IDS se většina rozdílů oprávněně stírá. Obecně je správný směr, když veřejná doprava tvoří jeden celek, je ovšem relevantní otázkou, zda to má znamenat úplné prorůstání městské hromadné dopravy, jakkoliv se velmi obtížně vymezuje , s regionální a nadregionální dopravou. Období po roce 2000 bylo v Česku jednoznačně obdobím, kdy veškeré koncepce včetně těch ministerských oprávněně kritizovaly nesoulad mezi jednotlivými obory veřejné dopravy – zcela samostatně fungovala železnice, „modré“ autobusy, „červené“ autobusy a městské dráhy. Tento nesoulad dnes už přetrvává ale jen v málo regionech. Většina již přistoupila k veřejné dopravě velmi ambiciózně. Dnes je namístě si pokládat otázku, zda již integrace nedosáhla svého optima a není naopak již trendem zachovat to dobré z hlediska systému, ale přece jen odlišit dopravní službu v rámci nejužšího urbánního prostoru od rychlé regionální dopravy směřující 100 km daleko od jádrového města, neboť tyto dva typy dopravních služeb by měly zajišťovat rozdílné standardy mj. s ohledem na dobu jízdy a podobně. V této věci je spíše nutné zohledňovat specifika jednotlivých velikostních kategorií měst a aglomerací. Dalšími otázkami v rámci schvalování nové Koncepce je vznik Národního koordinátora veřejné dopravy. Ministerstvo dopravy v rámci současné situace zatím není plně připraveno tuto funkci přijmout, nebrání se však diskutovat způsob zajištění dopravní obslužnosti do budoucna i s ohledem na řešení otázky existence či neexistence tohoto národního/centrálního koordinátora. Předkládá varianty možností rozdělení kompetencí ve veřejné dopravě formou jednoho velkého dopravce, dopravní autority veřejné správy nebo zachování současného modelu se silným postavením krajů. Materiál se zabývá také budoucností státem nařízených slev. Přes trvající dopravně-politický význam nařízených slev, kdy stát má nadále zájem na snadném cestování dětí, žáků, studentů, seniorů či dalších zvláštních skupin cestujících veřejnou dopravu za zvýhodněné jízdné, z pohledu věcného jsou uplatňované slevy spojeny s nemalými kompenzacemi. V roce 2019 bylo na úhradu slev ve veřejné dopravě vynaloženo státem celkem 5,76 mld. Kč. Rozhodnutí vlády České republiky poskytovat slevy trvá, je však namístě posoudit možnost sjednocení slev napříč všemi obory dopravy, s výjimkou MHD, kde je s ohledem na rozsah i specifickou povahu těchto služeb i nadále vhodné slevy poskytovat jen v souladu s rozhodnutím místních orgánů. Sleva ve výši 75 % by měla zůstat, upřesňuje se výjimka pro MHD, kdy se slevy nevztahují na územní obvod "jádrového města" (které vydává příslušné povolení), lze ale učinit výjimku. Dokument Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025, s výhledem do 2030 k připomínkám .

person rebus  date_range 29.06.2020
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací