Reklama
Reklama
Akce

V Brně se 19. a 20. března 2024 konají jako doprovodný program veletrhu AMPER dvě konference o elektromobilitě. Smart city v praxi a Efektivní elektromobilita v organizacích. Po registraci je vstup zdarma.

„ Smart city v praxi “ je zaměřena především na zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří rozhodují o konkrétních řešeních od dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Připravovaný program konference, která proběhne 19. března 2024 od 9 hodin na výstavišti v Brně v Pavilonu E (sál E3), zahrnuje průřezové problémy: co obnáší strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, prezentace moderních technologií pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací, a také příklady dobré praxe ve městech a obcích. Tento program se odvine od tří technických pilířů smart city, což jsou inteligentní městská energetika a služby (např. EPC, komunitní energetika, obnovitelné zdroje), inteligentní městská mobilita (např. nákladní a užitkové elektromobily, veřejná nabíjecí infrastruktura), informační a komunikační technologie (např. informační systémy pro správu měst a obcí a pro komunální služby, senzorické systémy), to vše zarámováno v zelené infrastruktuře měst a obcí. Připravovaný program a registrace. Konference " Efektivní elektromobilita v organizacích " prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 4. ročník se bude konat 20. března od 10 hodin na výstavišti v Brně v Kongresovém centru, sál Špilberk. Obsah bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl, správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích. Připravovaný program a registrace. Konference pořádá portál Smartcityvpraxi pod odbornou garancí Ing. Jakuba Slavíka, MBA. Po registraci je vstup na obě akce zdarma.

person rebus  date_range 29.02.2024

Aktuální informace k elektrifikaci autobusů, platné legislativě a financování si na 12. ročníku poslechlo 120 účastníků. Prezentace jsou nyní k dispozici pro všechny zájemce.

Série konferencí o elektrických městských autobusech pořádaných firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services začala v roce 2013. O letošní ročník byl opět velký zájem, konferenci navštívilo téměř 120 účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit z ČR a ze Slovenska. Proběhla 22. listopadu jako doprovodný program veletrhu Czechbus. Po loňském rozšíření o elektrické vlaky zůstávaly letos název konference i její hlavní zacílení opět pouze u elektrických autobusů, zejména s ohledem na značnou šíři obou témat. Obsah konference nicméně bateriové a palivočlánkové vlaky zcela nepominul, a to v případech, kdy daný problém je společný pro oba tyto druhy dopravy. Legislativa V období od minulé konference vstoupily na české a evropské úrovni v platnost tři důležité dokumenty: Zákon č. 360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který stanovuje podíly „čistých“ a plně bezemisních vozidel na nově pořizovaných autobusech. Na jednání Rady EU v říjnu 2023 byly dále upřesněny postupné cíle v dosažení bezemisních městských autobusů tak, že všechny nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní od roku 2035, přičemž průběžný cíl je 85 % bezemisních autobusů v roce 2030. V neposlední řadě pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2023/1804 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 2014/94/EU (tzv. AFIR) stanoví při rozvíjení dobíjecí infrastruktury povinnost používat standardizované rozhraní vozidlo-nabíjecí stanice. Podrobnosti k tomuto nařízení prezentoval na konferenci zástupce MD. Hrozícím problémem elektrifikované městské dopravy v ČR je nyní připravovaná vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou, předpokládající významný nárůst cen za distribuci elektřiny s nepříznivým dopadem do ekonomiky této dopravy. Financování Jako hlavní zdroj spolufinancování elektrických autobusů ze zdrojů EU zůstává Integrovaný regionální operační program (IROP). Předmět spolufinancování se nyní, jak již bylo očekáváno, rozšiřuje také na plnicí a nabíjecí infrastrukturu. Podmínky tohoto spolufinancování jsou ovšem oproti spolufinancování vozidel odlišné a mnohem méně benevolentní. Problematiku dotačního financování prezentoval na konferenci zástupce MMR ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předpokládá, že se v aktuálním programovacím období, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, pořídí cca 570 vozidel pro veřejnou dopravu a vybuduje cca 115 plnících a dobíjecích bodů. Spolufinancovat je možné nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu využívající alternativní energii elektřinu nebo vodík, biometan a bezemisní drážní vozidla pro městskou hromadnou dopravu (tramvaje nebo trolejbusy). Z minulém IROP bylo nebo ještě bude nakoupeno 1 150 vozidel, aktuálně je již nakoupeno 953 vozidel - 48 tramvají, 173 trolejbusů, 106 elektrických autobusů a 626 CNG autobusů. Vzhledem ke stavu vyčerpání prostředků IROP alokovaných pro podporu bezemisních vozidel bude třeba už v blízké budoucnosti sledovat možné financování z Modernizačního fondu v gesci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a sledovat v tomto směru aktuální zprávy. Jako možný způsob pořízení elektrických autobusů se i nadále nabízí leasing vozidel, zde reprezentovaný partnerem konference ČSOB Leasing. Trh elektrických autobusů Dosavadní vývojový trend registrací elektrických autobusů v EU a Západní Evropě ukazuje rychlý a setrvalý nárůst v oblasti bateriových elektrobusů, pokles u diesel-hybridních pohonů a o několik řádů nižší, spíše kolísavý vývoj u palivočlánkových autobusů. Bateriové, a postupně i palivočlánkové elektrické autobusy naplňují všechny délkové kategorie autobusů, od midibusů po kloubové autobusy. Vedle toho lze sledovat renesanci a rozvoj trolejbusů. Vedoucí evropskou zemí je Švýcarsko. Významnými trolejbusovými zeměmi jsou z evropského pohledu dále Francie, Rakousko, Itálie, Polsko a ČR. Využití bateriových zásobníků na vozidlech, a tím zmenšení a zjednodušení trolejové infrastruktury, jsou hlavním hybatelem tohoto procesu. Konkrétní příklad této renesance v podobě parciálních trolejbusů v Praze prezentoval na konferenci zástupce Dopravního podniku Praha. Možnosti využití parciálních trolejbusů pro systémy typu BRT (bus rapid transit) ukázal a technicky a ekonomicky zdůvodnil zástupce již tradičního akademického partnera konference, Politechniky Gdańske. Jako potenciálně problematické se jeví zužování českého trhu nezávislých elektrických autobusů na prakticky jednoho dominantního hráče a dva následovatele. Je to dáno mimo jiné útlumem aktivit některých západoevropských výrobců v evropských zemích i tradičním nezájmem jiných o český trh. Lze se setkat i se skrytými bariérami vstupu nových hráčů na český trh danými tím, že požadavky zadavatele na řešení vozidel jsou náročnější než podmínky příslušných předpisů EHK OSN. Ve výsledku může mít tento proces za následek neefektivní fungování českého trhu s elektrickými autobusy, kterému navíc paradoxně napomáhá již zmíněná stále velmi štědrá dotační podpora ze zdrojů EU. Vodíkový pohon Zásadním problémem palivočlánkových pohonů je vodík a vodíková infrastruktura. Zatímco palivočlánkové trakční jednotky na vozidlech se vyvíjejí směrem ke kompaktnosti a robustnosti a ceny palivočlánkových autobusů se zvolna přibližují cenám bateriových elektrobusů, v ČR prozatím neexistuje uspokojivé řešení pro ekonomicky efektivní zásobování vodíkem. Ceny vodíku u veřejných čerpacích stanic v ČR (Orlen) jsou výrazně nad úrovní evropského cenového rozpětí (projekty JIVE a JIVE2), a jeho náklady na ujetou vzdálenost jsou oproti dieselovému pohonu více než dvojnásobné. Pro „zelený vodík“ získávaný elektrolýzou z obnovitelných zdrojů energie prozatím chybí komercializované a škálovatelné řešení. Překážkou ekonomiky je zde mj. nestálost obnovitelných zdrojů a velmi nízká celková energetická účinnost celého procesu, včetně nutnosti vodík stlačovat a skladovat v potřebném množství. Ekonomický problém vodíku a vodíkové infrastruktury je patrný nejen v ČR a nejen u autobusů. Například jejich průkopník v Německu, dopravce ve spolkové zemi Dolní Sasko, s jejich dalším rozvojem již z ekonomických důvodů nepočítá a „čisté“ vlaky hodlá rozvíjet cestou bateriových vozidel. Podobně je tomu u prvního evropského palivočlánkového BRT ve francouzském městě Pau. Více k problematice a odkazy na prezentace na Smartcityvpraxi.cz

person rebus  date_range 24.11.2023

Osvětu v oblasti prevence mužského zdraví budou originálně šířit po celý listopad i vozidla městské hromadné dopravy. Sdružení dopravních podniků ČR opět podpořilo projekt Movember, který každoročně organizuje nadační fond Muži proti rakovině. Do akce se zapojila také Arriva.

„ Dopravní podniky se i letos připojují k šíření osvěty v oblasti prevence mužského zdraví, která bývá někdy až příliš podceňovaná. Řidičů v městské hromadné dopravě je necelých deset tisíc, z toho zhruba tři čtvrtiny jsou muži. I oni jsou tedy velkou cílovou skupinou kampaně Movember. Důležité informace sdílíme nejen s cestující veřejností, ale i prostřednictvím interní komunikace s našimi zaměstnanci, “ vysvětlil předseda SDP ČR Tomáš Pelikán, který je současně ředitelem Dopravního podniku města Pardubic. Na autobus, trolejbus nebo tramvaj s nalepeným knírem můžou lidé narazit v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Praze a v Ústí nad Labem. Například Dopravní podnik hlavního města Prahy nechá narůst knír 20 autobusům a tramvajím, Dopravní podnik města Olomouce na podporu kampaně nalepí knír na čela 10 autobusů a 10 tramvají, čela ostravských tyrkysových tramvají Stadler a Škoda ozdobí tři druhy knírů, v Brně 5 tramvají, 5 autobusů a 5 trolejbusů. Dopravní podniky v Děčíně, Chomutově a Jirkově a v Plzni podpoří osvětovou kampaň prostřednictvím letáků uvnitř vozidel nebo sociálních sítí.

person rebus  date_range 31.10.2023

Odborná konference o aktuálních otázkách a trendech v odbavovacích a informačních systémech ve veřejné osobní dopravě pořádaná Sdružením pro dopravní telematiku proběhne 21. listopadu na Výstavišti PVO Expo Praha v Letňanech.

Další tradiční doprovodný program veletrhu CZECHBUS je letos zaměřen na současné trendy a výzvy městské inteligentní mobility. Program konference začíná 21. listopadu 2023 v 9 hodin registrací účastníků. 09:45 Zahájení konference, Roman Srp, SDT V rámci bloku Strategie, legislativa, koncepce 10:00 Aktuální stav veřejné osobní dopravy pohledem Ministerstva dopravy, Ondřej Michalčík, Ministerstvo dopravy 10:15 Nařízení EU MMTIS a z toho vyplývající povinnosti, Zuzana Švédová, Centrum dopravního výzkumu 10:30 MaaS trendy v Evropě a vhodný model MaaS pro Prahu, Lukáš Filip, Deloitte Advisory, Michal Beránek, Operátor ICT 10:45 Historie, současný stav CIS JŘ a alternativy jeho možného rozvoje, Petr Stříbný, CHAPS V rámci bloku Současné trendy a výzvy městské inteligentní mobility 11:45 (Ne) Komplementarita veřejné a komerční dopravy, Radek Svíčka, Liftago 12:00 Bikesharing a sdílená mobilita v Praze – současnost a budoucnost, Jan Střecha, REKOLA 12:15 Zkušenosti z provozu městské mobility, Jakub Erben, ŠKODA X 12:30 Pohled na městskou mobilitu očima objednatele dopravy, Zbyněk Jiráček, ROPID 12:45 Diskuse k přednáškám V rámci bloku Telematika v praxi 14:00 Využití signalizačních dat mobilního operátora pro plánování chytré mobility, Róbert Urbánek, INTENS Corporation 14:15 Moderní technologie odbavování a zúčtování pro úhradu služeb MaaS, Pavel Nenka, XT-Card 14:30 Inteligentní autobusové označníky, Jan Holovský, SPEL 14:45 Komunikace V2X ve vztahu k veřejné dopravě, Ivo Herman, Ing. Ivo Herman, CSc. 15:00 Inteligentní řízení: Jak ZF Bus Connect transformuje ekonomiku jízdy a vzdálenou diagnostiku, Libor Gebert, ZF Openmatic CZO 15:15 Ukončení konference Vstup na konferenci (a veletrh CZECHBUS) je po závazné registraci zdarma.

person rebus  date_range 30.10.2023

Tradiční doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2023, konference o aktuální situaci v oblasti elektrobusů a trolejbusů, jejich komponent, infrastruktury a možnostech financování, proběhne na Výstavišti v Praze Letňanech 22. listopadu.

Konferenci pořádá konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, jako zcela ojedinělou prezentační a vzdělávací akci i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Podrobná náplň konference bude postupně upřesňována. Vstup je po registraci zdarma .

person rebus  date_range 13.10.2023

Na křest nových pohádek o panu řidiči Kolečkovi a jeho veteránském autobusu Šemík, které napsala Michaela Mlíčková Jelínková, přijedou dva autobusy Karosa z Muzea dopravy ve Strašicích. Nová dobrodružství pana Kolečka – Pohádky od Hvězdy pokřtí v nově zrekonstruovaném Muzeu literatury ve čtvrtek 12. října 2023 v Praze 6 – Bubenči architekt a herec David Vávra a Theodora Remundová, dcera kmotry knihy Ivy Janžurové.

Příběhy o panu Kolečkovi, řidiči ve výslužbě, jeho dlouholetém parťákovovi Karose ŠM 11 a pejskovi Šikulovi , se odehrávají v lokalitě Prahy 6, podle autorky by se ale mohly odehrávat kdekoliv. I díky tomu si první díl získal oblibu čtenářů i z jiných koutů Česka a také u krajanů v zahraničí. Nová kniha je pokračováním pohádkových příběhů Dobrodružství pana Kolečka, které byly před pěti lety zařazeny do prestižního katalogu Nejkrásnější knihy dětem. V tištěné podobě je knížka vydaná v roce 2017 vyprodaná a další dotisk se již neplánuje. Nově vydávaný díl je však možné číst bez znalosti prvního. Křest knihy, který proběhne 12. října od 16 do 18 hodin, zpestří příjezd dvou autobusových veteránů Karosa ŠD 11 a Karosa ŠL 11 z Muzea dopravy ve Strašicích. Historickými autobusy se budou moci svézt malí i velcí návštěvníci zdarma. „ Pohádky, které mají slovo „dobrodružství“ v názvu, si zaslouží dobrodružný křest, a proto jsem moc ráda, že můžeme dětem i jejich rodičům nabídnout tak unikátní zážitek,“ říká autorka knihy Michaela Mlíčková Jelínková. „Velký dík patří nakladatelství Práh, které akci finančně podpořilo, a také Muzeu literatury a jeho panu řediteli Freislebenovi, který umožnil využít nádherné prostory Petschkovy vily .“ Na velkorysém nádvoří před Muzeem mohou bez problémů zaparkovat oba autobusoví veteráni z Muzea dopravy ve Strašicích, které je partnerem akce. Novou knihu si můžete na místě zakoupit a nechat na památku autorkou podepsat. Kniha Nová dobrodružství pana Kolečka – Pohádky od Hvězdy vede děti k aktivnímu objevování svého okolí, pohybu a zájmu mimo jiné o památky. Rodiče a starší čtenáři ocení naučné celostrany na konci každé kapitoly, která přinášejí zajímavá historická a místopisná fakta o místech a tématech, která se v knize objevují. Během podzimu 2023 zahájí autorka, původní profesí profesionální průvodkyně, cyklus naučných místopisných procházek pro děti a rodiče po stopách svých hrdinů.

person rebus  date_range 10.10.2023

V sobotu 7. října otevřel královéhradecký dopravní podnik u příležitosti oslav 95. výročí založení městské hromadné dopravy své brány veřejnosti. Pestrý program přilákal rekordních více než osm tisích návštěvníků.

Slavnostního zahájení se v 9 hodin ujal rozhlasový a televizní moderátor Jan Kovařík. Na pódiu uvedl tři hosty. Prvním z nich byl ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové (DPMHK) Zdeněk Abraham, který přivítal návštěvníky a představil činnosti dopravního podniku. Druhým hostem byl zástupce zřizovavtele DPMHK – náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek a třetím automobilový a motocyklový závodník Aleš Loprais. Návštěvníci si mohli kromě areálu dopravního podniku prohlédnout terminál hromadné dopravy. Akce měla také cíl připomenout nejen ekonomický, stavební či technický rozvoj za 95 let, ale i generace lidí, kteří se na vzniku a provozu městské veřejné dopravy v Hradci Králové podíleli. Na organizaci letošního Dne otevřených dveří spolupracovalo také Ministerstvo pro místní rozvoj, které představilo téma „Kde fondy EU pomáhají“. Právě v DPMHK bylo totiž realizováno velké množství úspěšných projektů. Tentokrát MMR pomohlo zajistit zejména bohatý doprovodný program, které byl určen pro širokou veřejnosta různé věkové kategorie. Pro děti bylo v areálu připraveno množství aktivit na různých stanovištích, za ně byly odměněné drobnými cenami. K dispozici byl například bezplatný fotokoutek, virtuální realita a výroba odznáčků, nechyběl ani oblíbený skákací hrad. V průběhu celé akce byl zajištěný taky kulturní program. Ten pro veřejnost zabezpečili v podobě živého vystoupení žáci ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové, taneční skupina T- Bass Hradec Králové, na své si přišli i milovníci magie, kdy proběhlo kouzelnické vystoupení kouzelnice Wendy a Elišky. Na Dni otevřených dveří měl své místo také Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací. Ten prezentoval veřejnosti výstupy programu Interreg V-A ČR - Polsko, který byl implementován v programovém období 2014-2020 (prezentace projektů realizovaných v Královéhradeckém kraji, ve spolupráci s polskými partnery) a zároveň představil možnosti programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Rok 2023 je pro královéhradecký dopravní podnik významný, protože si připománá hned tři historické milníky nebo pětková výročí: 24. října - 95 let, kdy byl založen podnik Autodráhy města Hradce Králové - základ ucelené MHD v Hradci Králové. 1. prosince - 95 let od uvedení do provozu první pravidelné autobusové linky. Její trasa byla: Kukleny – Nádraží – Pražské Předměstí – Slezské Předměstí. Byly na ni nasazované vozy Tatra 24 a Škoda 506. 5. července - uplynulo 15 let ode dne, kdy byl zahájen provoz terminálu hromadné dopravy (THD). Tento terminál znamená pro městskou, regionální a dálkovou dopravu jeden centrální komplex v nadčasovém řešení, za který získal titul „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2009“ v kategorii dopravních a inženýrských staveb. Přepravu návštěvníků z terminálu nebo areálu vozovny zabepzečovala bezplatná kyvadlová doprava, která jezdila od 9 do 14 hodin.Označení linky bylo symbolicky 95 – Den otevřených dveří. Odjezd historických vozidel byl ze stání D1 na terminálu hromadné dopravy. Jaké autobusy / trolejbusy na zvláštní linku nasadil? Karosa ŠD 11 (rok výroby 1969) nebo vyhlídkový autobus Škoda 706 RTO. Oba autobusy patří společnosti ČSAP, s. r. o. Nymburk. Kromě autobusů byly nasazené i trolejbusy – Škoda 8Tr9 (ev. číslo 136, rok výroby 1960), Škoda 9TrHT28 (ev. číslo 358, rok výroby 1980), Škoda 200 Tr Sanos 01 (ev. číslo 329, rok výroby 1987). Zmíněné trolejbusy byly půjčené od Dopravního podniku města Pardubic a od Pardubického spolku historie železniční dopravy. Zajímavostí na lince 95 byl americký školní autobus Navistar International S1700 (rok výroby 1987, naftový motor V8 o objemu 7,4 litru). Jedná se o kratší verzi pro 20 osob. Majitelem je pan Stanislav Liška. Silnice města křižoval také kloubový autobus Ikarus 280.10 (rok výroby 1989), jeho majitelem je Milan Jiroš. Z vlastní sbírky vypravil DPMHK na linku vůz Karosa B732.1654 (ev. číslo 202, rok výroby 1993). V areálu vozovny si mohli zájemci prohlédnout vůz Karosa ŠD11 a současné vozy, které se objevují v provozu, včetně SOR NS 12 a 18. Deset těchto vozů nakoupil DPMHK vloni. Dopravním nadšencům jistě neunikly trolejbusy SOR TNS 12 pro Jihlavu a Otrokovice. Obě města na dodávky těchto vozů už pár měsíců čekají, zatím probíhá proces zkušebních jízd před certifikací tohoto typu (první vůz se již přesunul do Jihlavy). V areálu DPMHK na ulici Pouchovská čekala na návštěvníky prohlídka celého areálu, centrálního dispečinku, zázemí řidičů nebo učebny autoškoly. Ve formě volné prohlídky byly zpřístupněny rozsáhlé prostory servisního zázemí, haly pro opravy autobusů, trolejbusů a elektrobusů. K vidění byly také ukázky technického vybavení, diagnostických zařízení i ukázky postupů oprav. Některých z nich se mohli návštěvníci zúčastnit. Prohlídku oživil doprovodný program pro děti – malé mechaniky, těšit se mohly například na autobusový trenažér. V přízemí administrativní budovy (jídelna zaměstnanců DP) získali návštěvníci informace o JŘ v mobilních telefonech (bylo možné se zde i naučit vyhledávat spojení) a v mobilní aplikaci pro nákup časových jízdenek. Zaměstnanci poskytli i návod, jak hledat informace o JŘ na internetových stránkách DP a byla i možnost se informovat u odborníků o vývoji hradecké MHD nebo se dotázat na změny v JŘ na linkách MHD. Služby, včetně vozového parku, prezentovalo v areálu DP i středisko zájezdové dopravy. To nabízí vnitrostátní i mezinárodní dopravu luxusními autobusy MAN a dálkovým busem SOR se zkušenými řidiči. Svůj vozový park a široké možnosti činností (kurzy – získání oprávnění deseti řidičských skupin, školení, kondiční jízdy) představila i autoškola DP, která je členem Profesního sdružení autoškol ČR. Děti i dospělí se mohli projet přímo v areálu po krátké okružní trase přistaveným turistickým hradeckým vláčkem. Mimo jízdy vláčkem byla nabízená i možnost oblíbeného průjezdu autobusovou myčkou (bez pravidelného JŘ) vozem SOR NS. Zájemci o pracovní pozice u DPMHK – zejména řidič/řidička autobusů a trolejbusů MHD, automechanik, elektromechanik, autoelektrikář, autolakýrník, autoklempíř, pracovník pneuservisu či údržbář strojního zařízení - se mohli informovat o nabídkách volných pracovních pozic a aktuálních mzdových podmínkách a benefitech u pracovníků personálního oddělení v samostatném náborovém stánku. Po celou dobu trvání akce bylo mimořádně otevřeno Zákaznické centrum v Pouchovské ulici, kde mohli příchozí využít jeho služeb a získat komplexní informace o MHD nebo si zakoupit jízdenky MHD. Akce se zúčastnil pan Aleš Loprais i s jeho dakarovým speciálem Praga V4S DKR. Aleš Loprais je český jezdec v dálkových motoristických soutěžích, zejména v Rallye Dakar, jehož se účastní od roku 2006. Je vítězem 11 etap na Dakaru. Bylo připraveno krátké povídání o závodění, technických specifikacích a uskutečnila se autogramiáda. Na akci se také návštěvníci setkali s historickými automobily členů spolku Veteran car club Hradec Králové, konkrétně šlo o tři automobily Aero. Součástí akce byla i účast Týmu silniční bezpečnosti neziskové organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. – nevšední prezentace problematiky bezpečnosti silničního provozu pro všechny věkové kategorie v rámci projektu "Markétina dopravní výchova". Díky krajské koordinátorce BESIPu Ministerstva dopravy pro Královéhradecký kraj byl k dispozici i otočný simulátor, který slouží pro nácvik vyprošťování z převráceného vozidla, a také asociuje stavy, které řidič zažívá při převrácení vozidla v případě nehody. Otočný simulátor je výchovnou atrakcí, která podá důkaz každému, kdo si chce na vlastní kůži vyzkoušet, jaké síly působí při převrácení vozidla a jak jsou bezpečnostní pásy velice důležitým prvkem bezpečnosti vozidla. Porsche Hradec Králové (prodejce nových vozů Škoda a v rámci programu Škoda plus nabízí roční vozy se zárukou + poskytuje servis pro vozy značek VW, Audi, Seat, Škoda a užitkové automobily VW) se prezentoval formou statické ukázky, při níž představil plně elektrický vůz Škoda Enyaq a vůz Škoda Fabia poslední generace. Akce se také účastnil autorizovaný prodejce motocyklů značky Harley-Davidson® v Hradci Králové. Vedle prohlídky areálu společnosti proběhly v rámci dne i prezentace a představení služeb nebo ukázky vystavené techniky akciové společnosti Letecké služby Hradec Králové. Šlo o hasičský automobil Tatra nebo osobní automobil Saab. Městské lesy Hradec Králové a.s. doplnily program aktivitami pro děti i dospělé. Bylo možné si vyzkoušet své znalosti a poznávat dřeviny našich lesů. Představila se i Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje). Policisté v rámci prevence umožnili vyzkoušení „alkoholových brýlí“, dále byli na místě přítomni policisté z personálního odboru a zodpovídali všechny otázky ohledně možnosti přijetí k Policii České republiky. Neodmyslitelnou součástí zůstává přehlídka techniky dopravní policie krajského ředitelství. Městská policie Hradec Králové se prezentovala kamerovým monitorovacím vozem, kam mohla veřejnost nahlédnout, dále prezentačním stánkem s tištěnými preventivními materiály a dopravní soutěží pro děti. Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové představily soudobou i historickou hasičskou techniku, která již tradičně upoutává pozornost návštěvníků všech věkových kategorií (CAS 20 T815 TERNO, dopravní automobil Fiat Ducato a historický Mercedes) a Sbor dobrovolných hasičů Libčany pak speciální historické hasičské vozidlo Praga RN DVS 8 (výrobcem nástaveb byly Továrny na hasicí zařízení, národní podnik, ve Vysokém Mýtě) a dvoukolovou přívěsnou stříkačku DS-16. Děti, kterým se blíží konec školní docházky, resp. jejich rodiče či rodinní příslušníci, mohli v rámci akce získat informace o studiu maturitních či učňovských oborů na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338 a Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov či Střední průmyslové škole dopravní, a.s., Praha. Sportovní fanoušci si také přišli na své. Na akci dorazili vybraní hokejisté Mountfieldu HK – úřadující extraligoví vicemistři! Mezi 12.30 a 13.00 hodin rozdávali autogramy i úsměvy, návštěvníci si s nimi mohli popovídat o povedené loňské nebo aktuální sezoně. Zároveň jim mohli popřát hodně štěstí do východočeského derby, které uvidí ČPP Aréna Hradec Králové později. Na stanovišti oddílu SK Karate Spartak Hradec Králové si mohli zájemci změřit rychlost úderu, vyzkoušet techniky karate a proběhla zde po celou dobu akce i průběžně autogramiáda reprezentantů ČR a medailistů z Mistrovství světa a Evropy. Uskutečnila se prezentace RC modelů osobní, nákladní a stavební techniky v měřítku 1:14 na modelové dráze RC. TRUCKBANDA, z.s. je spolek sdružující modeláře RC TRUCKŮ a modelů silniční a stavební techniky. Jde o nadšence, kteří se rádi potkávají, a společný koníček jim zpříjemňuje volný čas. Ke smysluplnému trávení volného času vedou i mladou generaci, a tak na jejich předváděcí akci návštěvníci mohli vidět společně si „hrát“ děti, rodiče i prarodiče. Akce se účastnilo také Muzeum stavebnice Merkur a Muzeum papírových modelů z Police nad Metují. Po celou dobu byl k dispozici stánek Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (VoZP), kde se zájemci mohli seznámit se širokou nabídkou benefitů VoZP, změřit si tlak nebo množství tuku v těle. Těšili se na ně zaměstnanci pobočky VoZP v Hradci Králové. KOSTKA - kolobka, s.r.o. je český výrobce koloběžek a elektrokoloběžek. Tato společnost se v rámci dne otevřených dveří prezentovala bezplatným zapůjčením všech druhů koloběžek - od dětských, městských, sportovních silničních koloběžek nebo elektrokoloběžek až po koloběžky mushingové. Klub NERF-HK v areálu DP postavíil NERF arénu pro děti od 9 let, kde si děti mohly vyzkoušet tuto jedinečnou zábavu ve tříčlenných týmech. Pro menší děti do 8 let byla k dispozici sada terčů. NERF je oblíbená hračka mezi dětmi od firmy Hasbro, která se v ČR rozšířila zhruba od roku 2010. K zakoupení byla knížka „Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928–2020“, která uceleně mapuje pozoruhodnou historii MHD v Hradci Králové, ale i jiné regionální publikace z Nakladatelství Regiona paní Heleny Rezkové. Během programu proběhla propagace dopravních reflexních prvků společnosti Reflexní s.r.o. Hradec Králové. Svou premiéru měla společnost Locomotif design s.r.o., která nabízí módu a produkty pro fanoušky dopravy. S nabídkou potěšila jak milovníky tramvají a autobusů, tak i fandy železnice. Koupit si mohli trička, mikiny, plakáty, půllitry, čepice, batohy a další dopravně laděné věci. Kdo nestihl přímo na místě může využít e-shop. Vydavatelství Pavel Malkus Praha přijelo s časopisy, knihami a suvenýry s tematikou městské hromadné dopravy. Během programu probíhala prodejní akce výrobce modelů dopravní techniky spol. AM Modely pana Miloše Chlupa, který se zabývá ruční výrobou věrných sběratelských, zpravidla plastových, modelů autobusů Karosa, trolejbusů a nákladních automobilů Tatra v měřítku 1:43. Klub železničních modelářů Hradec Králové, který sdružuje zájemce o železniční modelářství z Hradce Králové a širokého okolí, vystavil modely silničních vozidel ve velikosti HO - 1: 87 a TT 1 : 120 - jedná se o doplňky modelové železnice. Jsou to vozidla všech značek jak tovární výroby, tak upravená (např. Ikarusy, Karosa ŠL a další). Bylo možné si zakoupit stavebnice silničních vozidel i autobusů ve velikosti 1 : 87. Na Terminálu hromadné dopravy si návštěvníci mohli prohlédnout mj. jeho zázemí, tzn. i originální nadčasové dispečerské pracoviště – prosklenou „kouli“ o průměru 430 cm - vznášející se nad hlavami cestujících. Nemohly chybět ani ukázky dobíjení elektrobusu. Zájemci si zde mohli koupit také dvě turistické vizitky THD - klasickou, ale i v omezeném počtu výroční vizitku (k 15. výročí otevření THD) a turistický deník s titulní fotografií dispečerského pracoviště „koule“. Do deníku mohli obdržet razítko, které je k této vizitce vydáno - vše s motivem THD. Tyto oblíbené turistické produkty jistě ocení návštěvníci, ale i návštěvníci DOD. V terminálu se uskutečnila výstava fotografií, která mapuje historii městské autobusové dopravy nejen v Hradci Králové. Ta na období od 9. září (vernisáž proběhla v 10.00 hod) do 8. října 2023 byla připravena v hale MHD ve spolupráci se Sdružením pro elektrickou trakci. U příležitosti 95. výročí založení městské hromadné dopravy v Hradci Králové Galerie moderního umění v Hradci Králové opět oživila prostor THD výstavou netradičních malířských a grafických děl, které jsou inspirované právě cestami městskou krajinou. Autory výtvarných prací jsou účastníci nejrůznějších akcí pro děti a dospělé, které edukátorky GMU pravidelně pořádají. Výstava byla k vidění od 9. září do 8. října 2023 v hale MHD. Za zmínku stojí, že posledních dvou Dnů otevřených dveří DP se vždy účastnilo okolo pěti tisíc spokojených návštěvníků, ten letošní jich přilákal přes 8 tisíc! Do kalendáře si hned můžete zapsat další termín, a to sobotu 18. května 2024. DPMHK pozve do prostor a okolí areálu Terminálu hromadné dopravy u příležitosti oslav 75 let trolejbusové dopravy v Hradci Králové.

person ertl  date_range 09.10.2023

Hlavní akce proběhnou od 19. října 2023 a završí je v sobotu 21. října jízdy historickými vozidly z pražského Smíchovského nádraží. Do Muzea MHD ve Střešovicích, k Filmovým ateliérům Barrandov, ke Království železnic a na Karlovo náměstí přes Podolí pojedou autobusy, historická tramvajová linka pojede do CAMPu. Na vlakové lince S65 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy bude v provozu motorový vlak řady M240.0 (Singrovka).

První dvě integrované příměstské autobusové linky ️351 a ️352 do Hovorčovic a Ořechu, na kterých byly uznávány tehdejší pražské tramvajenky, vznikly v roce 1992 (11. ledna). Ve stejném roce začaly být uznávány i v osobních vlacích mezi 23 nádražími v širším centru Prahy. Během roku 1993 pak vznikly další dvě příměstské autobusové linky (353 do Zelenče a 354 do Podolanky) a možnost používání tramvajenek se rozšířila na železniční trati 011 až na okraj Prahy do Klánovic. Protože kromě Dopravního podnik hl. m. Prahy začali do autobusové dopravy vstupovat i jiní autobusoví dopravci, bylo rozhodnuto o založení městské organizace ROPID, která bude mít celou dopravní integraci na starosti. Zřízením organizátora 1. prosince 1993 se začala psát historie Pražské integrované dopravy (PID). Postupné zapojování železničních a příměstských autobusových linek do systému MHD v Praze předznamenalo rozvoj sítě PID dále do Středočeského kraje, který mohl být naplno spuštěn po zavedení přestupního časového a pásmového tarifu a vzniku 4 vnějších tarifních pásem v roce 1996. Od roku 2005 existoval ve Středočeském kraji druhý integrovaný systém SID, který byl v roce 2022 zcela nahrazen PID. V roce 2017 vznikla partnerská organizace IDSK, která zajišťuje v úzké spolupráci s ROPID odborné činnosti na území Středočeského kraje. Historicky prvním ředitelem ROPID byla Zdeněk Strádal. Více o historii PID . V rámci letošního kulatého výročí se uskuteční během října celá řada akcí pro veřejnost. Na Střeleckém ostrově je k vidění panelová výstava mapující třicetiletou historii integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji, na webu a sociálních sítích PID postupně zveřejňuje zajímavé archivní materiály a rozhovory s klíčovými osobnostmi. Lidé se dále mohou těšit na mimořádné jízdy historickými autobusy, tramvajemi a vlaky, na speciální jízdy výletního vlaku Cyklohráček nebo na odbornou besedu na téma budoucnosti pražské dopravy a další program pro návštěvníky akce v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze u Karlova náměstí. Tyto akce proběhnou ve dnech 19. – 21. října 2023. „ Aby spolu mohly jednotlivé druhy veřejné dopravy v Praze i středních Čechách tvořit sehraný a dobře provázaný systém, musí jej někdo organizovat a koordinovat mezi sebou 41 různých dopravců. Od toho tu má Praha právě ROPID, díky němuž je cestování na jednu jízdenku MHD, vlakem i přívozem, po Praze i celých středních Čechách dnes už naprostá samozřejmost. Za těch 30 let od vzniku ROPID urazila veřejná doprava pořádný kus cesty a dnes tu máme jeden z nejkvalitnějších systémů na světě, “ říká náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib. „ ROPID se společně se středočeskou partnerskou organizací IDSK každý den stará o to, aby systém veřejné dopravy nejen v Praze nabízel kvalitní a výhodnou možnost bezproblémového cestování na jednu jízdenku všemi druhy veřejné dopravy. Moje kolegyně a kolegové pečují o správné nastavení parametrů jednotlivých linek, tarifní provázání mezi dopravci, dohlížejí nad aktuálním provozem, plněním kvalitativních standardů či zajišťují informovanost cestujících i jednotnou podobu vozidel a zastávek napříč systémem. Je mi ctí vést tuto organizaci právě v 30. roce její existence a s celým svým sehraným týmem dopravu i nadále zdokonalovat a přizpůsobovat stále se zvyšujícím nárokům našich cestujících ," doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík Výstava na Střeleckém ostrově Až do 15. října si mohou návštěvníci Střeleckého ostrova prohlédnout panelovou výstavu o vývoji pražské a středočeské veřejné dopravy za posledních 30 let, která dokumentuje pestrý vývoj pražské MHD i postupné zapojování dalších druhů dopravy a rozšiřování integrovaného systému do okolí metropole. Odborný čtvrtek a sobotní dopravní kino v CAMPu Ve čtvrtek 19. 10. 2023 od 19:00 se v CAMPu uskuteční odborná beseda s prezentacemi a debatou o budoucnosti pražské dopravy. Těšit se můžete na aktuální informace o připravovaných tramvajových a trolejbusových tratích, budoucnosti pražské železnice či novinky projektu Čitelná Praha. V rámci hlavního programu v sobotu 21. 10. 2023 pak ve zdejším amfiteátru proběhne od 10:00 promítání různých dobových dokumentů z archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy, ve třech blocích pro nejmenší Pohádky o mašinkách, od 16:00 film Mimořádná událost a den zakončíme od 18:00 filmem Alois Nebel. Mimořádné jízdy Cyklohráčku Turistický vlak Cyklohráček pro malé a velké výletníky, který letos jezdí jubilejní 10. sezónu, vyjede mimořádně i ve čtvrtek 19. 10. a v pátek 20. 10. na třech speciálních odpoledních jízdách z Prahy do Roztok, Dobřichovic a Neratovic. Čtyři vozy plné hraček a her si tak můžete užít i v týdnu a navíc v místech, kam tato speciální barevná souprava běžně nejezdí. Sobotní jízdy historických vozidel Prahou Hlavní program v rámci oslav je naplánovaný na sobotu 21. 10. 2023. Od 10 do 17 hodin se budete moci svézt historickými vozidly, která budou vyjíždět z pražského Smíchovského nádraží a propojí ho mimo jiné s dopravním kinem v CAMPu, Muzeem MHD ve Střešovicích, kde proběhne výstava muzejních autobusů, a také s Královstvím železnic, kam bude zlevněný vstup. K dispozici budou 4 speciální autobusové linky (do muzea MHD ve Střešovicích, k Filmovým ateliérům Barrandov, ke Království železnic a na Karlovo náměstí přes Podolí) a jedna historická tramvajová linka, která propojí Smíchovské nádraží a CAMP. Na vlakové lince S65 (Praha – Hostivice – Rudná u Prahy) bude v provozu historický motorový vlak řady M240.0 (Singrovka). Nedílnou součástí akce na Smíchově budou tradiční informační stánky PID, ČD, DPP apod. Podrobnosti na webu PID .

person rebus  date_range 05.10.2023

Letos uplyne 95 let od založení prvního podniku MHD a od provozu první autobusové linky v Hradci Králové. Před 15 lety byl otevřen moderní terminál hromadné dopravy. Dopravní podnik při této příležitosti otevře brány pro veřejnost a nabídne pestrý program pro celou rodinu.

Den otevřených dveří pořádá Dopravní podnik města Hradce Králové po pěti letech a s velkou parádou. Akce, která proběhne v sobotu 7. října od 9 do 15 hodin v prostorách dopravního podniku v Pouchovské ulici 153 a na Terminálu hromadné dopravy , připomene nejen ekonomický, stavební či technický rozvoj za 95 let, ale i generace lidí, kteří se na vzniku a provozu městské veřejné dopravy podíleli. Součástí bude doprovodný a kulturní program a okružní jízdy zvláštní linkou s historickými vozy. Na lince označené číslem 95 se můžete svézt několika skvosty: Autobusem KAROSA ŠD 11 (v provozu od roku 1969) a největším autobusovým kabrioletem - Škoda 706 RTO s otevřenou střechou (jen v případě pěkného počasí), který vyrobil závod ČSAD 101 Praha Florenc (později ČSAD Klíčov). Myšlenka, proč kabriolet - v Praze začal cizinecký ruch, a tak se vedení ČSAD Florenc rozhodlo, že z autobusu, který měl nabouranou střechu, udělá kabriolet, a bude tak konkurovat Čedoku. Majitelem obou těchto vozů je ČSAP, s.r.o. Nymburk. Trolejbusy Škoda 8Tr9 – ev. číslo 136 z roku 1960, Škoda 9TrHT28 – ev. číslo 358 z roku 1980, kloubový Škoda 200Tr Sanos 01 - ev. číslo 329 z roku 1987 (v samotném Hradci Králové tento typ trolejbusu na lince MHD nikdy nejezdil!) - Dopravního podniku města Pardubic a Pardubického spolku historie železniční dopravy. Žlutým USA SCHOOL BUS zn. Navistar International S 1700, tzn. legendární americký školní autobus, pana Stanislava Lišky, a to v kratší verzi pro 20 osob. Výrobce Navistar International, rok výroby 1987, naftový motor V8 o objemu 7,4 litrů. Článkovým meziměstským autobusem Ikarus 280.10 z roku 1989, který patřil ČSAD KNV Praha, dopravní závod 116 Beroun. Vůz byl nasazován především na linkách do okolí Berouna až do roku 1998, kdy byl kvůli nadbytečnosti, respektive z důvodu klesající poptávky ve veřejné dopravě odstaven. Následně byl v listopadu 1999 odprodán do nově vznikající sbírky pana Milana Jiroše, kam patří i do dnešních dnů. Autobusem KAROSA B 732.1654, ev. č. 202 (rok výroby 1993) z majetku Dopravního podniku města Hradce Králové. Připraveny k prohlídce budou: Karosa ŠD 11 - dálkový meziměstský autobus vyráběný národním podnikem Karosa Vysoké Mýto v 60. a 70. letech 20. století. Vůz ŠD 11 byl nástupcem dálkové verze autobusu Škoda 706 RTO označené jako 706 RTO LUX. Po ukončení výroby vozidel Karosa řady Š byl v produkci nahrazen vozem Karosa LC 735. Historické automobily členů spolku Veteran car club Hradec Králové. Hasičská vozidla, motocykly Harley-Davidson a další. A současná nejmodernější vozidla MHD v Hradci - SOR NS 12 a SOR NS 18, zájezdové vozy MAN a SOR, vozidla autoškoly a dílenská a montážní vozidla. Setkat se můžete také s Alešem Lopraisem a jeho dakarovým speciálem Praga V4S DKR. Aleš Loprais je český jezdec v dálkových motoristických soutěžích, zejména v Rallye Dakar, jehož se účastní od roku 2006. Je vítězem 11 etap na Dakaru. Bude připraveno krátké povídání o závodění, technických specifikacích a také se uskuteční autogramiáda. Celý program na 7. října 2023 zde .

person rebus  date_range 03.10.2023

V neděli 1. října připomenou Plzeňské městské dopravní podniky 70. let od otevření trolejbusové trati do Černic. Fanoušky potěší jízdy historickými trolejbusy Škoda 9 Tr, 14 Tr, 15 Tr a 21 Tr.

Do jihovýchodní městské části Plzně měla původně vozit cestující tramvaj. Na začátku 50. let se ale plány změnily a v roce 1951 započala stavba tratě trolejbusové. Původní termín dokončení, který byl stanoven na konec roku 1952, se ovšem vlivem nedostatku materiálu nepodařilo dodržet a dokončení stavby tak mělo desetiměsíční skluz. Trolejbusy tedy na této trase poprvé vyjely 18. října 1953. Ve své době se jednalo o nejdelší trolejbusovou linku, která měla v trase Bolevec – Černice téměř 11 kilometrů. Zajímavostí je, že v roce 2005 byl na této trase zaveden ze zastávky K Plzenci první pravidelný provoz trolejbusů na alternativní pohon v Plzni, a to k nákupnímu centru Olympia. Po celou dobu existence trati zde jezdí linka 13, a to i přesto, že na opačném konci města již několikrát změnila svou trasu. V roce 2010 byla černická větev doplněna o linku 10, která končí v obratišti Čechurov, ale vybrané spoje zajíždí až do konečné zastávky Černice. Výročí trati oslaví PMDP v neděli 1. října 2023. Mezi 10 a 16 hodin se můžete vydat z Kopeckého sadů (u Muzea) některým z historických vozidel, připraveny budou drobné reklamní předměty, pohledy nebo kšiltovky. Trolejbusy budou vyjíždět od Muzea do Černic a zpět. Jízdné bude ZDARMA. Jízdní řády od Muzea: Škoda 9 Tr: 10.25, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.15 Škoda 14 Tr: 10.05, 11.05, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Škoda 15 Tr: 9.50, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45 Škoda 21 Tr: 10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.10 Historický trolejbus jezdil v Plzni také na státní svátek 28. září 2023. Kloubový trolejbus 15Tr v majetku ŠKODA-BUS klubu (Muzea dopravy ve Strašicích) vozil cestující na trase linky č. 14. Poslední kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr(M) v Plzni pravidelném provozu dojezdily v prosinci 2012. Vůz č. 464 byl vyroben v roce 1991, původně pro Společenství Nezávislých Států. V Plzni byl do provozu zařazen v roce 1993 a dalších osmnáct let tvořil nedílnou součást cestování nejen na trolejbusové lince 16. PMDP, Muzeum dopravy ve Strašicích

person rebus  date_range 29.09.2023
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací